Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. június (63. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-01 / 173. szám értesítője

Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség.­ ­ Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. A m. kir. állami központi kocsi- és lószer­szám javító műhely épületében, Budapest, IX. kerület, Soroksár,i-ut 152. szám alatt 1929. évi augusztus hó 14-én, 10 órakor, a következő hulladék anyagok fognak elárvereztetni és a legtöbbet ígérőnek eladatni és pedig : 76786 kg. ócskavas hulladék, 392 kg. vaslemez hulla­dék, 1433 kg. vasforgács hulladék, 1212 kg. bádog hulla­dék, 540 kg. bőr hulladék, 100 kg kötél hulladék, 75 kg. heveder hulladék, 283 kg. pokróc hulladék, 25 kg. nemez hulladék, 29 kg. ponyva hulladék, 11 kg. tehén­szőr, 579 kg. sárga bőrkenőcs. Ezen anyagok együtt, esetleg külön tételekben is el fognak adatni. Vevő köteli az anyagok térítési árát a m. kir. állami központi kocsi- és lószerszám javító műhely gazdasági hivatalának pénztárába, készpénzben azonnal befizetni és a megvásárolt hulladékokat a telepről azonnal elszáll­íttatni. Bánatpénz fejében az árverezők az árverés megkez­dése előtt 200 pengő azaz kettőszáz pengőt tartoznak a m. kir. állami központi kocsi- és lószerszám javító mű­hely gazdasági hivatalában letétbe helyezni. A hulladékanyag f. é. augusztus hó 6. és 8. napjain 10 és 12 óra között megtekinthető. Budapest, 1929 évi július hó 26. napján. A m. kir. állami központi kocsi- és lószerszám javító műhely igazgatósága. 3—2 *5015 Árverés. Pk. 1. 48134/3. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 68300/1926. számú végzésével dr. Scheffer Aladár ügyvéd által kép­viselt Skaba és Plckl végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 96 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2620 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, I. kerület, Horthy Miklós­ út 32. szám, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1929. évi augusztus hó 23. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, csillárt, olajfestményeket s egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtásó követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi julius hó 22. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó, 11439 Árverés. Pk. IX. 474704/1929. szám. Dr. Horváth Ist­ván ügyvéd által képviselt Roboz Imre javára 57 P tőke é­s több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1928. évi 158352. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1929 évi április hó 22. napján lefoglalt és 6040 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központ, kir járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást­ szenvedő lakásán Budapesten, V kerület, Vécsey­ utca 5. szám, III. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1929. évi augusztus hó­­­napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vegyes szobrok, íróasztal, zongora, csillár, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi julius hó 2. napján. Báthor József, kir kir. végrehajtó. F 9769 Árverés. Pk. Vik­. 332780/1928. szám. Dr. Beck István ügyvéd által képviselt AEG. Unió Magyar Villamossági Rt. javára 237 pengő 79 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1928. évi június hó 12. napján lefoglalt és 400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­lal­tatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület Váci­ út 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929 évi augusztus hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929 évi julius hó 10. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. F 9773 Árverés. Pk. IX. 477757/1929. szám. Dr. Dávid Albin ügyvéd által képviselt Trieszti Általános Biztosító Tár­sulat javára 14 pengő 18 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1929. évi 4327/2. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi május hó 14 .napján lefoglalt és 3400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Király-utca 70. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi julius hó 5. nap­ján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. F 9767 Árverés. Pk­k. 471582/1929. szám Dr. Karvas Mar­cell ügyvéd által képviselt Koós és Koronczay javára 748 pengő 53 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1929. évi 82670/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytánt, végrehajtást szenvédőtől 1929. évi április hó 30. napján lefoglalt és 6160 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­­ -c. 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Kelemen­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1929. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 7 óra 15 perce fizelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, könyvszekrény, könyvek, Íróasztal, Írógép, különböző gépek, ollók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi julius hó 15. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir.­­ bírósági végrehajtó. _______________________________ F 9733 Árverés Pk. IX. 474839/1929. szám. Dr. Renner Károly ügyvéd által képviselt Foncière Általános Biztosító Rt. javára 53 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir járásbíróság 1929 évi 234735. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi junius hó 8. napján lefoglalt és 1200 P-re becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir.­­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési­­joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Füzér­ utca 12. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt villanymotor és szalagfűrész a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fog adatni Budapest, 1929. évi július hó 5. napján. Vénuss Béla, kir. kir. végrehajtó. F 9728 Árverés­ek VII 487162—490370/1929. sz Dr. Tavasz Ödön ügyvéd által képviselt Autóhitel Rt. javára 2­10 P és 2­10 P és 210 P és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi fenti sz.­­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. március hó 18. és junius hó 14. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Thék Endre­­utca 15. szám, földszinten (Dedics testvérek garagéjában) leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt Graff Stift gyártmányú D. 21—650. rend­számú automobil s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi julius hó 5. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 9748 Árverés. Pk. I. 46861/2. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 239864. és 400197/1928. számú végzésével dr. Havas Vilmos ügyvéd által képviselt Farkas Gyula végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 1060 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2021 pengő 60 f-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap­és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, I. ker., Hidegkuti­ út 31. szám, föld­szint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 3. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezést, árukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a­ végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi június hó 14. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. F 9761 Árverés. Pk. 11225/1928. szám. Dr. Simonovits Pál ügy­véd által képviselt Automobilla Kemény és Krausz kérel­mére és javára 29 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 75552. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 20000 pengő becsérlekű­ ingóságokra a kiskunfélegyházai kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a vég­­rehajtást szenvedett Kiskunfélegyházán, Gróf Tiszai István­ iL. 42. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 3. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilág lefoglalt egy dr. S. 39—184. számú autóbuszt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom­ adni. Azon végrehajtatóikat, kik az árverés ki­tűzését nem kérték, de akik ahhoz csatlakozni kivánnak, felhívom, hogy ezt legkésőbben az árverést megelőző napon délelőtt 8 óráig bejelentsék. Kiskunfélegyháza, 1929. évi július hó 8. napján. Török Miklós, kir. kir. vég­rehajtó. F 9768 Árverés. Pk. VII. 478599/1929. szám. Dr. Brichta Manó ügyvéd által képviselt dr. Brichta Manó javára 4000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi 478599. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedősét 1929. évi május hó 8. napján lefoglalt és 16200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fentirt s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker­, Irányi­ utca 15. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi augusz­tus hó 6. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi julius hó 15. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 11413 Árverés. Pk. X 476151/1929. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhíré teszem, hogy dr. Bródy Ármin ügyvéd végrehajtata kérelmére és javára végrehajtást szenvedet­tek ellen 1000 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 42847. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőktől 1929. évi április hó 26. napján le- és felülfoglalt és 1520 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőknél Budapesten, VIII. ker., Népszínház­ utca 13. szám alatti üzletében és folytatva VII. ker., Akácfa­­utca 24. szám, III. emelet 16. ajtószám alatti lakásban leendő megtartására határidőül 1929. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag le- és felülfoglalt bútorokat, berendezést, csokoládés­árukat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész- Egyes szám ár­a 20 fillér*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék