Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. január (63. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-02 / 1. szám értesítője

I. szám.­ ­ Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés, Pk. IX. 350549/1928. szám. Dr. Cs. Tóth Geyza ügyvéd által képviselt Magyar Általános Biztosító Tár­saság javára Lehoczky János ellen 829 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 108247/1928. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi szeptember hó 0. napján lefoglalt és 190 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Aréná­ul. 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január hó 3. napjának délutáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi december hó 8. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. F 13829 Árverés. Pk. XI. 366844/1928. szám. Dr. Kenyeres Gyula ügyvéd,által képviselt Halmos Pál javára 200­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 237914/1928. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi november hó 19. napján lefoglalt és 5220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Lőcsei-út 81—83. szám és folytatta VI. kerület, Amerikai-út 32. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január hó 3. napjá­nak délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle gépek, gyalupad és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi december hó 8. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. F 13841 b­verés. Pk. XI. 363614/1928. szám. Dr. Bródy Béla figyv. ír.al képviselt Dimahehozsdaji Háziipar Rész­vénytársaság javára 16 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi novem­­b­er hó 10. napján lefoglalt és 2135 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­­körút 19. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január h­ó 2. napjának délutáni fél 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi december hó 4. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 18107 Árverés. 989/1928. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sárbogárdi királyi járásbíróság­nak 1928. évi 561/3. szám­i végzése következtében a Sárbogárdi Gazdasági Hitelszövetkezet javára 608 . és járulékai erejéig 1927. évi julius hó 4. napján fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1210 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : tengeri-daráló, gazdasági szerek, lovak, kocsi, stb. nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a sárbogárdi királyi járásbíróság 1927. évi Pk. 2039. számú végzése folytán 608 pengő tőkekövetelés, ennek 1927. évi május hó 15. napjától járó 18 százalék kamatai, egyharmad százalék váltód­ij es eddig összesen 123 pengőben bíróilag már megálla­pított költségek erejéig, Sárszentágotán leendő meg­tartására 1929. évi január hó 121 napjának délelőtti 30 órája határidőül kifűizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. k.­c. 107. és 108. §-ai értelmében, készpénzfizetés mellett, ms legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési­­jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. st.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Sárbogárd, 1928. évi december hó 17. napján. Pölöskey József, kir. bírósági végrehajtó._____________ 18074 Árverés. Pk. XI. 366844/1928. szám. Dr. Kenyeres Gyula ügyvéd által képviselt Halmos Pál javára 200­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 237914. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi november hó 19. napján lefoglalt és 5220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi ■kir. járásbíróság fenti számit végzésével az árverés el­,­arendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alap­ján fent irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Lőcsei-út 81—83. szám és folytatva Amerikai-út 32. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, különféle gépek, gyalupad s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi december h­ó 8. napján. Gombos Ernő, kir. kir., végrehajtó. F 13842 Árverés Pk. I. 45484/9. 1928. Szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 76977. 1926. számú végzésével dr. Pál Zsigmond ügyvéd által képviselt bőjárut Henry végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 13 pengő 54 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás foganatosí­tá­sok­or végrehajtást szenvedőnél lefoglal és 3408 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltató­k követelése erejéig végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, II. kerület, Tudor­ utca 5/b. szám, III. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január hó 3. napjának délutáni háromnegyed 5 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, laká­sbe­rendezést, szőnyeget, festményeiket, dísztárgyakat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, tree sáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi december hó 7. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. 18051 Árverés. 6982/1928. ikvi szánt. Kontsek Géza keres­kedelmi rt. debreceni bejegyzett cég végrehajtatának N. Kovács Jánosné Kovásznál Sarolta végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 830 pengő 22 fillér tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a szentendrei kir. járásbíróság területén levő, Szentendre városban fekvő ■s a szentendrei 2181. számú telekkönyvi betétben A. +­ 1. sorszám, 706. helyrajzi szám alatt foglalt 178 négy­szögöt s rük­íti ki­./ 15. érv. Ui. : •.«•••«! hi­telekben végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 20000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi március hó 16. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, földszint 3. ajtószám­ fogják megtartani. Az árverés alá kerülő inagd­an a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek­ átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szülni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Szentendre, 1928. évi november hó 9. napján. A szentendrei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 17534 Árverés Pk. IX. 347124/1928. sz. Dr. Brand Arnold ügyvéd által képviselt Klein Simon javára 69 pengő 15 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 4934. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi augusztus hó 30. napján lefoglalt és 2900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központih­­uz. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Baross-utca 112.­szám, III. emelet 12. ajtószám alatt le­endő megtartására határidőül 1929. évi január hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi december hó 14. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. F 13851 Árverés. B. v. 2311/1928. szám. Alulírott kiküldött bí­rósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1928. évi 5716. számú és Pk. 8519. 1928. számú végzésével dr. Gasmann Lőrinc budapesti ügyvéd által képviselt Kovács Mihály felperes részére 515 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestül lefoglalt és 2797 pengőre becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak a felü­lfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogot nyertek volna al­peres lakásán Cinkotán, Árpád­ u. 14. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi január hó 14. napjá­nak délutáni egynegyed 4 órájára tüzelik ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pult,, állvány, székek, hordó borok, jégszekrény és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégü­­letéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy­zőkönyvből ki nem tű­nik, miszerint elsőbbségi bejelen­téseiket az­ árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. Törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táblá­ján való kifüggesztését követő naptól számit.lak­k. Gödöllő, 1928. évi december h­ó 11. napján. Ványay Béla, kir. kir. végrehajtó. 18052 Árverés. 405/1928. szánt. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gyöngyösi kir. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 6989/10. számú végzése folytán dr. Kurcz Jakab ügyvéd által képviselt Kurcz Antal és neje végrehajtásuk részére végrehajtást szen­vedett ellen 1491 pengő, 16 ill. tőkekövetelés és járulé­kai erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás folytán al­perestül lefoglalt és 3240 pengőre becsült ingóságokra az, óc­s­ai kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 2983. számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi, vagy fel­nfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna alperes lakásán Alsónémedi községhez tartozó Gyáli szőlőkben leendő megtartására határidőül 1929. január hó 5. napjának délután 3 órája kitüzelik, amikor a bíróilag lefoglalt kocsi, ló, teh­én, hordók s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Felh­ivülnak mindazok, kik az árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégít­­tetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközültetett volna és ez a végrehajtási jegy­zőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni Ur­­­. mutat­ták. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számíttatik. Ócsa, 1928. évi december hó 15. napján. Kiss Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 18037 Árverés. Pk. XI. 361839/1928. szám. Dr. Hűvös Lajos ügyvéd által képviselt Diamant Sándor javára 100­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 31651. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi október hó 26. napján lefoglalt és 1250 pengőre becsült­ ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, va­lamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Vadász­­utca 30. szám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1929. évi január hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szinnyo­­mat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi november hó 22. napján. Dr. Schliweitzer Brunó, kir. kir. végrehajtó. F 13830 Árverés. 301/1928. szám. Alulírott bírósági végrehajtó­ az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy « kaposvári és tamási kir. járásbíróságoknak 2107/2. 1928., 1482/1927. számú végzése következtében dr. Balázs Ármin és dr. Tarján József ügyvédek által képviselt Lorschy Mór és Fürst Lajos javára 166.23+ 270.31 pengő­s járulékai erejéig 1928. évi június hó 13. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lő­cs felülfoglalt és 1077 pengőre becsült következő ingó­ságok, u. m. : korcsmái felszerelés, rádió, szobabutorok, bordók, 1 cseréptetős disznóól, 1 tizedes mérleg, 1 parasztkocsi, 1 pár lószerszám, stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a tamási kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 855., 1614. számú végzése folytán 106 pengő 23 foller, 270 pengő 31 fillér tőkekövetelés, ennek kamatai, egyharmadszázalék v.lzódij és eddig összesen biróilag már megállapított költségek erejéig S Koppányszántón, végrehajtást szenvedők lakásán leendő megtartására 1929. évi január hó 19. napjának délelőtti 10 órája ha­táridőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. f.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett,, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és fel ilfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer- Egyes szám ára 250 fillér. m . ' V '»■'Ufer'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék