Budapesti Közlöny, 1929. február (63. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

Budapest, 8923 27. szám. Péntek, február . KÖZLÖM. H­­IVATALOS L­A­P. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker1., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Auf. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker1., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Auf. 604 —64. A m. kir. postatakarékpénztár­ számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 széfért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetésekn­ek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos_m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „....................3 ,, 20 , Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 ,, 80 ,, Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ,. ... „ további: 8 old.­kint — XL „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 ,, Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.......................... 3 P 84 f. Magánosoknak ........ 9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére Balogh Andor Orszá­gos Társadalombiztosító Intézeti vezérigazgatói címmel és jelleggel felruházott igazgatói Or­szágos Társadalombiztosító Intézeti vezérigaz­gatóvá a IV. fizetési osztályba, dr. Gervay Mihály Országos Társadalombiztosító Intézeti igazgatói cím­nel és jelleggel felruházott aligaz­gatót és Szalay Kálmán Országos Társadalom­biztosító Intézeti aligazgatót Országos Társa­dalombiztosító Intézeti igazgatókká az V­. fize­tési osztályba, továbbá Dömötör Lajos, dr. Kurián Gyula, Szél Manó és dr. Nagy Jenő Országos Társadalombiztosító Intézeti titkáro­kat Országos Társadalombiztosító Intézeti al­igazgatókká a VI. fizetési osztályba kinevezem, végül dr. Kovrig Béla egyetemi magántanár, Országos Társadalombiztosító Intézeti aligaz­gatónak az Országos Társadalombiztosító Inté­zeti igazgatói címet és jelleget, dr. Mann Kál­mán, dr. Bodó Miklós, Roosz János és dr. Ivano­­vics Emil Országos Társadalombiztosító Intézeti titkároknak az Országos Társadalombiztosító Intézeti aligazgatói címet és jelleget adomá­nyozom. Iveit Budapesten, 1929. évi január 1ió 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére May­linger Béla Or­szágos Társadalombiztosító Intézeti számvevő­ségi I. osztályú főtanácsost, Rajniss Ferenc Or­szágos Társadalombiztosító Intézeti szociál­politikai előadót és dr. Fali Endre volt városi internátusi igazgatót az 1883. évi I. törvénycikk 3. és 5. §-aiban, illetve az 1927. évi XXI. tör­vénycikk 115. §-ában előírt elméleti képzettség hiánya alól felmentem és egyidejűleg May­linger Béléit és dr. Fali Endrét Országos Társadalom­biztosító Intézeti aligazgatókká a VI. fizetési osztályba kinevezem, Rajniss Ferencnek pedig az Országos Társadalombiztosító Intézeti al­igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi január hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. Magyarország f­ó méltóságú Kormányzója mint a Vitézi Rend főkapitánya a vitéz Csörgei­ Károly m. kir. tábornok elhalálozása folytán megüresedett helyre 1928. évi november h­ó 26. napján az Országos Vitézi Szék tagjává és egyben a 4. szám­i vitézi törzsszék törzskapitá­nyává nemes vitéz Szinay Béla m. kir. honvéd ezredest méltóztatott kinevezni. v.4 magyar királyi belügyminiszter 1929. évi január hó 10.-én kelt 91/el­. számú rendeletével a nyugállományba helyezett dr. Szecsey József magyar királyi belügyminiszteri helyettes államtitkár helyett az Országos Vitézi Széknél való képviseletével dr. Tomcsányi Kálmán magyar királyi belügyminiszteri miniszteri tanácsost bízta meg. A Hatásköri Bíróság elnöke közhírré teszi, hogy a Hatásköri Bíróság tagjaivá az 1929. évi május hó 1. napjától számított három év tar­tamára teljes ülésben a m. kir. Közigazgatási Bíróság dr. Gallya László és dr. Lampel Hugó kir. közigazgatási bírósági tanácselnököket, Máj­zik Viktor, dr. Bothos Gyula, Kéler Gyula, dr. Torzsay-Biber Gyula, dr. Hubert Ottó és dr. Thor József kir. közigazgatási bírósági íté­­lőbirákat, a m. kir. Kúria dr. Istvánffy Lajos, dr. Sélley Barnabás, Stocker Antal, dr. Ter­­novszky Béla, dr. Alföldiy Dezső, dr. Noszkó Imre, dr. Koós Emil és Székely János kir. kúriai bírákat, továbbá az Országos Földbirtok­­rendező Bíróság ugyanerre az időtartamra a Hatásköri Bíróságba rendes tagul dr. Fitzesséry Tibor o. f. b. taná­cselnököt, • helyettes­i tagokat dr. Mattyasovszky Miklós és dr. Gyurkovich László o. f. b. tanácselnököket, a m­. kir. Leg­felsőbb I­on­véd törvényszék az említett időtar­tamra a Hatásköri Bíróságba rendes tagul dr. Zamaróczy Zsigmond főtanácsnok-bírót (nyug. ált. ezredes-hadbírót), a m. kir. Legfelsőbb Honvédtörvényszék tanácselnökét, helyettes tagokul Vojtkó Jenő és Szlupka László főtanács­­nok-birákat (nyug. áll. ezredes-hadbirákat), végül a m. kir. Munkásbiztositási Felsőbíróság ugyancsak az említett időtartamra a Hatásköri Bíróságba rendes tagokul dr. Vályi Sándort, a m. kir. Munkásbiztositási Felsőbíróság elnö­két, helyettes tagokul pedig dr. Juhász Béla m­. kir. munkásbiztosítási felsőbirósági tanács­elnököt és Hunyor László a III. fizetési csoport jellegével felruházott m. kir. munkásbiztosítási felsőbirósági ítélőbirót választotta meg. Egyúttal közhírré teszi a Hatásköri Bíróság elnöke, hogy a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke az 1929. évi május hó 1. napjától kez­dődő hatásköri bírósági elnöki tisztéből kifolyó­lag az Ügyrend 28. §-a­­értelmében, a Hatásköri Bíróság helyiségéül az 1929. évi május h­ó 1. napjától számított három év­ tartamára a m­. kir. Közigazgatási Bíróság épületét (L. Uri-utca 49. sz.) jelölte ki. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter az Országos Társadalombiztosító Intézet tiszt­viselőinek személyzeti létszámába Fogalmazási szakon: 1. Az állami rendszerű VII. fizetési osztályba : Dr. Szőts József, Dr. Wesselényi Kálmán, Dr. Szentgyörgyi Tolnai Lajos, Dr. Barabás Kál­mén, Vay László , Dr. Szekfü Jenő, Scherer Kamilló segédtitkárokat t­i­t­k­á­rokká­: 2. az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba : Horváth Károly, Árkossy Zoltán (Balassag­yarmat), Dr. Boronkai István, Zareczky Jenő, Fáiber Rezső, Dr. Vajai­ Endre, fogalmazókat és Sándor Gerő számvizsgálót segédtitkárokká, 3. az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : Dr. Bernyó József (Nagykanizsa), Dr. Czébely László (Székesfehérvár), Dr. Dániel Áron, Dr. Nádujfalvi­ József, Dr. Csikay Pál, Módi Kovács György, ■Mészár Oszkár, Saly József, Dr. Horváth Béla segédfogalmazókat fogalmazókká, 4. az állami rendszerű X. fizetési osztályba , Dr. Czagányi Sándor számtisztel, segédfogalmazó­v­á, Számvevőségi szakon, 5. az állami rendszerű VII. fizetési osztályba : Fodor Tamá­s (Kaposvár),­­ Árki­ József, Kosiyák János, Péter Gyula, Dr. Fenyves Kálmán, Zaik­ánszky Ferenc, Zwicker Béla (Veszprém), Urbán Béla, Govrik Tivadar­­ számvevőségi tanácsosokat II. oszt. s­z­á­m­­v­e­­v­ő­s­é­g­i f­ő­t­a­n­á­c­s­o­s­o­k­k­á, és Brooser Jenő, számvevőségi tanácsost műszaki főfel­ügyelővé, 6. az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba: Zwar Antal, Szabó István, György Gyárfás, Koszom Ferenc, Karner Rezső (Pápa), Dr. Benedek Antal (Gyula), Reichardt Gyula, Wittler Imre, Koch Rudolf, vitéz Makai Barnabás (Veszprém), számvizsgálókat számvevőségi taná­cs­o­s­o­k­k­á, és Gordon András számvizsgálót m­­ű­szaki f­e­l­ü­g­y­e­l­ő­v­é, 7. az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : Kellner József, Bucher Adáim (Sopron), Válinti Lajos (Jászberény), Kelchen Rezső, Almássy Margit, Magyarfy Gyula (Székesfehérvár), Kálija József (Hódmezővásárhely), Bulla Károly, Németh Zoltán, Rét­hls Ernő, Saáry Tivadar (Győr), Lébor Ferenc, ifj. Andor Endre számellenőröket s­z­á­m­­v­i­z­s­g­á­l­ó­k­k­á.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék