Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. november (62. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-03 / 250. szám értesítője

2 Árverés. Pk. VII. 345612/1928. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Angol Magyar Bank r.-t. javára 1800 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 13. napján lefoglalt és 8300 pen­­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendítet­­tén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Város­liget, Széchényi-fürdő régi épület I. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 8. napjá­nak délutáni órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyegek s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 6. napján. Terray Béla, kir. bír. végre­hajtó. FI 1345 Árverés. Pk. V. 336373/1928. szám. Dr. Gunszt Lajos ügyvéd által képviselt Könyv- és Hírlapkiadó r.-i. javára 1500 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi június hó 28. napján lefoglalt és 1870 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Rákóczi-ut 9. szám I. emeleten leendő megtartására ha­táridőül 1928. évi november hó 5. napjának délutáni eten órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 3. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 11344 Árverés: 2413/1928. vgh. szám. Dr. Láng Lajos (he­lyettese dr. Feldmann József) ügyvéd által képviselt Angol Magyar Bank r.-t. budapesti bejegyzett cég javára 44294 pengő 50 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1928. évi 16. P. 32012/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1928. évi március hó 7. napján és 1928. évi április hó 16. napján le- és felülfoglalt és 181.516 pengőre becsült ingóságokra a berettyóújfalui kir. járásbíróság 1928. Pk. 7989/9. számú végzésével az eljárás folytatása elrendel­tetvén, az az árverésnek az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a­­alapján fentirt követelés, úgymint: 44294 pengő 50 fillér tőke, ennek 1928. évi február hó 1. napjától járó 10% kamatai, 1825 pengő 156 fillér eddig megállapított és a még felmerülő költségek, valamint más kielégítési jogot szer­zett foglaltatok követelése erejéig is Zsákán, Dózsa­­pusztán teendő megtartására határidőül 1928. évi­ novem­ber hó 16. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ingóságokat, úgymint gépeket, gazda­eszközöket, birkákat, sertéseket, lovakat, ökröket, búto­rokat, autót, traktorokat, vadászfegyvereket, rádiót, könyvtárat, szőnyegeket, faj­marhákat stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is­, el fogom adni. Elsőbbségi igények az árverés­ meg­kezdéséig bejelentendők. Berettyóújfalu, 1928. évi októ­ber hó 18. napján. Nedeczky Aladár, kir. kir. végre­hajtó. F 11346 Árverés. Pk. I. 43522/2. 1928. szám. Közhírré teszem­, hogy a budapesti kir. törvényszék 9. P. 38720/8. 1927. számú végzésével A M. kir. kincstári Jogügyi Igazgatóság által képviselt M. kir. Államkincstár végrehajtató részére végrehajtást szenvedő eli­it 500 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 122810 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Áldás­ utca 12. szám földszinten leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 14. napjának délelőtti 34110 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, zongorát, ezüstneműeket, szőnyegeket s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, mecsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest 1928. évi október hó 21. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. *6573 * 4 Árverés. 7181/1928. tkvi szám. A telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pápai Ferencné szül. Tükör Mária végreh­aj­tatónak, Mezriczky Jenő végrehajtást szenvedő eben 8050 kg. jóminőségű­ búza tőke és járulékai erejéig Indított végrehajtási ügyében az 1928. évi július hó 2. napján 4550/1928. telekkönyvi szám alatt kibocsájtott árverési hirdetménnyel a kővágóörsi 193. szám­i telek­­jegyzőkönyvben A. X. 18. sorszám, 1396/1. hrszámú szántó és erdő Kamonyban 5 hold 888 négyszögöl 1617 pengő, ugyanottani 193. számú telek­jegyzőkönyvben A. X. 19. sorszám, 1396/6. hrszámu szántó és erdő Kamo­­nyában 19 hold 1445 négyszögöl 7802 pengő, ugyanottani 193. számú­­telekjegyzőkönyvben A. X. 20. sorszám, 1458/ 4. hrszámu erdő a falu erdején 11 hold 860 négyszögöl 3­189 pengő, ugyanottani 354. számu telekjegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 492. hrszámu ház 126. szám alatt, ud­var­kerttel a bel­telekben 1 hold 1202 négyszögöl 5000 pengő, ugyanottani 738. számu telekjegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 2018. hrszámu szőlő a fü­löpi pusztán 172 négyszögöl 129 pengő, ugyanottani 738. számú telek­­jegyzőkönyvben A. X. 2. sorszám, 2019. hrszámu szőlő a fülöpi pusztán 755 négyszögöl 664 pengő, ugyanottani 738. számú telekjegyzőkönyvben A. X. sorszám, 2021. hrszámu szőlő és pince a fülöpi pusztán 636 négyszögöl 477 pengő, ugyanottani 1052. számu telekjegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 1332. hrszámu erdő a sóstói pusztán 505 négyszögöl 100 pengő, ugyanottani 1052. számu telekjegyzőkönyvben A. X. 5. sorszám, 1396/7. hrszámu szántó és erdő Ramonyában 786 négyszögöl 155 pengő, ugyanottani 1059. számú telekjegyzőkönyvben A. X. 6. . sorszám, 1458/6. hrszámu erdő a falu erdején 5 hold 441 négyszögöl 1680 pengő, ugyanottani 1422. számú telekjegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 1672. hrszámu erdő a falu erdején 7 hold 175 négyszögöl 2270 pengő, ugyanottani 2839. számú telekjegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 329/a hrszámú ház a 141. szám alatt, gazdasági épület, udvar és­ kert 3 hold 119 négyszögöl 1131 pengő, ugyanottani 2841. számú telek­jegyzőkönyvben A. X. 1. sorszám, 3456/b hrszámú rét a Szegszénai dűlőben 4 hold 612 négyszögöl 1402 pengő, a szepezdi 82. számu telek jegyzőkönyvben A. X. 2. sorszám, 312. srszámu erdő a Végmálföldi erdőn 4 hold 952 négyszögöl 1760 pengő kikiáltási árban a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Fő-utca 7. szám, I. emelet 13. ajtó 1928. évi november h­ó 10. napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverést az 1881. évi LX. t.-c. 167­ §-a értelmében Fehér Miklós Gépgyár R.-T. budapesti bel. cég végrehajtata 12300 pengő tőke és járulékaiból álló követelésének be­hajtása érdekében is meg fogják tartani. Tapolca, 1928. évi október hó 13. napján. A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Árverés: 2342/1928. tik. szám. Sélley Sándor tapolcai lakos végrehajtatának Tótik Imre zánkai lakos végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 31 pengő 48 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a bala­tonfüredi kir. járásbíróság terület­én levő, s Zánka köz­ségben fekvő, s a zánkai 205. számú telekjegyzőkönyv­­ben A. +­l. sorsz., 553. srszám alatt foglalt s Tótik Imre nevén álló szántó, rét és nádas ingatlanra 1058 pengő, az ugyanottani 206. számú telek jegyzőkönyvben A. + 1. sorsz.,­554. hrszám alatt foglalt s ugyanannak nevén álló szántó, ház, rét és nádas ingatlanra 4056 pengő kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést az 1929. évi február hó 9. napjának dél­után,­ fél 2 órájakor, Zánka községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­­telénél, illetőleg kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók­ kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiálli­­­­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. te. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. te. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igé­­­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Balatonf­ü­red, 1928. évi szeptember hó 22. napján. A balatonfüredi kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. 15029 Árverés. 595/1928. vgrh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kiskőrösi kir. járásbíróságnak 1928. évi 414/2. számú végzése következtében dr. Wein­berger Ármin ügyvéd által képviselt Steiger Dezső ja­vára 545 pengő 55 fillér s járulékai erejéig 1928. évi jú­nius hó 6. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 4600 pengőre becsült ingóságok, úgy­mint : egy traktor és egy cséplőszekrény nyilvános ár­verésen éladatnak. Mely árverésnek a kiskőrösi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 3008. számú végzése folytán 245 (kettőszáznegy­­venöt) pengő tőkekövetelés és az eddig biróilag már megállapított költségek erejéig Kis-Csengőd-pusztán, végrehajtást szenvedett tanyai lakásán leendő megtartá­sára 1928. nov. bó 6. (hatodik) napjának délelőtti 11 (tizenegy) órája határidőül kifűizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak­­meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a­i értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kiskőrös, 1928. évi október hó 15.. napján. Kőszegi Károly, kir. kir. végre­hajtó. 15027 Árverés. Pk. I. 42468/2. 1928. szám. Közhírre teszem, hogy a budapesti központi kft. járásbíróság 231157/2. 1928. számú végzésével dr. Kalmár Aladár ügyvéd által képviselt Kozma és Vértes végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 85 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 7280 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felsnfoglaltatók követelése, erejéig a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, III. ker., Szőlőkert­ utca 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 6. napjának délutáni háromnegyed 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt szalagfűrészt, duplagyalut a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégitéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi október hó 1. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. F 11386 Árverés. Pk. I. 35472/3. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. VIII. 316871/1928. számú végzésével dr. Bognár Mihály ügyvéd úttal képviselt Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt. cég végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 142 pengő 97 fillér követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél lefoglalt és 1370 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult alap- és fel­ülfog­­laltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, III. ker., Bécsi­ út 67—69. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 12. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrényt, írógépet, lisztet a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decs­­áron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi október hó 21. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. F 11377, Árverés. Pk. XI. 351417/1928. szám. Dr. Zucker Viktor Ügyvéd által­ képviselt Kalmár Adolf és más foglal­tatók javára 148 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 25701/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytárt végrehajtást szenvedőtől 1928. évi szeptember hó 11. napján te- és felülfoglalt és 4100 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti el­­végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VI. ker., Teréz-körút 1/a. szám földszinten, és folytatólagosan lakásán VI. ker., Hege­dűs Sándor­ utca 8. szám, III. emelet 16. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó­ 22. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, csillár, függöny és Singer varró­gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogonk adni. Budapest, 1928. évi október hó. 10. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó.­ F 11383 Árverés. Pk. VII. 351240/1928. szám. Dr. Schreiber Henrik ügyvéd által képviselt Első Magyar Betűöntőde Rt. javára 315 pengő 64 fillér követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 77034. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajt­­ás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi szeptemberi hó 10. napján lefoglalt és 2100 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú­ végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VII. ker., Király­ utca 73. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 5. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt írógép, nyomdai gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 4. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végre­hajtó. F 15016 Árverés. Pk. 346281/1926. szám. Dr. Hajtás Ödön ügy­véd által képviselt Strausz et Co. cég és más foglaltatók­ javára 1920 pengő vagyis 1437.85 német márka és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi P. X. 120863. számú végzésével ért rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1926. évi október hó 27-én le- és felülfoglalt és 2808 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. Türr István­ utca 9., III. em. 4. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 6. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, garnitúra és íróasztal és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi október hó 3. nap­ján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. F 11367 Árverés. Pk. I. 40312/4. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 11174/2/928. számú végzésével dr. Karafiáth Jenő ügyvéd által kép­viselt Surány Viktor végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 200 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 8350 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatók követelése erejéig is, a végrehajtást szenvedő, lakásán Budapesten, II. kerület, Margit-körút 7., I. eme­let 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm kii, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, képeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, devsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg- A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője___________________ 1Q26 november 3.

Next