Budapesti Közlöny, 1929. november (63. évfolyam, 250-274. szám)

1929-11-01 / 250. szám

Budapest, 1929. 253. szám. Péntek, november 1. BUDAPESTI • • • • KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „ ...... 3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ r „ további 8 old.­kint — 16 ,, A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az ,,Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Szerkesztőségi: Budapest, I. ker.,Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. E­z a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter Sipler Dezső nyu­galmazott m­. kir. állami rendőrségi főtanácsost a mozgófényképüzemek ellenőrzésére történt megbízatása alól felmentette és őt egyidejűleg az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság ügy­vezető alelnökévé három év tartamára kine­vezte. Ezzel egyidejűleg a m. kir. belügyminisz­ter Beillő Rudolf nyugalmazott m. kir. állami rendőrségi kerületi főkapitányt, Daróczy Aladár és Szarvassy Zoltán budapesti lakosokat, vala­mint Szunyogh István nyugalmazott belügy­miniszteri osztálytanácsost az ország egész te­rületére engedélyezett mozgófényképüzemek működésének és a mozgóképek nyilvános elő­adására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésével három év tartamára megbízta. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Madarassy Kálmán okleveles gazdát, az „Adriai biztositó társulat“ volt tisztviselőjét a biztositó magánvál­lalatok m. kir. állami felügyelő hatóságához a VIII. fizetési osztályba m. kir. biztosításügyi titkárrá nevezte ki. A m. kir. kincstári jogügyi igazgató dr. Már­kus István budapesti lakost ideiglenes minőségű kir. jogügyi segédfogalmazóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Kretschmár Margit okleveles tanítónőt a tiszaroff-pusztagyendai községi elemi iskolához elemi iskolai rendes ta­nítónővé kinevezte. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Nógrád- és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék által létesített külföldi tanulmányi ösztöndíjállomást a berlini Colle­gium Hungaricumban dr. Vargha László ve­gyész részére adományozta. A m. kir. belügyminiszter Seres Ferenc Budapesten 1891. évben született, ref. vallású, pestszentlőrinci lakos, asztalosmester kérelmére saját, valamint Janka nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1929. évi 252.796 Vil­. szám­i határozatával „Kis“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a hősi halált halt Oberritter Aladár Jánosnak 1916. évben Pécs városban született kiskorú fia, O b e r r i tt e­r Aladár István, róm­. kath vallásu, tanuló csa­ládi nevét az 1929. évi 256.140/VIII. számú ha­tározatával „Óváry“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Schordie Péter Valkány községben 1882. évben született, róm­. kath. vallásu, kir. büntető intézeti főtiszt kérel­mére saját, valamint József, Ferenc József és Magdolna Elza nevű kiskorú gyermekei családi nevét az 1929. évi 258.305/VIII. szám­i határo­zatával „Zsolt“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Papucse­k Fe­renc Pilisszentkereszt községben 1871. évben­­ született, róm­. kath. vallásu, pilisszentkereszti lakos, földmives kérelmére saját, valamint Viktoria, József és Márton nevű gyer­mekei családi nevét az 1929. évi 258.774/VIII. számu­ határozatával „Pap“ névre változtatta át. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter­nek 42.108/1929. X. 5. számú rendelete a táviratlevél forgalomnak a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való felvétele tárgyában. Folyó évi november hó 11-től kezdve távirat­levelek az általános feltételek mellett Magyar­­ország és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság közt is válthatók. Budapest, 1929. évi október hó 25-én. A miniszter helyett : Kol Ferenc s. k. h. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a 256.749/1929. B. M. szám­i rendeletével megengedte, hogy a bé­késsámsoni róm­. kath. iskolaszék Békéssám­­son községben létesítendő templom felépítésé­hez szükséges anyagi eszközök részbeni meg-* szerzése céljából 1929. évi november hó 1. nap­jától számított négy havi időtartamon át gyűjtő­­lapokkal (személyesen továbbítandó) Csongrád, Békés és Csanád-Arad-Torontál közigazgatási­lag egyenlőre egyesített vármegyék területén pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjt­­hessen­ .4 m. kir. földmivelésü­gyi miniszter a moson­­szentpéteri zsellér birtokosság legeltetési társu­latának alapszabályait 82.780 1929. szám alatt jóváhagyta. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma e hóban 166.882 darab új zálogfelvétel volt 4.381.105 P kölcsönnel és 168.334 darab zálogkiváltás 4,067.483 P kölcsönvisszafizetéssel. A zálogálladék 1929. évi szeptember hó végén 848.844 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 24,105.702 P-t tett ki. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árverésre 3.025 darab, kényszerárverésre pedig 7.092 darab különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 8.593 darab, a befolyt vételár 192.538 , 51 fillér volt. Budapest, 1929. év október hó 26-án. M. leír. postatakarékpénztár. 8.255/eln. 1929. szám. A. m kir postatakarékpénztár 1929. év. szeptember havi forgalma. A betétek állománya 1929. évi szeptember hó végén a községek és egyéb önkormányzati szervek nagyobb összegű kivételeit figyelembe véve 50,783.109 P 45 f-t tett ki, tehát 1,167.538 P 78 fillérrel kevesebb mint folyó év augusztus havában. A különleges takarékbeté­tek álladéka a fenti álladékban 6,050.631 P 86 fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 616-tal gyarapod­ott s összes számuk e hó végén 1,374.384 volt. A csekk- és klíringüzletben a betétek összege 4,844.370 P 68 fillérrel múlta felül a visszafize­tések összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 1929. évi szeptember hó végén 157.141.714 , 77 f-t tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 139-cel növekedett , a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 43.638 volt. A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 2.094.267 tétel s 1.198.851.247 P 48 t, összes betéteinek állo­mánya pedig a hó végén 207.924.824 P 22 fillér volt. Az értékpapir üzletágban 1929. évi szeptember hó végéig kiállíttatott 271.566 darab járadék­könyvecske, forgalomban volt e hó végén 91.462 darab. Az intézet értékpapírállománya külön­féle értékpapírokban és záloglevelekben 1929. évi szeptember hó végén 60.977.183 . 06­0 névértéket tett ki. 43.312/1929. II. szám. Hirdetmény az 1930. évben Budapesten megtartandó tiszti­­orvosi tanfolyam és ezt követő vizsgák tárgyá­ban. A tiszti orvosi képesítést szabályozó 22.925. 1919. N. M. számú rendeletnek (megjelent a „Magyarországi Rendeletek Tára“ 1919. évf. l. 264. és köv. old., továbbá a „Népegészség­ügy“ 1920. évf. 8. old.) megfelelően 1930. évi január hó 6-án kezdődőleg Budapesten, a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézetben tiszti­orvosi tanfolyam és ezt követően tiszti­orvosi vizsgák fognak tartatni. Felhívom ennélfogva azokat az orvos dokto­rokat, akik a fent említett tisztiorvosi vizsgára és az azt előkészítő kötelező tanfolyamra jelent­kezni kívánnak, hogy a hivatkozott rendelet 12. §-ában foglaltak szerint kellően felszerelt és felbélyegezett kérvényeiket dr. Scholtz Kor­nél államtitkárhoz, a tisztiorvosi vizsgáló bi­zottságok elnökéhez címezve, dr. Johan Béla, a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet igaz­gatójának, a tisztiorvosi tanfolyam vezetőjének címére (Budapest, IX., Gyáli­ ut 4.) 1929. évi november hó 20-ig annyival is inkább küldjék be, mert a később érkező kérvényeket nem fo­gom figyelembe venni. A közszolgálatban állók kérvényeiket felettes hatóságukkal láttamoztatni tartoznak. A kérvényhez csatolni kell : a) a születési anyakönyvi kivonatot (vagy annak hiteles másolatát), b) rövid önéletrajzot (curriculum vitae), amelyben a jelentkező különösen végzett tanul­mányairól, szakismereteiről és hivatásbeli mű­ködéséről — az összes vonatkozó okmányok csatolásával — számol be, időrendben, c) a Magyarország területén érvényes, zára­dékolt egyetemes orvosdoktori oklevelet vagy annak hiteles másolatát, d) hiteles igazolását annak, hogy a jelentkező gyakorlatra feljogosító orvosi oklevelének el­nyerése után legalább egy évig egyetemi vagy kórházi szolgálatot, vagy legalább két évig ma-­­­gángyakorlatot folytatott. Az egy évi önkéntesi minőségben a volt cs. és kir. hadseregnél, vagy a honvédségnél ren­des orvosi szolgálatban eltöltött év abban az esetben, ha az illető azt orvosi oklevelének el­nyerése után szolgálta le, egy kórházi szolgálati évvel egyenlő értékű. Egy­es szám ára 16 fillér.

Next