Budapesti Közlöny, 1928. október (62. évfolyam, 224-249. szám)

1928-10-02 / 224. szám

HIVATALOS KÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1928. évi szeptember hó 29. napján kelt magas elhatározásával Mayer János magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter külföldi hivatalos tartózkodásának tartamára a földmivelésü­gyi minisztérium ideiglenes vezetésével dr. Scitov­­iszky Béla magyar királyi belügyminisztert megbízni méltóztatott. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére Darvas Dezső okleveles mérnök budapesti lakosnak közhasznú érdemes tevékenysége elismeréseid s a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1928. évi szeptember hó 29. éjlapján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. heveny­ és idült fertőző megbetegedései“ cimű tárgykörből, dr. Surányi Lajos egytemi tanár­segédnek „A fertőző betegségek fajlagos diag­nosztikájának módszerei“ című tárgykörből, és végül dr. Kubányi Endre egyetemi tanár­segédnek „A sebészeti műtéttan“ című tárgy­körből a budapesti királyi magyar „Pázmány Péter“ tudományegyetem orvostudományi ka­rán egyetemi magántanárrá történt képesíté­seit jóváhagyólag tudomásul vette és nevezet­teket ezen minőségükben megerősítette. A m. kir. külügyminiszter folyó évi október h­ó 1-én dr. Ujváry Dezsőt, ifj. Szegedy­ Maszák Aladárt, dr. Förstner Pált, dr. gróf Teleki Gyu­lát, dr. Jaeger Gézát és dr. Takácsy Konstan­tint miniszteri segédfogalmazókká kinevezte.­­A m. kir. belügyminiszter a m. kir. csend­őrséghez 1928. évi julius hó 1-vel kinevezett Németh János ideiglenes minőségű II. osztályú altisztet 1928. évi szeptember hó 30-ával saját kérelme folytán állásából elbocsátotta. A m. kir. kereskedelem­ügyi miniszter a m. kir. miniszterelnök megkeresése alapján báró Kazy Károly miniszeri tanácsost a m. kir. mi­nisztérium 2580/1928. M. E. számú rendeletével szervezett Országos Magyar Idegenforgalmi­­Tanácsban viselt tagsági állása alól felmentette és a tanács tagjává a m. kir. miniszterelnök ki­jelölése alapján dr. bárcziházi Bárczy István államtitkárt egyidejűleg kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter to­vábbá Fischer Emil kormányfőtanácsost és dr. Gyulay Tibort 1931. évi június hó 30-áig ter­jedő időtartamra az Országos Magyar Idegen­­forgalmi Tanács tagjává kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Rákosi Jenő írót és hírlapírót, Vészi József felsőházi tagot, Csajthay Ferenc főszerkesztőt és Ottlik Györgyöt a Times budapesti tudósítóját 1931. évi junius hó 30-ig terjedő időtartamra az Or­szágos Magyar Idegenforgalmi Tanács tagjaivá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Deseő Dezső, állatorvosi főiskolai c. nyilv. rendkívüli tanárnak „Az anorganikus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepük az anyagforgalomban“ c. tárgykörből, dr. Brann János, m. kir. tanácsnok-orvosnak „A szem külső betegségeinek kór- és gyógytana“ címü tárgykörből, dr Schill Imre egyetemi tanár­segédnek „A melllkasi szervek megbetegedései“ címü tárgykörből, dr. Schäffler József egyetemi tanársegédnek „Az emésztő rendszer megbete­gedéseinek kór- és gyógytana“ cimü tárgykör­ből, dr. Zalka Ödön egyetemi tanársegédnek „A sejtkórtan“ cimü tárgykörből, dr. Tüdős Endre egyetemi tanársegédnek „A gyermekkor A m. kir. belügyminiszter Rubeneszky Adorján Szatmáron 1876. évben született, gör. kath. vallásu budapesti lakos nős, m. kir. postá­zás távirda felügyelő kérelmére saját, valamint Erzsébet és Lajos nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevét az 1928. évi 257.617/VIII. számú ha­tározatával „Rejtő“­ névre változtatta át. Hibaigazítás. * A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedéseket tar­talmazó 1928. évi 4270/M. E. számú rendelet (közzétéve a Budapesti Közlöny 1928. évi szep­tember hó 30-iki 223. számában) 1. §-ának b) pontjában foglaltak első bekezdésének helyes szövege a következő : 428. 1. sz.-ból : Másutt nem említett illatanya­gok, a geraniol, geranilacetat, geraniumetiléter, ionon, lynalil­­acetat és a mesterséges pézsma kivételével. A m. kir. belügyminiszter a 326.181/1928. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy a nagydorogi róm­. kath. templomépitő bizottság (képv. gróf Szécsenyi Domonkos) a templom felépítéséhez szükséges anyagi eszközök rész­beni megszerzése céljából 1928. évi október hó 15. napjától számított hat havi időtartamon át csekklapokkal ellátott postai felhívások utján az ország egész területén pénzbeli adományo­kat gyű­jth­essen. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 95.020/XIV. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy Miskolc b­if. város minden pénteki napon heti állatvásárt tartson. ♦Leírási hiba folytán szükségessé vált helyesbített közlés. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Blagonhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi.....................1 P 23 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9 „ 60 _ Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. 2982/1928. évi. szám. Pályázati hirdetmény. A vezetésem alatt álló minisztérium számve­vőségének tiszti létszámában megüresedett 2 miniszteri számtiszti állásra pályázatot hirdetek. Ezen állások az 1927. évi 9.000/M. E. számú rendelethez csatolt 1. számú kimutatásban a XI. fizetési osztályra nézve megállapított fizetéssel és az állomáshelyre rendszeresített lakáspénzzel vannak egybekötve. A pályázatra bocsájtott állások betöltésénél a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium szolgálatban álló alkalmazottak, továbbá az 1925. évi 7.000/M. E. számú rendelet alapján rendelkezési állományba helyezett, valamint a létszámapasztás folytán a tényleges szolgálatból már korábban elbocsátott alkalmazottak, — fel­téve, hogy az álláshoz megkívánt feltételeknek megfelelnek — elsőbbségi igénnyel bírnak. A pályázati kérvényhez eredetben, vagy hite­les másolatban a következő okmányok csató­­­andók : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a csa­ládi állapotot és politikai megbízhatóságot, vala­mint az úgynevezett tanácsköztársaság alatt ta­núsított magatartást is igazolja, 3. a magyar honosságot igazoló hatósági bizo­nyítvány, esetleg magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (optio) igazoló okmány, 4. az 1883. évi I. t.-c. 17. §-ában előírt képzett­séget igazoló okmány, 5. az állami szolgálathoz megkívánt testi és szellemi épséget igazoló közhatósági orvosi bi­zonyítvány, 6. a katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyok, 7. az eddigi szolgálatot, illetve foglalkozást igazoló okmány. A pályázni jogosultak sajátkezűleg írott, hoz­zám címzett és megfelelő okmánybélyeggel ellá­tott kérvényüket, jelen hirdetmény harmad­szori megjelenésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, a már közszolgálatban állók sza­bályszerű szolgálati úton, közszolgálatban nem állók pedig közvetlenül a m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi minisztérium számvevőségének igazgatóságánál (Budapest, V., Hold­ u. 16. sz. IV. em. 50. ajtó) adhatják be. A rendelkezési állományba helyezett, illetve a létszámapasztás folytán elbocsátott alkalma­zottak pályázati kérvényüket annak a hatóság­nak (hivatalnak) főnökénél tartoznak­­— továb­­bítás céljából — benyújtani, amely hatóságnál (hivatalnál) legutóbb szolgálatot teljesítettek. Az ilyen pályázóknak a tényleges szolgálatuk­ból történt kilépésük óta folytatott foglalkozást igazoló bizonyítványt is csatolniok kell. Hiányosan felszerelt, vagy elkésve benyúj­tott pályázati kérvények nem vétetnek figye­lembe. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté­rium központi szolgálatában álló alkalmazottak Egyes szám­ára: 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék