Budapesti Közlöny, 1928. november (62. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-03 / 250. szám

Budapest) 1928- 250( Szombat) november 3. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ,, „ v. v további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 „ Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdet­éseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos/m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. .., Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 T 84 f. Magánosoknak.............................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg — .„--.sa-.. 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Petreczky Jenő, Hör­­cs­ith Kálmán és dr. Boldis Dezső királyi tan­felügyelőket a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi október hó 2­5. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy vitéz Koiszala Károlynak a magyar repülősport fellendítése körül szerzett érdemeiért elismeré­sem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1928. évi október hó 18. napján.­­ Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Pitro­f Pál állami középiskolai tanárt az állami polgári iskolai tanárképző főiskola iro­dalomtörténeti tanszékére rendes tanárrá a már eddig is élvezett VII. fizetési osztálybeli illetmé­nyeivel kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter az 1927. évi XXI. t.-c.-ben nyert felhatalmazás alapján az Országos Társadalombiztosító Inté­zet orvos-tisztviselőinek létszámába az állami rendszerű VII. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel dr. Jancsó Lajos, dr. Wermer Pál, dr. Bányai Sándor, dr. Vajda Lajos felülvizsgáló orvosokat és dr. Tassy Iván v. egyetemi tanársegéd, gya­korlóorvost, ellenőrző orvosokká; az állami rendszerű Vill. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : dr. Herepei Ernő, dr. Batitz Dénes, dr. Heller Imre orvos-fogalmazókat és dr. Pintér Nándor esztergomi köz­­pénztári szerződéses körzeti orvost végleges minőségben, valamint dr. Hornyánszky Lajos intézeti szerződéses orvost ideiglenes minőségben felülvizs­gáló orvosokká; az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel: dr. Arányi Béla, dr. Kovács János intézeti havidíjas felülvizs­gáló orvosokat, dr. Born József v. egyetemi tanársegéd, inté­zeti dijnokot, dr. Szlaboly Ernő és dr. Veréb József intézeti havidíjas felülvizs­gáló orvosokat végleges minőségben, valamint dr. Höpfler Jenő, dr. Ferencz Pál és dr. Szerényi Tibor intézeti szerződéses orvo­sokat, dr. deési Daday Andrást a Magánalkalma­zottak Biztosító Intézetének szerződéses orvosát és dr. Molnár Kálmán kórházi alorvost ideig­lenes minőségben felülvizsgáló orvo­sokká; dr. Matusovszky András gyakorló orvost ide­iglenes minőségben orvosfogalmazóvá; II. Az intézet pestújhelyi kórházánál teljesí­tendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű VII. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel: dr. Nádor Nikitits István egyet, tanársegédet osztályvezető főorvossá ; az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel, kettő (2) év tartamára : dr. Vajna István és dr. Havas Benedek kórházi segédorvosokat kórházi alorvosokká; az állami rendszerű X. fizetési osztály szerinti illetményekkel, kettő (2) év tartamára : dr. Szi­csy Ferenc dr. Hoff­manni László, dr. Zsigárdy Flóra és dr. Sinkó József kórházi orvosgyakornoko­kat kórházi segédorvosokká; III. Az intézet központi kórházánál teljesí­tendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű Vili. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel ; dr. Fledri Endre kórházi adjunktusi cím használatára feljogosított kórházi alorvost k­ó­r­­h­á­z­i a­d­j­u­n­k­tu­s­s­á ; az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel, kettő (2) év tartamára dr. Prikkel Andor, dr. Boskovits István, dr. Antal Lajos, dr. Dó Gyula és dr. Kárpáti Béla kórházi segédorvosokat, kórházi alorvosokká; az állami rendszerű X. fizetési osztály szerinti illetményekkel, kettő (2) év tartamára dr. Juhász József gyakorlóorvos, budapesti lakost, dr. Nyéki György és dr. L­évay Gábor kórházi orvosgyakornoko­­kat, kórházi segéd­orvosokká. IV. Az intézet Visegrá­d-Gizellatelepi szana­tóriumánál teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett: az állami rendszerű VIII. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel: dr. Magassy Gábor intézeti felülvizsgáló or­vost, főorvossá; az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel, 2 (kettő) év tartamára : dr. Darab Sándor gyakorlóorvost kórh­á­z­i alorvossá; V. Az intézet kecskeméti kirendeltségénél tel­jesítendő .szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű VIli. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : . dr. .lobágy Miklós felülvizsgáló-orvost el­lenőrző orvossá; az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel dr. Vragassy Lipót intézeti szerződéses orvost ellenőrző orvossá. VI. Az intézet nyíregyházai kerületi pénztárá­nál teljesítendő szolgálati kötelezettség mel­lett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : dr. Lévai­ Miklós gyakorlóorvos, nyíregyhá­zai lakost ideiglenes minőségben ellenőrző orvossá; VII. Az intézet balassagyarmati kerületi pénz­tárának salgótarjáni kirendeltségénél teljesíten­dő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel­ , dr. Tobola Nándor intézeti szerződéses orvost, ideiglenes minőségben ellenőrző or­vossá; VIII. Az intézet szolnoki kerületi pénztáránál teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : dr. Lőrinczy Aladár intézeti havidíjas felül­vizsgáló orvosi ellenőrző orvossá; IX. Az intézet szombathelyi kerületi pénztárá­nak szentgotthárdi kirendeltségénél teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : dr. Kaczander Károly kórházi alorvost ide­iglenes minőségben ellenőrző orvossá; X. Az intézet miskolci kerületi pénztárának szikszói kirendeltségénél teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel: dr. Gyurócsik Emil kórházi segédorvost ide­iglenes minőségben ellenőrző orvossá; XI. Az intézet zalaegerszegi kerületi pénztárá­nál teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel ■ dr. Nógrádi István gyakorló­ orvost ideiglenes minőségben ellenőrző orvossá; XII. Az intézet sátoraljaújhelyi kerületi pénz­tár­ainál teljesítendő szolgálati kötelezettség mel­let­t az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel : dr. Gaskó Dezső intézeti dijnokot ideiglenes minőségben ellenőrző orvos­sá . XIII. Az intézet szolnoki kerületi pénztárá­nak jászberényi kirendeltségénél teljesítendő szolgálati kötelezettség mellett : az állami rendszerű IX. fizetési osztály sze­rinti illetményekkel: dr. Sárközi­ Ferenc kórházi alorvost ideiglenes minőségben e­ll­e­n ő­r­ző orvoss­á, — kinevezte. dr. Sebestyén Gyula és dr. Takács István intézeti helyettes főorvoso­kat kórházi osztályvezető f­őorvo­­sokk­á, dr. Polcz György szanatóriumi főorvost k­ö­z­­ponti felülvizsgáló orvossá minő­sítette át. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter dr. Simon Ambrus mű­tőorvost a gyulai állami kórházhoz 2 év tartamára alorvossá kinevezte. Egyes szám ára 52 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék