Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. február (64. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest 21e30,1 E Szombat, február 11 Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 uj hatod hasábos m/m sor (azaz annak térfogatai után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az o­V-és postaköltség Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés: 1494/1929. vhl. szám. Alulírott kir. végre­hajtó­­közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíró­ságnak 21387/1929. és 21398/1929. számú végzésével 134,82 ,-1­­85 pengő és járulékai iránt dr. Kardos Endre debreceni ügyvéd által képviselt Kardos László javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 5838 pengőre becsült ingóságokra a debreceni kir. járásbíróság fenti Pk. számú végzésével elrendelt árverésnek a még fennálló tartozás, a megállapított eddigi és ez utáni költség, illetőleg a fizetett összegek levonása utáni hátralék behajtása végett a helyszínen Debrecenben, Teleki­ utca 84. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1930. évi február hó 6. napjának délutáni­­ órája kifizetik, amikor a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak a lefoglalt: vendéglői berendezés, borok, rádió, sertések s egyéb ingók. Ezen ár­verés a fenti ingókra jogerős kielégítési zá­logjoggal biró más végrehajtátok, mint csatlakozók ja­vára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kifizetett. Debrecen, 1930. évi január hó 21. napján. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. O 1841 Árverés. 3479/1929. b. v. sz. A gyöngyösi kir. járás­­bíróságnak Pk. 12065/1929. számú végzésével dr. V­eisz Emil javára 201.16 pengő hátralékos tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 6923 pengőre becsült ingóságok, úgymint: különféle házi bútorok,­­ zongora, kocsik, stb. valamennyi foglaltató követelése erejéig is. Jelent­kezésre 1930. évi febr. hó 4. napján délelőtt 14 órakor Gyöngyösön, alperes lakásán tartandó nyilvános árve­résen eladatnak. Gyöngyös, 1930. évi január hó 8. nap­ján. Szamvár Lajos, kir. kir. végrehajtó.­­ 1837 Árverés. 629/1928. vl­l. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sümegi kir. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 3032. számú végzése következtében dr. Mayer Ernő ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Pft. javára 1959.24 pengő­s járulékai erejéig 1928. évi szeptember hó 18. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 5200 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: 1 darab Fiat személyautó és 1 darab teherautó nyilvános árverésen él adatnak. Mely árverésnek Sümegen leendő megtartására 1930. évi február hó 4. napjának délelőtti fl órája határ­időül ki­tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felü­lfoglaltatják és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a­­értelmében ezek javára is elrendeltetik. Sümeg, 1930. évi január hó 7. napján. Ormai László, kir. kir. végre­hajtó. O­F 1910 Árverés. 177/1929. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 1928. évi 225549/4. számú végzése következtében dr. Kádár Mihály ügyvéd által képviselt „Carbon“ Szénkereskedelmi és Ipari Rt. javára 484 pengő és járulékai erejéig 1929. évi január hó 11. napján fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2600 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: 50 mázsa csöves tengeri, 30 mázsa zab, egy lokomobil, két tehén nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a ráckevei kir. járásbíróság 1929 évi P. 112. számú végzése folytán hátralékos 284 83 pengő tőkekövetelés és 484.83 pengő után 1928. évi április hó 19. napjától 1929. évi április hó 15.-ig, 284.83 pengő után 1929. évi április hó 15. napjától járó 6% kamatai, és. váltódíj és eddig biróilag már megállapított költségeik erejéig Tökölön leendő meg­tartására 1930. évi február hó 6. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzették és ahhoz a venni szándéko­­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmeiben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és fel ilfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Ráckeve, 1930. évi január hó 15. napján. Halmos Antal, kir. kir. végre­hajtó. O­F 1915 Árverés. Pk. I. 61398/3. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 30022/3. 1929. számú végzésével dr. Sziklai Jenő ügy­véd által képviselt Uránus keresk. rt. végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 173 pengő 40 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1010 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. kerület, Táborhegy, 2224 helyrajzi szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1930. évi február hó 6. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt puska, rádió, mérleg, kocsi, ló és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi január hó 6. napján. Rakssányi Zoltán, kir. bír. végrehajtó. O­F 1880 Árverés. Pk. IX. 528573/1929. szám. Dr. Sziklai Jenő ügyvéd által képviselt Pollatsek és Epstein javára 324,75 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti I—111. kerületi királyi járásbíróság 1929. évi 24222. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi novem­ber hó 30. napján lefoglalt és 5000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi tur. járásbíróság fenti szánni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­ta­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten IX. kerület, Ráday utca 24. szám alatti Danubius garázsban leendő megtartására határidőül 1930 évi február hó 14. nap­jának délutáni 3 órája tüzelik ki, ami 1 •.• \ Wrón­ag le*­foglalt személyautó a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adn­i. Buda­pest, 1930. évi január hó 13. napján. Kirchner Béla, kir kir. végrehajtó. O­F 1881 .Árverés. Pk. I. 50987/5. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. I. 50967/2. 1929. számú végzésével dr. Lederer Antal ügy­véd által képviselt Streicherné Farkas J. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 110 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1622 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Tóth Lőrinc­ utca 35. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi február hó 10. nap­jának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett bet­áron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi december hó 11. napján. Engler Kálmán, kir kir. végrehajtó. O­F 1869 Árverés Pk. T. 58362/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a mohácsi kir. járásbíróság 1371/1928. számú vég­zésével dr. Havas Vilmos ügyvéd által képviselt Szép­művészeti és műkereskedelmi rt. és ügyvéd által nem képviselt Pető Emil végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 441 pengő 77 fillér + 74 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt é­s 4215 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére­­ jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a­­ végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Horthy­­ Miklós­ út 116. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi február h­ó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, zongora, képek, szőnyeg, férfiöltöny, grammofon és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1920. évi november hó 25. napján. Dr. Dob­­rovits Aladár, kir. kir. végrehajtó, O 1I­ 1870 Árverés. Pk. 367690/1928. szám. Dr. Delhaes Rigaud ügyvéd által képviselt Jaschke Anna javára 160 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1927. évi F. II. 4186. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi október hó 22. napján le- és felülfoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szálla végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent irt, valamint zálogjogot szerzett ■más foglaltatok javára is, a vhajtást szenvedőnél Buda­pesten. V. kerület, Markó­ utca 25. szám, központi kir. járásbíróságnál (alagsor) leendő megtartására határ­időül 1930. évi február hó 6. napjának délutáni fél 1 órája főzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festményt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi január hó 14. napján. Dr. Bochkor Elek kir. kir. végrehajtó. O­F 1858 Árverés. Pk. V. 498105/1929. szám. Dr. Dietz István ügyvéd által képviselt Farkas Sándor javára 64 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 24620. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi augusztus hó 2. napján le­t­s felülfoglalt és 2565 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fentirl, valamint zálogjogot szerzett m­ás foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, V. kerület, Jókai-tér 7. szám alatt leendő megtartására 1930. évi február hó 5. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­ alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi január hó 9. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 1867 Árverés. Pk. IX. 535331., 536007/1929. sz. Dr. Bleyer Imre ügyvéd által képviselt Braun Mór javára 235­­ és járulékai erejéig, dr Torda László ügyvéd által kép­viselt Wachs Izsó javára 300 pengő és járulékai erejéig, a fenti és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 29905. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szemvédőtől 1929. évi december hó 28-án lefog­lalt és 2700 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szánni végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VII. kerület, Akácfa­ utca 57. szám alatt, földszinten leendő megtorlására határidőül 1930. évi február hó 3. napjának délelőtti 9 órája tüze­lik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezések, vegyes háztartási cikkek, mérlegek, szappanok, festékek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, ese­teg becsáron alul is, el fogom adni. Hajnal Ipari Rt. javára 37,02 pengő és járulékai. Budapest, 1930. évi január hó 14. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 1875 Árverés. Pk. X. 534567/1929. szám. Dr. Bárra Károly ügyvéd által képviselt gróf Pálffy Daui József javára 54 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi december hó 10-én lefoglalt és 2160 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből i:­ nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha Melégí­­tési joguk ma is fennáll és ha ellen­ük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. kerület, Vörösmarty­ utca 48. sz. alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1930. évi február hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Halmos Jenő ügyvéd által képviselt Egyesült Malomipar javára ISO pengő és járulékai, dr. Bihar Jenő ügyvéd által képviselt Zweig Vilmos Fia javára 75,51 pengő és járulékai, dr. Heidlberg Márton ügyvéd által képviselt R. Selig & Haike javára 434 pengő és járulékai, dr. Fejér Leó ügyvéd által képviselt Róna Gyula javára 45 pengő és járulékai, dr. Bolond Béla ügyvéd által képviselt Loulcher Ferenc javára 62 pengő és járulékai, dr. Weiszberger Imre ügyvéd által képviselt Vasady Egyes szám fix-a: 20 fillér­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék