Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. december (62. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám értesítője

Budapest, 13*8. l£ÍA* Szám. Szombat, december 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak P­ ályázati Hirdetmény 712694/1928. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 5, illetve 10 vagyon fűtőolaj szárítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. évi december hó 18-án déli 12 óráig beterjesztendőek, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, vala­mint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrla­pok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltár­beszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ út 75., III. 60.) tekinthető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1028. évi november havában. *7429 Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) Árverés: Pk. I. 30418/6, 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 65827/3, 1927. szám­a végzésével dr. Klet­zár Jenő ügyvéd által képviselt Moray Motorkerékpárgyár R.-T. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátr. 130 P 28 f követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2070 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. Margit­ körút 7. I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 7. napjának délelőtti 129 óráját tűzöm ki, amikor a biróilág lefoglalt bútorokat, csillárt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi november hó 19. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. F 12633 Árverés. Pk. I. 38784/5. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 7197/2. 1928. számú végzésével ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Diana Ipari és Kereskedelmi R.­T. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 27 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1395 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I., Budafoki­ út 10/b szám, fsz. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 7. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­ág lefoglalt üzleti berendezést, árukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi november hó 10. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. F 12603 Árverés. Pk. VI. 358755/1928. szám. Dr. Kleitsch Imre ügyvéd által képviselt Valaska Mihály javára 1840 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 20380/4. 1928. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi október hó 13. napján lefoglalt és 4050 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél. Budapesten, V., Erzsébet-tér 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1920. évi december hó 6. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezés, áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi novem­ber hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó F 12631 Árverés. Pk. IX. 355174/1028. szám. Dr. Szügyi Imre ügyvéd által képviselt Komor és társa cég és a csatlakozó foglaltatok javára 118 pengő 36 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől .1928. évi szeptember hó 28-án le- és felülfoglalt és 9100 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, V. ker., Csáky­ utca 9. házszám, föld­szinti üzletben leendő megtartására határidőül 1928. év­i december hó 4. napjának délutáni 123 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, írógép, szerszámok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 14. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 12606 Árverés. Pk. V. 349867/1928. szám. Dr. Sehmidt Dávid ügyvéd által képviselt Deutsch Henrik és csatlakoztatott társai javára 2000 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi szeptember hó 3-án lefoglalt és 14325 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Nagymező­ utca 38., folytatva V., Nádor-utca 30., Fálk Miksa-utca 3. és folytatva IX., Dunaparti teherpálya­udvaron Blum és Popper raktárában leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 4. napjának délutáni 126 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, dugók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 6. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. F 12639 Árverés. Pk. XII. 347528/1928. szám. Dr. Földvári Béla ügyvéd által képviselt Salgó Testvérek Rt. javára 358 pengő 40 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 123646. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 1928. évi augusztus hó 23-án lefoglalt és 2105 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Egressy­ út, 9. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 4. napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, jégszekrény, sörkimérő, korcsmaasztalok, gramofon, hordók, bor s egyéb agóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 10. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. F 12635 Árverés. Pk. IX. 331184/1926. szám. Dr. Dukes Gyula ügyvéd által képviselt Berczeller és Szlovák javára 225 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi augusztus hó 6-án lefoglalt, 28.095 pengő 60 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­c. 20. §­-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, V. kerület, Sas-utca 6. ház­szám, II. emelet 15. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1928. évi december hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fest­mények, szőnyegek, különféle dísztárgyak, könyvek, edények, evőeszközök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 8. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 12629 Árverés. Pk. IX. 355174/1928 .szám. Dr.Szőgyi Imre ügyv. által képviselt Komor és tsa cég és a csatlakozó foglaltatok javára 118 pengő 36 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi szeptember hó 28. napján le- és felülfoglalt, 9.100 pengőre becsült ingóságokra a buda­­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület, Csáky­ utca 9. házszám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1928. évi de­cember hó 4. napjának délutáni 123 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, írógép, szerszámok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 14. nappján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 12630 Árverés. Pk. X. 352663/1928. szám. Dr. Fazekas Géza budapesti ügyvéd javára 50 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 124778. 1928. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi október hó 2-án lefoglalt és 4450 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII., Ilka-utca 33. házszám, II. emelet 44. ajtószám alatt, folytatólag VII. ker., Gizella-ut 25. szám alatt végrehajtást szenvedő telepén leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szobor, szoborállvány s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 6. napján. Schrank József, kir. kir. végrahajtó. F 12604 Árverés. 565/1927. vb. szám. Végrehajtatának végre­hajtást szenvedő ellen 5100 sv. frank tőke, ennek 1927. évi október hó 1. napjától járó 5 százalék kamata és eddig összesen 306 pengő 82 fillér perköltség erejéig a sátoralja­újhelyi kir. járásbiróság Pk. 8412/1927. számú végzése folytán a végrehajtást szenvedőnél 1927. október hó 31-én biróilag lefoglalt és 12190 pengőre becsült ingóságokra az árverés­t azon foglaltatok követelése erejéig is, akik törvényes zálogjogot nyertek — elrendeltetvén, annak Rudabányácskán, adós lakáson leendő megtartására 1928. évi december hó 5 napjának délutáni 123 óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő bútorok, lovak, stb. a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Árverések._____ Árverés. Pk. I. 34846/3. és 35431/3. 1927. szám. Köz­hírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járás­bíróság 14442/2. 1927., a budapesti központi kir. járás­bíróság 80437/2. 1927. számú végzésével dr. Friedmann Lajos, dr. Kepes H. Andor és dr. Szilárd Vilmos ügyvéd által képviselt Dietrich és Gottschlig budapesti bel. cég Pischinger Oszkár végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 60 P 06 f­­f 131 P 72 f követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8170 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzések folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­­foglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I., Szirtes-út 11. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1928. évi december hó 3. napjának délelőtti úó 11 óráját tűzöm ki, amikor a birói­ag lefoglalt bútorokat, vendéglői berendezést, felszerelést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi november hó 7. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. F 12601 Árverés. Pk. I. 40674­4. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir.­­járásbíróság 9220/2. 1927., 2919/2. 1927. számú végzésével dr. Nagy László ügyvéd által képviselt Kertész József végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 233 P 89 f és 1004 P 80 f köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2180 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedőnél Budapesten. II., Margit-körút 64/a szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi decem­ber hó 6. napjának délutáni 1/3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, ezüstneműeket a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi november hó 19. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. F 12645 .............. ..... ................. Árverés. Pk. I. 34267/11. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 7352/5. 1927. számú végzésével dr. Szende Sándor ügyvéd végre­hajtató részére Márton Fülöp végrehajtást szenvedő ellen hátr. 175 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1009 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglal­tatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, T. Döbrentei­ tér 6., fsz. II. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi december hó 22. napjá­nak délutáni óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat, szövetet varrógépet, virágállvány­asztalt, függönyt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiből­ korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi november hó 23. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. F 12621 Ellyes szám ára 250 fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék