Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

6 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1928 szeptember 1. tárgyalás tartatik 1928. évi október hó 6-án, d. e. 11 órakor, 1. kerékpár zászlóalj gazdasági hivatalában, Vác; 1928. október hó nyári, d. e. 11 órakor, 3. kerékpár zll. gazd. hivatalában, Esztergom; 1928. évi október hó 9-én, d. e. 10 órakor, 4. kerékpár zlj. gazd. hivatalában, Kenyérmező­­tábor; 1928. évi október hó 13-án, d. e. 11 órakor, 5. kerékpár zlj. gazdasági hivatalában, Jászberény; 1928. évi október hó 2-án, 11 órakor, 6. kerékpár zlj. gazdasági hivatalában, Balassagyarmat; 1928. évi október hó 3-án, d. e. 11 órakor, 7. kerékpár zlj. gazdasági hivatalában, Salgótarján; 1928. október hó 1­i-án, d. e. 11 órakor, 2. gyalogezred I. zlj. gazda­sági hivatalában, Szolnok; 1928. évi október hó 15-én, d. e. 11 órakor, Huszárszázad parancsnoksági irodában, Czegléd; 1928. évi október hó 20-án, d. e. 11 órakor, Táborfelügyelő­­ség gazdasági hivatalában, Örkény. Az ajánlati tárgyalásra vonatkozólag a „Szállitási feltételek,,, valamint a „Kenyér­­sütési feltételek'-' füzetében foglalt feltételek a jelen hirdet­ményben felsorolt módosításokkal mérvadók. Ezen füzetek a vegyesdandár vezető hadbiztosánál (Budapest, IV., Veres Pálné­ utca 1. szám, III. emelet) valamint a szük­ségleti állomások parancsnokságainál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Budapest, 1928. évi augusztus havában. M. kir. budapesti 1. honvéd vegyesdandár vezetőhadbiztos; *5143 Z­árlat. Zárlat. P. 5355/3. 1928. szám. A szegedi kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy Aradi István, kisdorozsmai la­kos ellen, ennek a szegedi kült. 15763. és a 17867., vala­mint kiskundorozsmai 87. és 9324. számú telekkönyvi betétekben felvett ingatlan vagyonára a zárlatot az 1885. évi VI. t.-c. 5. §-a alapján elrendelte. Szeged, 1928. évi augusztus hó 10. napján. A szegedi kir. törvényszék. 11955 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. Kf. 32676/1—5/a. 1928. szám. A Biztosító Magánvállalatok M. kir. Áll. Felügyelő Hatósága az 1923. VIII. tc. 8. §-ában biztosított joga alapján 77138/1926. F. H. számú határozatával elrendelte a Mentor Biztosító Rt. felszámolását, felszámolókul lécfalvi dr. Sipos Gábor (Wekerle Sándor­ utca 16.) és Wanisch Vilmost, pénzügy­minisztérium biztosítási technikai osztálya rendelte ki, az iratokat pedig 93591/1926. P. M. számú rendelet 9. §-a értelmében a kényszerfelszámolási eljárás lefolytatása végett az illetékes budapesti kir. törvényszék, mint cég­bírósághoz áttette azzal, hogy a hitelezői bizottságba ta­gul az 1926. évi 93591/P. M. számú rendelet II. §-ában biztosított joga alapján Gebhardt Domokos bpesti (la­kik IX., Üllői­ ut 1.) lakost a Gazdák Biztosító Szövetkezete igazgatóját nevezte ki. Azokat a tennivalókat, amelyeket a 920/1917. M. E. számú rendelet 42. és ezzel kapcsolatos R§-ai a döntőbizottság hatáskörébe utalnak a Biztositó Magánvállalatok Magy. kir. Állami Felügyelő Hatósága látja el. Az adós biztositó intézet cég ellen fennálló követelések jegyzéke a kényszerfelszámolók által 1928. évi szeptem­ber hó 1. napjáig mutatandók be a kir. törvényszékhez. Azok, akik a vb. biztosító intézet cég általános vagyona ellen, mint hitelezők támasztanak igényt a jegyzékbe fel nem vett, vagy az ott meghatározott mértéket, vagy osz­tályozást meghaladó igényeiket, úgyszintén a jegyzékbe felvett, vagy bejelentett követelések ellen kifogásaikat legkésőbb 3 nappal, a felszámolási tárgyalás határnapja előtt 2 példányban szerkesztett beadványban az 1920. 1917. M. E. számú rendeletben kijelölt joghátrányok ter­hével a bíróságnál abban az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Felszámolási tárgyalási határnapul 1928. évi szeptem­ber hó 13. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki, Voght Al­bin kir. tszéki bíró elé, a budapesti kir. törvényszéken (V., Alkotmány­ utca 14., II. 41.) levő helyiségében. Felhivalnak a hitelezők, hogy e határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg, a hitelezőbizottság választás alá eső tagjainak megvá­lasztása végett. A zálog és megtartási joggal bíró hitelezők az általuk szerzett jogot jelentsék be a kényszerfelszámolóknak és az általuk leírt vagyontárgyakat a kényszerfelszámoló felhívására megbecsülés végett mutassák be. Figyelmezteti a kir. törvényszék azokat, akiket elkülö­nítési, visszakövetelési, vagy külön kielégítési jog illet, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok az adós társaság vagyonának feloszlását gátolni nem fogják. Budapest, 1928. évi június hó 26. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság. Hirdetmény. Kf. 32676/1—7/a. 1928. szám. Mentor Biztosító Részvénytársaság kényszerfelszámolási ügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. lécfalvi Sipos Gábor ügyvéd kény­szer­felszámoló lemondása folytán a Biztosító Magánvállalatok m. kir. állami felügyelő ható­sága helyébe kényszerfelszámolóul dr. Bárczy Boldizsár budapesti (II. ker., Margit-rakpart 15., III. 15.) ügyvé­det rendelte ki. Budapest, 1928. évi augusztus hó ,14. nap­ján. A budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság. 11792 " ..........■.........a " -----————— Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. Pk. 88884/1. 1928. szám. A hód­­m­ezővásárhelyi kir. járásbíróság Farkas Ede részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Farkas Mihály holtnak­­nyilvánítása iránt az eljárást folyamatba tette. Az eltűnt neve Farkas Mihály, születési ideje 1878. szeptember 20., születési helye Kiskunmajsa, szüleinek neve Farkas Ede és Terhe Piros, házastársának neve Tolnai Róza, lakik Hódmezővásárhelyen, ingatlan va­gyona 117 négyszögöl és 1 hold és 837 négyszögöl szántó 10/15-öd része; bevonulásának időpontja 1914. július 26., az a csapattest, melyhez az ismert adatok szerint be­vonult a Kiskunfélegyházai honvéd gyalogezred, katonai rendfokozata őrmester az egészségügyi csapatnál, utolsó tábori postaszáma 397., az eltűntre vonatkozó egyéb körülmények : 1918. október 23-án egy kavernában az olasz harctéren sebesülteket gondozott,s eközben rob­banás folytán meghalt és el is temették, ezekről azon­ban hiteles adatok bemutatva nem lettek. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményről, így kü­lö­nösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fémjelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a hollnaknyilvánitás kérdésében határozni. Hódmezővásárhely, 1928. évi július hó 31. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság. 11956 Hollnaknyilvánitás. Pk. 7867/1928. szám. A szentesi kir. járásbíróság özvegy Bozó Gergely Ferencné és társai mindszenti lakosok részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az Állító­lag eltűnt Bozó József volt mindszenti lakos holtnak­­nyilvánítása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve Bozó József, róm. kath., születési helye és ideje Mindszent, 1891. április 7., szüleinek neve néhai Bozó Ferenc és Bélteki Anna, lakik Mindszent, nevén, az eltűnt foglalkozása földmives, utolsó lakóhelye (tar­tózkodási helye) Mindszent, vagyontalan, bevonulásának időpontja 1914. július 27., az a csapat lesz, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották és amelynél utoljára teljesített szolgálatot a szegedi 5. honvéd gyalog­ezred, katonai rendfokozata közlegény, utolsó tábori postaszáma ismeretlen, az a hadicselekmény, mely köz­ben nyoma veszett , állítólag az orosz harctéren 1915. március 3-án ütközetben hősi halált halt. A királyi járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fentjelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderítet tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Szentes. 1928. évi juliu­s hó 24. napján. A szentesi kir. járásbíróság. 11966 * I. Holtnaknyilvánitás. Pk. 4034/1928. szám. A hajdúbö­szörményi kir. járásbiróság László Mária hajduhadházi lakos részéről a 28000/1919., 30000/1922. és 44200/1921. I. M. számú rendelet alapján előterjesztet kérelem foly­tán az állítólag eltűnt Sápi Imre hajduhadházi volt lakos holtnak nyilvánitása iránt az eljárást megindítja s az eltűnt részére ügygondnokul dr. Farkas Ödön, hadházi ügyvédet rendeli ki. Az eltűnt neve Sápi Imre, születési helye Hajduhad­­ház, születési ideje 1879., szüleinek neve Sápi Imre és neje Szabó Mária, nőtlen, foglalkozása földmives, va­gyonos, bevonulásának ideje általános mozgósításkor, az a csapattest, melyhez az ismert adatok alapján be­osztatod 3. honvéd gyalogezred, Debrecen, az a csapat­­test, melynél utoljára teljesített szolgálatot, ugyanaz, ka­tonai rendfokozata közvitéz, utolsó tábori postaszámz 128., az a hadiesemény, amely közben nyomaveszett, az általános mozgósítás után ezredével az északi harctérre ment, ahonnan 1915. augusztus, hó végén adod magáról életjelt — azóta nyoma veszett. A kir. járásbiróság felhiv mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fentjelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig­, bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Hajdúböszörmény, 1928. évi május hó 9. napján. A hajduböszörmértyi kir. járásbiróság. 11948 Holtnak nyilvánitás. Pk. 2004/1928. szám. A jászberényi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Katona Vendelné, Szabó Klára jászberényi lakos részéről a 28000/1919. I. M. szám­i rendelet 1. §-a alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag világháborúban eltűnt Katona Antal és Szabó Verona szülőktől származott. 1883. október hó 20. napján született. Katona Vendel volt jászberényi la­kos, aki a 29. gyalogezred, 2. zászlóalj, 8. századánál szolgált és­ utolsó tábori postaszáma 84. volt, holtnak­­nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Mekl János, jász­berényi ügyvédet rendelte ki. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az ellem­ a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a­ bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Jászberény, 1928. évi auguszus hó 10. napján. A jász­berényi kir. járásbiróság. 11939 Holtnaknyilvánitás. Pk. 3036/2. 1927. szám. A sásdi kir. járásbiróság közhirré teszi, hogy Szakala Józsefné baranyajenői lakosnak a­ 28.000/1919. I. M. számú ren­delet értelmében előterjesztett kérelme folytán az állí­tólag eltünt Szakala József, felsőmindszenti volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon meg­indította, egyszersmind részére ügygondnokul P. Hor­váth Jenő sásdi ügyvédet rendelt ki. Az eltűnt neve Szakala József, aki Gyümölcsény köz­ségben született 1888. január hó 18. napján, Szakala József és Szabó Katalin szülőktől, házasságot kötött Gábor Erzsébettel,­­gyermeke nem maradt, róm. kath. vallásu, földmives, vagyona maradt, bevonult 1915. ja­nuár hóban a cs. és kir. 52. gyalogezredhez, mellyel 1915. tavaszán az orosz harctérre ment, a IV. zászlóalj 12. századához beosztva 1916. augusztusban orosz, fog­ságba esett, ahonnan utoljára 1916. szeptember 5-én irt, tábori posta száma 44., azóta sem tőle, sem róla hír nem érkezett. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Sásd, 1927. évi október­­1ó 25. napján. A sásdi kir. já­rásbiróság. 11965 Holtnaknyilvánitás. Pk. 1440/2. 1928. szám. A bony­hádi kir. járásbiróság a Hellinger Istvánné szül. Varga Szeréna, degi lakos részéről a 28.000/1919. T. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Hellinger István, volt beláci lakos holtnak nyil­vánitása iránt az eljárást megindította és az eltűnt ré­szére ügygondnokul dr. Vidor Leó, bonyhádi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt neve Hellinger István, születési helye Paks, születési ideje 1888. junius 4., szüleinek neve néhai Hellinger Sándor és néhai Dunkel Teréz, házastársának neve Varga Szeréna, lakik Dégen, Veszprém vm, gyer­mekének neve kiskorú Hellinger Tibor, lakik Dégen, az eltűnt foglalkozása kántortanuló, utolsó lakhelye Belacz, ingó vagyona nincsen, ingatlan vagyona nincsen, bevonulásának időpontja 1914. augusztus 1., az a csa­­pattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották a volt cs. és kir. 44. gyalogezred 2. század, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot, ugyanezen ezredben. katonai rendfokozata tizedes, utolsó tábori posta száma 90., az a hadiesemény, amely közben nyomavesze­tt: az orosz harctéren a gorlicei át­törés utáni harcokban 1915. május havában eltűnt és azóta felőle semmi hir nem érkezett. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fentjelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem Hirdetmény. Ge. 257/3. 1928. szám. Az erdőhorváti községi elöljáróságnak értesítése szerint a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéknél vezetett egyéni cégek jegyzékének I. kötet 129. lapján 257. szám alatt bejegyzett ifjabb Gal­bavy József kereskedő cég megszűnt, ennélfogva a kir. törvényszék 1927. évi III. t.-c. alapján felhívja mind­azokat, akiknek a cég fennállása érdekében áll, hogy ezen körülményt e hirdetménynek a Budapesti Közlöny­ben történt megjelenésétől számított 45 nap alatt jelent­sék be, mivel ellenesetben ezen cégnek hivatalból való megszüntetése a cégjegyzékbe be fog vezettetni. Sátoralja­újhely, 1928. évi julius hó 11. napján. A sátorajaujhelyi kir. törvényszék. *5133 Hirdetmény. Ad. Cc. 262/4. 1928. szám. Az erdőbényei községi elöljáróságnak értesítése szerint a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéknél vezetett egyéni cégek jegyzékének I. kötet 131. lapján 262. szám alatt bejegyzett Günczler Mayer kereskedő cég megszűnt, ennélfogva a kir. törvényszék 1927. évi III. t.-c. alapján felhívja mind­azokat, akiknek a cég fennállása érdekében áll, hogy ezen körülményt e hirdetménynek a Budapesti Közlöny­ben történt megjelenésétől számított 45 nap alatt jelent­sék be, mivel ellenesetben ezen cégnek hivatalból való megszüntetése a cégjegyzékbe be fog vezettetni. Sátoralja­újhely, 1928. évi julius hó 16. napján. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék. *5134 Hirdetmény. Pk. 7719/4. 1927. szám. A mohácsi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Kohn Samu Pécs város­ban 1927. évi december hó 1. napján végrendelet hátra­hagyása mellett elhalt Buchwald Emánuel volt lippói la­kos után maradt örökség tárgyára, jelesül a lippói 7., 8., 10. és 414. számú telekkönyvi betétben felvet ingat­lanból örökhagyó jutalékára, valamint a leltár 3., 4., 5., 7., 8. és 9. csoportjában felvett ingóságokra örökösödési bizonyítvány kiadását kérte. A kir. írásbiróság az 1894. évi XVI. t.-c. 100. §-a értel­mében felhivja mindazokat, akik a fent megjelölt hagya­tékra, mint örökösök, köteles részre jogosítottak, vagy utóörökösök, igényt támasztanak, hogy igényeiket a hirdetménynek — a Budapesti Közlönyben közzététele­­— napját követő naptól számított 45 nap alatt a kir. járás­bíróságnál jelentsék be, mert ellenkező esetben a kir. járásbíróság az örökösödési bizonyitvány kiadását a kér­vény alapján fogja elrendelni. Mohács, 1928. évi február hó 23. napján. A mohácsi kir. járásbíróság, 11964

Next