Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. november (62. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-03 / 250. szám értesítője

Budapest, 1928. Szombat, november 3. szám. A BUDAPESTI K Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak, Pályázati hirdetmény. 710021/1928. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága fehér és ágynemű­ek, ágy-,, ablak- és láb­pokrócok, futó- és lábszőnyegek szállítása iránt nyilvá­nos pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1928. évi december hó 4-én ,déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az aján­lat benyújtásának határidejét meglőző nap déli 12 órá­jáig teendő­ le. A pályázatra vonatkozó részletezett fel­tételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI. ker., (Andrássy­ ut 75., III. em. 50.) tekinthető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1928. évi október hó. * Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) *6582 _____Árverések. Árverés. Pk. X. 350643/1928. szám. Dr. Lichtenstein Adolf budapesti ügyvéd által képviselt Marmorstein Oszkár javára 100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 230702. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán a végrehajtást szenvedőktől 1928. évi szeptember hó 12. i napján lefoglalt és 1480 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Sip­ utca 16. szám I. eme­let 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928 évi november hó 16. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag­­lefoglalt bútorok, festmé­nyek, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fo­gom adni. Budapest, 1928. évi október hó 16. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. F 11425 Árverés. Pk. VIII. 348773/1928. szám. Dr. Steinitz Jenő ügyvé­d úrtal­­ képviselt Első Magyar Gyapjúmosó és Bizományi r­­ t. javára 142 pengő 14 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi augusz­tus hó 29. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Stefánia­ út 23. szám földszint 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki,­­amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 2. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 15114 Árverés. Pk. VIII. 314963/1928. szám. Dr. Krausz Jenő ügyvéd által képviselt Porzsolt Ernő és más foglaltatók javára 342 pengő 82 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 218276. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 16. napján le- és felülfoglalt 1965 pengő becsértékű­ in­góságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IX. ker., Soroksári­ út 132. szám alatt földszinten leendő megtartására határ­időül 1928. évi november hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gyalupadok, szerszámszekrény, nyerskoporsók munka alatt, Íróasztal s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi október hó 1. napján. Báthor József, kir .kir. végrehajtó. 15115 Árverés. Pk. VII. 352579/1028. szám. Dr. Engelmann Géza ügyvéd által képviselt Neumann M. cég és más foglaltatok javára 348 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 15882. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi szeptember hó 17. napján és 1928. évi július hó 4. nap­ján le- és felülfoglalt és 1240 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, IV. ker., Csilvin-tér 3. szám fél­emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 5. napjának délutáni 41. órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmé­nyek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 8. napján. Horváth Já­nos, kir. kir. végrehajtó. 15116 Árverés. 11418/1928. Ikv. szám. Dr. Megyesy Ágoston és csatlakozóit F. Sál József végrehajtatóknak Fischer Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 107 pengő 20 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyulai királyi járásbíróság területén levő, Sar­kad községben fekvő, s a sarkadi 600. telekjegyzőkönyvi betétben A. ... 2. sor, 1094/1. helyrajzi szám alatt fog­lalt és most Váradi József és neje született Gellén Juli­anna nevén álló 96 négyszögöl területű beltelekre 7000 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi november hó 13. napján dél­előtt 9 órakor, Sarkad községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­­pen­zt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Gyula, 1928. évi október hó 1. napján. A gyulai királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 15064 Árverés. Pk. 24059/5., 1926. szám. Közhírré­­teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 57939/2. 1926. számú végzésével dr. Teller Miksa végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 2027 U. S. A. dollár követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 17.240 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Margit-körut 7. szám, IV. emelet, 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 5. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi október hó 7. napján. Ádám Albert, kiv. kir. végrehajtó. F 11435 Árverés. 10284/1928. Ikv. szám. A budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ifj. Zauner János végrehajtatónak Marton Miklós és neje végrehajtást szenvedett elleni 8797 pengő 23 fillér és járulékai iránti végrehajtási ügyében, Budapest, szé­kesfőváros dunajobbparti részének 17465. számú telek­­könyvi betétben A. + 1. sor, 15311/2. helyrajzi szám alatt felvett, Marten Miklós és neje Gimpl Margit nevén álló, a III., Szemlőhegyen fekvő 300 30/100 négyszögöl ölnyi területű telekből álló ingatlanra 110 pengő 30­0 ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elren­delte és­­­­ogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1928. évi november hó 14. napján délelőtt 10 órakor, a királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, ingatlanok ár­verési termében (Budapest, II. kerület, Fő­ utca 70. sz., földszint 1. ajtószám) megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. évi XLI. t.-c. 21­. §-a értelmében a kikiáltási árnak a 26. §-ban meghatá­rozott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. A árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben ki­jelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt elhelyezéséről ki­állitott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem kö­teles. Budapest, 1928. évi szeptember hó 10. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 15078 Árverés. 2338/1928. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a pécsi és mohácsi kir. járásbiró­­­­ságnak 1926. és 1928. évi 7790. és 4143. számú végzése következtében Hosszuhetényi Hangya Szövetkezet és érdektársai, végrehajtást szenvedett németbólyi lakos ellen 247 pengő 20 fillér és 30 pengő 36 fillér és járulékai erejéig 1928. évi augusztus hó 7. és 8. napján foganato­sított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 5490 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : korcsmai berendezés, autó, stb. nyilvános árverésen él­­adatnak. Mely árverésnek a mohácsi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 5074. és 5069. számú végzése folytán 247 pengő 20­­ fillér és 30 pengő 36 fillér tőkekövetelés, ezek lejárati napjától járó kamatai, egyh­armad százalékos váltódij és eddig összesen 115 pengő 32 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Németbolyon, Erzsébet­­szállóban leendő megtartására 1928. évi november hó 10. napjának déluutáni 4 órája határidőül kih­szelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le­­és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Mohács, 1928. évi október hó 22. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. ___________________________________________15054 Árverés. B. v. 1545/1928. szám. Alulírott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1926. évi 53. számú és Pk. 11687. 1926. számú végzésével dr. Romanecz Arisztid ügyvéd által képviselt ifj. Paulinusz István felperes részére al­peres ellen 184 pengő 84 fillér követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestül lefoglalt és 1978 pengő 40 fillérre becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak a­­fel­ül fogla­la­tók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Mogyoród községházánál leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 3. napjának délelőtti 10 órájára tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kocsik, varrógép, sertés, gabona és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adótni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató, követelését megelőző ki­­elégilletéshez jogot tartanak, hogy azt tebb­vrberi részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje­lentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Gödöllő, 1928. évi szeptember hó 21. napján. Borsitzky Dezső, kir. kir. végrehajtó. 15166 Árverés. Pk. XI. 338001—2/1928. szám. Dr. Trammer Sándor ügyvéd által képviselt Sacher Jenő javára 100­)­. 100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1928. évi július hó 7. napján lefoglalt és 2310 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbí­róság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Dohány­­utca 84. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 7. napjának délutáni egynegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, motorkerékpár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 10. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. F 11410 Árverés. Pk. 1. 38357/4. 1928. szám. Közhírré teszem,­ hogy a budapesti 1—III. ker. kir. járásbíróság 6447/2. 1928. számú végzésével dr. Lichtenstein Adolf ügyvéd által képviselt Gróf Sándor végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen hátralékos 24 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5070 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és fel­­­l foglal latók követelése erejéig végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, II., Margit-körút 1. szám földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi november hó 10. napjának délelőtti 1412 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt tekeasztalt, vasasztalt, székeket, kasszát tükörrel a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi október hó 18. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. F 11424 Egyes szám ára 120 fillér.

Next