Budapesti Közlöny, 1929. szeptember (63. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-01 / 198. szám

Budapest­ 1929] 198. Vasárnap, szeptember I. UMPESTI l»np 19n­3rv.v •• 1 •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. K magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Sk­v. Értesítő ára számonkint — 20 „ Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Herrmann Miksa magyar királyi keres­kedelemügyi minisztert ezen állásától saját kérelmére felmentem és dr. Bod János tárca­nélküli magyar királyi közgazdasági minisz­tert ezen állásától egyidejűleg való felmentése mellett magyar királyi kereskedelemügyi mi­niszterré kinevezem s a tárcanélküli magyar királyi közgazdasági miniszteri teendők ellá­tásával továbbra is megbízom. Az illetőkhöz intézett kézirataimat idezárom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. * Kedves Herrmann ! A magyar királyi minisz­terelnök előterjesztésére Önt saját kérelmére kereskedelemügyi miniszteri állásától felmen­tem és ebből az alkalomból Önnek ebben az állásában fáradhatatlan buzgalommal és oda­adással teljesített kiváló szolgálatainak elisme­réséül az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. & 1 .« Kedves dr. Bud ! A magyar királyi miniszter­­elnök előterjesztésére Önt tárcanélküli köz­­gazdasági miniszteri állásától való egyidejű felmentése mellett magyar királyi kereskede­lemügyi miniszterré kinevezem és egyúttal a tárcanélküli magyar királyi közgazdasági mi­niszteri teendők ellátásával továbbra is meg­bízom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Dezs­őffy Aurél államtitkár, országgyűlési képviselőnek buzgó és eredményes szolgálatá­val szerzett érdemei elismeréséül a 11. osztályú Magyar Érdemkeresztet a csillaggal adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Vass József s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Samassa Aurél helyettes államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsosnak fáradhatatlan buzgalommal végzett értékes szolgálatainak elismeréséül a II. osztályú Ma­gyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi földművelésügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Czobor László magyar királyi gazdasági főtanácsos, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület elnöké­nek, a magyar kertészet fejlesztése érdekében kifejtett működéséért, elismerésem tudtul adassék. Keit Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 13. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. Petrovich Gyula és dr. iklód­ szent­­iványi és gálfalvi Szent-Iványi Domokos kon­zuli attachéknak az alkonzuli, dr. Sztankay Zol­tán miniszteri segédfogalmazónak pedig a kon­zuli attachéi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 10. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Mohács Mátyás kertészeti tanintézeti rendkívüli tanárt a m. kir. kertészeti tanszemélyzet létszámába a VII. fizetési osztályba rendes tanárrá ki­nevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszá­mába Szontagh­ Ferenc, Babos Károly, Ajtay Viktor és Vallach Gyula m. kir. erdőmérnökö­ket a Vill. fizetési osztályba m. kir. főerdőmér­­nökökké, Olasz János, Sklensky Ferenc, dr. Trauer Ervin és Galambos József m. kir. segéd­­erdőmérnököket a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké, továbbá Kongó István, Szabó Mihály, Csermely László és Nagy László ok­leveles erdőmérnököket a X. fizetési osztályba m. kir. segéderdőmérnökökké kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. köz­­gazdasági miniszter Tóth Rezső miniszteri számtisztet a X. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri számellenőrré kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Zöld Ist­ván pécsi kir. törvényszéki, dr. Komlóssy Al­bert szegedi kir. járásbirósági, dr. Smetana Antal budapesti kir. büntető, dr. Guts Ernő pestvidéki kir. törvényszéki, dr. Gágyor Sán­dor budapesti kir. munkásbiztosítási bírósági, dr. Saláta Zoltán budapesti kir. büntető, dr. Páricsy Bertalan debreceni, dr. Kertész Jenő nyíregyházi, dr. Enyedy Károly veszprémi kir. törvényszéki, dr. Láng Tibor budapesti központi kir. járásbirósági, dr. Loványi János György budapesti kir. büntető, dr. Csáky Já­nos debreceni, dr. Pomázi Bálint budapesti kir. büntető törvényszéki, dr. Albert József a szek­szárdi kir. törvényszék bajai kirendeltségénél alkalmazott szekszárdi, dr. Nyúl Bertalan kecs­keméti, dr. Sebestyén István budapesti, dr. Sztróka Árpá­d pestvidéki, dr. Matus József győri, dr. Quirico Pál veszprémi, dr. Klein Béla szegedi, dr. Pongrácz Elemér debreceni, dr. Németh János, dr. Nagy Lóránd budapesti kir. büntető törvényszéki, dr. Tóthvárady .Ts­­bóth Miklós budapesti kir. büntető járásbiró­sági joggyakornokokat eddigi alkalmazásuk helyén, dr. Nékám Sándor budapesti lakost a budapesti kir. törvényszékhez és dr. Preszly J­ászló budapesti lakost a budapesti központi kir. járásbírósághoz bírósági jegyzőkké ne­vezte ki. 71 zv. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1920. évi VII. t.-c. 0. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Vári Szalai Gá­bor konyári, H. Nagy Lajos hajdusámsoni, Zsiga Károly álmo­di, Bartha József szinpetri, Bá­lint Mihály böjti, Nagy Lajos vámospércsi, Hadházy Dániel ramocsaházai, Széchy György mikepércsi, Kardos Irén debreceni, Csutoros Anna debreceni, Harsányi Janka debreceni, Szabó Fiona debreceni, Szabó Klára debreceni, dr. Imre Gáborné Jánosi Anna füzesgyarmati, Sági Mária debreceni és özv. Fóris Mihályné olcsvaapáti lakos, aki a tanítókat a debreceni ref. elemi iskolához elemi iskolai rendes taní­tókká kinevezte. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 0. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Beiszmann Antal oki. tanítót a kiskunmajsa-külterületi róm­. kath. elemi iskolához elemi iskolai rendes taní­tóvá kinevezte. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Beszterczey Anna oki. tanítónőt a kiskállói gör. kath. elemi isko­lához elemi iskolai rendes tanítónővé kinevezte. A m. kir vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Dömötörfi József oki. tanítót a szentgyörgyvár-alsómándipusztai róm. kath. elemi iskolához elemi iskolai rendes tanítóvá kinevezte. A 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában Egyes szám­ára 16 fillér.

Next