Budapesti Közlöny, 1929. március (63. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-01 / 50. szám

Budapesti 1929« 50. szám Péntek, március IN­UDAPESTI Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604 —53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. Iskr. postatakarékpénztár­ számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....................1 P 28 f. Magánosoknak „....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ - további 8 okl.­kint — 16 „ A Hiv. Értesítő ára számonkint 20 hivatalos la­p.KÖZLÖM. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak ........ 9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Menyhárt Gáspárt, a magyar királyi Ferenc József tudomány­­egyetem jog- és államtudományi karán az ausztriai magánjogi tanszék egyetemi nyilvános rendes tanárát az emlitett tudományegyetem azonos karán a magyar magánjogi tanszék egyetemi nyilvános rendes tanárává kinevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Skopál István igaz­gatói címmel felruházott budapesti VII. kerületi állami Madách Imre gimnáziumi és Pályi Sán­dor budapesti magyar királyi középiskolai tanárképző intézeti gyakorló középiskolai ren­des tanárt középiskolai igazgatókká az V. fize­tési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február h­ó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Teveli Mihály buda­pesti II. kerületi állami Mátyás király reálgim­náziumi igazgatót az V. fizetési osztályba, Tamás Viktor szekszárdi állami Garay János reálgimnáziumi igazgatót a VI. fizetési osz­tályba és Sebes Gyula makói állami Csanád vezér reálgimnáziumi megbízott igazgatót a VII. fizetési osztályban való meghagyása mellett igazgatóvá kinevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére, Nagy Győzőnek, a buda­pesti m. kir. állami felső ipariskola igazgatójá­nak, az V. fizetési osztály jellegét adományo­zom. Kelt, Budapesten, 1929. évi február hó 14. napján. Horthy s. k. Herrmann Miksa s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Engel Károly budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudo­mányegyetemi magántanárnak, az Apponyi Poliklinika főorvosának a tudományos iroda­lom művelése és az orvosképzés terén szerzett érdemei elismeréseid az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Szabó Miklóst, a Báró Eötvös József­ Collegium rendes tanárát jelenlegi fizetési osztályában való meghagyása mellett, ugyanezen intézet aligazgatójává ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Hidegh Béla, az esz­tergomi érseki római katholikus tanítóképző­­intézethez beosztott állami tanítóképzőin­tézeti, Éber D­ezső budapesti I. kerületi állam­i tanító­­képző-intézeti, Barcsai­ József bajai állami tanitóképző-intézeti és Adamovichné Gludovácz Emma hódmezővásárhelyi állami óvónőképző­­intézeti tanárokat 1929. évi január hó 1-i ha­tállyal az állami középiskolai és a hasonló el­bírálás alá eső többi tanárok részére meg­állapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a királyi katholikus tanitóképző-intézeti igazgatók létszámában Bartal Alajos esztergomi királyi katholikus tanitóképző-intézeti igazgatót a VI. fizetési osz­tályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Piukovich Sámdor királyi katholikus középiskolai rendes tanárt az 1929. évi január hó 1-től számított hatállyal az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső tanárok részére megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokoza­tának megfelelő 10. fizetési fokozatba elő­léptetem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Ecsedi Jenő diósgyőri és Somogyi Imre nagykanizsai állami polgári fiúiskolai tanárokat, továbbá Szalay Pál rác­kevei állami polgári fiú- és leányiskolái és Tas Ferenc békéscsabai állami polgári fiúiskolái és felső mezőgazdasági iskolai igazgatókat a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére az állami iparoktatási sze­mélyzet létszámában, Körtvélyessy Dezsőt, a szolnoki magyar királyi állami fa- és fémipari szakiskola igazgatóját és Czike Gábort, a szegedi m. kir. állami faipari szakiskola igazgatóját, a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt, Budapesten, 1929. évi február hó 14. napján. Horthy s. F Herrmann Miksó s. A magyar királyi honvédelmi miniszter terjesztésére Láng Géza vezérkari szolgált­a teljesítő magyar királyi őrnagyot, a helsinki magyar királyi követséghez beosztott katonai attachét, eddigi szolgálatának csorbítatlan el­látása mellett Tallinba katonai attachévá ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1929. évi január hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Csáky Károly s. k. . .( Kormányzó Ur !) Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, Buda­pesten, 1929. évi február hó 26-án kelt magas elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy Herrmann Miksa m. kir. kereskedelemügyi mi­niszter a finn Fehér Rózsarend nagykeresztjét elfogadja és viselje. .. Kormányzó Ur Ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, Buda­pesten, 1929. évi február hó 19-én kelt magas elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy cetprónai és blrvniczai beíró Prónay György, földművelésügyi minisztériumi államtitkár a francia Becsületrend parancsnoki jelvényét, dr. bárcziházi Báliczy István államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszterelnökségi h. ál­lamtitkár a lengyel „Polonia Restituta“ rend középkeresztjét a csillaggal és dr. Gerő Tibor kereskedelemügyi minisztériumi miniszteri osz­tálytanácsos az osztrák Nagy Díszjelvényt el­fogadja és viselje. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék