Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

Budapest, 1928. IS Sa S2£I3 fil­a Szombat, szeptember 1. Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 5947/1928. tkvj szám. Soós Géza, mint a herceg Eszterházy hittudomány kormányzója végrehaj­­tatónak Szabó Sándor kereskedő, győri lakos végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatássírg a végrehajtási árverést 276 pengő 72 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a győri kir. Járásbíróság területén levő, Győr szab. kir. városkáin fekvő s a győri 2303. számú telekkönyvi betét­­beír­t +11. sorszám, 560. srszám alatt foglalt, a Teleky­­utca 26. és Kisfaludy-utca 25. számú ház és udvarból Szabó Sándor nevén álló felerész illetőségre 6080 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928 évi november hó 15. napján, délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Vilmos császár­ ut 6., fsz. 1. szám alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes cik­kpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 :XII t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI­­.-c. 25. Győr, 1928. évi jul­ius hó 9. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 3—2 11903 Árverés. 16626/1928. Ikvi szám. Izsák Miklós végre­­hajtatónak Stélczer Ferenc végrehajtási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a­­végrehajtási árverést 38 pengő 04 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Budafok városban fekvő s a budafoki 4197. számú telekkönyvi betétben A. -j- J. sorszám, 3659/1922. helyrajzi szám alatt foglalt háznak végre­hajtási szemetíti nevén álló fele részére 3000 pengő ki­kiált­ási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi október hó 30. napján délelőtt 9 órakor Budafok városházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 1OS/6-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított tetési elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t-c. 147., 160., 170. g-ai . 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) . Budapest, 1928. évi július hó 30. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 8788 Árverés. Pk. I. 32696/2. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. kerületi kir. járásbíróság 358/2, 1928. stb. szám­i végzésével dr. Hockel Emil és társai ügyvéd által képviselt Schlosser Germain et Co. és társai végrehajtató részére 169 pengő, 116 pengő 50 f, 58 pengő 02 f, 54 pengő­ 94 f, 233 pengő 68 f, követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 9058 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és fel­­­l foglal Intők követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnél, Budapest, I. kerület, Horthy Miklós­ út 9. szám alatt, az üzletben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 5 napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti be­rendezést, felszerelést, árucikkeket, jégszekrényeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 17. napján. Ádám Al­bert, kir. kir. végrehajtó. 11942 által képviselt Láng Mihály végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 704 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 11.738 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Zsigmond­­utca 20. szám V. emelet 2 ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. nap­jának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, olajfestményeket, utazó bőröndöt, szépirodalmi műveket, ingaórát, át­meneti kabátot és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi július hó 28. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. 11946 Árverés. Pk. I. 39767/4. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 125060/2. 1928. számú végzésével dr. Hajnal Ottó ügyvéd által képviselt Hajnal Jenő végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 77 pengő 06 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1511 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap­os fenilfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnél. Budapest, III. kerület, Tavasz­ utca 12. szám, földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 5. napjának dél­előtti egynegyed 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezést, divatárukat­­és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi július hó 27. napján. Engler Kál­mán, kir kir. végrehajtó. 11943 Árverés. Pk. XXII. 332447/1928. szám. Dr. Szűcs Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt Sfloffmann Bertalan és Társa javára 110,29 pengő, s. járulékai erejéig , va­lamint a többi foglaltatók és felülfoglaltatók javára is, a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi június hó 9. napján lefoglalt és 1124 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. kerület, Kálvária­ tér 18. szám, földszinten leendő megtar­tására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt zongora, különféle italok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus bő 8. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. F 8803 Árverés. Pk. XI. 338546/1028. szám. Dr. Heidelberg Márton ügyvéd által képviselt Nik­us Rezsőné, született Tafler Kornélia, Stern Gyuláné, született Taffer Malvin és dr. Tafler Ármin javára 394 pengő 50 fillér követelés és járulékai préjéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 118088/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1928. évi július hó 9. napján lefoglalt és 6258 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. ,­­o. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglal­­ás­ok javára is. a végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VI. kerület, Andrássy-út 35. szám, III. emelet 17. ajtószám és folytatva VI. kerület, Nagymező­ utca 33. szám, II. emelet 1. ajtósz­ám alatt le­endő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 5. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. , M­F 8805 Árverés. Pk. VII. 333375/1928. szám. Dr. Nagy Béla ügyvéd által képviselt Pr. Szabó János és más foglaltatok javára 550 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 159792. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi június hó 14. és má­jus hó 2. napján le- és felülfoglalt és 1916 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Király­ utca 26. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 10. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. F 8804 Árverés. Pk. IX. 339608/1928. szám. Dr. Meller Viktor ügyvéd által képviselt Waldmann Ferenc és más foglalta­tok javára 106 pengő 10 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 171809. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi julius hó 13. és február hó 21. napján le- és felülfoglalt és 8425 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Soroksári-út 96 szám, földszinti műhelyben leendő meg­tartására határidőül 1928. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt írógép, íróasztal, áruszekrények, fésűk, vasesztergapad, szalagfűrész, fúrógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 8. nap­ján. Horváth János, kir.tbir. végrehajtó. F 8808 Árverés. Pk. 6475/1928. szám. Dr. Rosti Mihály szol­noki ügyvéd által képviselt Goldner Ferenc javára 315 pengő, valamint a csatlakozottnak jelentkezett Strausz Ernst javára 4862 cseh korona, Winkler Testvérek javára 2093 P, ifj. Hacher Lipót javára 1207 pengő 68 fillér, Hoffmann Lajos javára 982 pengő 62 fillér, Salgótarjáni Kőszénbánya javára 1654 pengő, Pörges Ede javára 1016 pengő 74 fillér, Egri Hordó és Faárugyár javára 147 pengő 16 fillér, Pestvidéki Gőztéglagyár és Cserép­gyár javára 1790 pengő, ifj. Walla József javára 601 pen­gő 36 f tőke és járulékai erejéig a ceglédi kir.­­biróság 1927. évi P. 4566. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől le- és felül­foglalt és 14520 pengőre becsült ingóságokra a ceglédi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében Cegléden Jászberényi­ utca 5­. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1928. évi szeptember hó 5. napjának délutáni háromnegyed 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, 1 Íróasztal, 1 Írógép, 1 dívány, 3 kocsi, 30 tonna deszkaáru, 4 ló s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Cegléd, 1928. évi augusztus hó 17. nap­ján. Ifj. Várkonyi Imre, kir. kir. végrehajtó. 18797 Árverés. Pk. V. 316000/1928. szám. Dr. Berger István Ügyvéd által képviselt özv. Neumann Miksáné és csat­lakozó társai javára, 113 pengő 40 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 22. napján lefoglalt és 1516 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is. a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VII. ker., István-ut 41—43. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptem­ber hó 4. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusz­tus hó 11. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végre­hajtó.­­ F 8787 Árverés, Pk. X. 356782/1927. szám. Dr. Popper Tódor ügyvéd által képviselt Fábián Lajosné és társai javára, 614 pengő 79 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 185004. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1927. évi december bó 1. napján le­foglalt és 1655 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatok javára is, Budapesten. V. ker., Báthory-utca 10. házszám, földszint 5. ajtószám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. nap­jának délutáni 5 órá­ja tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, berendezés, olajáruk, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 6. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. F 8796 Árverés. Pk. I. 38010/3. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I.II. kerületi kir. járásbíróság 3128/3. 1928. számú végzésével dr. Luy György ügyvéd E­gyes szám­ára fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék