Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. március (64. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-01 / 50. szám értesítője

Budapest &.30. 50. számi Szombat, március 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata), után 20 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség, járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt, és 2225 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedőmés Budapesten, III. ker., Apát­ utca 40. szám alatt tevő üzletben és III. ker., Búza­ utca 17. szám alatt leendő megtartására határidőig. 1930. évi március hó 3 napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberen­dezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsá­ron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjogul« a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­­megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi január hó 28. napján. Szabó Ist­ván, kir. kir. végrehajtó. O­F 3586 Árverés, Pk. I. 50552/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. ker. járásbíróság 1929. évi 31339. számú végzésével dr. Soltész Zoltán ügyvéd által képviselt Berger Testvérek végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 750 pengő 22 fillér köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2090 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Zs­igmond-U­lca 3. szám, III. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi március hó 3. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, kosztü­möt, bundát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi február hó 3. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir kir. végrehajtó. O­F 3585 Árverés. Pk. I. 60981/2. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. bír. járásbíróság 1029. évi 12970/2. számú végzésével dr. Fuchs Gyula ügyvéd által képviselt Hunnia Csokoládé, Dragée Különlegességek és Bonbongyár végrehajtató részére, végrehajtási szenvedő ellen 7 pengő 08 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I.­­ker., Alkotás­ utca 39. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi március hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, miikor a bíróilag lefoglalt tetős gépkocsit a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi január hó 2. napján. Engter Kál­mán, kir. kir végrehajtó. O­F 3630 Árverés­ek IX. 603301/1930. szám. Dr Matavovszky Pál ügyvéd által képviselt Adamár és Gárdai cég javára 486 14 pengő és járulékai erejéig, Börcsök és Társa cég javára 44 18 pengő és járulékai, a fenti és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1929. évi 279115. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 14. napján lefoglalt és 2888 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI­­.-c 20 §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, IX. ker., Mester­ utca 5. szám. földszinten és foly­tatva IX. ker., Üllői­ út 18. szám alatti Bútorcsarnokban leendő megtartására határidőül 1930 évi március hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gyalupadok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi február hó 8. napján. Báth­or József, kir kir. végrehajtó. O­F 3624 Árverés. 535870. és 535880/1929. szám Dr. Székely Hermann ügyvéd által képviselt Tihanyi Ferenc javára 60+27 pengő és járulékai, ehhez csatlakozhatnak Rónai Béla 400 pengő, Szűcs Zsigmond 2000 pengő, Stern Henrik 324 pengő, Fonciére Ált. Bizt. Rt. 15.70 pengő, Phönix és Bécsi Egyes. Bizt. Rt. 12 pengő, Wilk és Haiti 56.84 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 125709. és 125914. számú vég­zéseivel elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 6. napján lefog­lalt és 2100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatik javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Kelemen­ utca 23. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi március hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, antik szekrények, garnitúra s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi január hó 31. nap­ján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 3622 Árverés. Pk. VII. 600885/1930. szám. Dr. Kalmár Simon Ernő ügyvéd javára 65 pengő és járulékai, dr. Nyári Miklós ügyvéd által képviselt Schmied­ Dániel javára 217,74 pengő és járulékai, dr. Mekker György ügyvéd által képviselt Go­lieb Jenő javára 200 pengő és járulékai, ifj. dr. Vajda Jenő ügyvéd által képviselt Salgó Testvéreik javára 156,68 pengő és járulékai, dr. Konkoly Elemér ügyvéd által képviselt M. Kir. Szab. Emelőgép javára 180 pengő és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 111285. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 7. napján le­foglalt és 2500 pengőre­­becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az eset­re, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Magdolna­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi már­cius hó 4. napjának délutáni fél 4 órája tüzelik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, pianinó, vendéglői be­rendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom a fili. Budapest, 1930. évi február hó 6. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 3617 Árverés. 343/1930. vh. szám. A tokaji kir. járásbíróság 1929. évi Pk. 6198. számú végzése folytán Kőbányai Pol­gári Serfőző Rt. javára 470 pengő 10 fillér tőke és járulé­kai ügyében lefoglalt és 1870 pengőre becsült vadász­fegyver, korcsmai berendezés, házi bútorok, bor, külön­féle pálinkák és egyéb ingóságokat készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén bocsáron alul is, el fogom árverezni Tarcalon, adós lakásán és korcsmái helyiségében 1930. évi március hó 11 napján délután háromnegyed 4 óra­kor. Az elsőbbségi igény az árverés megkezdéséig nálam adandó, vagy jelentendő be és az árverést jelentkezés esetén más végrehajtató javára is meg fogom tartani. Tokaj, 1930. évi február hó 20. napján. Dr. Varga Má­tyás, kir kir. végrehajtó. O­F 3618 Árverés. Pk. V. 504930/1929. szám. Dr. László Árpád ügyvéd által képviselt Schwarcz Zsigmond javára 70 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 259255. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1929. évi szeptember hó 28. napján le­­foglalt és 4930 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Hernád­ utca 7. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi március hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi január hó 22. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 3593 Árverés. Pk. IX 524430/1929. szám. Dr. Rózsa Miklós ügyvéd által képviselt Autóhitel Rt. javára 1860.99 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1929. évi 339865. számú végzései­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi november hó 15. napján lefoglalt és 6000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével az Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. G. 71436/1930. G. II. szám. Pályázati Hirdetmény. A Máv. Igazgatósága cca 3500 tekercs különféle kát­rányos fedéllemez szállítására nyilvános pályázatot hir­det. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó 71436. 1930. számú pályázati felhívás díjtalanul megszerezhető VI. ker., Andrássy­ út 73. szám, III. emelet G. II. osztályá­ban. Pályázati határidő március hó 14 déli 12 óra. *1872 Máv. Igazgatóság, 72049/1930. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 14.000 darab sásgyékény lábtörlő szállítása iránt nyilvános pá­lyázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1930. évi március hó 20. nap­ján déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI. ker., Andrássy­ ut 70. szám, III. emelet 377. ajtószám) tekint­hetők meg, illetve vehetők át. Budapest, 1930. évi február hó. Az igazgatóság. *1873 (Utánnyomást nem díjazunk.) Ingó árverések. Árverés. 58488/1929. I. u­. o. szám. A m. kir. központi vámigazgatóság közhírré teszi, hogy az irattárból ki­selejtezett 1918/19. évi ügyiratok 1930. évi március hó 12-én délelőtt 10 órakor (IX., Fővámház, I. emelet 1. szám) a legtöbbet ígérőnek, azonnali készpénzfizetés ellenében el fognak adatni. Az árverésre kerülő, mintegy 15—20­0 papíranyag az árverés megkezdése előtt a fővámház pincéjében meg­tekinthető. A megvásárlandó papíranyag csakis hazai gyáraknak adható tovább feldolgozás végett. Az árverésen ajánlatok­­­kénti egységáron leendők. A nyertes ajánlattevő a megvásárolt papíranyag mennyiségét saját költségén köteles lemérlegeltetni. Budapest, 1930 évi február hó 20. napján. M. kir. köz­ponti vámigazgatóság. 3—3­0 *1821 Árverés. Pk. I. 60729/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir.­­törvényszék Ke. 31268/1929. számú végzésével dr. Spitz Károly ügyvéd által képviselt Hubert és Társa végrehajtató részére, végrehajtást szen­vedő ellen 2000 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 5630 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és f­el­ül­­­foglal­tatóik követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. ker., Donáti-utca 26. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi március hó 6. nap­jának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, személy­autót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. év. február hó 8. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir végrehajtó. O­F 3602 Árverés. Pk I. 61070/2. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III ker. kir. járásbíróság 1929. évi 30766/2. számú végzésével dr. Fischhof Ernő ügyvéd által képviselt Tischler János végrehajtató részére, végre­hajtást szenvedő ellen 46 pengő 73 fillér követelés és Elgyes szám­ára 60 fillér.

Next