Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. február (63. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám értesítője

Budaprest, 1 92­9. 27. szám. SPéntek, f£&B*inár . A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 2157/1928. tkvi szám. Kisbéri Takarékpénz­tár Rt. végrehajtásának Kilián Mihály és özvegy Kilián Mihályné sz. Fajkusz Mária végrehajtást szenvedők eben indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2070 pengő tőkekövetelés és járulé­kai behajtása végett a zirci kir. járásbíróság területén levő, Réde községben fekvő s a rédei 611. számú telek­­jegyzőkönyvben B. 2. szerint Kilián Mihály nevén álló A. I. 2. sorszám 949. helyrajzi számú 1 hold 148 négy­szögöl szántóra 400 pengő kikiáltási árban, A. I. 5. sorszám 1679. helyrajzi számú 1040 négyszögöl szántó, rétre 300 pengő kikiáltási árban, A. I. 6. sorszám 1868. helyrajzi számú 484 négyszögöl rétre 200 pengő kikiáltási árban, a rédei 11. szám­i telekjegyzőkönyvben B. 7., B. 9. szerint özvegy Kilián Mihályné sz. Fajkusz Mária és Kilián Mihály nevén álló A. + 2. sorszám 1183. helyrajzi számú szőlőre 600 pengő kikiáltási árban, a rédei 66. számú telekjegyzőkönyvben B. 4., B. 1. szerint Kilián Mihályné sz. Fajkusz Mária és Kilián Mihály nevén álló A.­­ 1. sorszám 120. helyrajzi számú ház, udvar, kertre 2000 pengő kikiáltási árban, a rédei 89. számú telek jegyzőkönyvben B. 13., B. 14. szerint özvegy Kilián Mihályné, sz. Fajkusz Mária és Kilián Mihály nevén álló A. I. 2. sorszám 948. helyrajzi számú szántóra 400 pengő kikiáltási árban, A. I. 3. sorszám 1380. helyrajzi számú szántóra 300 pengő kikiáltási árban, A. I. 5. sorszám 1680. helyrajzi szám­ú szántó, rétre 300 pengő kikiáltási árban, A. I. 6. sorszám 1869. helyrajzi számú rétre 200 pengő kikiáltási árban, a rédei 304. számú telekjegyzőkönyvben B. 887., 888. szerint Kilián Mihály nevén álló A. I. 1—2. sorszám 406., 407. helyrajzi szám alatti legelő illetőségére 250 pengő kikiáltási árban, a rédei 390. számú telekjegyzőkönyvben B. 886., B. 887. szerint Kilián Mihály nevén álló A. + 1. sorszám 400. helyrajzi szám­t közös erdőbeli illetőségre 100­0 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi március hó 5. napján délelőtt 11 órakor Réde községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. , 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­­sziteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Zirc, 1928. évi október hó 22. napján. A zirci kir. járásbíróság, mint telek­könyvi haóság. 3—3 F 1206 Árverés. 15/1929. vht. szám. Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1928. évi Pk. 38072. számú végzése foly­tán dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Alföldi Gép­kereskedelmi Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szen­vedett ellen 6.600 pengő tőkekövetelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 4.335 pengőre becsült ingóságokra az ócsai kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 3315. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felü­l­­foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok tör­vényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Alsó­­némedi községben leendő megtartására határidőül 1929. évi február hó 8. napjának délelőtti 10 órája kif­űzetik, amikor a biróilag lefoglalt autó, sertés, kád s egyéb­ ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is, el fognak adótni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre foglalás korábbiul eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számitlatik. Ócsa, 1929. évi január hó 19. napján. Kiss Kálmán, kir. kir. végrehajtó. F 1304 Árverés. 35138/1928. tkvi szám. László József végre­hajtainak Füredi Béla és Füredi Gyula végrehajtást szenvedők ellen indítóst végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 454 pengő tőkekövetelés, ennek 1928. évi augusztus hó 25. napjától járó 6 százalékos kamata, 62 pengő eddig meg­állapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 24 pengő költség, valamint a csatla­­kozottnak kimondott Budapesti Áruforgalmi és Gazda­sági Rt. 1.500 pengő, csak Füredi Gyula illetőségére Herz Lajos 200 pengő, csak Füredi Gyula illetőségére Grün Pál 1.200 pengő, Steinhof Móritz 59 pengő, csak Füredi Béla illetőségére Fonyó Soma 372 pengő 33 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett; a budapesti központi kir. járásbíróság területén levő, Budapesten fekvő s Budapest székesfőváros pesti részé­nek 6865. számú telekkönyvi keretében 6806. helyrajzi szám alatt felvett VIII. kerület, Kisfaludy­ utca 18. szám alatt elfekvő ház- és udvarból álló 296.80/100 négyszögöl terjedelmű Füredi Béla és Füredi Gyula végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingatlan illetőségére 3.917 pengő 60 fillér kikiáltási árban C. 63. sorszám alatt özv. Füredi Bertalanná született. Dormann Regina javára be­kebelezett özvegyi jog sérelme nélkül. Az özvegyi jogot megelőző jelzálogos követelések tel­­jes kiegyenlítésére és pedig a C. 56. alatt özvegy Müller Vilmosné szü­letett Winterberg Paula részére 2 pengő 3,8 fillér, a C. 58. alatt a Magyar Általános Takarékpénz­tár Rt. részére 5 pengő 60 fillér összeg mutatkozik szük­ségesnek. Amennyiben az ingatlan iletőségek az özvegyi jog fen­­tar­lásával olyan árban adatnának el, mely a szolgalom telekkönyvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított fenti összeget meg nem ütik, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan a szol­galmi jog fentartása nélkül a kitűzött határnapon újab­ban elárvereztetik. Az árverést 1929. évi február hó 1. napján délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek időleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1928. évi no­vember hó 12. napján. A budapesti központi kir járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. 1648 Árverés. Pk. 19078/1928. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Lőwenstein Árpád ügyvéd által képviselt Klein Vilmos végrehajtató kérelmére és javára, végrehajtást szenvedett ellen 130 pengő tőke és járulékai erejéig az újpesti kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 19078. szám­i végzésével foganatosított kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél le- és felülfoglalt és 1.112 pengő becsértékű­ ingóságokra az újpesti kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a végrehajtást szenvedőnél, Újpesten, Ősz­ utca 25. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi február hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, csillárt, har­­moniumot, függönyöket, szőnyegeket, könyveket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Az 1908. évi XLI. t.-c 20. §-a értelmében az árverés még a következő végrehajtások javára fog megtartatni: Nemzeti Hitelintézet Rt. (500 pengő és járulékai), ifjabb Walla József Cementárugyár Rt. (370 pengő 10 fillér és járulékai), Türk és Berkovits (120 pengő 16 fillér és já­rulékai), Perl Áruház Rt. (96 pengő és járulékai), Eszter­gomi Kereskedelmi és Iparbank Rt. (6.000 pengő és já­rulékai), Lukács Sándor drogéria budapesti bel. cég (74 pengő 74 fillér és járulékai), Kövesi Béla utóda Posiak Kálmánná (131 pengő és 133 pengő és járulékai), Bastius János (1.000 pengő és 1.000 pengő és járulékai), Mester és Kiss budapesti cég (671 pengő 51 fillér és járulékai), Bálint Zsigmond Építési és Faipari Rt. (65 pengő 10 fillér és járulékai), Ornstein Henrik (260 pengő és járulékai). Amennyiben az­ elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrende­lem. Újpest, 1929. évi január hó 7. napján. Sass István, kir. kir. végrehajtó. F 1313 Árverés. Pk. X. 373936/1929. szám. Dr. Weinberger Ele­mér ügyvéd által képviselt Radó Géza javára 146 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 99836. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi december hó 21. napján lefoglalt és 1.250 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fennirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Dembinszky­ utca 36. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi február hó 12. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, ruhákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi ja­nuár 1­ó 24. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végre­hajtó. F 1302 Árverés. Pk. VIII. 365243/1928. szám. Dr. Demjén Já­nos ügyvéd által képviselt Frölich Mihály javára 225 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 1928. évi november hó 13. napján lefoglalt és 7.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fel.li számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenl­­írt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Szabó József­ utca 3. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1929. évi február hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ta­­karéktűzhely s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi január hó 2. napján. D­r. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 1303 Árverés. Pk. VIII. 372450/1928. szám. Dr. Hajtás Ödön ügyvéd által képviselt Strauss et Co javára 205 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dő­től 1928. évi december hó 14. napján lefoglalt és 1.510 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. került, Városháza utca 10. szám, HI. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi február hó 6. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat, szőnyegeket s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni Budapest, 1929. évi január hó 5. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 1305 Árverés. Pk. VI. 315098/1927. szám. Dr. Tarlós Már­ton ügyvéd által képviselt Árvai S. javára 3840 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 45070. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi április hó 1. napján lefoglalt és 1830 pengőre becsült bí­­góságokra a budapesti központi kir járásbíróság fenti sz­ámú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. kerü­let, Mária­ utca 23. szám, II. emelet 18. ajtósévi alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi feburmr hó­­­napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt butorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­apon­niul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi január hó 12. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 1336 Árverés. Pk. VII. 364742/1928. szám. Dr. Kemény Győző ügyvéd által képviselt Zupka Antal javára, Zwillinger Győző ellen 350 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi november 1vó 9. napján lefoglalt és 5420 pengőre becsün ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az­ 1908. évi XLV. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VI. kerület Teréz-körut 7. szám, földszinten és folytatva IX. kerület, Ranolder-utca 21. szám alatt,­ Szűcs Aladár garagejában leendő megtartá­sára határidőül 1929. évi február hó 4. napjának dél­utáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi december hó 29. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 1334 Árverés. Pk. 5934/1928. szám. Dr. Novák Béla és dr. Bródy Tibor ügyvédek által képviselt Klein Henrik és dr. Bródy Tibor végrehajtatok javára 152.75 pengő és 55.60 pengő követelés és járulékai erejéig a keszthelyi kir. járásbíróság 1928. évi 5934. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi december hó 20. napján lefoglalt és 2435 pengőre becsült ingóságokra a keszthelyi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenn­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Vonyarcvashegyen, a IC éyes szám­ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék