Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1929-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 8929. éh&h­tr gy. Szerda, május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTES­ZŐJE Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 23 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 uj hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 74475/1929. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi állavasutak igazgatósága 300 db. pályafelvigyázós hajtóka tárcsa szállítására nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. é. május hó 15-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat be­nyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űr­lapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltár­­beszerzési G. I. osztálynál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75. szám, III. emelet 50.) tekinthetők meg, illetve vehe­tők át. Budapest, 1929. évi április hó. Az igazgatóság). (Utánnyomást nem díjazunk.) *3333 74220/1929. 6. szám. Pályázati hirdetmény. (Hazai kályhaszén szállítására.) A magyar királyi államvasutak igazgatósága az 1929. július hó 1-től 1930. június hó 30-ig terjedő évre szüksé­ges mintegy 180.000—220.000 tonna hazai kályhaszén szállítására nyilvános pályzatot hirdet. Az ivenként 1 pengő 60 filléres magyar okmánybélyeg­gel ellátott ajánlatok sértetlen borítékba téve és az aján­lattevő saját pecsétjével lepecsételve 1929. évi május hó 15-én déli 12 óráig nyújtandók be. ■ A pályzatra vonatkozó részletes feltételek és az aján­lattételre használandó ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak Igazgatóságának Anyag- és Leltárbeszer­zési szakosztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ út 75. sz., III. emelet 19. ajtó) szerezhetők meg. Budapest, 1929. évi április hó. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztalik.) * 3334 Árverések. Árverés. Pk. IX. 452696/1929. szám. Dr. Fodor Andor ügyvéd által képviselt Back és Gerő javára 174 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 401575. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi január hó 11. napján lefoglalt és 14150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­hatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Markó­ utca 25. szám, II. emelet 252. ajtószám alatt és folytatva VI. ker., Jókai-tér 2. szám, földszint 1. ajtó­­szám és VII. ker., Dongó­ utca 3. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1929. évi május hó 4. napjának dél­utáni fél 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, arany- és ezüst cigaretta tárcák, antik irószek­­rény, óra, gyertyatartó, képek, rajzok, öltönyök, 65 drb. festett ülőke s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fo­gom adni. Ehhez csatlakozhatnak : 1. Tímár Zsigmond javára 850 és 880 pengő és járulé­kai, 2. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. javára 20­ 80 pengő és járulékai, 3. Meister Testvérek javára 1000 pengő és járulékai, 4. Unitas Automobil Rt. javára 500 pengő és járulékai, 5. Krayer és Társa javára 125 pengő és járulé­kai, 6. Konifera Fakereskedelmi javára 250 pengő és já­rulékai, 7. Barna Gábor és Fiai Rt. javára 50 pengő és járulékai, 8. Krausz Adolf javára 250 pengő és járulékai, 9.Gál és Fodor javára 297.34 pengő és járulékai, 10. Teltsch Mór és Fia javára 250 és 600 pengő és járulékai, II. Spitz Kálmán javára 98.12 pengő és járulékai, 12. Korányi és Fröhlich Vasszerkezet- és Redőnygyár Rt. javára 54.10 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1929. évi április hó 9. napján. Kirchner Béla. kir. bír. végre­hajtó. 6138 Árverés. Pk. 404312/1929. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság 96810/3. 1928. szám­i Pk. X. 464312. 1929. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő vég­zése alapján dr. Szabados Manó budapesti (VI., Vilmos császár­ út 37. sz.) ügyvéd által képviselt Gál Mihály ja­vára 64 pengő 48 fillér és járulékai behajtására Gerlei Gábor ellen, 1929. évi március hó 8. napján bírói zár alá vett és 1230 P-re becsült bútorokat, festményeket, szőnye­get Budapesten, VI., Fóthy-út 34. sz. alatt, 1929. május hó 6. napján délelőtt 9 órakor, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, birói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alábbi végrehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek s ellenük halasztó ha­tályu igénykereset folyamatban nincs. Pk. X. 466786/1929. sz. Kraszner Ferenc 559 pengő, Pk. X. .468940/1929. sz. Fonciére Általános Biztositó Intézet 24 pengő 19 fillér, Pk. X. 470940/1929. sz. Metropol Ás­ványolaj és Vegyitermék Váll., Pk. VIII. 318974/1926. sz. dr. Katona Sándor 4,837.000 K­V 369 pengő 98 fillér, Pk. XII. 319675/1928. sz. Zsuffa István és Társai 68 P, I­k.XII. 340707/1928. sz. dr. Kövess Jenő 80 pengő, Pk. XII. 346688/1928. sz. Krekács Dezső 50 pengő, Pk. XII. 346820/1928. sz. Pogány Miklós 215 pengő követeléseik és járulékaik behajtására. Budapesten, 1929. évi április hó 8. napján. Adorján Béla, kir. bír. végrehajtó. F5383 Árverés. Pk. VI. 385685/1928. szám. Dr. Gábor Miklós Ügyvéd által képviselt ifj. Weisz Mihály javára 715 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1928 évi 136383/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi november hó 13. napján lefoglalt és 1890 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Bécsi­ utca 5. házszám, IV. emeleten leendő megtartására határidőül 1929. évi május hó 2. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi április hó 6. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végre­hajtó. 6144 Árverés. Pk. VII. 405035/1929. szám Dr. Barta György ügyvéd által képviselt Szabó­­Gyula javára 120 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 10. napján lefoglalt és 2040 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. ker., Petneházy­ utca 75. házszám, III. emelet 3 ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi május hó 3. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, lakásbe­rendezési tárgyak s­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi április hó 2. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. 6145 Árverés. 842/1929. tk. szám. Strasser és König cég végrehajtásának, Ács Péter Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 24 pengő 50 fillér tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a csongrádi kir. já­rásbiróság területén levő, Csongrádon fekvő s a csong­rádi 6309. szám­i betétben A. 1. 1—5. sor­, 9458., 9459., 9160., 9461. és 9462. helyrajzi szám alatt felvett szántó, legelő, ház és kert ingatlanból Ács Péter Pál nevén álló illetőségre, mely az egész ingatlan időrészének felel meg, 6600 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi május h­ó 24. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170 .§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat, pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §­.). Csongrád, 1929. évi február hó 6. napján. A csongrádi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 6160 Árverés. 808/1929. szám. Monori Hitelszövetkezet végre­­hajtatának, Szebeny Gergely és neje végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 300 pengő, vala­­mint a csatlakozottaknak kimondott Nagy Irén végre­­hajtatónak 6000 pengő, Erdélyi Dezső végrehajtatónak 4800 pengő, Monorker. Takarékpénztár 800 pengő, dr. Werner Lajos 84 pengő, Grünwald Gyuláné 2723 pengő 16 fillér, Posch Gyula 4720 pengő, Dietz József 1558 pengő 65 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a monori kir. járásbiróság területén levő, Monor községben fekvő s 1. a monori 3620. számú telekkönyvi betétben A. I. 18 2. sor­, 181. és 182. helyrajzi szám alatt felvett, végrehajtást szenvedőik nevén álló 224 négy­szögöl ház és udvar, 286 négyszögöl kertre 4400 pengő, 2. a monori 5853. számú betétben A + l. sor-, 4742/2. helyrajzi szám alatt felvett 333 négyszögöl területű, ugyanazok nevén álló szántóra 220 pengő, 3. a monori 5221. számú betétben A + l. sor-, 4194. helyrajzi szám alatt felvett, ugyanazok nevén álló 65 négyszögöl pin­cére 2000 pengő kikiáltási árban, még pedig a 2. pont alatti özv. Burján Mihályné sz. Bicskei Julianna javára bekebelezett özvegyi jog fenntartásával elrendelte. Az árverést 1929. évi május hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő 1—2. pont alatti ingatlan a kikiáltási ár felénél, a 3­ pont alatti pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok ; 1908 :LX. l.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­­egészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél nem jelent meg. Monor, 1929. évi január ,.k­.a 21. napján. A monori kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. F 5404 Árverés, 1948/1929. tkyi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ehrlich Edit végrehajtásának Balázs Ferenc végrehajtást szenvedett elleni 11600 pengő és járulékai iránti végrehajtási ügyében Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 1560. számú telekkönyvi betét­ben A + 1. sorszám, 13664. srszám alatt felvett Balázs Ferenc nevén állóit, jelenleg dr. Iluczik Elemérné szül. Murányi Magda nevén álló, a II. ker., Kapás­ utca 30. szám alatt fekvő 67 70/100 négyszögölnyi területű ház­ból és udvarból álló ingatlanra 22284 pengőben megálla­pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1929. évi május hó 28. nap­ján délelőtt 10 órakor a kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság, ingatlanok árverési termében (Budapest, II. ker., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 1. ajtószám) megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. évi XLI. t.-c. 26. §-ával meghatározott hányadon alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánat­pénzt kiegészíteni köteles. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m­. kir. igazságügyminiszteri rendeletben ki­jelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az­ 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem kö­teles. Budapest, 1929. évii február hó 1­. napján. A buda­­pest I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. 6136 Árverés. Pk. V. 459873/1929. szám. Dr. Pólyák Béla ügyvéd által képviselt Buchwald Sándor javára 97 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 197270. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 5. napján le­foglalt és 1710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyző­­­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó Egyes szám ái*a­d0 fillér, jasvikiBÜA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék