Budapesti Közlöny, 1929. március (63. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-10 / 58. szám

Budapest, 1929. Spn SMHI. Vasárnap, március 10. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....................1 P 28 f. ] Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének Magánosoknak „...................3 „ 20 „ fenntartásával: Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 ,,­­ Egyes szám­ára 8 old. terjedelemig — 16 „ Negyedévre: „ „ további 8 old.­kint — 16 „ I Hatóságoknak...........................3 P 84 f. A Hiv. Értesitő ára számonkint — 20 ,, | Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjeszté­sére Jeszenszky Pál magyar királyi udvari ta­nácsos, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete al­­elnök-vezérigazgatójának a magyar mezőgaz­daság érdekében kifejtett tevékenysége elisme­réséül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 2. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy t­r. Vass Bertalan ciszterci rendi áldozópap, szé­kesfehérvári tankerületi királyi főigazgatónak nyugalomba vonulása alkalmából a magyar tan­­ügy érdekében teljesitett sok évi buzgó és ered­ményes szolgálatáért elismerésem tudtul adas­sák. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Wagner János nyugalmazott tanutóképző-inté­­zeti királyi főigazgatónak a magyar tanítókép­zés terén szerzett érdemeiért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszer előterjesztésére Bodnár György nyu­galmazott királyi tanfelügyelőnek az V. fizetési osztály jellegét adományozom. , Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A Kormányzó Úr ö Főméltósága, a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére, Budapesten 1929. évi február hó 26-án kelt magas elhatá­rozásával megengedni méltóztatott, hogy dr. Wünscher Frigyes a Magyar Távirati Iroda ügyvezető igazgatója az olasz Koronarend tiszti keresztjét és dr. Taubinger Zoltán a Magyar Film Iroda igazgatója az olasz Koronarend lovagkeresztjét elfogadja és viselje. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő nyugdíjas elemi iskolai tanítókat és pedig : Antal László rácalmás-kulcspusztai, Bo­gya Tivadar törökszentmiklós-pusztakengyel­­újtelepi, Boronkay Sándor sashalmi, Berencsy Mária pesterzsébeti, Bagossy Géza kispesti, Be­­zerédy Árpád pestszentlőrinci, Balázsné Reich Gizella pesterzsébeti, Berde Vilmos szeged- kül­­sőcsengelei, Czimbolinecz Emil jászszentlászló­­i lonaszállási, Faragó Mihály orgoványi, Fauszt József budafoki, Fehérné Mészáros Erzsébet kispesti, Feszlné Rakovszky Jolán zalaegerszegi, Frankó István fü­löpszállás-kerekegyházai, Gu­­lácsyné Mandola Margit egri, Heszné Doleschall Edit kispesti, Hirosné Pornói Janka újpesti, Jar­­zsembszkyné Ludrovszky Mária szigetszentmár­­toni, Kathreiner Gyula kistelek-bogárzói, Kádár­né Balássy Berta pesterzsébeti, Kálmánné Ha­­ischler Flóra érdújfalu-simonpusztai, Kerényi Nándor rákospalotai, Királyné Szakáts Magda csepeli, Kiss József rákosszentmihályi, Koll­­mann Mihály rákóczifalva-ujtelepi, Kovács Jó­zsef szeged-kalmártanyai, Lábay József tompái, Liszy Jenő csikériai, Manzelné Barna Ilona nagyszénási, Mihajlovitsné Könczöl Sarolta sas­halmi, Mihályiné Botár Anna monori, Nyklné Reuter Matild tyukodi, Petrovayné Petrovay Olga nagykörűi, Piukovics­ Antal gyulavári, Ratsek Rafael sándorfalvai, Román János nagy­­léta-cserekerti, Sipos Jenő napkori, Stirlingné Szép Margit pesterzsébeti, Strissovszkyné Ká­rász Irén pestszentlőrinci, Szabóné Szalatnay Aranka győri, Szalay István egyedurai, Szarvas Gyula szegvár-zsigerházi, Szénás Ferenc nagy­­kanizsai, Szigeti Ilona kaposvári, Szotyoriné Molnár Elvira taksonyi, Tomcsányiné Sipos Jo­lán szalkszentmártoni, Turnerné Halász Edit kübekházi, Ugray László kiskunhalas-göböly­­járási, Várady Aurél sashalmi, Weltinné Marti­­nidesz Margit csepeli, Zölderné Göntér Paula gindlicsalád-szőlőhegyi állami elemi iskolai he­lyettes tanítókat jelenlegi állomáshelyükön való meghagyásuk mellett a tényleges szolgálatba visszavette, illetve állami elemi iskolai rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Andrássy László­­né született Závodszky Irén oki. tanítónőt a pi­­ricsei ref. elemi iskolához ref. elemi iskolai ren­des tanítónővé kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Bucsics Anna oki. tanítónőt a balkányi róm­. kath. elemi iskolához róm. kath. elemi iskolai rendes tanítónővé ki­nevezte. A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Rektora az egyetem altiszti létszámába Sopsich Gyula és Fekete Lajos ideiglenes minőségű II. osztályú altiszteket ideiglenes minőségű I. osz­tályú altisztekké, Temesvári András, Kasza Gergely, Mucsi András és Pacsa János kisegítő szolgákat ideiglenes minőségű II. osztályú al­tisztekké kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 200/eln. 1929. N. M. M. számú rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet önkor­mányzati szervei tagjainak választásánál irányadó egyes rendelkezések tárgyában. A betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló 1927 : XXI. t.-c. (­T.) 99. §-ának első be­kezdése értelmében az Országos Társadalom­biztosító Intézet (~ Intézet) közgyűlésének tag­jait és póttagjait az Intézetnek a választói jog gyakorlására jogosult biztosításra kötelezett és munkaadó tagjai mindkét érdekeltségből egyenlő számban választják. A választást mind­két érdekeltségen belül kü­lön-külön választó csoportok saját kebelükben gyakorolják, még­pedig a munkaadó érdekeltségen belül a gyári, a kézműipari, a kereskedelmi és a háztartási munkaadók, a biztosításra kötelezettek érdekelt­ségén belül pedig a munkások, a tisztviselők és a háztartási alkalmazottak csoportjában. A T. 99. §-a utolsóelőtti bekezdése szerint a választói jog gyakorlásának feltételeit, a köz­gyűlés tagjainak és póttagjainak számát, az egyes csoportokba tartozás ismérveit, továbbá azt, hogy az érdekeltséget képviselő tagok lét­számában egy-egy csoport mily arányban vesz részt, végül a különálló biztosító intézetek kép­viselői megválasztásának módját és számukat az illető csoportba tartozó biztosításra kötelezet­teknek és a csoport teherviselésének arányára vonatkozó adatok figyelembevételével a nép­jóléti és munkaügyi miniszter állapítja meg.­­ A T. 101., 106. és 108. §-a értelmében a T. 99. §-a első bekezdésében foglalt rendelkezé­seket kell megfelelően alkalmazni az Intézet igazgatósága, kerületi választmányai és válla­lati pénztári választmányai, valamint a Debre­ceni Kereskedelmi Betegsegélyző Pénztár vá­lasztmánya tagjainak és póttagjainak válasz­tására is. A T. 106. és 108. §-a szerint pedig a T. 99. §-a utolsóelőtti bekezdésének rendel­kezései az Intézet kerületi választmányaira és vállalati pénztári választmányaira, valamint a Debreceni Kereskedelmi Betegsegélyző Pénztár választmányára is kiterjednek. A T. 99. és 101. §-ában kapott felhatalmazás alapján, — figyelemmel az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biz­tosítás tárgyában rendelkező 1928 : XL. törvény­cikk (B Tc.), valamint a bányanyagbérbizto­­sításról szóló rendeletek rendelkezéseire is, — a következőket rendelem : Egyes szám­ára fillér. I. Választói jogosultság. 1­ §• (1) Az Intézetnél választói jog gyakorlására — a 3. és a 4. §-ban meghatározott kivételek­kel — jogosult: 1. az a munkaadó, aki a választás kiírásának napján az Intézetnél betegségi biztosításra, öreg­ségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági bizto­sításra, bányanyagbérbiztosításra vagy baleseti biztosításra kötelezett munkavállalót foglal­koztat ; 2. az a munkavállaló, illetőleg a T. 6. §-a első bekezdésének 2. és 3. pontjában, valamint a Tv. 155. §-ának (1) bekezdésében megjelölt az az egyén, aki a választás kiírásának napján

Next