Budapesti Közlöny, 1930. január (64. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. évi III. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezmé­nyeket az Unió Textilművek Rt. budapesti cég­nek Pesterzsébeten, Gyár­ utca 6. szám alatt levő gyártelepének gyapjú-, félgyapju- és pamut­­szöveteket, szövő és halászati hálófonalakat, gummi- és félselyemszalagokat, valamint vas­fonalakat előállító üzemágai részére 1927. évi november hó 15-étől számitandó 10 évre enge­délyezte. (151.697/1929. K. M. XVI. szám.) 10.059/eln. 1929. szám. A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi november havi forgalma. A takarék üzletben a betétek összege 4,504.076 pengő 12 f-rel haladta túl a visszafizetések összegét. A betétek állománya ezzel 1929. évi november hó végén 55,103.852 . 32 f-t tett ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 7,710.657 P 79 f-rel szerepel. A be­tevők száma e hóban 5.769-cel gyarapodott s összes számuk e hó végén 1,382.976 volt. A csekk- és klíringüzletben a betétek összegét 15,086.524 P 19 f-rel múlta felül a visszafize­tések összege. A csekkbetétek állománya ezzel 1929. évi november hó végén 161.830.386 P 20 f-t tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 89-cel növekedett s a fennálló csekk­számlák száma e hó végén 43.827 volt. A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 2.288.055 tétel s 1.407.212.561 P 67 f, összes betéteinek állo­mánya pedig a hó végén 216.934.238 . 52­1 volt.Az értékpapírüzletágban 1929. évi november hó végéig kiállíttatott 271.566 darab járadék­könyvecske, forgalomban volt e hó végén 91.422 darab. Az intézet értékpapírállománya különféle értékpapírokban és záloglevelekben 1929. évi november hó végén 62.664.266 P 20­0 névértéket tett ki. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma e hóban 184.943 darab új zálogfelvétel volt, 4,966.097 P kölcsönnel és 172.773 darab zálogkiváltás 4.593.650 P kölcsönvisszafize­­téssel. A zálogálladék 1929. évi november hó végén 857.872 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 24.800.318 P-t tett ki. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árverésre 3.691 darab, kényszerárverésre pedig 6.411 darab különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 8.508 darab, a befolyt vételár 206.568 P 78 f volt. Budapest, 1929. évi december hó 27-én. M. kir. postatakarékpénztár. 2. A pályázat titkos, a tervek és mellékleteik jeligével látandók el s a pályázó nevét és címét, valamint kamarai tagságának igazolását tartal­mazó zárt jeligés borítékkal adandók be. 3. A készítendő tervek s egyéb mellékletek felsorolását, valamint a tervpályázatnál betar­tandó műszaki adatokat és feltételeket a pályá­zóknak rendelkezésére bocsátott „Pályázati fel­tételek“ és azokhoz tartozó tervvázlatok tartal­mazzák. 4. A pályatervek 1930. évi junius hó 30. nap­jának déli 12 órájáig a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium segédhivatali főigazgatójához . (Budapest, I., Lánchid­ utca 1—3. sz.) revény mellett nyújtandók be. 5. A ..Pályázati feltételek­ és az azokhoz tartozó tervvázlatok a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium III. (Közúti hídépítési) szakosztá­lyában (II., Hunyadi János­ út 1. sz., II. em. 1. ajtó) a rendes hivatalos órák alatt a kamarai tagság igazolása mellett 50 (ötven) pengőért megszerezhetők, amely összeget azonban azok­nak, akik pályatervet adtak be, a döntés után a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr a ki­adott nyugta ellenében vissza fogja téríteni. 6. A kitűzött pályadíjak a következők : I. díj: 60.000 P (Hatvanezer pengő). II. „ 40.000 P (Negyvenezer pengő). III. „ 24.000 P (Huszonnégyezer pengő). Ezenkívül 3 terv egyenként 12.000 P-ért (Tizenkettőezer pengőért) meg fog vétetni. Amennyiben a bíráló bizottság ennél több tervet is ajánlana megvételre, a m. kir. keres­kedelemügyi miniszter úr fenntartja magának a jogot, hogy a fent megállapított 12.900 P-ért (Tizenkettőezer pengőért) további terveket is megvehessen. Amennyiben a jeligés levelek felbontásánál kitűnnék, hogy a pályázó nem kamarai tag, akkor a pályadíj vagy vételi díj neki nem fog kiadatni, hanem a bíráló bizottság által meg­állapított sorrend szerint a következőknek. 7. A bíráló bizottság a m. kir. kereskedelem­ügyi minisztérium közúti csoportja főnökének elnöklete alatt a következőkből fog állani : a) A kereskedelemügyi minisztérium II. (köz­úti), IV. (magasépítési) és VII. (vasúti műszaki) szakosztályának egy-egy, továbbá a III. (közúti hídépítési) szakosztályának 3 tagja. b) A Kir. József-műegyetem által kiküldendő 1 (egy) tag. c) A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet által kiküldendő 1 (egy) tag. d) A Budapesti Mérnöki Kamara által kikül­dendő 1 (egy) tag. e) A Magyar Országos Képzőművészeti Tanács által kiküldendő 1 (egy) tag. f) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa által ki­küldendő 2 (kettő) tag. g) Budapest székesfőváros közönsége által kiküldendő 2 (kettő) tag. A bíráló bizottság névsora a kijelölések meg­történte után nyilvánosságra fog hozatni. 8. A tervpályázat egyéb kérdéseiben a „Pályá­zati fel­tételek “-ben foglaltak mértékadók. A Pályázat körüli eljárásra pedig a m. kir. kereskedelemügyi miniszter által 70.049/1908. szám alatt kiadott és az építészeti tervpályá­zatokra vonatkozó szabályzat határozmányai fognak értelemszerűen alkalmaztatni. Budapest, 1929. évi december hó. 3—­ M. kir. kereskedelemügyi minisztérium, 400/1929. szám. Pályázati hirdetmény. A vezetésem alatt álló budapesti m. kir. állami szemkórháznál megüresedett egy alor­vosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása : X. fiz. oszt. A. csop. ,3. fokozata a törvény szerinti illetményekkel és 1. oszt. élelmezéssel, melynél az önköltségi ár 50%-a megtérítendő. A kinevezés két évre szól, de a két év leteltével meghosszabbítható. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy képzett­­­ségüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvé­­nyüket a kórház igazgatóságának cimezv­e 1930. évi január hó 15-ig nyújtsák be. Később kiérkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1929. évi december hó 28-án. Dr. Imre József s. k. igazgató, tervpályázati hirdetés. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Buda­pest székesfővárosban a Hungária­ körút — Óbuda között építendő közúti Dunahíd tervei­nek elkészítésére terv­pályázatot hirdet az alábbi .■feltételek mellett : 1. A tervpályázaton csak magyar honos mér­tlökök, akik a Budapesti Mérnöki Kamara­­tagjai, vehetnek részt. BUDAPESTI KÖZLÖNY Ingó árverések. 8706/4929. szám. 4500 P becsértékű­ gyalugépei, szívó­­gázmotor és más ingóságok Egerben Miktári­ ut 5 a január 3-án, fél 11 óraikor. Ronik Lajjis, bír. végrehajtó’ O­F 17334 519398/1929. szám. 6130 P becsértékű­ tutorok, irodai berendezés, gépek és más ingóságok Budgfessen,’ Gömb‘ utca 44., Iszlen. január 3-án, 6 óraikor Dr. Zongor Endre. bir. végrehajtó. u­p­­­.T­.’l . 46216/1929. szám 3470 pengő becsertévü bútorok és él más ingóságok Budapesten, II. ker., Mrgil-körut 31/ 1 szám, III. emelet 6. alatt, 1930 január 1-a, féi­0 órakor J Makk Iván. bir. végrehajtó. O F 17350 * 1143/1929. szám. 1000 pengő becseréli prém, se­rény, szivógummi, fecskendő és más íróságok Fels­zabason, 1930. jan. 4-én, 9 órakor. Ks Róbert, ácsai bir. végrehajtó. O F 17357 487271/1929. szám. 2320 pengő becsélű butorok áruállvány, pultok, mérleg, mák- és koricadaráló * ’ más ingóságok Budapesten. Dohány-ut., földszinten­­­ január 3-án, 5 órakor. Dr. Szentmily László bir’ s végrehajtó. O­F 173L.­ I , 477168/1929. szám. 1110 pengő becsed bútorok és­­ más ingóságok Budapesten. Vill., Kötő­ u. 17, 12- 1 alatt, 1930. január 3-án, délután 4 ór. Bisisz­­i. hály, bir. végrehajtó. q 2089/ 1071/1929. szám. Bútorok és más­ságok Tisza­­karádon, 1930 január 4-én, délelőtt 1 órakor. Ha­­zay Béla, bir. végrehajtó. q 2071/ 11639/1929. szám. 12420 pengő k­ékű­ butor (traktor, cséplőszekrény, mérleg, lelés és más ingóságok Verpelét­en, január 9-én, 1érakor. Rosik Lajos, egri bir. végrehajtó. O p 17307 492208/1929. szám. 5790 pengő b.kü bútorok, zongora, festmények és más ingóságokpesten, VI.­ Vörösmarty­ utca 34/b. alatt, jan. 8-1­4 órakor. Reicher Aladár, bir. végrehajtó. O­F 17367 521914/1929. szám. 4000 pengő bel. szőnyegek és más ingóságok Budapesten, KerépMáv. Keleti­pályaudvar, teheráruraktár helyiségébe, jan. 3-án, 5 óraikor. Dr. Ladányi Lajos, bir. régi. O F 17347 49980/1929. szám. 3150 pengő becsészleti beren­dezés, mérleg és más ingóságok Buda, II. ker., Retek­ utca 3. alatt, jan. 7-én, 6 óra Takó István bir. végrehajtó. O F 1734/ 2734/1929. szám. 1320 pengő becsért(Orok, rádió és más ingóságok Sashalomban Pócse utca 11 alatt, 1930. jan. 3-án, 2 órakor. Pá­c, gödöllői bir végrehajtó. O F 17366 53256/1929. szám. 4800 pengő becs teherautó pótkocsi és fuvaroskocsik Budapestenegyi-út 46. szám alatt, január 7-én, fél 9 órakissó István, bir. végrehajtó. O 20800 969/1929. szám. 7060 pengő becsérbuzinmotor, 2 cséplőszekrény és mérleg Rumbanyj­ 7-én, 2 órakor. Szócska Dániel, vasvári bir. vé-ó. o 20797 416/1929. szám. 4230 pengő becsérleter­és be­rendezés, fegyverek, cséplőszekrény és ingóságok Tolnán, Magaspart 29. szám alatt, janién, 9 óra­kor. Neuschl Károly, szekszárdi bir. vég. O 20807 1900/1929. szám. 7850 pengő becsérelmények, •lovak és gazdasági felszerelés Lédbe, január 15-én, fél 12 órakor. Latzkó Tóth Istva­ényi bir. végrehajtó. O 20830 3100/1929. szám. 18666 pengő becs bútorok, hordók és más ingóságok Baján, Czirfuenc­ u. 53. szám alatt, január 10-én, 9 órakor. József, bir. végrehajtó. O 20760 499975/1929. szám. 3000 pengő becsi butorok és ■más ingóságok Budapesten. Ipar­ u. 5. sz.iz. január. 7-én, 4 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó V igrehajtó. O 20796 503252/1929. szám. 5330 pengő becsi bútorok, 1 pianínó, írógép és más ingóságok Budi. Teréz­­körút 6., V. emelet 4 ajtószám alatt, 3-án, 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir végrel O 20798 52967/1929. szám. 1570 pengő becs­­bútorok és más ingóságok Budapesten, Márvány, föld­szinten, január 3-án, fél 6 órakor. Makk Ir végre­hajtó. F 17372 46216/1929. szám. 3470 pengő becsérbőtorok és más ingóságok Budapesten, Margot-köru HI. em. 6. ajtószám alatt, január 3-án, fél 8 órákat Iván, bir. végrehajtó. 6 20799 10420/1929. szám. 5330 P becsértékű­­­, lovak és más ingóságok Hahóson, a majorban, i 14-én,i 2 órakor. Haán Gyula, nagykanizsai lsrehajtó. 7 17335 1833/1929. szám. 1320 P becsértékű­­sbuza és csikó Ládbesenyőn, január 15-én, fél 11 . Latzkó Tóth István, edelényi bir. végrehajtó. ) 20829 1969/1929. szám. 5342 P becsértékű­ 1­0. tégla és más ingóságok Polgáron, január 11-e órakor. Szű­csy Béla, túsza tölti bir. végrehajtó. ) 20850 2935/1929. szám. 57725 P becsértéki­ b­ Nova­­jon, Gallasy tanyán, január 18-án, 4 óraVenczel Gyula, mezőkövesdi bir. végrehajtó. 1 20814 482298/1929. szám. 12440 P becsértékű­ b. köny­vek, festmények, csillár, zongora és agóságok Budapesten, Andrássy­ ut 85., I. 16. a., júnin, fél 3 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. ? 17280 3762/1929. szám. 5752 P becsértékű­ áruememi­ és más ingóságok Németbolyon, 536. sz. már 11-én, 3 órakor. Kanyó Béla, mohácsi birp­ehaj!-­ 17336 485717/1929. szám. 3950 pengő bec­sés-m torok, gyalupadok és más ingóságok Budapesteiolder-u. 7/b., földszint 2. ajtószám alatt, január, fél 2 órakor. Horváth János, bir. végrehajtó.­’ 17369 . Budapesti Közlöny Hivatalos közölt hír de Int­én­y­ek kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalim: 1. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 715045/1929. szám. Az igazgatóság 7200 drb. s. tiszti, 450 drb. irodai altiszti és 7400 drb. altiszti nyári sapka készítési munkájára versenytárgyalást hirdet. Határnap január 14. *9819 januárul.

Next