Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

1928 szeptember 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Kovács Gábor szolnoki ügyvéd, helyettes tömeggondno­kot e tiszte alól felmentette s a tömeggondnok helyette­séül dr. Liszkay Miklós szolnoki ügyvédet nevezte ki. Szolnok, 1928. évi augusztus hó 23. napján. A szolnoki kir. törvényszék. 11968 Csőd. Cs. 5537/1928. szám. A debreceni kir. törvény­szék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Deutsch Jó­zsef (tiszacsegei) fűszer- és vegyeskereskedő Tiszacsege ellen, bárhol található ingó vagyonára és a Magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 88. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyi­totta. A csődbiztosi teendőket a kir. törvényszék maga látja el. Tömeggondnokul dr. Daróczy Gusztáv debreceni ügy­védet, helyetteséül pedig dr. Csorba Antal debreceni ügyvédet nevezte ki. A csődbiztosi teendőket a kir. tör­vényszék látja el. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1928. évi október hó 26. napját, a felszámolási tárgyalásra 1928. évi november hó 24. napjának délelőtti 9 óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1928. évi no­vember hó­­1 napjának délelőtti 10 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Deák Ferenc­ u. 18., I. em. 79. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a királyi törvényszéknél az 1881 : XVII. t.-c. 126—129. új­aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamat­ban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az átaluk bírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy amennyi­ben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg érté­kesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Debrecen, 1928. évi augusztus hó 24. napján. A debreceni kir. törvényszék. 11953 Csőd. Cs. 1435/71. 1928. szám. A kir. törvényszék, mint csődbíróság a dr. Iluza Béla sátoraljaújhelyi lakos, mint a vb. Zemplénmegyei Keresztény Kisgazdák, Ipa­rosok és Alkalmazottak Áru és Hitelszövetkezete sátor­aljaújhelyi bejegyzett cég csődtömeggondnoka, másrész­ről Simos Ervinné szül. Keller Jolán sátoraljaújhelyi lakos között kötött ingatlan adásvételi szerződés jóvá­hagyása tárgyában a hitelezők meghallgatása végett 1928. évi szeptember hó 14 (tizennégy) napjának dél­előtti 9 óráját (I. emelet 50. ajtó) kitűzi s akkorra a tömeggondnokot végzésileg és a hitelezőket hirdetmé­­nyileg megidézi. Sátoraljaújhely, 1928. évi augusztus hó 27. napján. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék. *5135 Csődmegszüntetés. Cs. 4323/12. 1927. szám. A nyír­egyházai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Grün­berger Jenő nyírbátori lakos csődjét vagyonhiány miatt megszüntette. Nyíregyháza, 1928. évi augusztus hó 14. napján. A nyíregyházai kir. törvényszék. 11961 adósnak 11.872 pengő 4 fillért kitevő, a hitelezők ki­elégítésére rendelkezésre álló tiszta vagyoni fedezetre, továbbá arra, hogy a vagyonfelügyelő nem lakik a kir. törvényszék székhelyén. Kecskemét, 1928. évi augusztus h­ó 22. napján. A kecskeméti kir. törvényszék. *5140 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1481/28. szám. Endrei Béla vöröskereskedő, Balassagyarmat ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásai­nak 50 százalékát 8 havi egyenlő részletben megfizetni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 30. napján. Országos It­letvédő Egylet, E 8816 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 39939/28. szám. Hartmann Károly cipőkereskedő Budapest, Király­ u. 98/b. ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 50 százalékát a befejezetté nyilvá­nító végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzététe­létől számított 30. napon kezdődő 8 havi­­egyenlő rész­letben megfizetni. Kezesk Hartmann Károlyné, dr. Hart­mann Zoltán. Budapest, 1928. évi augusztus hó 30. nap­ján. Országos Hitelvédő Egylet, F 8817 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1753/28. szám. Hain Ferenc, vaskereskedő Kalocsa, ügyében a létre­jött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 55 százalékát, melyből 50 százalék 8 egyenlő, havi, 5 százalék folytatólagos­­ havi részletben megfizetni. Kezesek Hain Ferenc és neje P 18.000.— ingatlanbekebe­­lezéssel. Budapest, 1928. évi augusztus hó 31. napján. Országos Hitelvédő Egylet. F 8838 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6068/32. 1927. sz. A kecskeméti kir. törvényszék Sipos Imréim, született Hájas Mária be nem jegyzett kereskedő, ujszészi lakos kérelmére megindított csődönkivüli kényszeregyességi ügyben dr. Kiss Árpád ügyvéd részére vagyonfelügyelői díj és költség címén az 1410/1926. M. E. számú rendelet 48. §-a 7-ik bek. alapján figyelembevevő 30. alszám Kiált beadott költségszámláját s az adós által 32. sorszám alatt beadott észrevételeket, mérsékelve a készkiadás címén felszámított tételeket 103 pengő 08 fillér készkiadás betudásával összesen 578 pengő 08 fillért állapít meg, te­kintettel adósnak 9500 pengőt kitevő aktíváira, továbbá arra, hogy vagyonfelügyelő nem lakik a kir. törvény­szék székhelyén s hogy ezen ügyben nagyobb tevékeny­séget fejtett ki. Kecskemét, 1928. évi augusztus hó 21. napján. A kecskeméti kir. törvényszék. # *5139 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1226/20. 1928. sz. A soproni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Klein Róza­­divat és rövidárukereskedő csődönkivüli kényszer­­egyességi ügyében az egyességi tárgyalásra újabb ha­tárnapul az 1928. évi október hó 2. napjának délelőtti 9 óráját hivatalos helyiségébe (I. emelet 66.) tűzi ki. Sop­ron, 1928. évi augusztus hó 28. napján. A soproni kir. törvényszék. *5132 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3199/7. 1928. szám. Koós János kereskedő, miskolci lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a miskolci kir. törvényszék, az eljárást az 1410/1926. M. E. számú rendelet 85. §-a 8. pontja értelmében megszünteti, mert a hitelezőknek a jelen rendeletben megszabott többsége nem fogadta el az egyességi ajánlatot. Egyúttal a Kamara Kerületi Hitelvédő Szerv díját a már előlegezett 28 pengő 81 fillérben és dr. Balázs D. Dezső vagyonfelügyelő díját 86 pengő 43 fillérben álla­pította meg a 2881 pengő 08 fillér vagyoni fedezet ala­pulvételével és kötelezi az adóst, hogy ezen összeget 8 nap alatt fizesse meg a vagyonfelügyelőnek. Végül a jelen végzés jogerőre emelkedése után az ira­tokat a csődbírósághoz átteszi. Miskolc, 1928. évi aug. hó 25. napján. A miskolci kir. törvényszék. *5137 Okir&tmegsemmisitések. Okiratmegsemmisítés. P. 3863/2. 1928. szám. A deb­receni királyi törvényszék közhírré teszi, hogy az állí­tólag elveszett következő okirat: „A zálogjegy száma: 8691. A zálogbaadás ideje: 1927. évi október hó 5. A lejárat ideje : 1928. évi április hó 5. A zálogtárgy tüzetes megjelölése: egy aranylánc, szív amulettel és egy arany karikagyűrű, összesen 14 gramm. Becsérték: 22 pengő. Kölcsönösszeg: 20 pengő. Debreczeni Pénz­váltóbank és Zálogkölcsön Részvénytársaság megsem­misítése iránt az eljárást özvegy Juhai Ferencné szül. Varga Irén, nyíregyházai lakos köllemére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt egyszeri beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellen­kező esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Debrecen, 1928. évi junius hó 28. napján. A debreceni kir. járásbíróság.­­ 11951 Okiratmegsemmisités. Pk. II. 27615/1928. sz. A deb­receni királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy az állí­tólag elveszett következő okirat: Zálogcédula. Betét: 1927. X. 7. 1928. április 7. Tárgy: 1 lánc amulettel, 2 kar. gyűrű, 25 gramm, 1 brill­iáns köves gyűrű, 1 ezüst cigarettatárra. Becsérték: 95 pengő. Kölcsön 90 P. 1928. VI. 2 sz. Debreceni Pénzváltóbank és Zálogköl­csön Rt. Megsemmisítése iránt az eljárást Stark Ella debreceni lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhivja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő napjától számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező eset­ben a biróság ezt a jelzett határidő letelte után a fo­lyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Debrecen, 1928. évi junius hó 14. napján. A debreceni kir. járásbiróság. 11937 Okiratmegsemmisítés. Magyar Tej- és Tejtermék Forgalmi 111. budapesti lakosnak VIll. kerület, Nap­ utca 34. szám alatt istállózott 11 éves spej, kanca, csillagos, kis piszta, 2 hátsó lába kesely, 12 éves spej, kanca, hóval, virág lováról szóló marhalevele elveszett. A marha­levél kiállítási helye és jegyzőkönyvi száma ismeretlen. Ezt az elveszett marhalevelet megsemmisitettnek nyilvá­nítjuk. Budapest, 1928. évi február hó 23. napján. A VIIl. kerületi elöljáróság. 11936 Csődönkivü­li kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2247/10. 1928. sz. A királyi törvényszék Lovas Mihály vegyeskereskedő, ujkécskei lakos kérelmére megindított csődönkivüli kényszeregyességi ügyben dr. Varga Ferenc ügyvéd ré­szére vagyonfelügyelői dij és költség címen az 1410. 1916. M. E számú rendelet 48. §-a 7-ik bekezdése alapján, figyelembe véve 10. alszám alatt beadott költség­számláját 27 pengő 26 fillér készkiadás betudásával összesen 272 pengő 69 fillérben állapít meg, tekintettel adósnak 12.271 pengő 66 fillért kitevő, a hitelezők ki­elégítésére rendelkezésre álló tiszta vagyoni fedezete, továbbá arra, hogy vagyonfelügyelő nem lakik a kir. törvényszék székhelyén. Kecskemét, 1928. évi augusztus hó 22. napján. A kecskeméti kir. törvényszék, *5142 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2293/10. 1928. sz. A királyi törvényszék Stern Artur rövidárukereskedő, ceglédi lakos kérelmére megindított csődönkívüli kény­szeregyességi ügyben dr. Piskóty István ügyvéd részére, vagyonfelügyelői díj és költség címen az 1410/1926. M. E. számú­ rendelet 48. §-a 7-ik bekezdése alapján figyelembe véve 10. alszám alatt beadott költségszám­láját 32 pengő 62 fillér készkiadás betudásával, összesen 483 P 88 J-t állapít meg, tekintettel adósnak 15.042 P-t kitevő, hitelezők kielégítésére, rendelkezésre a 110p tiszta vagyoni fedezetre, továbbá arra, hogy a vagyonfelü­gyelő nem lakik a királyi törvényszék székhelyén, s hogy ez ügyben az egyesség létrehozása körül célirányos tevékenységet fejt ki. Kecskemét, 1928. évi augusztus hó 22. napján. A kecskeméti kir. törvényszék. *5141 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2149/13. 1928. sz. A királyi törvényszék Fleischmann Sámuel és Testvére cég, a tulajdonosa Fenyves Sámuel, bejegyzett keres­kedő ,nagykőrösi lakos kérelmére megindított­ csődön­kívüli kényszeregyességi ügyben dr. Révész Ernő ügy­véd részére vagyonfelügyelői díj és költség címen az 1410/4926. M. E. számú rendelet 48. §-a, 7-ik bekezdése alapján, figyelembe véve 13. alszám alatt beadott költ­ségszámláját, 40 pengő 86 fillér készkiadás betudásával összesen 284 pengő 30 fillért állapít meg, tekintettel F­elhívás: Felhívás: 2637/1928. szám. A szolnoki kir. törvény­szék dr. Ungár Aladár, szolnoki ügyvéd által képviselt Harangozó Mária, tiszaföldvári lakos folyamodó kérel­me folytán az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Polgár Sándor, volt budapesti lakost, hogy feleségével, Haran­gozó Máriával az 1919. évi április hó 29. napján, a tisza­­földvári állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos hírlapban történt másodszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező eset­ben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével Tóth Lajos ügyvéd, szolnoki lakos, most kinevezett ügygond­nok fogja őt képviselni. Szolnok, 1928. évi junius hó 30. napján. A szolnoki kir. törvényszék. 2—2 F 8768 Gondnokságok. Gondnokság. P. 2889/17. 1927. szám. A nyíregyházai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Rost Ludmilla, mérki lakost az 1928. évi április hó 21. napján jogerőre emelkedett 1927. P. 2889/13. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá he­lyezte. Nyíregyháza, 1928. évi május hó 5. napján. A nyíregyházai kir. törvényszék. • *11958 Gondnokság. P. 718/10. 1928. szám. A miskolci kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Bartók Béla, alsóhango­­nyi lakost az 1928. évi julius hó 20. napján jogerőre­ ­ emelkedett P. 713/8. 1928. számú ítéletével az 1887. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Miskolc, 1928. évi augusztus hó 18. napján. A miskolci kir. törvényszék. 5138 Versenytárgyalások. Versenytárgyalás. 7040/1928. szám. A parasznyai m. kir. erdőhivatal Sajószentpéter vasúti állomástól mintegy 8 km.-re fekvő „Ludna“-i erdei rakodóján készletezett 2410 ürm 3 hasáb és 239 ürm 3 dorong, tölgy és cser tűzifa 1928. évi szeptember hó 11-én délelőtt 9 órakor a m­. kir. erdőigazgatóság helyiségében (Miskolc, pénzügyi palota, HL em. 53. sz. ajtó) zárt írásbeli ajánlat mellett tartandó versenytárgyaláson eladásra kerül. Írásbeli ajánlatok 1928. évi szeptember hó 10-én déli 12 óráig nyújtandók be a miskolci m. kir. erdőigazgató­sághoz. Bővebb felvilágosítással szolgál és az árverési feléte­­leket postabélyeg ellenében megküldi a m. kir. erdőigaz­gatóság. Miskolc, 1928. évi augusztus hó 28. napján. M. kir. erdőigazgatóság. *5136 Verseny tárgyalás.. 8937/102­. szám. A m. kir. állam­rendészeti szervek budapesti I. sz. élelmiszer üzeme részére szükséges belföldi származású rab nyilvános verseny­tárgyalás útján szerződéses vétellel való biztosítása tár­gyában. A versenytárgyalás tartazik 1928. évi szeptember hó 27-én, délelőtt 10 órakor, a m. kir. államrendészeti szervek 1. számú élelmiszer üzeménél Budapest, VI. ker., Lehel­ utca 41. szám. A ,,Szállítási feltételek füzet" a vegyes­­dandár vezető hadbiztosánál (Budapest, IV., Veres Panne­­utca I.) és a m. kir. államrendészeti szervek 1. számú élelmi­­szerüzeménél (Budapest, VI., Lehel­ utca 41.) a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthetők. Budapest, 1928. évi augusztus havában. M. kir. budapesti 1. honvéd vegyes, dandár vezetőhadbiztos. *5145 Verseny tárgyaló s. 8603/1928. sz. A m. kir. államrendészeti szervek budapesti 2. sz. élelmiszer üzeme részére szükséges búzának és rozsnak szerződéses vétellel, versenytárgyalás útján való biztosítása tárgyában. A versenytárgyalás tartatik 1928. évi szeptember hó 25-én, délelőtt 10 órakor a m. kir. államrendészeti szervek 2. számú élelmiszer üzeménél Budapest, III. ker., Vörösvári­ út 105. szám. Az ajánlati tárgyalásra vonatkozólag „Szállítási feltételek ■füzetó"-ben­­foglalt feltételek a jelen hirdetményben fel­sorolt módosításokkal mérvadók. A „Szállítási feltételek füzete" a m. kir. államrendészeti szervek 2. sz. élelmiszer­­üzeménél (III., Vörösvári­ ut 105. sz.) és a vegyesdandár vezetőhadbiztosánál (Budapest, IV., Veress Pálné­ utca 1. sz. HL emelet) hivatalos órák alatt betekinthető, Budapest, 1928. évi augusztus havában. M. kir. budapesti 1. honvéd vegyesdandár vezetőhadbiztos. *5144 Versenytárgyalás. 9050/1928. szám. Az állomásokon el­helyezett csapatok részére 1929. évi január hó 1-től 1929. évi december hó 31-ig szükséges rab bérleti szállításának, valamint ken­yér kincstári lisztből való sütésének verseny, tárgyalás útján való biztosítása tárgyában. A verseny.

Next