Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. március (63. évfolyam, 50-72. szám)

1929-03-01 / 50. szám értesítője

Árverések. Árverés. 242/1929 tkv szám. Veres Jánosné végrehaj­­tatának dr Havas Izsó ügyvéd végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 16 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a sajószentpéteri kir. járás­­bíróság területén levő, Saj­ószentpéter községben fekvő s a sajószentpéteri 2011. számú telekjegyzőkönyvben 502. helyrajzi számú ingatlanból (ház, udvar kerttel 1119 négyszögöl) dr. Havas Izsó ügyvéd jutalékára (1/2) 7300 pengő kikiáltási árban, C. 1. alatt özv. Winner Jakabné javára bekebelezett holtiglani haszonélvezeti jog fenn­tartásával és C. 4. alatt özv. Edelstein Ignácné javára bekebelezett lakásjog fenntartásával elrendelte. Az árverést 1929. évi május hó 13. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított id­ézi elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881: EX, t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 :LX t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított Egyes szám­a­i*a SO fillér*. Péntek, március 1 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 4713/1929. II. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak budaörsi ü­zletvezető­­sége nyilvános ajánlati versenytárgyalást hirdet az északi főműhelyi mozdonyszerelde Ill/b. és IV. osztályaiban létesítendő mosdó- és öltözőhelyiségek munkáira. Az építési tervek, a költségszámítások, a szerződés tervezett, az ajánlati minta és a pályázati feltételek a magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetőségé­­nek építési és pályafenntartási osztályában (Budapest, VIII. Kerepesi­ út 3. szám, III. emelet, 304. ajtó) a hiva­talos órák alatt megtekinthetők és a kiírási művelet a gyüjtőpénztárnál előzetesen befizetett 5 azaz Új pengőről szóló nyugta ellenében megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbb 1929. évi március hó 16-án, (szombat) déli 12 óráig nyújtandók be alulírott üzletve­zetőség I. Titkársági ügyek osztálya vezetőjénél (Buda­pest, VIII., Kerepesi­ út 3. szám, I. emelet, 124. ajtó). Az ajánlatok 1.60 azaz Egypengő 60 filéres, annak mellékletei pedig ivenkint 80 azaz nyolcvan filléres ok­mánybélyeggel ellátva átfűzött fonalakkal összefűzöt­­ten 2—2 tanú előttemezése mellett aláirtani és lepecsé­telve a következő felirattal nyújtandók be : „Ajánlat a magyar királyi államvasutak budapesti üz­let­vezetőségének 4713/1929. számú ajánlati felhívása alapján az északi főműhelyi mozdonyszereldében létesí­tendő mosdó- és öltözőhelyiségek munkáira." Ajánlat csakis a kiírási művelethez tartozó költség­számításokban felsorolt összes munkákra együttesen tehető. Az ajánlat benyújtását megelőzően, vagyis 1929. évi március hó 15-én déli 12 óráig az ajánlati végösszeg 2%, azaz kettő százaléka bánatpénz gyanánt teendő le a magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetősége gyűjtőpénztáránál (Budapest, VIII. ker., Kerepesi­ út 3. szám, földszint) akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas magyar értékpapírokban. A bánatpénzről szóló letétjegyet az ajánlathoz csatolni nem szabad. Az évfét­papírok a budapesti áru- és értéktőzsdén leg­utóbb jegyzett árfolyam szerint számíttatnak, de névér­­téken felül számításba nem vétetnek. Posta útján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti­vevénnyel adandók fel. A magyar királyi államvasutak üzletvezetősége előtt ismeretlen ajánlattevők kötelesek szállítóképe­sségü­ket és m­egbízhatóságukat azzal a kereskedelmi és iparka­marai bizonylattal igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak. Ajánlattevők ajánlataikkal, azok benyújtása után 1929. évi április hó 16-ig maradnak kötelezettségben. Olyan ajánlattevők, kik a pályázat tárgyát képező munkák teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek ajánlataikban ily képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és annak képesítését igazolni. Budapest, 1929. évi február hóban. 3—3 *1635 .A magyar királyi á­llamvasutak budapesti üzletvezetősége. bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Sajószentpéter, 1929. évi január hó 20. napján A sajószentpéteri kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. 3—2 2401 Árverés. Pk. XII. 364994/1928. szám. Dr. Ehrenfeld La­jos ügyvéd által képviselt „Bohémia“ Kerámiai Művek rt. javára 2000 cseh korona követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi november hó 10. napján lefoglalt és 4000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­katók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Kossuth Lajos­ utca 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi március hó 4. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bí­róikig lefoglalt bútorok, parcellán fabrik s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi február hó 7. napján. Bíró János, kir. kir. végre­hajtó. F 2615 Árverés. Pk. VII. 331990/1928. szám. Dr. Simonyi Simon ügyvéd által képviselt Prokopecz János javára Fried Vilmos ellen 120 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 9. napján lefoglalt és 2864 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint, zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, IX. k­er., Mester­ utca 51. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi március hó 22. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi feb­ruár hó 20. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 2631 Árverés. Pk. VIII. 375126/1928. szám. Dr. Simon Béla ügyvéd által képviselt Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrészgyár javára K Kr.­ Völgyi Elemiér ellen 588 pengő 16 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi december hó 29. napján lefoglalt és 2580 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József-körut 31/b. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1929. évi március hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, melyek az 1928. évi Pk. VIII. 337566/2. sz. árverési jegyzőkönyv 1—20. tétele alatt írattak össze s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1929. évi január hó 30. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 2632 Árverés. Pk. VII. 346204/1928. szám. Dr. J. Ullmann Antal ügyvéd által képviselt Ottomár és Ernst Ziegler javára 256 pengő 56 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 16. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Thököly-út 129. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1929. évi március hó 4. napjának dél­utáni fél 7 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt deszkapalló, ablakráma s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi február hó 8. nap­ján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. F 2625 Árverés. Pk. Vitt. 348068/1927. szám. Dr. Füredi Mór ügyvéd által képviselt Bárd Ferenc, és Fia javára 120 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi VII. 348068. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi december hó 8. napján lefoglalt és 1690 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a vhajtást szenvedőnél Budapesten, VII., Wesselényi­­u. 2. sz. alatt teendő megtartására határidőül 1929. már­cius hó 1. napjának déutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb­ ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi február hó 5. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. F 2617 Árverés Pk. VIII. 372335/1928. szám. Dr. ifj. Molnár Dezső ügyvéd által képviselt dr. Frankl Samu javára 60 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi december hó 14. napján lefoglalt és 1310 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltattok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Jókai-tér 6. szám, III. emelet, 30. ajtószám alatt le­endő megtartására határidőül 1929. évi március hó 1. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyeg, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi február h­ó 5. napján. Terray Béla, kir. kir. vég­rehajtó. F 2818 Árverés. 1190/1929. tkv. szám. Laubahn Salamon vég­­rehajtatónak Martin Gergely és neje szül. Merkl Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2960 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pest­vidéki kir. járásbíróság területén levő, Budakeszi község­ben fekvő s a; I. a budakeszi i 711. számú betétben A + l. sorszám, 1665. helyrajzi szám alatt foglalt szántó egész ingatlanra 1000 pengő kikiáltási árban, a B. 11. számú illetőségre vonatkozó kőszénkutatási jog sérelme nélkül; II. a budakeszi­ i 819. számú betétben A+l. sorszám, 4970. helyrajzi szám alatt foglalt legelő egész ingatlanra 250 pengő kikiáltási árban, a B. 8. számú kőszenkuta­­tási jog sérelme nélkül; HL a budakeszi-i 997. számú betétben A. I. 1—2. sor­szám, 448., 449. helyrajzi szám alatt foglalt ház és kert egész ingatlanra 20000 pengő kikiáltási árban; IV. a budakeszi-i 2013. számú betétben A+2. sorszám, 5353/4. helyrajzi szám alatt foglalt szőlő egész ingatlanra 2600 pengő kikiáltási árban; V. a budakeszi-i 2202. számú betétben A+1. sorszám, 450. helyrajzi szám alatt foglalt ház egész ingatlanra 12000 pengő kikiáltási árban; VI. a budakeszi-i 2091. számú betétben A. I. 3. sor­szám, 5197/2. helyrajzi szám alatt foglalt szántó egész ingatlanra 1400 pengő kikiáltási árban, a B. 1. sorszámú kőszénkutatási jog sérelme nélkül; VII. a budakeszi-i 1952. számú betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt közös erdőből járó 6/9672-ed és a közös legelőből járó 1/572-ed illetőségre 20 pengő kiki­áltási árban, a B. 11. számú kőszénkutatási jog sérelme nélkül; VIII. a budakeszi-i 2685. számú betétben A+1. sor­szám, 5353/3. helyrajzi szám alatt foglalt egész ingatlanra 2600 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi május hó 8. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Budapest, II. ker., Fő­ utca 70—78. szám, 61. ajtó) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár és pedig a III. és VI. alattiak felénél, az I., II., IV., V., VII. és VIII. alattiak kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-mi . 1908 :LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1929. évi január hó 24. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 2648 Árverés. 25221/1928. Ikv. szám. Weisz Fatelep özv. Weisz Mórné bejegyzett cég végrehaj­tátának Wittmann Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 280 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Nagytétény községben fekvő s a nagytétényi 2530. szám­i telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 3259/1. helyrajzi szám alatt fog­lalt háznak, végrehajtást szenvedő nevén álló felerészére 1400, azaz ezernégyszáz pengő kikiáltási árban elren­delte. . Az árverést 1929. évi március hó 2. napján délelőtt 10 órakor Nagytétény községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék