Budapesti Közlöny, 1929. október (63. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-01 / 223. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére a minisztérium központi műszaki személyzetének létszámában Gombos Mihály és Noszlopy Kálmán miniszteri osztály­­tanácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Bod János s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére dr. Petheő Kálmán és dr. László Géza miniszteri titkároknak a miniszteri osztálytanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1929. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Búd János s. k. A m. kir. belü­aiyminiszter Neumann Imre Jászberény városban 1902. évben született, i­ ip. vallásu, jászberényi lakos és kiskorú N­ig­­mann György Jászberény városban 1911. - ben született, izr. vallásu, jászberényi lakos ta­nuló kérelmére családi nevét az 1929. év­i 250.183/VIII. szám­i határozatával „Molnár“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter dr. Z­n­a­i József Sándor 1891. évben Várkonyban született, győri lakos, róm­. kath. vallásu, pénzügyi s. titkár ké­relmére saját, valamint Éva Mária Erzsébet és László István Antal nevű kiskorú gyermekei családi nevét az 1929. évi 252.333.VIII. szám­i határozatával „Zólyomy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter S­z­o­­­k­a Gyula 1878. évben Kecerpeklén községben született, budapesti lakos, róm. kath. vallásu, m­. kir. rendőrfőfelügyelő kérelmére, saját, valamint Ida Gabriella nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1929. évi 252.748.VIII. számú határozatával „Sárosig“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter T­á­m­e­r Károly Dőrypatlan községben 1906. évben született, róm­. kath. vallásu, vizslási lakos, elemi iskolai tanuló kérelmére családi nevét az 1929. évi 252.776/VIII. szám­i határozatával „Tömör“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter S­c­h­­­s­­­e­r Péter Klenák községben 1881. évben született, róm. kath. vallásu, újpesti lakos, postaaltiszt kérel­mére saját, valamint Erzsébet nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1929. évi 252.973. VIII. számú határozatával „Szende“ névre vál­toztatta át. KBMZ. a m. bír. miniszteriumnak 1929. évi 4.040. M. E. számú rendelete a nyersbőrök, illetve a csontok kivitele tárgyá­ban 1928. évi Julius hó 11-én Genfben kelt két­rendbeli nemzetközi megállapodás becikkelyezésé­ről szóló 1929. évi XLI. t.-c. és az 1929. évi XLII. t.-c. életbeléptetésével kapcsolatosan. A nyersbőrök kivitele tárgyában 1928. évi julius hó 11.-én Genfben kelt nemzetközi meg­állapodás becikkelyezéséről szóló 1929. évi XLI. t.-c. 3. §-ában, illetve a csontok kivitele tárgyában 1928. évi julius hó 11.-én Genfben kelt nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről szóló 1929. évi XLII. t.-c. 4. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján a m­. kir. minisztérium el­rendeli, hogy mindkét idézett törvénycikk az azokban foglalt nemzetközi megállapodások­nak megfelelően 1929. évi október h­ó 1.-én lép életbe. Az idézett törvénycikkek rendelkezései értel­mében 1929. évi október hó 1.-től kezdődőleg külön engedély nélkül vihetők ki az 1924. évi XXI. t.-c.-hez mellékelt vámtarifa következő té­telei alá tartozó áruk : 187. t. sz.-ból. Mindennemű nyers marha-, borjú- és lóbőr. t. sz. Csont, szarv, szaruszelet, szaru­hegy, karom, láb, pata és mind­ezek hulladéka. 189. t. sz. Vér, állati in és enyvbőr, friss és száraz (szárított) állapotban. A m. kir. minisztériumnak a vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. életbeléptetéséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1924. évi december hó 12.-én 8.250. M. E. szám alatt kibocsátott rendeletének (Budapesti Közlöny 1924. évi december hó 14.-iki 273. szá­mában), valamint az utóbb hivatkozott rende­let kiegészítéséről szóló 1924. évi december hó 19.-én 8.420. M. E. szám alatt kibocsátott ren­deletének (Budapesti Közlöny 1924. évi decem­ber hó 23.-iki 280. számában) jelen rendelettel ellenkező rendelkezései hatályon kívül helyez­tetnek. Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1929. évi szeptember hó 30.-án. Dr. Weiss József s. k. a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter. életbelépésétől, azaz 1929. évi október h. 1 -től kezdődőleg az alább megnevezett áruk kivitele alkalmával a következő kiviteli vámok fizeten­dők : d­ Súly-C 05 B Az áru megnevezése egység : Teltsúly— szerint© E N 100 kg-kint 3 188. 1.sz.-ból: Mindennemű csont, szarutömlő, paták, karmok és állati lábak, továbbá csonttal kapcsolatos vagy csonttal lelt szarvak, valamint csont- és szaruhulladék és nem enyvtele­nített csontdara ....................... 189. 1. sz.-ból: Nedves enyvbőr és pedig : mindennemű cserzetlen bőrhulladék, továbbá krómcser­­zésű­ bőrforgács (u. n. króm­faragás) ............................... . 1.85 A 189. t. sz.-ból említett nedves enyvbor alatt általában az olyant kell érteni, amely­nek víztartalma 80% és annál nagyobb; sómentes borrúpofák azonban már akkor is nedves állapotban levőknek tekintendők, ha víztartalmuk 75% vagy annál nagyobb. Amennyiben az enyvbőr nem nedvesen, hanem szárított állapotban kerül kivitelre, az előálló súlycsökkenésnek megfelelően a sómentes borrúpofák után a fent meg­állapított kiviteli vám háromszorosa, min­den más enyvbőr után a fent megállapított kiviteli vám négyszeresre fizetendő. Jelen rendelet értelmében a vámjog szabá­ly­ozásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában az 1926. évi 92.000. számú itteni rendelettel kiadott Utasítás 6. §-ának (2) bekez­dése töröltetik. A fentebb említett kiviteli vámok alá eső áruk kiviteli vámkezelésére a már idézett 1924. évi XIX. t.-c. 62. §-ának és a vonatkozó Végrehajtási Utasítás idevágó rendelkezései irány­adók. Jelen rendelet 1929. évi október hó 1-én lép életbe. Budapest, 1929. évi október hó 1-én. Dr. Wekerle Sándor s. k. m. kir. pénzügyminiszter. Z.ló A30 A m. kir. pénzü­gyifn­íksztervek a keres­­kedetelügyi miniszterrel egyetértőig 1929. évi 129.S21 se a. Mattolt rendelete a csontok kivitele tárgyában 1928 julius II.-én Genfben kelt nemzetközi megállapodások életbe­­léptetése iránti intézkedésekkel kapcsolatban. A csontok kivitele tárgyában 1928. évi július hó 11-én Genfben kelt nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről szóló 1929. évi XLII. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a keres­kedelemügyi m­. kir. miniszter úrral egyetértő­­leg elrendelem, hogy a szóbanforgó törvény A T A a JI lOlvA Budapest, 1329, 223. szám­a. Kedd, október I. BUDAPESTI 99 99 KÖZLÖNY. II I V A T A L OS LA P. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-te'r 1. sz. — Telefon: Ak­t. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-te'r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m­. kir. postatakarékpénztári számla száma: 84.805.. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 20 fillér, minden további 10 vagy kevesebb­ szóért 19 fillér.­­­agánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 nj hatodhasábos/m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....................1 P 28 f. Magánosoknak ......................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ., „ I­, a további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával. Negyedévre: Hatóságoknak........................ 3 P 84 f. Magánosoknak...........................9­­ 60 ., A m. kir. pénzügyminiszternek 1929. évi l.Bö./P. É. sz. rend­elete a vagyonváltságföldekből tölti birtokpolitikai célokra juttatott ingatlanok ellenértékének kiszámítására és a megállapított ellenérték kiegyenlítésére vonat­kozó rendelkezéseknek végrehajtásáról. A földbirtokrendezés befejezése végett szük­séges rendelkezésekről szóló 1928: XLI. t.-c. (ezután : Ebt.) egyik legfőbb célja az volt, hogy a földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítása oly módon oldassák meg, hogy a földhözjutottak a lehetőségig kedvező és egyenlő fizetési feltéte­lek mellett hosszú időn át törleszthessék le tar­tozásaikat s megszerezhessék a nekik juttatott ingatlanok tulajdonjogát is. A lap ír­ai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytár“-nak az 1929. évi XLI. törvénycikket (a nyersbőrök kivitele árgyában kötött nemzetközi megállapodás) és az 1929. évi XL­I. törvénycikket (a csontok kivitele tárgyában kötött nemzetközi megállapodás becikke­lyezése) tartalmazó 22 száma csatolva van, szám­ára 64 Illlér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék