Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. október (62. évfolyam, 224-249. szám)

1928-10-02 / 224. szám értesítője

Á­rverések. Árverés. 13911/1928. tkvi. szám. Frommer és Ernst végrehajtóknak. Kohl­usz Oszkár és neje Mederer Bor­bála végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3494 pengő 24 follér tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Pesthidegkut községben fekvő s a pesthidegkuti 1662. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sorszám, 3467/2038., 3492/2040. helyrajzi szám alatt foglalt, végre­hajtást szenvedők nevén álló házhely és házra 6910 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi október hó 22. napján délelőtt 9 órakor Pesthidegkút községházánál fogják megtar­­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10°­n­ át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikü­ldöttnek átadni és az árverési f. ítéleteket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1008: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ám többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­­sziteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1928. évi június hó 21. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 10054 Árverés. 13001/1928. tkvi. szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy Glü­cksthal Gyula és Be­c­heim Miksa és társai végrehajtóknak, Goldberger Ernő végrehaj­tást szenvedett elleni végrehajtási ügyében Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 15676. számú telekkönyvi betétében A. +­l. sorsz., 23680. helyrajzi szám alatt felvett, a III. ker., Nánási­ uton 46., Nimród­­utcában 11. szám alatt fekvő 300 négyszögölnyi terü­letű­ ház is kertből álló ingatlannak Goldberger Ernő nevén álló felerészére 9764 pengő 19 fillérben ezennel meg­állapítod kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1928. évi november hó , 3. napján délelőtt 10 órakor a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapest, II., Fő­ utca 70—78. földszint 1. ajtósz.) meg­tartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azon­ban az 1908. évi XLI. t.-c. 26. ír-ában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­­árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi EX. I.-e. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitól­ és a vonatkozó m­. kir. igazságijgyminiszteri rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezé­hez letenni, avagy az 1831. évi EX. t.-c. 170. §-a értel­mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye­zéséről kiállitott szabályszerű elismervényt átszolgál­tatni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem kö­teles. Budapest, 1928. évi julius hó 10. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha­tóság. F 10051 Árverés. Pk. XI. 314759/1928. szám. Dr. Hegyi József ügyvéd által képviselt C.oracrola R.-T. és más foglaltatok javára 200 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 218081/1928. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 14. napján le­foglalt és 6250 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­ta­tók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII., Lossy Imre­ utca 1., földszinten leendő megtartá­sára határidőül 1928. évi október hó 2. napjának dél­u­­táni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, íróasztal s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusz­tus hó 28. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. F 10040 Árverés. Pk. VI. 330582/1927. szám. Dr. Hamar Árpád ügyvéd által képviselt Németh István javára 730 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság P. XII. 114019/1926. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi június hó 30. és április hó 13 napjain lefoglalt és 5921 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI., Lehel­ utca 31. szám alatti üzletben és pincé­ben leendő megtartására határidőül 1928. évi október hó 2. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, pianino, kerékpár, borok s egyéb ingóságokat a­ legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi szeptember hó 2. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. F 10052 Árverés. Pk. XI. 346075/1926. szám. I. Dr. Párkány Frigyes és II. dr. ifj. Pötöl István ügyvéd által képviselt I. Magyar Olaj- és Vegyiipar R.-T., II. Magyar-Amerikai Petroleum R.-T. és az összes foglaltatók és felülfoglal­­tatók javára 267 + 669 P 12 f követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi október hó 26. napján lefoglalt és 5848 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 :XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI., Frangepán­ utca 82. és folytatva Sziget­­utca 4—6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1023. évi október hó 16. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festék s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi szeptember hó 19. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. F 10048 Árverés. Pk. IX. 345576/1928. szám. Dr. Forró Ferenc ügyvéd által képviselt Wilkán M. Spót és más csatla­kozók javára 394 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­ú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 13. napján lefoglalt és 9100 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzéséré, az árverés elrendeltetvén, annak az 1008 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, V., Csáky­ utca 9., földszinten leendő meg­tartására határidőül 1928. évi október hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, írógép, pénzszekrény, szerszámok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg bocsáron alul i­s, el fogom adni. Budapest, 1928. évi szeptember hó 10. napján. Baráti­ Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 10047 Árverés. Pk. IX. 345245/1927. szám. Dr. Magyar Árpád ügyvéd által képviselt Tóth Hana javára 1400 pengő követelés- és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 91160/925. 1927. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi szeptember hó 27. napján lefoglalt és 2430 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII., Rákóczi-út 8/b, III. em. 4. piluszám alatt teendő megtartására határidőül 1928. évi október hó 4. napjá­nak délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, zongora, képek, szőnyegek, függönyök. Írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi szeptember hó 14. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 10046 Árverés. Pk. VI. 330553/1028. számú. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Deutsche Gold und Silber Scheidle­anstalt javára 29 pengő 54 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi julius hó 3. nap­ján lefoglalt és 3444 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi b­ír. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V., Alkotmány­ utca 5—7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. év október hó 4. napjá­nak délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, üzletberendezés, pénzszekrény, tüköráruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 29. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. F 10055 Árverés. Pk. V. 328268/1928. szám. Dr. Polgár György ügyvéd által képviselt Magyar Koronadugaszmű­vek. Müller és Fehér és csatlakozott társai javára 1522 pengő követelés és járulékai erejéig, a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi május hó 18. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a vég­rehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Fálk Miksa­­utca 2. szám alatt Intercontinental Szállítmányozási rt. helyiségében leendő megtartására határidőül 1928. évi október hó 10. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 30 láda koronadugó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi szeptember hó 12. napján. Biró János, kir. -kir. végrehajtó. 13450 Árverés. Pk. VIII. 343781/1928. szám. Dr. Szabados I. József ügyvéd által képviselt Waldmann Károly és társai javára 26 pengő 60 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 3. nap­ján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VIII. ker., József­ utca 16. szám alatt le­endő megtartására határidőül 1928. évi október hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 27. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. 13449 Árverés. Pk. VII. 3448-10/1928. szám. Dr. ifj. Sándor Aladár ügyvéd által képviselt Szalay Sándor javára 112 pengő 18 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 9. napján lefog­lalt és 2980 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Röppentyű­ utca 3. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1928. évi október hó 2. napjának dél­utáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 27. napján. Tor­­ray Béla, kir. kir. végrehajtó. 13448 Árverés. Pk. I. 29506/3. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 14398/1027. szám­i végzésével dr. Apor Róbert és dr. Kelemen Pál ügyvédek által képviselt Fémkereskedelm­ R.-T. végre­hajtató részére végrehajtást­ szenvedő ellen 300 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 2480 pengőre becsült ingóságokra fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, I. ker., Lógodi-utca 17. szám, földszint 3. ajtószám alatt, foly­tatva I., Attila-utca 29., folytatva I., Szent János-utca 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi október hó 4. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, kép, csillár, kocsi, ló, lószerszám, ócskavasáru s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot Egyes szám áx*a SO fillér* /%* TzJ i'ifio'f Bus­­ss pest, 1328/ 224. szám* ne sh A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ERTESZ i uJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak, 711215/1928. szám. Pályázati hirdetmény. A.'magyar királyi államvasu­tak igazgatósága 10.000 darab sásgyékény lábtörlő szállítása iránt nyilvános pá­lyázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi október hó 11-én, déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részlete­zett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget fel­tün­tető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ út 75., III. em. 60.) tekinthetők meg, illetve vehetők át. Budapest, 1928. évi szeptember hó. 15697 Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) m

Next