Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

Átverés. Pk. VII. 332478/1928 szám. Dr. Vajda Péter ügyvéd által képviselt Abbas Ady javára, 300 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 225159/2. szám­i végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi junius hó 9. napján lefoglalt és 2090 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. ker., Szondy­ utca 55. házszám,, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 6. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 13. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 8811 Árverés. Pk. X. 333843/1928. szám. Dr. Komlós György ügyvéd által képviselt Paschka és Társa Heim Részvény­társaság javára, 107 pengő 32 fillér követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi június hó 16. napján lefoglalt és 3990 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Kelemen­ utca 5. házszám alatt le­endő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bírói­kig lefoglalt bútorok, gépek, szerszámok, motorok, tűz­hely s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés elenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi julius hó 23. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. F 8812 Árverés. 1980/1928. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1928. évi 50620. számú végzése következtében dr. Kelemen József ügyvéd által képviselt Sächsische Metall­warenfabrik August Wöllner Söhne javára 435 pengő 83 fillér és járulékai erejéig 1928. évi május h­ó 3-án foga­natosított kielégitési végrehajtás útján le- és felü­lfoglalt és 1900 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : üveg- és porcellánáruk nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri kir. járásbíróság 1928. évi Pk. II. 13303/2. számú végzése folytán 435 pengő 83 fil­lér tőkekövetelés, ennek 1927. évi április hó 5. napjától járó 5 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 68 pengő 26 fillérben bíróilag már meg­állapított költségek erejéig, Győrött, Gyár­ utca 14. szám alatt leendő megtartására 1928. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 10 órája kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén "becsí­son alul is, "el "fogniuk adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felü­lfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezek javára is elrendeltetik. Győr, 1928. évi augusz­tus hó 13. napján. Somhegyi Géza, kir. kir. végrehajtó. F 8795 Árverés. Pk. I. 39619/2. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 1099/7. 1928. számú végzésével dr. Stadler László ügyvéd által képviselt Stadler György végrehajtató részére végrehaj­­tást szenvedő ellen 277 pengő 29 fillér követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1560 pen­gőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budpesten, I. kerület, Ménesi-út 4. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt butoro­­kat és perzsaszőnyeget a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból 4 végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 13. napján. Ádám Al­bert, kir. kir. végrehajtó. F 8790 Árverés. Pk. I. 31641/2. stb. 1927. szám. Közhirré te­szem­, hogy budapesti központi kir. járásbíróság Pk. VI. 328401/1927. stb. számú végzéseivel dr. Földes B. Zoltán és társai ügyvédek által képviselt Első Budapesti Gőz­malmi Rt. és társai végreh­ajtatók részére végrehajtást szenvedő ellen 3921 pengő 85 fillér, 101 pengő 25 fillér, 280 pengő, 431 pengő 56 fillér, 55 pengő 81 fillér, 153 pengő 60 fillér, 148 pengő 49 fillér, 7­ pengő 59 fillér és 7­ 03 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 9058 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követe­lése erejéig a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, I. kerület, Ssorb­y Miklós­ út 9. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 5. nap­jának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag le­foglalt üzleti berendezést, felszerelést, árucikkeket, jég­szekrényeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, mlcsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 14. napján. Ádám Al­bert, kir. kir. végrehajtó. F 8792 Árverés. Pk. IX. 338132/1928. szám. Dr. Pethő Ernő ügyvéd által képviselt Kohn és Dreyfuss javára 348 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1928. évi 168106. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi julius 11ó 7. napján lefog­lalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság" fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt. valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, IV. kerület, Irányi­ utca 15. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, női ruhák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés­ ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 2. napján. K. Szemző Lajos kir. kir. végrehajtó. 11941 Árverés. P. Vik­. 341186/1928. szám. Dr. Váradi Miksa ceglédi ügyvéd által képviselt Ehrlich Béla javára 600 pengő követelés és járadékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1928. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi julius hó 21. napján lefog­lalt és 5600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület Aulich­ utca 4—6. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember h­ó 26. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillárok, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 23. nap­ján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 11952 Árverés. Pk. VIII. 317000/1928. szám. Dr. Fényes Jenő ügyvéd által képviselt Havas Miksa javára 240 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 133907. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi március. hó 26. napján lefoglalt és 1650 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kirá­lyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Jókai-utca 1. szám alatt, Tauszik és Társa raktárában leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki amikor a bi­róilag lefoglalt bútorok és perzsa futószőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Schweitzer­ Brúnó, kir. kir. végrehajtó. 11954 Árverés. Pk. 314189/1928. szám. Dr. Mészöly Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Meteor Kőipari és Malomkőgyár Rt. javára hátralékos 97 pengő 70 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. já­rásbíróság 1928. évi 152549. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtást folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 10. napján lefoglalt és le nem ár­verezett és 4750 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzle­tében Budapesten, VI. kerület, Váci­ ut 69. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt őrlőmalom, festékanyagok és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 8. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 8800 Árverés. 529/1928. vht. szám. A nyírbátori kir. járás­bíróságnak P. 6206/10. 1927. szám alatt kelt kielégitési végrehajtást rendelő végzése folytán Grósz Ábrahám ja­vára 260 pengő 92 fillér tőke és járulékai erejéig 1928. évi junius hó 19. napján végrehajtás utján felü­lfoglalt és 5160 pengőre becsült ingóságokra, u. m­.: lovak, stb. a nyírbátori királyi járásbíróságnak Pk. 3518/1928. sz. alatt kelt, árverést rendelő végzése következtében Nyir­­gelsén a helyszínen 1928. évi szeptember hó 4. napján délelőtt 11 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1928. évi augusztus hó 7. napján­ Vass Béla, kir. kir. végrehajtó. 11960 Árverés. 12548/1928. tkv. szám. Záveczky Józsefné végrehajtóinak, Bótrágyi Károly és neje Lukács Erzsé­bet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést , 300 pengő tőkekövetelés, ennek 1928. év május hó 1. napjától járó 8 százalékos kamata, 3 pengő 98 fillér óvási, egyharmad százalék váltódíj, 39 pengő 30 fillér eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 19 pengő 20 fillér költség behajtása végett a nyíregyházai kir. járásbíróság területén levő, Nyír­egyháza községben fekvő s a nyíregyházai 9048. számú betétben A. -f 1. sor­, 3558/2—g. helyrajzi szám alatt fog­lalt, Bólvágy­vároly és neje Lukács Erzsébet nevén álló, beltelekben fekvő, 100 négyszögöl terü­lelű, házra és szán­tóra 3200 pengő kikáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1928. évi szeptember hó 24. napjának délelőtti 9 óráját, tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 20. §.).. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g. ; 1908:XLI. t.-c. 21. §.). A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adó­mentes záloglevelek kibocsátására jogositott és Buda­pesten székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, valamint az 1898:XXIII. t.-c. alapján alakult központi hitelszövetkezet, a javukra zálogjogilag megterhelt ingat­lan elárverezésénél. Abban az esetben, amelyben az ár­verelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni köteles (1908 : XLI. t.-c. 21. §. ; 1911: XV. t.-c. 15. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, h­a többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka­ szerint, megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverele a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Nyíregyháza, 1928. évi junius h­ó 22. napján. A nyíregyházai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 11963 Árverés. Pk. X. 338168/1928. szám. Dr. Kósa György ügyvéd által képviselt Gombos Géza javára 392 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi P. VII. 59399/7. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szem­védőtől 1928. évi julius hó 7. napján lefoglalt és 3635 pen­gőre becsült ingóságokra, a budapesti központi kir. Járás­bíróság fenti számú végzésével az, ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján­­fenti díj valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Visegrádi­ utca 9. szám, III. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 11. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 21. napján. Reicher Aladár, kir. kir. végrehajtó. F 8791 Árverés. Pk. 8132/1928. szám. Dr. Vermes Andor szol­noki ügyvéd által képviselt Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár Rt javára 3000 pengő, valamint a csat­lakozóknak jelentkező Magyar Amerikai Petroleum ja­vára 2000 pengő, Gál Mihály javára 15 pengő, Terek István javára 1084 P. Horváth Károly Antal javára 405 pengő, Gál Mihály javára 3200 pengő, özvegy Czinege Istvánné javára 170 + 306.65 pengő, özvegy Dani Já­­nosné javára 140 pengő tőke és járulékai erejéig a ceg­lédi királyi járásbíróság 1928. évi Pk. 1596. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán..végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és 19.208 pengőre becsült ingóságokra a ceglédi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti­t, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán Abonyban, Gál-tanyán leendő megtartá­sára határidőül 1928. évi szeptember hó 10. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt 1 aratógép, 1 vetőgép, 1 traktor, 1 cséplőszekrény, (Vn. 16. á-lyan irt korlátozással), és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Cegléd, 1928. évi aug. hó 17. napján. Várkonyi Imre, kir. kir. végrehajtó. 11907 Árverés. Pk. 3576/1927. szám. Dr. Márton Arnold ügy­véd által képviselt Adler Ármin és Fia javára 290 pengő 70 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróságnak 1927. évi 181138. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927. évi november hó 30. napján lefoglalt és 6982 pengőre becsült ingóságokra az enyingi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében, Siófokon teendő megtartására határidőül 1928. évi s­o­r­­ember h­ó 6. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, ami­­kor a biróilag lefoglalt borok, likőrök, fehérnem­iek stb. a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Enying, 1928. évi augusztus hó 23. napján. Ive Lecsényi Károly, kir. kir. végrehajtó. F 8799 A Budapest: Közlöny Hivatalos Értesítője 102. szeptem­b­er 1-

Next