Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1928 szeptember 1. az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, VI. kerület, Jász­ utca 39. szám alatti telepen és gyárhelyiségben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 19. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, 200 da­rab öntött­vas s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fo­gom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 19. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. bír. végrehajtó. F 8793 Árverés. Pk. XI. 345125/1927., Pk. XI. 323106/1928. sz. Dr. Kálmán Imre ügyvéd által képviselt Z­­­ich Károly javára 528 pengő követelés és járulékai , a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi május hó 14. napján lefoglalt és 3100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedőnél, Bpesten, IX., Ferenc­ körút 27. sz. a. leendő megtartására határidőül 1928. szept. 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt motorkerékpárok, motorok, kerékpárok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 2. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 8814 Árverés. Pk. I. 39787/2., 33675/3. és 39370/2. 1928. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi és I—III. ker. kir. járásbíróság P. I. 8429/3., 23892/3., 6704/2. 1928. számú végzésével dr. Orova Zsigmond, dr. Csobádi Samu és dr. Gál József ügyvédek által képviselt Baron Vilmos, Pozsár Mihály és Csép Sámuel végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 213,40 + 96 + 648 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3989 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése ere­jéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, 111. kerület, Test­várhegyen 2798, illetőleg 20561. helyrajzi számú ház­ban leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 1. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, mikor a bírói­lag lefoglalt korcsmai berendezést, lovakat, sertéseket, kocsit, írógépet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­­rás megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 13. napján. Ádám­ Albert, kir. kir. végrehajtó. F 8807 Árverés. Pk. I. 35833/4. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti 1—III. ker. kir. járásbíróság 71822/1927. számú végzésével dr. Steiner Ede ügyvéd, mint néhai dr. Kovács I. Lajos irodája részére kirendelt gondnok vég­rehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 71 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1722 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz.­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Verpe­­léti­ út 26. szám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1928. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, festményeket s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 7. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. F 8786 Árverés, 324/1928. vh. szám. Alulírott kir. járásbiró­­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 32400/2. 1927. számú vég­rehajtást rendelő végzése következtében dr. Bene Sándor ügyvéd által képviselt Birnbaum Jakab, budapesti cég 122 pengő tőke és járulékai erejéig 1928. évi január .hó 27. napján foganatosított végrehajtás utján lefoglalt és 3000 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : cséplőkészlet nyilvános birói árverésen eladatnak. Mely árverésnek a pécsváradi kir. járásbíróság Pk. 338. 9/1928. számú végzése és végrehajtató képv. kérelme folytán 102 pengő 76 fillér tőke és 82 pengő 91 fillér hátralékos költségek, úgy a 102 pengő 76 fillér tőke után 1927. évi június hó 26. napjától a fizetés napjáig járó évi 9 százalékos kamatai erejéig Véménd községben, a végrehajtást szenvedő házánál leendő megtartására 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 2 órája határ­időül kifűizetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingókat másolj is, le és felülfoglaltatják és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ezek javára is elrendeltetik. Pécsvárad, 1928. évi augusztus hó 15. napján. Ungár Jenő, kir. kir. végrehajtó. F 8806 Árverés. 14488/1928. fi­vi szám. Reisz Simonna végre­­h­ajtatának dr. Bouquet Adolf végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási­ ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végre­hajtási árverést 167.593 pengő 28 fillér tőkekövetelés, ennek járulékai és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 800 pengő költség, valamint a csatlakozottaknak kimondott Gaea Bank Rt-nak 3160 pengő­s járulékai be­hajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság te­rületén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székes­­főváros pesti részének 8857­ számú telekkönyvi beté­tében 8725—8727/2. helyrajzi szám alatt felvett IX. ker., Ranolder­ utca 28/a. szám alatt elfekvő ház és udvar­ból álló 142., 44/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő tulajdonában levő 4/10 rész illető­ségre 31037 pengő 60 fillér kikiáltási árban Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosítására be­kebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1928. évi szeptember hó 17. napján dél­után 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26.) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1928. évi május hó 16. napján. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 8801 Árverés. 2735/1927. szám. Stern László kereskedő, kadarkuti lakos végrehajtatának Bausz József, homok­­szentgyörgyi lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­­hajtási árverést 199 pengő 4 fillér stb. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szigetvári királyi járásbíró­ság területén levő, Homokszentgyörgy községben fekvő, s a homokszentgyörgyi 126, 188, 454, 19. számú telek­jegyzőkönyvben A. + 1., A. ,+ 1. 2., A. + 5., 6. sor­szám alatt foglalt B. 6., B. 4., 5., B. 1. alatt Bausz József nevén álló ingatlanokra elrendelte. Az árverést 1928. évi szeptember hó 7. napján délelőtt 9 órakor Homokszentgyörgy községházánál, a telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtar­tani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 . LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-al; 1908 : LX. t.-c. 21. §-a). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. t­908. évi XLI. u­­c. 25. §.) Szigetvár, 1928. évi március hó 28. napján. A szigetvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 12014 Árverés. 3235/1928. tkv. szám. Szvoboda Erzsébet himmlervillei lakos végrehajtatának Kelemen Sándorné született Waizner Jolán, pestszentlőrinci lakos végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1015 e. a. dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az ócsai királyi járásbíróság területén levő, Alsónémedi községben fekvő s a gyálpusztai 338. számú telek­könyvi betétben A. + 1—17. sorszám, 1690, 1694, 1671, 1672, 1677—1678, 1684, 1691, 1687, 1689, 1692—1693, 1695—1699. helyraj­zi szám alatt felvett és Kelemen Sándorné született Waizner Jolán nevén álló egynegyed­rész iletőségre 600 pengő kikiáltási árban, az A. I. 1—2. sorszám, 1655. és 1710. helyrajzi szám alatt felvett és Kelemen Sándorné született Waizner Jo­lán nevén álló egynegyed rész illetőségre 70 pengő ki­kiáltási árban és , az A. II. 1—2. sorszám, 1674. és 1686. helyrajzi szám alatt felvett és Kelemen Sándorné született Waizner Jolán nevén álló egynegy­d rész illetőségre 75 pengő kikiáltási árban és pedig mind a három jószágtestre, Szilágyi Gyula haszonélvezeti jogával terhelten, elren­delte. Az árverést 1928. évi szeptember hó 15. napján, dél­előtt 10 órakor, Alsónémedi községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kiállási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. Ócsa, 1928. évi junius hó 1. napján. Az ócsai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 11993 Árverés. 1390/1928. szám. Bognár János, bedegi lakos végrehajtatának Parlag István, gyalud-pusztai (Zseh), végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1010 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tabi királyi járásbiróság területén levő, Zseh községben fekvő, s a zichi 541. számú telekjegyzőkönyvben A. 1. sorszám, 195/b. érszám alatti ingatlanból B. 6. alatt Parrag István nevén álló ingatlan jutalékra 800 pengő kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1928. évi szeptember hó 12. napján, dél­előtt 9 órakor fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az állala ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1008. évi XLI. t.-c. 25. §.) Tab, 1028. évi má­jus hó 9. napján. A tabi királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 12021 Árverés. Pk. I. 38010/3. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 3128/3. 1928. számú végzésével dr. Luy György ügyvéd által képviselt Láhny Mihály végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 704 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 11738 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, II. kerület Zsigmond­ utca 20. szám, V. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásbe­rendezést, olajfestményeket, utazó bőröndöt, szépiro­dalmi műveket, ingaórát, átmeneti kabátot s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi július hó 28. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 11980 Árverés. 918/1928. vgh. szám. Alulírott kir. járásbiró­­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a sümegi kir. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 9144/2. számú végzése f­olytán dr. Benedek Aladár ügyvéd által képviselt Du­nántúli Mész-Tégla és Kőipari Rt. cég végrehajtató ja­vára végrehajtást Szenvedő ellen 1809 pengő 22 fillér tőke, ennek 1927. évi június hó 30. napjától járó 5 szá­zalékos kamatai és 661 pengő 70 fillérben eddig megálla­pított költségek erejéig Szombathelyen, Szentmárton­ u. 30. szám alatt végrehajtást szenvedő lakásán 1928. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 10 óráját határidőül tűzöm ki, amikor 3634 pengőre becsült bőrök, mérlegek, Wertheim-szekrény, rongy, ócskavas, zongora és több­­féle ingóságokat készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek becsáron alul is, eladom. Felhivatnak mindazok, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Szombathely, 1928. évi augusz­tus hó 5. napján. Kiss Róbert, kir. kir. végrehajtó. 12010 Árverés: 24045/1928. tkv. szám. Végzés: Minthogy a Budapest székesfőváros pesti részének 8357. telek­könyvi számú betétében 8725—8727/2. helyrajzi szám alatt felvett és Reisz Simonna végrehajtata 167593 P 28 fillér tőke és járulékai iránti követelésének kielégítési céljából az árverés 14488/1928. szám alatt már elrendelte­tett, ennélfogva özvegy Strausz Miksáné, született Kal­­zer Paula végrehajtatának 1500 pengő tőke, ennek 1928. évi március 11. napjától járó 10 százalékos kamata, 146 pengő már megállapított, valamint a 40 pengőben meg­állapított költség kielégítése céljából korábbi árverelte­­tőkhöz való csatlakoztatása kimondatik, s részére a pót­hirdetmény kiadatai rendeltetik. II. Póthirdetmény: A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint Reisz Simonna, született Szatter Paula buda­pesti lakos végrehajtatának dr. Bouquet Adolf buda­pesti lakos végrehajtást szenvedő ellen 1500 pengő tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 14488/1928. szám alatt kibocsátott árverési hirdetményben a Buda­pest székesfőváros pesti részének 8857. számú telek­könyvi betétében 8725—8727/2. helyrajzi szám alatt fel­vett és dr. Bouquet Adolf nevén álló illetőségre 31037 pengő 60 fillér kikiáltási árban ezen kir. járásbiróság, ár­verési termében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26.) 1928. évi szeptember hó 17. napjának délutáni 3 órájára kitűzött árverés az 1881. évi LX. t.-c. 167. §-a alapján Reisz Simonná, született Katzer Paula végrehajtata ér­dekében is 1500 pengő tőke követelés és járulékai kielé­gítése végett fog megtartatni. Budapest, 1928. évi augusz­tus hó 3. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 11991 Csődhirdetmén­yek. Csőd Cs. 3243/5. 1928. szám. A szolnoki kir. törvény­szék mint csődbíróság Sípos István közadós téglagyáros és építési vállalkozó, szolnoki lakos csődügyében dr.

Next