Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

■ ,1 Sag szeptember 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője étkezdék, a bíróság az egyébként kiderített­­ tények alapján fog a­l.újnaknyilvánítás­ kérdésében határozni. Bonyhádi 1928. évi július hó 2. napján­ A bonyhádi kir. járásbíróság. , 1 11959 Hortliáknyilvánitás. Pk. 3623/1928. szám.­­A­­ szikszói kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy ifj. Pásztor Károly, szikszói lakos kérelmére a holtnaknyilvánítási eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Szarvassy Gusztáv, szikszói ügyvédet nevezte­­ki. Az eltűnt neve idősb Pásztor Károly, ev. ref. vallásu­, néhai Pásztor István és Farkas Borbála házasságából. Szikszón 1876.­évi május hó 28. napján született, 1908- évi. szeptember hó 2. óta nős Zakhar Erzsébettel, al­­kaparó foglalkozása, legutóbb volt szikszói lakos, a mozgósításkor­­a kassai 9. gyalogezredhez,­­majd az orosz harctérre került s ott 1916. évben Szamarkand városban volt, s azóta magáról életjelt nem adott. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt, életbenlétéről, tartózkod­ási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben­ volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60­ nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján­ fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Szikszó, 1928. évi augusztus hó 21. napján. A szikszói kir. járásbíróság. • *5130 Holtnaknyilvánitás. Pk. 2288/ 1928. szám.­ A kir. járás­bíróság Fü­löp János földműves, ozorai lakos részéről a 28000/1919. r­­. M. szám­i rendelet alapjait előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Fülöp Mihály volt­­ozorai lakos holtnak nyilvánitása iránt az eljárást meg­indítja és az eltűnt részére, az eltűnt csekély vagyonára tekintettel ügygondnok kirendelését mellőzi. Az eltűnt fiúc Fülöp Mihály, születési helye és ideje Ozora,­­1877. szeptember 20., szüleinek neve és lakhelye. Fü­löp János, néhai Vas Julianna, Ozora, gyermekeinek neve József,­­ János,’ István Gábor, Mária, .házastársa néhai Gulás Rozália, az eltűnt foglalkozása és utolsó lak­helye .földm­ix-és, Ozora, vagyona házrész, bevonulásának ideje 1914. évi? junius hó vagy augusztus .hava, aza-cs.a-, partest,. melyhez eredetileg beosztották, cs. és kir. 44. gyalogezred" Az Albániában teljesített szolgálatot, 1918- ban­ szabadságra jött, ugyanezen év augusztus 20-án­­új­ból vissza bevonult, egy ismeretlen számú brigádhoz osz­­tották be, onnan egy, levelet irt, azóta azonban hírt nem adott magáról­, rangja gyalogos, postaszáma ismeretlen.­­ A királyi járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az­ esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, h­ajszáliak vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos, egyéb körülményekről, így különösen arról, lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl-még életben, volt, az e-hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a mo­st megjelölt időpontig bejelentés­e nem érkeznék, a­ bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a heflliáknyilvánitása kérdésében­ határozni. Tamási, 1928­, évi július hó 7. napján. A tamíási kir. .já­rásbíróság'.'■' * 11924 Tóth Dezső munkakönyve .elveszett. Megtaláló adja le a vendéglősök ipartestületinél. 3955 Budapesti Gyakornoki Tanfolyam Vezetősége által ki­adott, 1926. június hóban, Lőrinci Sándor névre szóló gyógyszerészgyakornoki (tirocinates) bizonyítványa el­veszett . . 3—3 3940 Felhívás:­ ­ Szegő Sándor fű­szerkereskedését (Kis-­­pest, Cigári-út 5.) 1928. szepteim­ber 1-én át­veszem. Fé­n­yem­ a hitelezőket, hogy 8 napon belül jelentkezzenek. Horváth György, 3960 Kispest, Mikes­ u. 16. magánhirdetések­. Felhívás: A budapesti kir. törvényszék Cg. 8505/22­. szám alatt az Írhió Bors és Szeszárukereske­­delmi R.-T.-nak felszámolását hivatalból el­rendelte. Alulírott hivatalból kirendelt felszá­moló a K. T. 202. §-a értelmében felhívom a cég hitelezőit, hogy követeléseiket nálam írás­ban, 6 hónapon belül jelentsék be. Patzolner Hugó hivatalból kirendelt felszámoló, könyvszakértő. Budapest, 394 A Vill., Üllői­ út 66/a., I.­ em. 3. f­e­l­h­i­v­á­s. Ügyfelem megvenni szándékozik Kornéth Feren­c V. ker., Csáky­ u. 28. sz. alatti korcsma­­üzletét­. Hitelezők követeléseiket jogkövetkez­mények terhe alatt 5 nap alatt jelentsék be. Későbbi bejelentésekért ügyfelem felelősséget nem vállal. Szöllősy iroda, 39 s1 . . Luther­ u. É. Felhívás. Felhívom a megszűnt Kellner és Kálmán,kis­kunhalasi cég hitelezőit, hogy esetleges köve­telésüket nyolc napon belül nálam jelentsék be, mert későbbi jelentkezőket nem veszek figyelembe. . . Kálmán Miksa 3953 Kiskunhalas. Bábel—Pakrátei Vasút Készvé­sytársaság. M e ej fa i v ó-v : ■ i a Barcs—Pakráci Vasút Részvénytársaságnak Budapesten, (I. ker., Mészáros­ utca 19. szám) 1928. évi október hó 1-én, délután 3 ómkor tartandó 4&S. rendes közgyűilésére.­ Napirend­: 1. Az igazgatóság jelentése. — 2. Az 1927. évi zárszámadás. — 3. A felügyelő­­bizottság jelentése az 1927. üzletévi mérleg, nyereség- és veszteségszámla (évi­ számadás) megvizs­­gálásáról. — 4. Javaslat osztalék kifizetésére az elsőbbségi és törzsrészvényesek részére. — 5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság-­díjazásának megállapítása. 1 6. Három igazgatósági tag és­ egy póttag választása. Az alapszabályok értelmében a közgyűlésen az elsőbbségi részvények birtokosai minden 30 drb. elsőbbségi részvény és a törzsrészvények birtokosai minden 25. drb. törzsrészvény után egy-egy szavazattal bírnak..Személyesen,meg­ nem jelent részvényesek csak szavazati joggal bíró részvényesek által képviseltethetik magukat, akik az igazgatóság, által megállapított minta szerint kiállított meghatalmazással tartoznak magukat igazolni. Összesen 100 szavazatnál többre egy részvényes sincs jogosítva, sem saját, sem más nevében. Azok a részvényesek, akik a közgyűlésen, akár személyesen, akár képviselőik által óhajtanának részt venni, kötelesek részvényeiket 1928. évi szeptember hó 17-éig Budapesten, a Duna—Száva—Adria-vasút magyar vonalai igazgatóságának főpénztáránál (I. ker., Mészáros­ utca 1.9. szám) vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, Wienbe­n , az Österr. Kreditanstalt für Handel- und Gewerbe Intézetnél letétbe helyezni. A letett részvényekről elismervény adatik, mely egyszersmind igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre. Budapest, 1928. évi augusztus hó 28. napján. , Az igazgatóság. Mérleg 1927. évi december hó 31. napján. Vagyon: A vasút értéke 6.378,28. Egyéb vagyon telkekben és épületekben 6.784,40. Külöpalap-értékpapírok 67,48. Tartalékalap járművekre 4.47. Törzsrészvény-tartalékalap 21.73. Értékpapírok és állandó részesedések 131.026.83. Különféle adósok 1,563.067.71. Összesen : 1,707.350.90. —Teher: Részvénytőke 980.—*. A. Tartalékalap 8,865.58. B. Tartalékalap 780.—. Törzsrészvény tartalékalap 31.88. Kü­lönalap 16.39. Különalap: jövedelemszámla 4.67. Értékcsök­­kenési tartalékalapok 408.53. Tartalékalap járművekre 4.47. Tartalékalap megújításokra 70.800.0.­­Különféle hitelezők 81.449.04. Tarta­ékalap a társaság ujjászervezési költségeire 1.544.010.34, Összesen 1,707.350.90. . .. . Nyereség- és veszteségszámlát 1927. évi december hó 31. napján. Kiadások­: Igazgatási költségek 67.4151.22. Tartalékalap javadalmazása a társaság újjászervezési költségeire 432.078.52. Összesen 499.522.74.­­ Bevételek: Bevételek vasút üzleti eredményeiből 410.774.42. Kamatok 88.748.32. Összesen 499.522.74. Felülvizsgálta és helyesnek találta. 3938 - * A felügyelőbizottság. Magyar Általános Hitelbank. Kimutatás a Magyar Általános Hitelbanknak 1925. január hó 1-je után kibocsátott zálogleveleiről. 1. Forgalomban van 1928. évi junius hó 30-án .................................... $ ' 51.000.— n. é. 7 %-os záloglevél 5. F 551.400.— n. é. 7 %-%-os záloglevél is Összesen .... § 1,102.400.­—n. é. záloglevél á 572.70­0 P 6,313.444.80 . 2. Azon jelzálogkövetelések­ összege, ' ' ‘ ' melyek az 1876 : XXXVI. t.-c. 17. i­ §-a szerint a záloglevelek biztosíté­kául szolgálnak........§' 1,102.257.08 *­ ________________a 572.70 ............p 6,312.626.30 3. Az előbbi pontban megjelölt kölcsönök alapján szerzett jelzálogok azon értéke, mely a kölcsönök engedélyezésekor alapul elfogadtatott ... ........................ . . P.24,559.472.87­­­4. Az 1928 : VII. t.-c. 1. §-a, illetőleg a bank alapszabályainak 59. cikke szerint I. a záloglevelek kü­lön­ biztosítására szolgáló alap 1928. évi június hó 30-án ..... P 1,077.061,35, a­­mely a következő értékpapírokból áll:­­ K 12,000.000.— n. é. 1923. évi június hó 1-én lejárt . 5,%-os m. kir. állampénztárjegy .. ..• P 960.— K 1.215,750.000.— n. é. 1924. évi 5,%-os magyar állam­kölcsön .K 51.80.........................62.975.85 K 65,000.000.— n. é. 1924. évi, 5 %-os magyar­­ állam­kölcsön a 52.—....................... .­*=’• p 3.380.— fc 55.000.—.— n. é. 1914. évi 4 % %-os Budapest székes­fővárosi adómentes kölcsönkötvény á 57.— % f 31.350.—.— á 27.85 = P 873.097.50 1178 darab Magyar Nemzeti Bank részvény á 116.— ... ... P 136.648.— Budapesten, 1928. évi junius h­ó 30. napján. Az igazgatóság. *) A forgalomban lévő záloglevelek és a fedezetül lekötött kölcsönök között mutatkozó S 142.92 különbözet a legközelebbi sorsolás alkalmával ki fog sorsolta­t­ni. 3944

Next