Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. szeptember (63. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-01 / 198. szám értesítője

Budapest 8329. 808., szám. Vasárnap, szeptember 1. BB Bl r k­r A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Józsefné szül. Csatári Rozália nevén álló s a ráksii 206. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, a­: első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. A magánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 uj hatod hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 10 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1—2., 10., 11. sorszám, 122., 175., 863., 897. hrszám alatt foglalt szántó és rét elnevezésű jószágtestre 3628 pengő, ., az u.­-e. tikvi A+2. sorszám, 1046. hrszámú szántó elnevezésű ingatlanra 272 pengő, a ráksi 484. számú tjkvben A + l. sorszám, 553. hrsz. alatt foglalt szántó elnevezésű ingatlanra 1252 pengő, az u. e. tjkvi A+2. sorszám, 554/a. hrszámú ingatlanra 420 pengő, a ráksi 589. szám­ú tjkvi A + l. sorszám, 1148/864. hrsz ingatlanra 446 pengő kikiáltási árban, de az özv. Csatári Ferencné szül. Markai Katalin javára a fenti ingatla­nokra bekebelezett haszonélvezeti jog épségben hagyá­sával elrendelte. Az árverést 1929. évi szeptember hó 18. napján, d. e. 10 órakor, Ráksi községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesei: bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX.­­-c 147., 150., 170 ? ai ; 1908 :LX­­.-c. 21­4.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az állala igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Igal, 1929. évi augusztus hó 7. napján. Az igali kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 11237 Árverés: 14767/1929. tkvi szám. Continental Fakeres­kedelmi Rt. budapesti bej. cég önkéntes árverési ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a kérelem következtében el­rendeli a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes árverést, mely a csatlakozóknak kimondott Hermes Magyar Általános Váltófizl­ Rt. 130.000 pengő tőke és járulékai, a Biharmegyei Takarékpénztár és Gazdasági Bank Rt. 4000 P + 2986 P tőke és járulékai, dr. Jakab­­házy János 1291 P 17 f tőke és járulékai és a Holz­handel A.-G. bej. cég 1500 P tőkekövetelése és járulékai behajtása végett is meg fog tartatni, a budapesti közp. kir. járásbíróság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros duna­­balparti részének 5431. számú telekkönyvi betétében 29881. (1937—1939/a/44.) lvszám alatt felvett, VI. ker., IL. "­.­ ut 28. szám alatt elfekvő ház és rétből álló 364 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdoná­ban, levő ingatlanra 21.826 P 20 f kikiáltási árban, a B. 3. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül, a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 5432. számú betétében 29882. (régi 1937—1939/a/13.) évszám alatt felvett, a VI. ker., Szőnyi­ út 26. szám alatt elfekvő rétből álló 378 30/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 235 , 04 fillér kikiáltási árban, a B. 3. alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25., fsz. 26.) megtartására 1929. évi szeptember hó 11. napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharma­dánál, illetve felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­­kiáltási ár 10 % át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadák­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t-c 147., 150., 170­8-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei lett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.)­. Budapest, 1929. évi május hó 10. napján. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 11241 Árverés. Pk. IX 466003/1929. szám. Dr. Mandel Ele­mér ügyvéd által képviselt Adria Biztositó Társaság ja­vára 202 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 5984. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­­tán végrehajtást szenvedőlő­ 1929 évi március hó 13. napján lefoglalt és 21700 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Árverések. Árverés.­ 6331/1929. szám. Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár pécsi bel. cég végrehajtatának Zsoldos Istvánná szül. Na­gypál Róza, Varga János és neje szül. Zsoldos Róza végrehajtást szenvedők ellen am­itolt végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pécsi kir. járásbíróság területén levő, Kozár­­mislény községben fekvő s a mislényi 102. számú betét­ben A. I. 1—19., 11. 1—4. + 1—2. sorszámú ingatlanokra, nevezetesen 181. hírsz. bellelki szántó 310 négyszögöl, 584/1. hrsz. bellelki kert; rét 289 négyszögöl, 584/2. hrsz. beltelki szántó 158 négyszögöl, 630 hrsz. Kenderföld szántó 155 négyszögöl, 695. hrsz. Elsőszabadföld szántó 636 négyszögöl, 732. hrsz. Felsőbotos rét 280 négyszögöl, 797. hrsz. Kisszabadf­öld szántó 323 négyszögöl, 903. hrsz. Vízállás szántó 1000 négyszögöl, 973. hrsz. Magyarosalja szántó 368 négyszögöl, 984. hrsz. Magyarosalja szántó 968 négyszögöl, 1094. hrsz. Magyarosalja szántó 694 négyszögöl, 1112. hrsz. Magyarosalja szántó 852 négy­szögöl, 1135. hrsz. Bajla szántó 441 négyszögöl, 1225. hrsz. Szarka megye szántó 815 négyszögöl, 1403. hrsz. Sormás rét 242 négyszögöl, 1524. hrsz. Sasfészek szántó 504 négyszögöl, 1569. hrsz. Ujmező szántó 729 négy­szögöl, 1659. hrsz. Cser szántó 1169 négyszögöl, 1722. hrsz. Cser szántó 812 négyszögöl 8595 pengő kikiáltási árban , 1401/5. hrsz. Babáskut szőlő 182 négyszögöl, 1564/53. a. hrsz. Ujmező szántó 320 négyszögöl, 1564/83. hrszámu Ujmező szántó 370 négyszögöl, az 1. számú betétben felvett közös legelőből 6/525 rész 784 pengő kikiáltási árban , 19/3. hrsz. Beltelek kert 59. sz. lakházzal, 1533. hrsz. Sasfészek szántó 255 négyszögöl 2204 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi október hó 18. napján, délelőtt 10 órakor, Kozármislény községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881 : LX­­.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadék­­képes értékpapírban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánat­pénznek előéyes túrói életbe helyezéséről kiállítón­­elét, elismervény! a siküldöllnek átadni és az árverési fe* 1-' le!-’.eke t­alán­ ír íiSSI : LX. t.-c. 147., 150, 170 g hí ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha­ többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító!! bánatpénz! az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Pécs, 1029 évi jun­ius hó 27. napján. A pécsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 12352 Árverés. 10861/1929. tkvi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szántó Bernát és neje, valamint Harsányi Jenőné szül. Bölcskey Szerafin kérelmére a végrehajtási árverés joghatályával nem biró önkéntes bírói árverést elr­e­delte és hogy a Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 8110. számú telekkönyvi betétében A 4­4. sor­szám, 4131. srszám alatt felvett ingatlan az 1929. évi szeptember hó 18. napján, délelőtt 9 órakor a kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapest, II., Fő­ utca 70—78., fsz. 1. ajtó) megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908: XLI. t.-c. 26. §-ában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. Az ingatlan kikiáltási ára 49.790 pengő. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában je­lzett árfolyammal számított és a vonat­kozó m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez le­tenni, avagy az 1881. évi LX­­-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár, mint árverelő,­bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1929. évi május hó 30. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 12834 Árverés 14249/1929. szám. Magyar Országos Központi Takarékpénztár végrehajtatának Farkas Mórné, Nagy Amália és Nagy Sámuelné Wildmann Gizella végrehaj­tást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 40000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debrecen sz kir. város­ban fekvő s a debreceni 6502. szám­i telekkönyvi betét­ben A. I. 1—2. sor., 1755. és 1756. évszám alatt foglalt Arany János-u. 21. sz. ház és kertre 18069 pengő kikiál­tási árban és pedig Farkas Mórné sz. Nagy Amália ne­vén álló b-ed részre C. 14. sorsz. alatt özv. Nagy Sá­muelné sz. Wildmann Gizella javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartása mellett elrendelte. Az árverést 1929. évi november hó 7. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc-i) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit 'előli elismervényt a kiküldöttnek ála­d­ni és az árverési e'­­tételekirt aláírni (1881 : LX­­-c. 14?, 150., 170. g-a* ; 1908--LX. 21 Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. l.-c. 25. g.) Debrecen, 1929. évi június hó 26. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 13289 Árverés. 14699/1929. tkvi szám. Stierheim Salamon végrehajtásának özv. Pfeifer Istvánná végrehajtást szen­vedő ellen ,indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 40 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir járás­bíróság területén levő, Pilisvörösvár községben fekvő s a pilisvörösvári I. 971. számú telekkönyv betétben A. I- 2. sorszám, 4136. srszám alatt felvett nádasból özv. Pfeifer Istvánná tulajdonát képező 4/8 részre 250 pengő kikiáltási áron, az ugyanottani 2308. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. sorszám,*2404/2., 2557., 3829., 4193 írszámok alatt felvett szántók és rétből özv. Pfeifer Istvánná tulajdonát képező 4/8 rész illetőségre 1050 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi szeptember hó 5. napján, d. e. 1­1 órakor, Pilisvörösvár községházánál fogják megtar­­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1841 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói leletbe helyezéséről kiállított letéti elismervény­ a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1888 : LX t.-c. 147., 150 , 170 g-al : 1908 : XL. t.-c. 21 . ). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet leli, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénz­ az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. g.). Budapest, 1029 évi június hó 27. napján. A pestvidéki kir járásbíróság. _____________ F 11240 Árverés. 3360/1929. szám. Zimmer János végrehajtásá­nak Pesli Józsefné szül. Csatári Rozália végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újabb árverést 960 pengő tőkeszöve­­telés és járulékai behajtása végett az igali kir. járás­bíróság területén levő, Ráksi községben fekvő s a Pesli­­­i Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. G. 79551/1929. G. II. szám. Pályázati hirdetmény. A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága körül­belül 115.000 pengő értékű bőráru szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi szeptember hó 14-én, ■déli 12 óráig benyújtandók, a bánatpénz pedig folyó évi szeptember hó 13-án, déli 12 óráig leteendő. A pályázatra vonatkozó általános fel­tételek és a szük­séges mennyiségeket feltüntető ajánlati felhívások és űrlapok a Magyar Kir. Államvasutak igazgatóságának G. II. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ út 75. sz., III. em. 46.) megtekinthetők, illetve átvehetők. Budapest, 1929. évi augusztus hó. *6464 Az igazgató sár­. (Utánnyomást nem díjazunk.) 1ügyes szám­ára a SO filler.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék