Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. október (63. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-01 / 223. szám értesítője

Budapest, 1923 223. szám. Kedd, október 1 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ m sor (azaz annak térfogata) után a0 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség, Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. Pk. XI. 305781/1928. szám. Dr. Faragó János József ügyvéd által képviselt Gonda Zoltán javára 216 pengő és járulékai erejéig, dr. Finály Dezső ügyvéd ál­tal képviselt Fischer Izidor javára 100 pengő, dr. Bálint Sándor ügyvéd által képviselt Barla Ruházati Rt. javára 05,60 pengő és járulékai erejéig, dr. Szennyei Ernő (Új­pest) ügyvéd által képviselt Tóth Pál javára 160 pengő és járulékai erejéig, dr. Teller Miksa ügyvéd által kép­viselt Terrénum Rt. javára 156 pengő fenti és több kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 69075. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 30. napján lefoglalt és 1865 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett , a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtartását ét­rendjein, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Ferenc József­ tér 5—6. szám, II. emelet, II. lépcső (Gresham palota) alatt leendő meg­tartására határidőül 1929. évi október hó 1. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, csillár s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni, Budapest, 1929. évi augusz­tus hó 29. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. F 12668 Árverés. Pk. X. 499840/1929. szám. Dr. Gombos Aladár­­ügyvéd által képviselt Streicherné Farkas I. javára 150 pengő tőke és járulékai erejéig és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi 319142. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 13. napján lefoglalt és 1290 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Mária Valéria Újtelep, 45. középület 385. sz. lakásában leendő megtartására határidőül 1929. évi október hó 3. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ágy, szekrény, karosszék, toalett, éjjeliszekrények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi szeptember hó 11. napján. Dr Szent­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. F 12671 Árverés. Pk. I. 12339/1929. szám. Dr. Bihar Jenő ügy­véd által képviselt Sesáp Ágoston kérelmére és javára 1473 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig a pestvidéki kir. járásbiróság 1928. évi Pk. 4891/10. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt és 5216 pengő 16 fillér becsértékű ingóságokra a pestvidéki kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végre­hajtást szenvedő lakásán Csillaghegyen, Fő-utcában le­endő megtartására határidőül 1929. évi október hó 3. napjának délutáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a bírói­kig lefoglalt bútorok, 80-as kútgyű­rű­, cement, oszlopfa, futólap, 500 block cement kőkerítés oszlop disztelő gyártó gép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi szeptember hó 7. nap­ján. Gillemot Ödön, kir kir. végrehajtó. F 12075 Árverés. Pk. VIII. 310902/1928. szám. Dr. Biró Bálint budapesti ügyvéd által képviselt Brammer Ödön javára 727 pengő 94 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1028. évi február hó 24. napján le­foglalt és 1538 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Szinyei- Merse­ utca 26. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1929. évi október hó 2. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1929. évi szeptember h­ó 13. napján. Szipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 12677 Árverés. Pk. I. 52530/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 6481/1929. szám­i végzésével dr. Bánóczi Dénes ügyvéd által képviselt Barabás Regina ,végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 32 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5650 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Böször­­ményi­ út 3/c. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi október hó 3. nap­jának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi szeptember hó 7. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. F 12688 Árverés. Pk. VIII. 361489/1927. szám. Dr. Ösömösy Zénó budapesti ügyvéd által képviselt Pedagógiai Film­gyár Rt. javára 2000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­biróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1927. évi dec. hó 29-én lefoglalt és 3200 m-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerü­let, Lossy Imre­ utca 3. szám alatt teendő megtartására határidőül 1929. évi október h­ó 31. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Özvegy Puskás Mátyásné javára 82 pengő és járu­lékai, dr. Jelis Gyula javára 266 pengő 76 fillér és járulékai, Tóth Pál javára 281 pengő 42 fillér és járu­lékai, özvegy Abonyi Andorné javára 3000 pengő és járulékai, dr. Halmos Ernő javára 328 pengő és járu­lékai. Budapest, 1929 évi szeptember hó 15. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 12680 Árverés. Pk. V. 496509/1929. szám. Dr. Lenkei Gyula ügyvéd által képviselt Magyar Acélárugyár Rt. javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1929. évi 329698. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi július hó 24. napján lefoglalt és 8700 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedőnél Budapesten. IV kerület, Királyi Pál­ utca 8. szám, földszinti üzletben leendő megtartá­sára határidőül 1929. évi október hó 2. napjának dél­utáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt motorkerékpárok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Garancia Bank Rt. javára 290 pengő és járulékai, Eichel Miksa javára 43 + 50 pengő és járulékai, Latzkó Tóth István javára 24 pengő 20 fillér és járu­lékai. Alexander Coppel javára 182 német márka és járulékai. Bank- és Áruforgalmi Rt. javára 1500 pengő és járulékai. Budapest, 1929. évi szeptember hó 6. nap­ján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. F 12691 siló Rt. kérelmére és javára 129 pengő 78 fillér köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1929. évi 310554 számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 10.180 pengőre becsült ingóságokra a szentendrei királyi járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő laká­sán, Pomázon, Wagner­ utca 14. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1929. évi október hó 10. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Szent­endre, 1929. évi szeptember hó 25. napján. Kovács Ferenc, kir. kir. végrehajtó, 14956 Árverés. Pk. IX. 498000/1929. szám. Dr. Latkóczy Imre ügyvéd által képviselt Országh Elemérné javára 725 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1929. évi 249120/2. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi augusztus hó 1. napján lefoglalt és 2780 pengőre becsült ingóságokra a bpesli közp. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1008. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem­ tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VII. kerület, Dohány­ utca 48. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi ok­tóber hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi szeptember hó 11. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. 14962 Árverés. Pk. V. 482299/1929. szám. Ifj. dr. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt Általános Vas- és Szerszám­­kereskedelmi Rt. javára 1000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­biróság 1928. évi 226140/5. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi május hó 24. napján lefoglalt és 8110 P-re be­csült ingóságokra a budapesti központi­­kir. járás­biróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jo­guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, József­ körut 31/b. szám alatt és folytatva, VII. kerület, Csepreghy­ u. 1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi október hó 2. napjának délutáni háromnegyed 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kerékpárok, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizet­­­és ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi szeptember h­ó 5. napján. Joó Ká­roly, kir. kir. végrehajtó. F 12693 Árverés. Pk. XI. 302294/1927. szám. Dr. Kósa György ügyvéd által képviselt dr. Klauber Dezső 984 pengő, Központi Váltóüzlet Rt.. Anglo-Danubian Lloyd javára fenti és több követelés és járulékai erejéig a budapesti­ központi királyi járásbiróság 35451. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1927. évi június hó 17. napján lefoglalt és 4230 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem kinő más foglaltatók javára is az árverés megtartá­sát elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jo­guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Vörösmarty­ utca 41. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi október hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi szep­tember hó 6. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 12090 Árverés. Pk. I. 48775/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 11339/1929. számú végzésével dr. Bányász Vilmos ügy­véd által képviselt Révész István végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 100 pengő követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 825 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglal­tatók követelése erejéig, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Széker­­utca 32. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi október hó 2. napjának délutáni fél 4 óráját Árverés. Pk. 1893/1929. szám. Dr. László M. Mihály ügyvéd által képviselt Phönix és Bécsi Egyesült Bizto­­ ngy és szám­ára „ fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék