Budapesti Közlöny, 1928. december (62. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám

Budapest, 1928. 274. szám. Szombat, december I. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakaré­kpé­nztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................IP 28 f. Magánosoknak .........................3 ,, 20 ,, Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ t, a további 8 old.­kint — 16 A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Lendvai Sándor budapesti lakosnak, a Magyar Cukoripar Részvénytársaság vezér­­igazgatójának közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtaná­csosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi november hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. belügyminiszter dr. Séthy Ernő m. kir. kerületi rendőrorvost m. kir. rendőrorvos­­tanácsossá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Holczer János állami elemi iskolai helyettes tanítót a pilisvörösvári állami elemi iskolához állami elemi népiskolai rendes tanítóvá ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Klaisz Gyula és Tóth Julia okleveles tanítót a polgár-görbeházi községi elemi iskolához az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján községi elemi iskolai rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Bokor Antal okleveles tanítót az ajaki róm. kath. elemi iskolához az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alap­ján róm. kath. elemi iskolai rendes tanítóvá nevezte ki. A debreceni m. kir. Tisza István Tudomány­­egyetem Rectora Tóth Gábort az egyetemi sebé­szeti klinikához 1928. évi szeptember hó 3-án, 3.287/1927—28. etsz. alatt szakaltiszt-praepara­­torrá kinevezte. A. m. kir. minisztériumnak 1928. évi 5220. E E. számú rendelete a vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 1. §• A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. második szakaszának 3-ik pontjában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium átmenetileg a vámtarifában megállapított egyes tételek alkalmazására nézve a következőképen rendelkezik : a) Vámmentesen kezelhető további intéz­kedésig : 288. t. sz.-ból: Natrium metaantimoniat. 456. t. sz.-ból: Kámforsav. 552. a. 2. t. sz.-ból: Straminszövetek (ritkás ke­ményített pamutszövetek, melyeknél cm2­ kint 8—12 láncfonal és 8—12 vetülék­fonal esik olykép, hogy min­den két-két vászonkötésű lánc-, illetve vetülékfonal kö­­zött nagyobb körök marad­nak­ keresztöltéses hímzések előállítására, hímzőipari válla­latok számára, a letétbe he­lyezett minták szerint külön engedély alapján a rendeleti után megállapítandó feltéte­lek és ellenőrzés mellett. • b) A vámtarifában foglalt tételnek 10 (tíz) százalékával kezelhetők további intézkedésig . 443. t. sz.-ból: Ecetsavanhidrid a gyógyszer­vegyészeti ipar céljaira külön engedély alapján a rendeleti a­utón megállapítandó feltéte­­­lek és ellenőrzés mellett. 918. t. sz.-ból: Grammofonhajtószerkezetek grammofonokat gyártó üze­mek részére külön engedély alapján a rendeleti után meg­állapítandó feltételek és ellen­őrzés mellett. 2. §. A hasonló tárgyú, korábban kiadott rendele­tek határozmányai tekintetében a következő módosításokat kell alkalmazni : * a) Az 1/M. E. számú 1925. évi rendeletnek a 497/a. tarifaszámra vonatkozó rendelkezése olykép módosul, hogy 1929. január 1.-től kezdve további intézkedésig a vám 10 százalé­kával csak az olyan, tekercsekben levő, mi­kint legfeljebb 50 gramm súlyú, lignintartalmú, simítatlan, közönséges újságnyomó papiros kezelhető, mely legfeljebb 6—6 cm-nyi távol­ságban ismétlődő fonalvizjellel van ellátva s igazoltan rotációs nyomógépen készülő újságok előállítására fordittatik. Az ugyanolyan minő­ségű és jellegű, tehát ugyancsak tekercsekben levő, m2­kint legfeljebb 50 gramm súlyú, lig­nintartalmú, simítatlan s ugyancsak az emlí­tett fonalvizjellel ellátott közönséges újság­nyomó papiros, melyet másra, mint újságok előállítására használnak fel, a 497/a. tarifa­számra nézve megállapított teljes vám alá esik ; ugyanennek a r­endeletnek a 498. tarifa­számra vonatkozó rendelkezése hatályát veszti. b) A 880 M. E. számú, 1925. évi rendelet­nek az 553/a. 1. tarifaszámra vonatkozó ren­delkezése hatályát veszti. c) A 6480 M. E.­­szám­ú 1925. évi rendelet­nek a 773. c/4. tarifaszámra vonatkozó az a rendelkezése, mely szerint 0,1 milliméternél vékonyabb, csupasz, cementált vagy ezüstö­­zött drót leon­fonalak gyártására az engedély­­jegyes eljárásban a vámtarifában megállapí­tott vámnak 50 százalékával kezelhető, olykép módosul, hogy további intézkedésig az enge­délyjegyes eljárásban a vámtarifában meg­állapított vámnak csupán 10 százaléka lesz alkalmazandó. d) A 6441/M. E. számú 1926. évi rendelet­ben a 430. tarifaszám alá tartozó dietilmalon­­savas dietilészternek az engedélyjegyes eljá­rásban való vámmentes kezelésére vonatkozó rendelkezés további intézkedésig kiterjeszte­tik a malonsavas dietilészterre is ; ugyanennek a rendeletnek a 497/b tarifa­számra vonatkozó rendelkezései, melyeket a 3955/M. E. számú 1927. évi, a 11.037/M. E. számú 1927. évi és az 1880/M. E. számú 1928. évi r­endeletek részben módosítottak, részben kiegészítettek, ez utóbbiak e tárgyú rendelke­zéseivel együtt hatályukat veszítik s mindezek helyébe további intézkedésig a következő ren­delkezések lépnek : A m. kir. pénzügyminiszter felhatalmazást nyer, hogy a kereskedelemügyi m. kir. mi­niszterrel egyetértőleg a 497/b. 1. sz. alá tar­tozó nyomópapirosra nézve újságok, valamint szaklapok, egyházi és tudományos folyóiratok kiadásának elősegítésére az 1929. évi január 1. és december 31. közti időben összesen leg­feljebb 15.500 métermázsa, azon túl pedig naptári évenként összesen legfeljebb 12.500 métermázsa erejéig mérsékelt, s pedig­­simí­tatlan nyomópapirosra, amennyiben annak m2-kinti súlya legfeljebb 55 gramm, 100 kg - kint 0.60 aranykorona, simított nyomópapi­rosra 100 kg -kint 1.80 aranykorona vámot alkalmaztasson olykép, hogy a m. kir. köz­ponti vámigazgatóságnál történt utólagos iga­zolás feltétele mellett az említett kedvezményes vámtételek és a mindenkor fennálló nem ked­vezményes — jelenleg 100 kg­ kint 18 arany­koronát tevő — vámtétel közötti kü­lönbözetet visszatéríttesse. Ugyanennek a rendeletnek a 497/c. tarifa­számra vonatkozó rendelkezéseiből az a rész, mely szerint ligninmentes színes ivópapiros, mintázott papiros és szaggatott szélű merített papiros további intézkedésig a vámtarifában megállapított vám 25 százalékának fizetése mellett kezelendő, valamint a 3955/M. E. szá­mú 1927. évi rendeletnek ugyancsak a 497/c. tarifaszámra vonatkozó és a diagonálisan vá­gott borítékpapiros kedvezményes vámkezelé­séről szóló rendelkezése hatályát veszti ; az ugyanebben a rendeletben és a 230/M. E. számú 1928. évi rendeletben a 617/c. tarifa­szám alá tartozó sima pamuttüllre vonatkozó rendelkezések olykér módosulnak, hogy to­vábbi intézkedésig általában ipari feldolgo­zásra szolgáló sima pamuttüll külön engedély alapján, a rendeleti után megállapítandó fel­tételek és ellenőrzés mellett, 100 kg­ kint 200 aranykorona vámmal kezelhető. 3. §. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ának utolsó bekezdésében foglalt és az 1927. évi XV. t.-c. által meghosszabbított felhatal­mazás alapján a m. kir. minisztérium elren­deli, hogy az előbb említett törvény mellék­letét képező vámtarifa szövegében a következő változtatásokat kell eszközölni : a 806/c. t. sz.-nál: ,,a motoroknak a 807/e. t. sz. alá tartozó részeit kivéve“ helyett „a motorok alkotó­részeit kivéve“ szöveg írandó, a 952. b. t. sz. szövege következőkép módosul: „ernyőnyél tengerentúli (ero­tikus) fanemekből, valamint a 948—950. t. sz.-ok alatt megnevezett anyagokból, to­vábbá kész bot és ostornyél bármily fanemből és nádak­ból . 1. fából minden díszítés és díszítő faragás nélkül; sima, egyes szám­ára 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék