Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. július (63. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-02 / 147. szám értesítője

Budapest, 8929 147. szám Kedd, július 2. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. S­agonhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 1759/1929. tkvi szám. A Bonyhádvidéki Ta­karék és Gazdaszövetségi Bank R.-T. végrehajtatának özv. Dózsa Istvánné szül. Nyéki Judit végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb végrehajtási árverést 700 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a bonyhádi kir. járásbiróság területén levő, Máza községben fekvő s a mázai 60. számú betétben özv. Dózsa Istvánné szül. Nyéki Judit nevén álló A. I. 1—3. sorszám, 419., 420. és 421. helyrajzi számú, 155. házszámú ház udvarral, szántó és szőlő művelési ág alatt levő jószágtestre 600 pengő kikiáltási árban ; az A. + 1. sor, 2158. helyrajzi szám, 823 négyszögölnyi területű Dóra irtás dűlőbeli rétre 100 pengő kikiáltási árban ; és az A. + 3. sor., 422. helyrajzi számú, 574 négyszögölnyi területű Dóra völgy dűlőben levő szántóra 100 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi július hó 9. napján délelőtt 10 órakor Máza községházánál fogják megtartan. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ■kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150 , 170. g-al . 1908 : LX. t.-c. .21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál­­magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. g.) Bonyhád, 1929. évi május hó 22. napján. A bonyhádi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 9487 Árverés. 3929/1929. szám. Halasi Gazdasági Gőzmalom R.-T. végrehajtatának Karner Márton és neje Mráz Veronka végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtása ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7585 pengő 20 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kispesti kir. járásbiróság területén levő, Kispest városban fekvő s a kispesti 1878. számú betétben A. + 1. sorszám, 2853. helyrajzi szám alatt felvett Bethlen-u. 35. sz. házból álló 122 négyszögöl területű ingatlanra 13.000 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1929. évi július hó 13. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Petőfi-tér 20. szám, I. emelet 11. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem ásható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%át készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kik­üldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX t.-c. 147., 150., 170. g­al . 1908 : LX. t.-c. 21­6.). Az, aki az ingatlanért a kikiállási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiállási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. g.) Kispest, 1929. évi március hó 28. napján. A kispesti kir járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 9648 Árverés. 7441/1929. szám. Manhein Simon és Fiai és Korber Miklós végrehajtó laknak Harrach Ottó végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 18.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kispesti kir. járásbiróság területén levő, Kispest városban fekvő s a kispesti 110. számú betétben A. + 1. sorszám, 1394. helyrajzi szám alatt felvett Kisfaludy­ u. 55. (az adó és értékbizonyítvány szerint 59. új) szántó ház, udvar és kertből álló 150 négyszögöl területű ingatlanra 21.540 pengő kikiáltási áron, továbbá a kispesti 1754. számú betétben A. 4­, 1. sorszám, 1395. helyrajzi szám alatt felvett 150 négyszögöl területű (az adó és értékbizo­­nyítvány szerint 57. új) számú házra és udvarra 22.100 pengő kikiáltási áron elrendelte. Az árverést 1929. évi július hó 20. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Petőfi-tér 20. szám, I. emelet 11. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem álhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX . c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 :LX. t.-c. 21­0.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig­­egé­szíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. g.) Kispest, 1929. évi junius hó 6. napján. A kispesti kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 9603 Árverés: 11396/1929. tkvi szám. Magyar Általános Ingatlanbank budapesti cég végrehajtatának Spitzer József és neje szül. Goldmann Ilona és Spitzer Róza budapesti lako­s végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 17.000 pengő tőkekövetelés ennek járulékai és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 188 pengő költség, valamint a csatlakozottaknak ki­mondott Mellinger Dávidnak 138 pengő 88 fillér és járulékai, Margina Rt.-nak 2430 pengő 55 fillér és járulékai, Weisz Jenőnek 514 pengő 28 fillér és járu­lékai, 3153 pengő 08 fillér és járulékai, 200 pengő és járulékai, 3153 pengő 08 fillér és járulékai, Philip Egernek 480 pengő és járulékai, dr. Szász Manónak 60 pengő és járulékai, dr. Vekerdy Gézának 552 pengő és járulékai, Dedics Testvéreknek 1344 pengő 40 fillér és járulékai, Szepessy Jánosnak 514 pengő 14 fillér és járulékai, Lőrincz Gyulának 400 pengő és járulékai, Holfmann Gyulának 109 pengő és járulékai, Vágó Jenő­nek 470 pengő 56 fillér tőke és járulékai tőkekövetelése és járulékainak behajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros pesti részének 7173. számú telekkönyvi betétél­en 7­­13. helyrajzi szám alatt felveti­, VIIl. kerület, Tömő­ utca 54. szám alatt elfekvő ház és udvarból álló 120 30/100 négyszögöl terjedelmű és végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingatlanra 66.996 pengő kikiáltási árban Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosítására ugyanannak ja­vára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hi­vatalos helyiségében (V., Markó-utca 25. szám, föld­szint 26. ajtó) megtartására 1929. évi augusztus hó 27. napjának délutáni 3 (három) óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881 : LX­­.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott leteki elismervény­ a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150-, 170 §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1920. évi április hó 16. napján. A budapesti központi kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság F 8217 Árverés. Bv. 37/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi P. 77384. számú végzésével dr. Sólymos Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Sternberg Ármin és Testvére végre­hajtató részére 742 pengő 40 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4200 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzéssel az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók követe­lése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett lakásán, Gödöllőn, Kossuth L.­u. 24. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1929. évi július hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakásbe­rendezés, zongora, pénzszekrény, szőnyeg és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni. Félhivalnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégít­tetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írás­ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táblá­ján történt kifüggesztését követő naptól számíttatik. Gödöllő, 1929. évi május hó 23. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 8228 Árverés. Pk. I. 36251/3. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 7298/2. 1927. számú végzésével dr. Botta Rezső ügyvéd által képviselt dr. Frohner-Pásztélyi autóművek végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 336 pengő 25 fillér követelés és­ járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 3100 pengőre becsült ingóságokra a fenti szánni végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, II. kerület, Gyorskocsi­ utca 22. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1929. évi július hó 8. napjának délelőtti háromnegyed 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, órát, szőnyeget, képet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtótó követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi junius hó 13. Apján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. F 8224 Árverés. Pk. VIII. 349447/1927. sz. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Hydrogén gázelválasztó stb. gázo­kat gyártó rt. jav. 82.16 P. Kovácsevics Áron javára 108 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1929. évi március hó 22. napján lefoglalt és 1080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem iü­nnő más foglaltaink javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, X. ker., Szent László-tér 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi július hó 23. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt dynamómotor és vasesztergapad s egyéb ingó­ságokat a legtöbbéit ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi junius hó 21. napján. Hipszky Endre, kir. bir.svégre­­hajtó. F 8196 Árverés. Pk. X. 465764/1929. szám. Dr. Dala Károly budapesti ügyvéd­ által képviselt Hermes Biztosító Rt. javára 281 pengő, dr. Fehér Vilmos budapesti ügyvéd által képviselt Nagy József javára 883 pengő, dr. Vajda Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Berger testvérek rt. javára 67 pengő 30 fillér, dr. Hecht Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Fendrich Imre javára 154 pengő 40 fillér löké és járulékkövetelés erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 40.719. és fenli sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőiktől 1929. évi március hó 12. napján, február 5., április 16. és 23-án lefoglalt és 1540 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 22—24. szám, II. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi július hó 9. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festményeik, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Dr. Salgó Zoltán ügyvéd által képviselt Galambos selyem és szövetboltja javára 620 pengő és járulékai. Dr. Sugár Ferenc ügyvéd által képviselt Reményi Mihály javára 213 pengő 22 fillér és járulékai. Dr. Stadler László ügyvéd által képviselt Mitterdorfer Ottó és társa cég javára 85 pengő 68 fillér és járulékai. Budapest, 1929. évi junius hó 12. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. F 8184 Árverés. Pk. 2175/1929. szám. Dr. Goilein Sándor ügyvéd által képviselt Unió olaj, gépzsir és vegyi ipar­gyár r.­t. kérelmére és javára 502 pengő 99 fillér követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1929. évi 141236/3. számú végzésével elrendelt Egyes szám­ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék