Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. december (63. évfolyam, 275-298. szám)

1929-12-01 / 275. szám értesítője

2­ 1 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1929 december 1. Árverés: Fk. IX. 508365/1929. száza. Dr. Kátay Jenő ügyvéd által képviselt Vajda Imre és Társa cég javára 1000 P tőke és több követelés és jár. erejéig a buda­pesti központi Mr. járásbíróság 1929. évi leinti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtásit szenvedőtől 1929. évi szeptember hó 13. napján lefoglalt és 24800 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével tíz árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­tűnő ,más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő műhelyében, Budapesten, X. ker., Kele­men­ utca 23. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt pénzszek­rényt, íróasztalokat, vegyes asztalos üzemi gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Schweigel Testvéreik javára 204 pengő 72 fillér és jár., Central Fakeressskedelmii Rt. jvára 206 pengő és jár., Stróbl József és Társa cég javára 37 pengő 20 fillér és jár., Fa­termelő és Fake­res­­kedelmi Rt. javára 266 pengő és jár. Budapest, 1929. évi november hó 4. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. F 15808 Árverés. Fk. I. 12008/1927. szám. A dr. Riesz Sándor ügyvéd által képviselt özvegy Friebeisz Istvánná végre­hajtató 12000 pengő tőke és járulékai iránti követelésé­nek behajtása végett dr. Vásárhelyi Zoltán végrehajtást szenvedő ellen a budapesti központi kir. járásbíróság­nak 1927. évi 104844/2. számú végzése folytán fogana­tosított kielégítési végrehajtás alkalmával bírói zár alá helyezett, összesen 54227 pengőre becsült következő ingó­ságo­k, úgymint : 1. a Pk. I 10870/1927. számú alapfoglalási jegyző­­könyviben összeírt matt, fényezett, kerti, mahagóni, antik rokokó és biedermeyer stilti különféle bútorok, antik olajfestmények (Báthory, Luther stb.), acélnyo­matok, pénzszekrény, keleti szőnyegek, régi kódexek és történelmi kútfők, történelmi, földrajzi és jogi köny­vek (részben idegen nyelvűek), angol rézmetszetek, bőr koithgarnitúra, „Ehrbahr“ konzertzongora, több különféle fali és velencei tükör, antik óra, lovak, lószer­számok, gőzlokomobil, cséplőgép stb. ; 2. a Fk. I. 10956/1927. számú foglalási jegyzőkönyv­ben összeírt díszmagyar felszerelés, 24 személyes evő­­készlet, különféle időkből származó régi fegyverek, u. m. kardok, puskák, spádák, vértezes, buzogányok, antik óra harangjátékkal, egy 2 m. magas, közepetáján eltört oszlop, basrelieffel és fél életnagyságu táncoló női alakkal („badiansnő“, megállapított régiség) stb.; 3. a Fk. I. 11977/1927. számú foglalási jegyzőkönyv­ben­ összeírt antik olajfestmények (Rákóczi, Draskovich, Grassalkovich, stb.), alpacca étkezőtárgyaik, szőnyegek, függönyök, majolika tányérok, vázák és kőolajégők, diszóra, keleti pamitagterítő, két antik pasztell kép 1703- ból, acélmetszet („Metternich“), bőrkötésű könyv állító­lag Kinizsi Pálmáé volt, eredeti és egyetlen példány), régi krónikáik, régi metszetek, igás szekerek, lövők és lószerszámok, különböző régi korbeli (réz-, kő-, dilu­­viális és népvándorlás-korbeli) kardok, vassisak, ij, ikőmozsár, fokosok, hamvvedrek, tálak, vázák, kulcsok, kagylók, sír,leletek, fej­védő szerszámok, nyílhegyek, bárd és tonik, rekonstruált kősóőrlő és mozsár, balták, metszetek (nádorokról), festett kehely, kengyelek, pat­kók, sarkantyúik, vésők, kis rézszobrok. Szent György­­céh tányér, római rézfibuláik, kulcsok és gyűrűk, met­szett poharaik, egy 1300-ból származó eredeti kis levél alakú oklevél kutyabőrön, egy XVI. századból származó glogoli­t okmány, öt darab eredeti Kossuth Lajos levél, egy Kossuth Lajos pohár és egy Kossuth Lajos vízfest­­mény. 50 darab XVI. és XVII. századból származó ere­deti okmány, bútorok és lakberendezési tárgyak, stb. ; 4. a Fk. I. 11486/1927. számú jegyzőkönyvben össze­írt magtisztító, kukoricadaráló, és 40­0 száraz kukorica, stb. ; 5. a Fk. I. 11629/1927. számú biztosítási, illetve a Fk. I. 11978/1927. szám­i kielégítési végrehajtási jegyző­könyvben összeírt sötét pej kanca ; 6. végül az esztergomi kir. járásbíróság Fk. 7561/928. számú végzésével áttett Pk. 7542/1927., 8234/1927., 5043/1928. számú végrehajtási jegyzőkönyveikben össze­írt tehernek, borjaik, bika, szecskavágó, tejihütő, fejő­edények, répavágó, daráló, rosta, malacok, szalma, góré, tengeri, répa, üszők, ekék, kád, vajuk, zab, árpa, búza, takarmányra, nemkülönben a Vn. 20. §-a értelmében a mai napig zálogjogot nyert korábbi és fehérfoglaltatók követe­lés­éne­k kielégítése erejéig az árverést elrendelem. Az árverés határnapját 1929. évi december hó 6. nap­jának délelőtt 9 órájára Tinnye községben, a végrehaj­tást szenvedőnek Fő­ utca 13. házszám, 405. hvszám alatt lévő lakásába kitűzöm, amikor a bíróilag lefoglalt ingó­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén a becsáron alul is eladom. A Vght. 111. §-a értelmében felhívom mindazokat, akik az elárverezendő ingók vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben az a jelen végrehajtási iratokból ki nem­ tűnnék, hogy elsőbbségi igényüket az árverés megkez­déséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. A jelen árverési hirdetmény törvényes közzétételi határideje a bíróságnál történt kifüggesztés utáni naptól számi­tt­attik. Budapest, 1929. évi november hó 7. napján. Grliemot Ödön, kir. kir. végrehajtó. F 15939 Árverés. Pk. IX. 517782/1929. szám. Ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Nagy József javára 226 P 28 f és járulékai, Em­őd Lászlóné javára 200 P és járu­lékai és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 40042/1929. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1929. évi október hó 21. napján lefoglalt és 4400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szer­vedőnél Budapesten, VIII., Illés­ utca 7., fsz. 1. szám alatt teendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 20. napjának délutáni 112 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gépek, mérlegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi november hó 21. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 15885 Árverés. Pk. 4295/1929. szám. Dr. Szűcs Miklós buda­pesti ügyvéd által képviselt Aczél Jenő és Ruszt Bernát végrehajtatok részére 300 P + 343 P 50­0 követelés és járulékai erejéig lefoglalt és 6960 pengőre becsült ingó­ságokra a sásdi kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán az árverést elrendelem, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is végrehajtást szenvedők lakásán és üzletében Sásdon leendő megtartására határidőid 1929. évi december hó 6. napjának délelőtti "A 12 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt textiláru cikkeket, boros­hordókat, bort s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Elsőbb­ség az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelentendő. Lásd: 1929. évi november hó 16. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. F 15888 Árverés. 1028/1929. vb. szám. A keszthelyi kir. járás­bíróság 5424/1929. számú végzése folytán dr. Brachfeld Hugó és dr. Erdős Lajos ügyvéd által képviselt Viktória Kötszerüzem és Pharmacia Gyógyárukeresk. Rt. javára 51 P 22 f­ős költségek és az esetleges törvényes zálog­jogot nyert más hitelezők követelésének behajtása végett Keszthelyen, Apponyi-utca 2. szám alatt 1929. évi decem­ber hó 5. napján, délelőtt 11 órakor elárverezem végre­hajtást szenvedőnél a Pk. 1028/1929. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1800 pengő értékben le- és felülfoglalt bútorokat, üzletberendezést s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is. Keszthely, 1929. évi november hó 15. napján. Pénzes, kir. kir. végrehajtó. F 15883 Árverés. Pk. 528/1929. szám. Dr. beckói Biró László ügyvéd által képviselt Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Rt. kérelmére és javára 83 P 50­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 400760. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 480 pengőre becsült ingóságokra az enyingi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 4908 : XLI. t.Tc. 20. §.-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél az esetleg fizetett összeg betudásával Dég községben leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 16. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gazdasági felszerelés, állatok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Enying, 1929. évi november hó 21. napján. Kelecsényi Károly, kir. kir. végrehajtó. 1901. Árverés. 2571/1929. Bv. szám. Közhírré teszem, hogy a gyöngyösi kir. járásbíróság P. 2362/1929. számú vég­zése alapján dr. Polgár Lajos ügyvéd által képviselt Gyöngyösi Forgalmi Bank végrehajtató részére 34 P 62­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5270 pengőre becsült ingóságokra a t­ulul­­foglaltatók követelése erejéig is a fenti számú végzéssel az árverést elrendelem, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek és annak végrehajtást szenvedettnél Gödöllőn, Ferenc József-tér 3. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1929. évi december hó 5. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt vendéglői berendezés, jégszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól számittatik. Gödöllő, 1929. évi november hó 12. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 1915. Árverés. Pk. 1. 52009/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 16104. 1929. számú végzésével dr. Bihar Jenő ügyvéd által kép­viselt Flóh Sámuel végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 70 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1240 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, 111., Táborh­egy-dűlő 16748. hrszámú ház­ban leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 2. napjának délelőtti 3*210 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásiban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi október hó 22. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó, 19030 Árverés. Pk. 5759/1929. szám. Dr. Rejtő Alfréd buda­pesti ügyvéd által képviselt Belatiny Arthur javára 798 P 77 f követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 1929. évi 126. szám­i végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1929. évi március hó 2. napján lefoglalt és 3560 pengőre becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is végre­hajtást szenvedőnél Hajmáskéren, a külső táborral szem­ben 1929. évi december hó 14. napjának délelőtti órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, varrógép, ló, korcsmai felszerelés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bécsáron alul is, el fogom adni. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Veszprém, 1929. évi november hó 16. napján. Stekker László, kir. kir. végrehajtó. F 15889 Árverés. 8748/1929. szám. A telekkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy Szaberszky Zsigmond végrehajtatának Zsehovszki János végrehajtást szenvedő ellen 102 , 80 f téke­s járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében az 1929. évi szeptember hó 30. napján 8332/1929. tkvi szám alatt kibocsátott árverési hirdetménnyel a békés­csabai 4592. számú telekkönyvi betétben A-hl. sorszám, 1486. hrszám alatt foglalt s a végrehajtást szenvedő nevén álló beltelkes ingatlant 9000 pengő kikiáltási árban a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Árpád-sor 4. szám, 9. ajtó) 1930. évi február hó 3. napjának dél­előtti 9 órájára kitűzött árverést az 1881 : LX. l.-c. 167. §-a értelmében a Magyar Általános Takarékpénztár Rt. végrehajtata 965 pengő tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása érdekében is meg fogják tar­tani. Békéscsaba, 1929. évi október hó 14. napján. A békéscsabai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. 19101 Árverés. 566/1929. vh. szám. Ezennel közhírré teszem, hogy dr. Szende Péter Pál budapesti ügyvéd által kép­viselt Fehér Miklós Gépgyár Rt. végrehajtatának Kállay Szabolcs és neje kétsemjéni lakosok, végrehajtást szen­vedettek ellen 4161 pengő tőke, ennek 1929. évi május hó 6. napjától járó 12% kamata, eddig összesen 450 - 60­0-ben megállapított költségek erejéig, az 1929. évi május hó 29. napján kielégítési végrehajtás útján le­foglalt és 11.800 pengőre becsült gazdasági felszerelé­sekre, juhokra és lovakra a nyilvános árverési adósok lakásán Svérsemjén községben, az esetleg teljesített fize­tések betudása mellett leendő megtartására 1929. évi december hó 9. napjának déli 12 órájára kitűzöm, mely árverésen fenti ingóságokat készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Fehérgyarmat, 1929. évi november hó 19. napján. Páblé Antal, kir. kir. végrehajtó. 19027 Árverés. 15436/1929. tkvi szám. Szántó és Beck végre­­hajt­atónak, Kancsár Gyula és neje végrehajtást szenve­dők­­eliten indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság­­i végrehajtási árverést 430 pengő­­tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pesterzsébeti kir. járás­bíróság­­területén levő, Soroksár községben fekvő s a soroksári 9737. számú telekkönyvi betétben A + 1. sor, 12526/4. helyrajzi szám alatt foglalt a. betét szerint a Lóállás dűlőben levő s a végrehajtást szenvedő nevén álló házhely az adó és becslési­­bizonyítvány szerint pedig ház és udvarra 8000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1929. évi december hó 14. napján délután 4 órakor Soroksár községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 % -á­t készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Pesterzsébet, 1929. évi szeptember hó 23. napján. A pesterzsébeti kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 15919 Árverés. 14014/1929. tkvi szám. Magyar Olasz Bank Rt. végrehajtatának Simon Mihály és neje Deák Ágota végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság utcaajánlatra az újabb árve­rést 4000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a baronyai kir. járásbíróság területén levő, Dombegyház községben fekvő s a dombegyházi 589. szám­i betétben A. I. 1. sorsz. 758/3. helyrajzi számú 13 hold 786 négyszögöles Apatos dülőbeli szántónak és 3. sorsz. 758/12. helyrajzi számú 5 hold 800 négyszögöles Acélos dű­lőbeti szántónak Simon Mihály és neje Deák Ágota nevén álló egész ingatlanra 19800 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1929. évi december hó 28. napján délelőtt fél 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (járásbíróság 4. ajtó) fogják megtartani.

Next