Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. január (64. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-01 / 1. szám értesítője

2 hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Kerepesi-út, Máv. keleti-pályaudvar teheráruraiktánhelyisé­gé­be­n leendő megtartására határidőül 1930. év,­ január hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi november hó 23. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 17347 Árverés. Pk. I. 49980/2. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság P. I. 2854/3. 1929. számú végzésével dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Zwack J. és Társa végrehajtató részére Mészáros Miklós végrehajtást szenvedő''ellen 114 pengő 46 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításaikor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3150 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrende­lem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglal­­tatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, II. ker., Retek­ utca 3. szám alatt leendő meg­­tartására határidőül 1930. évi január hó 7. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróil­ag lefoglalt üzleti berendezést, mérleget és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi december hó 2. napján. Szabó István, kir. végrehajtó. O­F 17346 Árverés. B. v. 2734/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 322.143. számú végzése alapján dr. Gombos Aladár buda­pesti ügyvéd által képviselt Zeidner Sándor végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 502 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1320 pengőre becsült ingóságokra a felülfoglaltatok kö­vetelése erejéig is, a fenti számú végzéssel az árverést elrendeltem, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer­tek és annak végrehajtást szenvedettnél Sashalom, Pósa Lajos­ utca 11. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi január hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­­áron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégít­­tetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban történt és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnek vagy írásban adják be, vagy pedig szóval jelentsék be. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számit. Gödöllő, 1929. évi december hó 3. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 17360 Árverés. Pk. I. 53256/2. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 30033/3. 1920. számú végzésével ifj. dr. Fodor Károly ügyvéd által képviselt Pannónia Petra Ásványolajipar Részvény­társaság végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 200­0 követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 4800 pengőre becsült ingóságokra , fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Sashegyi­ út 46. szám alatt leendő megtartására ,határidőül 1930. év­i január hó 7. napjának délelőtti Séd 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt feh­­ér­án topor­tkocsit és fuvaroskocsikat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kiik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási­­jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés­­megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi november hó 23. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. O 20800 Árverés. 969/1929. vtgrh. szám. A vasvári j kir. járás­bíróságnak Pk. 2728/1929. számú végzése folytán dr. Morvai Béla budapesti ügyvéd által képviselt Hofherr- Lehrantz—Clayton-Shuttleworth Részvény­társaság ja­vára 4218 pengő tőke és járulékai erejéig Rum község­ben, az alperes házánál 1930. évi január hó 7. napján délután 2 órakor elárverezem a 7060 pengőre becsült fküverekező ingóságokat, úgymint egy benzinmotort, ketttő cséplőszekrényt és mérleget. Vasvár, 1929. évi ,december hó 16. napján. Szócska Dániel, kir. kir. végre­hajtó. O 20797 Árverés. 416/1929. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. f.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szekszárdi kiír. járásbiróságnak 1028. évi 1068/4. számú végzése következtében dr. Szily Géza tolnai ügyvéd által képviselt Klammer Bornál lotvai lakos javára 1720 pengő 16 fillér s járulékai ere­jéig 1928. évi szeptember hó 27. napján foganatosított kielé­gitési végrehajtás útján ;le- és felülfoglalt és 4230 pengő 12 fillérre becsült következő ingóságok, úgymint a (Pk. 5090/1928. számú jegyzőkönyvben 1—5. és 9—12. kétell alatt, valamint a Pk. 5823/1928. számú jegyző­könyvben 7., 8., 16., 22., 23., 25., 26., 28—30., 32—31., 43., 47. és 48—52.­­tétel alatti ingók, úgymint szoba­bútor és berendezés, fegyverek, cséplőszerény és egyéb itogók nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szekszárdi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 6155. számú végzése folytán 1720 pengő 18 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig Tolnán, Magaspart 29. szám alatt leendő megtartására 1930. évi január hó 10. napjának délelőtti 9 órája határidőül kif­izetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sél hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szekszárd, 1929. évi december hó 10. napján. Neuschl Károly, kir. kir. végrehajtó. O 20807 Árverés. 1900/4. 1929. vht szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az edelényi kir. járásbíró­ságnak 1929. évi 3972., 187. és 4611. számú végzése kö­vetkeztében dr. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt Borsodmiskolci Hitelbank, Főne­vére Ált. Bizt. és Kras­­nyitzky Ferenc javára 13095 pengő s járulékai erejéig 1929. évi augusztus hó 1. napján, foganatosított kielé­gítési végrehajtás útján le- és­­felülfoglalt és 7850 pen­gőre becsült következő ingóságok, úgymint termények, lovak és gazdasági felszerelések nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek az edelényi kir. járásbíróság 1929. évi Pk. 4509. szám­i végzése folytán 13000 + 73.781 g búza tőkekövetelése, ennek végzés szerint járó kama­tai, egyh­armaad százalék váltódij és eddig összesen 709 pengő 50 fillérben biróilag már megállapított költsé­gek erejéig Ládbesenyő községben leendő megtartására 1930. évi január 15. napjának délelőtti fél 12 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé­ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfogl­altat­ták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Ede­lény, 1929. évi december hó 18. napján. Latzkó Tóth István, kir. bír. végrehajtó. O 20830 Árverés. 3100/1929. végr. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai kir. járásbíróságnak 1928. évi P. 2690/3. számú végzése következtében dr. Bruck Aurél bajai lakos ügyvéd által képviselt Freidinger Jakab csávolyi lakos javára 1000 pengő­s járulékai ere­jéig 1929. évi január hó 16. napján foganatositott ki­elégítési végrehajtás utján 1?­ és felülfoglalt és 18.666 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint házi­­bútorok, hordók és egyéb ingóságok nyilvános árveré­sen eladatnak. Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1929. évi Pk. 10413. számú végzése folytán 1000 pengő tőkeköve­telés, ennek kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 153 pengő 76 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Baján, Czirfusz Ferenc­­utca 53. szám alatt leendő megtartására 1930. évi január hó 10. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendelt­élik. Baja, 1929. évi december hó 17. napján. Szegő József, kir. kir. végre­hajtó. ______________ 20760 Árverés. Pk. V. 499975/1929. szám. Ifj. dr. Fodor Ká­roly ügyvéd által képviselt „Eros“ Ásványolaj Vállalat javára 354 pengő 77 fillér követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 416622. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi augusz­tus hó 13. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzéseivel az árverés elrendeltetvén, ezt az árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Ipar­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi január hó 7. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1929. évi december hó 9. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O 20796 Árverés. Pk. IX. 503252/1929 szám. Dr. Ney Oszkár ügyvéd által képviselt Remington írógép Részvénytár­saság, valamint a Tries­ti Ált. Biztosító javára 47,12 dollár, Erczy Miklós, javára 40 pengő, Külföldi Dohány­áru Részvénytársaság javára 341,34 pengő követeléseik erejéig, 452 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 25550. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi augusz­tus hó 26. napján lefoglalt és 5330 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­telvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha­­kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. iker., Teréz-körút 6. szám V. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi január hó 3. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, pián­inót, írógépet és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, Budapest, 1929. évi december hó 2. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O 20798 Árverés. Pk. 1. 52967/1929. szám. Közhirré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 1927. évi 19552. számú végzésével dr. Száva Zoltán ügyvéd által képviselt Magyar-Hollandi Bank Részvénytársaság végre­hajtató részére, Dengler Gézáné és Dengler Géza végre­hajtást szenvedő ellen 400 pengő követelés és járulé­kai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1570 pen­gőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. ker, Márvány­ utca 14. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1930. évi február hó 3. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becs­áron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi november hó 21. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 17372 Árverés. Pk. I. 46216/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—HI. ker. kir. járásbiróság 1928. évi 23075. szám­i végzésével dr. Eisler Imre ügyvéd ál­tal képviselt Getto Mór végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő elten 135 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3470 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap­és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, II. ker., Margit-körut 31. szám, III. emelet 6. ajtószám alatt leendő­­megtartására határidőül 1930. évi január hó 3. napjának délelőtti fél 8 óráját tűzöm k­i, m­ikor a­­biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek­­készpénzfizetés mellett,­­becsáron alul is eladóim. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi november hó 22. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó.­­ 20799 Árverés. 10420/1929. vht. szám. Alul írott­­bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbiróságnak 1929. évi fenti számú végzésével dr. Bariba István ügy­véd által képviselt Adria Biztosító Rt. javára 1406 , és járulékai erejéig 1929. évi június hó 20. napján fogan­­natosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 5330 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : gőzgép, lovak stt­. ingóságok nyilvános árverésen el­ad­at­nak. Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1929. évi fenti számú végzése folytán 1406 pengő tőkekövete­lés, ennek 1928. évi szeptember bő 3. napijától járó 10%-os kamatai, 1 százalék váltódij és eddig összesen 341 pengőben biróilag már megállapított költségek ere­jéig a fizetett összeg levonásával Hahóton, a majorban leendő megtartására 1930. évi január hó 14. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron aluli is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felü­lfoglaltattlá­k és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykanizsa, 1929. évi december hó 27. napján. Hián Gyula,­­kir. kir. végrehajtó. O­F 17335 Árverés. 1833/4. 1929. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy az edelényi kir. járásbiróságnak 1929. évi Pk. 1359. számú végzése következtében dr. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt Borsodmiskolci Hitelbank javára 2400 pengő és járulékai erejéig 1929. évi július hó 25. napján foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján le- és felülfogla­lt és 1320 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : széna, búza és csikó nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésű­ek az edelényi kir. járásbiróság 1929. évi Pk. 1359. számú végzése folytán 2400 pengő tőkeköve­telés, ennek 1929. évi január hó 2. napjától járó 8%-os kamatai, 5 százalék váltódíj és eddig összesen 437 , 50 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Ládbesenyő községben leendő megtartására 1930. évi január hó 15. napjának délelőtti fél 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érülteti ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz-­ ­ ALOS 1900 január 1

Next