Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-03 / 74. szám értesítője

Buda­pest, 1929■ Szerda, április 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. 4161/11. 1929. szám. A Magyar Királyi Állam­vasutak pécsi Üzletvezetősége nyilvános pályázatot hir­det Sárbogárd állomáson építendő áruraktár munkáira a következő csoportosítással : 1. Föld-, kőműves-, elhelyező-, műkő-, aszfaltburko­lati, vízvezeték-, csatornázási munkák ; 2. Ács-munka; 3. Bádogos-munka; 4. Bőrlemez tetőfedési­ munka. Ajánlat a fenti munkákra együttesen és csoportonként külön-külön is tehető. Kellően felszerelt, összefűzött, két tanú előtt aláírt és kellően felbélyegzett ajánlatok sértetlen és lepecsételt borítékban a pécsi­ üzletvezetőség építési és pályafenn­tartási osztályánál 1929. évi április hó 30-án déli 12 óráig nyújtandók be. Az ajánlatokra a következő felírás veze­tendő rá: „Ajánlat a pécsi műv. ü­zletvezetőség 4161. 1929. számú hirdetménye alapján Sárbogárd állomáson építendő áruraktár.......................munkáira“. Az ajánlathoz az ajánlati összeg 5%-a, azaz öt szá­zaléka teendő le bánatpénzül a felbontást megelőző nap, azaz 1929. április 29-én, 12 óráig a pécsi üzletvezető­­ség gyűjtőpénztáránál. Ajánlatok csak a pécsi üzletvezetőség által kiadott ajánlati űrlapokon tehetők és csak a pályázati feltételek szigorú szemmeltartása mellett. Az ajánlati űrlapok és egyéb nyomtatványok 3, azaz Három pengőért megszerezhetők a pécsi üzletvezetőség­ építési és pályafenntartási osztályában, továbbá a Szé­kesfehérvár—sárbogárdi máv. osztálymérnökségnél Szé­kesfehérvárott, a hivatalos órák alatt. Ugyanott a tervek is megtekinthetők és az ajánlatra vonatkozó egyéb fel­világosítás­ok is megkaphatók. Az ajánlattevők, kik a törvényes képesítéssel nem ren­delkeznek, kötelesek már ajánlatukban ily képesítéssel bíró megbízottaikat megnevezni. Azon vállalkozók, kik a Magyar Király Áramvasutak pécsi üzletvezetőségénél munkát még nem végeztek, tar­toznak megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni. Az ajánlatok felbontásánál a vállalkozók vagy meg­bízottaik jelen lehetnek. Pécs, 1929. évi március hóban. *2562 Az Üzletvezetőség, bíróság 1928. évi fenti szám­ú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi julius hó 18. napján lefoglalt és 1490 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglalta­tók ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Ferenc­ körut 13. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1929. évi április hó 3. napjának dél­utáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt ■bútorok, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi március hó 9. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 4018 Árverés. Pk. I. 41888/3. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 46124/3. 1928. számú végzésével dr. Wiener Oszkár ügyvéd által képviselt Klein Oszkár végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 742 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8600 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Halász­ utca 1. szám, III. emelet 13. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 8. napjának­­ 11 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, pianinót, órát, fest­ményeket, ezü­stnerű­eket, könyveket és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi március hó 7. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. F 4527 Árverés. Pk. XI. 360139/1928. szám. Dr. Finály Dezső ügyvéd által képviselt Grosz Pál javára 105 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 234119. szám­ú végzésével el­rendelt­ kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi október hó 19-én lefoglalt és 1210 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Csengery­ utca 6., III. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, férfiruhák, bundák és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi március hó 2. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. F 4034 Árverés. Pk. XII. 372846/1. szám. Dr. Stern Artur ügy­véd által képviselt Back Bernát Fiai javára 705 pengd 01 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi január hó 11-én lefoglalt és 2384 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­, telvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapjára fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ke­rület, Gyarmat-utca 79. sz. és folytatva IX. kerület, Üllői­ ut 57. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 4. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, cimbalom és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi február hó 22. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. 4531 Árverés. Pk. I. 41692/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 162389/1927. számú végzésével dr. Marcali Ottó ügyvéd által képviselt Ei­lelheim Miksa és Társa Rt. végrehajtató részére, vég­rehajtást szenvedő ellen 219 pengő 12 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást­­szenvedőnél lefoglalt és 1596 pengőre becsült ingóságokra a fenti szántó végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig is, a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Ráth György­­utca 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 3. napjának délelőtti háromnegyed 9 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt drogéria cikke­ket, üzletberendezést a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból öt végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi február hó 26. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. 4538 Árverés. Pk. Vik­. 346172/1928. szám. Dr. Mészöly Jenő ügyvéd által képviselt Duna—Rajna Kereskedelmi Hajó­zási Rt. javára 206 pengő és töl­b követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 16-án lefoglalt és 15425 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglalta­tók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Rákóczi-u­t 6. szám alatt, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1929. évi április h­ó 4. napjának délelőtti 9­ órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vegyes tapéták, menyezet disz, üzleti berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi március hó 7. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 4541 Árverés. Pk. IX. 374810/1928. szám. Dr. Wieder Béla ügyvéd által képviselt Immerblum Zsigmond javára 278 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 5786. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi december hó 22. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett má­s foglal­tatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Röppentyű­ utca 33. szám alatt földszinten leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi március hó 7. napján. Baráth Fe­renc, kir. hír. végrehajtó. 4537 Árverés. 53/1929. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1928. évi 16. P. 44633. számú végzése következtében dr. Kende Arthur ügyvéd által képviselt Nitrogén Műtrágya és­ Vegyipari Rt. javára 2902 pengő 37 fillér követelés és járulékai erejéig 1928. évi december hó­ti napján foga­natosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 12.000 pengőre becsült következő ingóságok, u. m­. : gépkocsi, lovak, juhok, nyilvános árverésen eladódnak. Mely árverésnek a mezőcsáti kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 3930. számú végzése folytán 2902 pengő 37 fillér tőkekövetelés, ennek 1928. évi szeptember hó 1. napjá­tól járó 8?§ kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 349 pengő 20 fillérben biróilag*már meg­állapítod költségek erejéig Szakáldon, végrehajtást szen­vedett lakásán leendő megtartására határidőül 1929. évi Árv­e­r­é­s­e­k. Árverés. Pk. VII. 459745/1929. szám. Dr. kispéczi Kis­­péczi Gyula ügyvéd által képviselt Pető Emil javára 311 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1929. évi fenli sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi február hó 15. napján le­foglalt és 1370 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti rt. valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, IV. kerület, Régiposta­ utca 15. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 18. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi már­cius hó 20. napján. Lengyel Aurél, kir. bír. végrehajtó. F 4030 Árverés. Pk. Vik­. 334928/1928. szám. Dr. nemes Nagy Mihály ügyvéd által képviselt Budapesti Bútoriparosok Ker. Rt. javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1928. évi 225233/2. számú végzéssel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 22. napján lefoglalt és 3250 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­vén, ann­ak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Amerikai-út 2/b. szám, II. emelet 2. aj­tószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi április hó 4. napjának délutáni 8 órája tüzelik ki,­ amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi már­cius hó 16. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. " F 4029 Árverés. Pk. VIII. 340365/1928. szám. Dr. Magyar Imre ügyvéd által képviselt Grossm­­ann Simon és dr. Káli Hegedűs Pál javára 400 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­Árverés. Pk. IX. 331326/1928. szám. Dr. Friedmann Lajos ügyvéd által képviselt Gessler Siegfried Rt., vala­mint Zwack J. és Társai végrehajtátok kérelmére és javára 413 pengő 96 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 116521. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 4-én lefoglalt és 2260 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatól« javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Thököly­ ut 20. szám alatt le­endő megtartására határidőül 1929. évi április hó 4. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt vendéglőberendezés és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el­­fogom adni. Budapest, 1929. évi február hó 27-én. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. F 4026 Árverés. Pk. VIT. 327345/1928. szám. Dr. Kádár Mihály budapesti ügyvéd (házgondnok) javára 651 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi május hó 15-én lefoglalt és 6150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Lipót­ körút 3 szám alatt (Fálk Miksa­ utcai oldalon) leendő megtar­tására határidőül 1929. évi április hó 5. napjának dél­utáni fél 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi március hó 7. nap­ján Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. F 4024 Egyes srálxi áx*a 120 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék