Budapesti Közlöny, 1929. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-03 / 74. szám

2 I. Szivarboriték-levelek. Szivarboriték-leveleknek a sérületlen, finom, kellően szívós, vékonyerű, széles bordázata, egyenletes szépszinű­ és élénk égéssel bíró anya­­levelek vehetők át. II. Közönséges­ levelek. Közönséges levelek alatt azok értetnek, mé­hek a szivargyártásnál használhatók, továbbá pipadohány, ion- és burnet dohány készítésére alkalmasak. a) A válogatott osztályba tartoznak azon szép, sérületlen, egyenletes színű és teljesen megbíz­ható, jó égésű anyalevelek, melyek csekély szi­­varboríték tartalom mellett jeles szivarbarok­­levél minőségével bírnak. b) Az első a) osztályba tartoznak a sérületlen vagy csak kissé sérült, egyenletes színű, teljesen megbízható, jó égésű, jó szivarburok és tarta­­lomdús, jó szivarbél minőségével bíró anya­­levelek. c) Az első b) osztályba tartoznak a sérületlen vagy csak jelentéktelenül sérült, könnyed jel­legű vagyis finomabb szövetű, vékonyabb ere­zetű, egyenletes, tetszetős színű, finom pipa­dohányok előállítására alkalmas anyalevelek. d) Az első c) osztályba tartoznak a sérületlen vagy csak jelentéktelenül sérült, kevésbé finom szövetű és­ erezetű, kevésbé egyenletes, de nem visszatetsző színű és jó pipadohányoknak gyár­­­tására használható anyalevelek. Ezen osztályba tartoznak azon ép vagy csak jelentéktelenül sérült anyalevelek is, amelyek habár színük szép és egyenletes, de égésük nem megbízható és ezért csak fon és burnet-levélnek használhatók. e) A második osztályba tartoznak a kissé sérült anyalevelek, továbbá a sérületlen vagy csak szélükön jelentéktelenül sérült azon anya­levelek, melyek durvább szövetük, vastag ere­zetük, nem tetszetős színük és megbízhatatlan égésük folytán csak közönséges pipadohányok előállítására alkalmasak. A második osztályba tartoznak továbbá a nagyobb sérületlen hegylevelek és tiszta jobb minőségű aljlevelek. f) A harmadik osztályba tartoznak minden­­ egyéb, az előbbi osztályokba nem sorozható, tehát a visszemetsző színű, nagyobb mérvben jégvert vagy szakadozott anyalevelek, továbbá a csekélyebb minőségű hegy- és aljlevelek. II!. Finom kerti-levelek. Finom kerti-levelek alatt azon kis- és közép­­nagyságú kerti-levelek értetnek, melyek szöve­tük és minőségük finomsága, nemkülönben vilá­gos színezetük által kitűnnek és legfinomabb és finom pipadohányok előállítására alkalma­sak. a) Az első osztályba tartoznak a tiszta vagy csak jelentéktelen mérvben barna foltos, világos sárga, aranysárga vagy narancssárga színű, sérületlen vagy csak szélükön szakadozott azon anyalevelek, melyek legfinomabb pipadohányok előállítására alkalmasak. b) A második osztályba átvétetnek, a sziliben kevésbé egyenletes, azaz kissé barna foltos, vagy zöldes erű­, világossárga, aranysárga vagy narancssárga színű, kissé sérült anyalevelek, továbbá a szépszinű­ sérületlen hegy- és tartal­masabb, sérületlen aljlevelek. Az ezen osztályba átvett leveleknek legfino­mabb és finom pipadohányok előállítására al­kalmasaknak kell lenniök. c) A harmadik osztályba soroltatnak minden egyéb, az előbbi osztályokba nem sorolható levelek, amennyiben még a finom kerti-levelek általános jellegével bírnak és finom pipadohá­nyok előállítására alkalmasak. IV. Középfinom kerti-levelek. Középfülöm kerti-levelek alatt azon külön­böző nagyságú, középfinom minőségű és szö­vetű kerti-levelek értetnek, melyek színezete a pirossárga színtől egészen a világosbarna színig váltakozik. Ide tartoznak még azon világos színezetű kerti-levelek, melyek durvább és me­revebb szövetüknél fogva a finom kerti-levelek közé nem sorolhatók. a) Az első osztályba soroltatnak a tiszta vagy csak jelentéktelenül barnafoltos, pirosassárga, világosbarna vagy pirosasbarna színű, pirosas­­barna pettyes, továbbél a durvább és merevebb szövetüknél fogva a finom kerti­ levelek közé nem sorolható világosszínű, sérületlen vagy csak szélükön szakadozott anyalevelek, melyek finom pipadohányok előállítására alkalmasak. b) A második osztályba átvétetnek a színben kevésbé egyenletes, azaz kissé barnafoltos, vagy zöldes erejű, pirosassárga, világosbarna­ vagy pirosasbarna színű, erősebben pirosasbarna pettyes, továbbá a durvéibb és merevebb szöve­tüknél fogva a finom kerti­ levelek közé nem­ sorolható világosszinü, kissé sérült anyalevelek, végül a szép szinü sérületlen hegylevelek és a tartalmasabb sérületlen aljlevelek. Az ezen osztályba átvett leveleknek finom és középfinom pipadohányok előállítására alkal­masaknak k­ell lenniök. c) A harmadik osztályba soroltatnak minden egyéb, az előbbi osztályokba nem sorolható levelek, amennyiben még a középfinom kerti­levelek általános jellegével bírnak és közép­fülöm pipadohányok előállítására alkalmasak. V. Debrői kerti-levelek. • Debrői kerti-levelek gyanánt debrői magból nevelt dohánylevelek vétetnek át, amelyek leg­finomabb és finom pipadohányok előállítására alkalmasak. ✓ a) Az első osztályba soroztatnak az egyenle­tesen világossárga, halványsárga, vagy zöldes­sárga színezetű, sérületlen vagy csak a szélükön szakadozott anyalevelek. Valamennyi ezen osztályba átvett leveleknek legfinomabb és finom pipadohányok előállítá­sára alkalmasaknak kell lenniök. b) A második osztályba átvétetnek a kevésbé egyenletesen világossárga, halványsárga vagy zöldessárga, kissé sérült anyalevelek, továbbá a szép színű hegylevelek és a tartalmasabb sé­rületlen cllilevelek. Az ezen osztályba átvett leveleknek legfino­mabb és finom pipadohányok előállítására­ al­kalmasaknak kell lenniök. c) A harmadik osztályba tartoznak minden egyéb, az előző osztályokba nem sorolható leve­lek, amennyiben még a debrői kerti-levelek ál­talános jellegével bírnak és finom pipadohányok előállítására alkalmasak. VI. Közönséges kerti-levelek. Közönséges kerti-leveleknek átvétetnek a kerti magból származó azon levelek, melyek a kerti-levelek jellegzetes tulajdonságaival nem bírnak és pipadohányok előállítására alkalma­sak. a) Az első osztályba tartoznak a sérületlen vagy csak szélükön jelentéktelenül sérült anya­levelek, ha nem zöldes színűek. b) A második osztályba átvézetnek a kissé sérült anyalevelek, továbbá a nagyobb sérület­len hegylevelek és végül a tiszta, jobb minőségű aljlevelek. c) A harmadik osztályba tartoznak minden egyéb, az előbbi osztályokba nem sorolható, te­hát nagyobb mérvben jégvert vagy szakadozott anyalevelek, továbbá a csekélyebb r­inőségü hegy- és aljlevelek. Vil. Szentandrási muskotály-levelek. Szentandrási muskotály-leveleknek azon do­hánylevelek vétetnek át, melyek szentandrási muskotály magból ny­érettek, különleges illatuk által tűnnek ki és legfinomabb és finom pipa­dohányok előállítására alkalmasak. a) Az első osztályba tartoznak az egyenlete­sen sárga, világos piros vagy barna piros színű, sérületlen vagy csak szélükön szakadozott anyalevelek, melyek legfinomabb és finom pipa­dohányok előállítására alkalmasak. b) A második osztályba tartoznak a sérület­len vagy csak szélükön szakadozott, kevésbé egyenletes, vagy sötétebb szinü anyalevelek, to­vá­bbá a kissé sérült, egyenletesen sárga, világos piros vagy barnás szinü anyalevelek, végül a világos piros szinű, sérületlen hegylevelek. Az ezen osztályba átvett leveleknek finom és középfinom pipadohányok előállítására alkal­masaknak kell lenniök. c) A harmadik osztályba tartoznak minden egyéb, az előző osztályokba nem sorolható leve­lek, amennyiben a szentandrási muskotály-leve­lek általános jellegével bírnak és finom és kö­zépfinom pipadohányok előállítására alkal­ma­sak. Vill. Fehérvirágu muskotály-levelek. Fehérvirágú muskotály-levelek gyanánt át­vé­teznek azon dohánylevelek, melyek fehérvirágú muskotálymagból nyerettek, különleges illatuk által tűnnek ki és finom és középfinom pipa­­doh­ányok előállítására alkalmasak. a) Az első osztályba soroztatnak a legtartal­masabb, szép élénk piros, barna piros vagy sárgás színű, sérületlen anyalevelek, melyek finom pipadohányok előállítására teljesen alkal­masak. v b) A második osztályba átvézetnek a határo­zatlan színű, sérületlen, továbbá azon kissé sérült anyalevelek, melyek az első osztály egyéb tulajdonságaival bírnak, végre a jobb hegy­­levelek, amennyiben finom pipadohányok el­ő­­állítására még alkalmasak. x c) A harmadik osztályba tartoznak minden egyéb, a második osztályba nem sorozható, alsóbb minőségű anya-, hegy- és aljlevelek, amennyiben finom és középfinom pipadohányok előállítására alkalmasak. IX. Közönséges muskotály-levelek. Közönséges muskotály-leveleknek átvétetnek a szentandrási vagy fehérvirágu muskotály­­magból származó azon levelek, melyek a szent­­­andrási, illetve fehérvirágu muskotály­ levelek jellegzetes tulajdonságaival nem bírnak és pipa­dohányok előállítására alkalmasak. a) Az első osztályba tartoznak a sérületlen vagy csak szélükön jelentéktelenül sérült anya­­levelek. b) A második osztályba átvézetnek a kissé sérült anyalevelek, továbbá a nagyobb sérületlen hegylevelek és végül a tiszta jobb minőségű alj­levelek. c) A harmadik osztályba tartoznak minden­ egyéb, az előbbi osztályokba nem sorolható, tehát a visszatetsző szinű, nagyobb mérvben jég­vert vagy szakadozott anyalevelek, továbbá a csekélyebb minőségű hegy- és aljlevelek. X. Kapadohány-levelek. A kapadoh­ány-leveleknél besoroztatnak : a) az első osztályba a sérületlen, teljesen ki­fejlett, tartalomdús anyalevelek ; b)­­a második osztályba a nagyobb, kissé sé­rült vagy kisebb sérületlen anyalevelek ; c) a harmadik osztályba a szakadozott anya-, valamint az alj- és hegylevelek. XI. Valamennyi dohánynembeli kihányás. Kihányás gyanánt átvétetnek a jég által erő­sen tönkretett, kényszerérett, csak kissé zsinór­égett (szivegelt), fülledt vagy kocsányrodhadt, de száraz vagy fehérpenész által részben meg­támadott, végre kisebb fagy által érintett, de nem feketeszínű levelek, amennyiben még a gyártásnál felhasználhatók. A kihányásba tart­­tozó levelek azonban simítatlanul is, de csomó­zott állapotban szállíthatók be, de ezen esetben csakis a tiszta hulladékra megszabott áron vehetők át. XII. Valamennyi dohánynembeli csomózatlan levél és tiszta hulladék. A csomózatlan levél, melyhez a levélrészek (hulladék) is számíttatnak, tisztán és szár nélkül szállitandók ; tisztáikul vagy szárral ellátott hulladék, mint hasznavehetetlen, megsemmisit­­tetik. Budapesti közlöny ____________________________1929 április 3.

Next