Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. június (63. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-01 / 122. szám értesítője

Budapest, 1929 Szombat, Junius I. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Hivatalos hirdetmények. _____Árverések. I Árverés. Pk. VII. 455719/1929. szám. Ifj. dr. Vas Imre ügyvéd által képviselt Balogh Sándor javára, Fazekas György ellen 242 pengő 78 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi VII. 455719. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi január hó 24. napján lefoglalt és 1110 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kelégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­ikereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Irányi­ utca 15. házszám alatt leendő i­­egtartására határidőül 1929. évi június hó 3. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a birói­­lag­­lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Wiener József ügyvéd által képviselt Hukker Gyula javára Pk. 353603/8. sz. Dr. Popper Samu ügy­véd által képviselt Feldmann Jakab javára Pk. 355106/8. sz. Dr. Wessely Pál ügyvéd által képviselt Ált. Magy. Ker. javára Pk. 351552/8. sz. Dr. Karafiáth Jenő ügyvéd által képviselt dr. Svábi Lajosné javára Pk. 324000/8. sz. Dr. Luy György ügyvéd által képviselt Somló Sán­dor javára Pk. 342745/8. sz. Dr. Gipsz Dipól ügyvéd által képviselt Bleier és Weisz javára Pk. 348913/8. sz. Dr. Gál Andor ügyvéd által képviselt Pártos és Grósz javára Pk. 303591/8. sz. Dr. Lenk Hugó ügyvéd által képviselt Magyar Hollandi javára Pk. 315180/8. sz. Dr. Polgár Lajos ügyvéd által képviselt Fodor Károly ja­vára Pk. 320707/8. sz. Dr. Káldor Gyula ügyvéd által képviselt Gracit cég javára Pk. 303728/8. sz. Dr. Hege­dűs István ügyvéd által képviselt Bach és Gerő javára Pk. 304386/8. sz. Dr. Hegedűs István ügyvéd által kép­viselt Bach és Gerő javára Pk. 311095/8. sz. Dr. Kele­men József ügyvéd által képviselt Magyar Ker. Bank javára Pk. 459390/9. sz. Dr. Endrőczi M. ügyvéd által képviselt Singer és Wolfner javára Pk. 461291/9. sz. Dr. Kádár Gyula ügyvéd által képviselt Hercz Lajos és társa javára Pk. 465572/9. sz. Dr. Láng Béla ügyvéd által képviselt Balogh Sándorné javára. Dr. Schwartz Henrich ügyvéd által képviselt Hungária Zászló Váll. javára Pk. 470164/9. sz. Dr. Heidelberg Márton ügy­véd által képviselt Schnurmacher Pál javára 472570/9. sz. Dr. Lukács Mór ügyvéd által képviselt Relhauser Prág javára Pk. 475188/9. sz. Dr. Kartsoke Alajos ügy­véd által képviselt Szirch Imre javára Pk. 312085/8. sz. Budapest, 1929. évi május hó 18. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. F 6752 Árverés. Pk. XII. 370207/1928. Pk. X. 453916/1929. sz. Dr. Szigeti László ügyvéd által képviselt, Weisz Miksa javára 657 pengő 15 fillér és több követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 92924. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi decem­ber hó 3. és 1929. évi január hó 17. napján lefoglalt és 35840 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok­nakkra is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtási szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Aréna­ út 19. házszám alatt levő nyomdában és folytatva VII. ker., Szabó József­ utca 14. számú lakásban leendő megtar­tására határidőül 1929. évi június hó 4. napjának dél­utáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, nyomdai berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Dr. Szűcs Albert ügyvéd által képviselt Mersich és Moskovits javára 2864 pengő 57 fillér és járulékai, dr. Mayer Jenő ügyvéd által képviselt Sas és Bauer javára 8875 pengő 92 fillér és járulékai, dr. Újlaki Géza ügy­véd által képviselt dr. Földes Lajos javára 60 pengő és járulékai, dr. Radó Pál ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Gázművei javára 57 pengő 08 fillér és járulékai, dr. ifj. Magyar László ügyvéd által képviselt báró Born Frigyes javára 200 pengő és járulékai, dr. Vajda Béla ügyvéd által képviselt Grósz és Vidor javára 200 pengő és járulékai, dr. Burger Dezső ügyvéd által képviselt dr. Leitersdorf Jenő javára 243 pengő 20 fillér és járulékai, dr. Dietz István ügyvéd által képviselt Farkas Sándor javára 129 pengő 72 fillér és járulékai, dr. Algár József ügyvéd által képviselt dr. Cserna Ist­ván javára 110 pengő és járulékai, dr. Kepes Olivér ügyvéd által képviselt Lőrik Károly javára 40 pengő és járulékai, dr. Berczeli Mihály ügyvéd által képviselt Phönix és Bécsi Biztosító Részvénytársaság javára 23 pengő 25 fillér és járulékai erejéig. Budapest, 1929. évi május hó 6. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. F 6740 Árverés. Pk. 6819/1929. szám. Alulírott kir. birósági végrehajtó az 1908. évi Vhn. 20. §-a alapján ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán dr. Müller Mihály ügyvéd által képviselt Dániel Jenő és Friedmann Lajos felperesek és csatlakozó társai részére 20.000 pengő tőke és járulé­kai erejéig lefoglalt és 16.744 pengőre becsült tenyész­állatok, bútorok és egyéb ingóságok Esztergom megye Nyergesujfalun, alperes lakásán, 1929. évi junius hó 5. napján délelőtt 10 órakor s nyomban folytatva Szent József-pusztán, a többi foglaltatok követelése erejéig ás ; a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett — szükség esetén becsáron alul is — el fognak adatni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégítéshez tartanak jogot s ezen joguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban, vagy pedig szóval jelentsék be. Esztergom, 1929. évi május hó 5. napján. Kiss Sándor, kir. kir. végrehajtó.­­ 7836 Árverés. 496/1929. vht. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tabi kir. járásbíróságnak 1926. évi 717/5. számú végzése következtében dr. Politzer Ignác ügyvéd által képviselt Finta János, mint kir. Finta Erzsébet t. és t. képviselője javára 450 pengő­s járulé­kai erejéig 1928. évi október hó 26. napján foganaatosi­­tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1960 pen­gőre becsült következő ingóságok, úgymint két darab ló, egy tehén, két sertés és gazdasági felszerelések nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a tabi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 4155/5. számú végzése folytán 450 pengő tőkeköve­telés, ennek különböző időtől járó 10 százalékos ka­matai és eddig összesen 353 pengő 20 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Teleki községben, alperes lakásán leendő megtartására 1929. évi junius hó 7. napjának délelőtti 9 órája határidőül kifizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Tab, 1929. évi május hó 12. napján. Schmidt Károly, kir. kir. végrehajtó. /871 Árverés: 251/1929. orh. szám. Dr. Ambrus Sándor buda­pesti (VI., Teréz-körut 4.) lakos ügyvéd által képviselt Rácz Testvérek budapesti bejegyzett cég végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő elleni ügyében a pestvidéki kir. járásbiróságnak 1928. évi P. 6852/2. számu végzése folytán foganatosított végrehajtás alkalmával bírói zár alá helyezett és 2040 pengőre becsült következő , úgy­mint fonógépet, szövőgépet, mérleget, gombolyitógépet, szobabútort és egyéb ingókat 136 pengő 65 fillér tőke, ennek 1928. évi december hó 20 napjától járó 8 száza­lékos köteles kamatai és eddig összesen 52 pengő 42 fillérben megállapított költségek, nemkülönben a végre­hajtási novella 20. §-a értelmében mindazon korábbi és felülfoglaltatók követelése kielégítése erejéig is, kik a mai napig zálogjogot nyertek, az árverést elrendelem. Az árverés határnapját 1929. évi június hó 20. napjának délutáni 4 órájára Budafokon Anna-utca 25. házszám alá az adós lakására kitűzöm, amikor a biróilag le­foglalt ingókat a legtöbbet ígérőnek készfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, eladom. A végrehajtási törvény 111 §-a értelmében felhívom mindazokat, akik az elárverezendő ingók vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben az a jelen végrehajtási iratokból ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. A jelen árverési hirdetmény törvényes közzétételi határideje a bíróságnál történt kifüggesztés utáni nap­ról számoltatik. Budapest, 1929. évi május hó 23. nap­ján. Glavina János, kir kir. végrehajtó. F 6787 Árverés. Pk. VII. 308441/1928. szám. Dr. Névy Gyula kiskunmajsai ügyvéd által képviselt Halácsi Lajosné javára, Hirn Miksáné ellen 151 pengő és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számu végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi február hó 13. napján lefoglalt és 1670 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végre-­ hajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Bálvány­ utca 5. házszám alatt levő üzletben leendő megtartására határidőül 1929. évi junius hó 7. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi május hó 10. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó 7858 Árverés. 509/1929. vht. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai kir. járásbiróságnak 1928. évi 6380. számu végzése következtében dr. Reiner Antal ügyvéd által képviselt Schön Ödön és Kőolajfinomitó Gyár Részvénytársaság javára 640 és 113 pengő 44 fillér s járulékai erejéig 1929. évi április hó 12. napján foga­natosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1800 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint cséplőgépgarnitura nyilvános árverésen eladalik. Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1929. évi 2921. számu végzése folytán 640 pengő és 113 pengő 44 fillér tőkekövetelés, ennek a végzés szerinti kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 153 pengő 11 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Kunbaján leendő megtartására 1929. évi junius hó 7. napjának délelőtti 9 órája határidőül kifizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek­ javára s elrendeltetik. (Bácsalmás, 1929. évi május hó 20. napján. Székely Sándor, kir. kir. végre­hajtó. 7851 Árverés. 587/1929. vht. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a salgótarjáni kir. járásbiróságnak 1928. évi 3608. számú végzése következtében dr. Dávid Arthur ügyvéd által képviselt Kohn Lipót javára 696 pengő 94 fillér s járulékai erejéig 1928. évi szeptember hó 6. napján foganatosított kielégítési végrehajtás út­ján le- és felülfoglalt és 1240 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint sörfejtő-, dugaszoló-, paszterizáló­­gépek, kocsi, ló és lószerszám nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1928. évi 4598. számu végzése folytán 669 pengő 94 fillér tőkekövetelés, ennek 1928. évi junius hó 3. napjától járó 9 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltó­díj és eddig összesen 180 pengő 28 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejét, Katymáron leendő megtartására 1929. évi június hó 10. napjának délelőtti 9 órája határidőül kifizetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Bácsalmás, 1929. évi május hó 20. napján./ Székely Sándor, kir. kir. végrehajtó 7849 Árverés. Pk. IX. 470555/1929. szám. Dr. Rényi Ala­dár ügyvéd által képviselt Fálk Miksa­ u. 18—Sít. számu bérház részvénytársaság javára 454 pengő 20 fillér kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1929. évi február hó 4. napján lefog­lalt és 7500 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak végrehajtást szenvedettnél Budapesten, V. ker., Fálk Miksa­ utca 18—20. házszám alatt levő műhelyben le­endő megtartására határidőül 1929. évi junius hó 3. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Meg­jegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi végrehajtatok kielégítésére is elrendeltnek tekintendő. Budapest, 1920. évi május hó 9. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó, 7839 Árverés. Pk. X. 473273/1929. szám. Dr. Fornheim Ernő ügyvéd által képviselt Diai Telefonkereskedelmi Rész- Egyes szám­ára L-6 fillér. T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék