Budapesti Közlöny, 1930. április (64. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

;­ 6. az intézet orvosa, esetleg a vidékiek részé­ről más orvos által a gyermek egészségi állapo­táról kiállított bizonyítvány ; 7. a gyámnak, vagy esetleg életben levő anyá­nak a nyilatkozata arról, hogy felvétel esetére a gyermek nevelésére és ápolására nézve minden beavatkozási jogról lemond és a gyermekkel való személyes érintkezése tekintetében az inté­zetnél fennálló szabályoknak magát feltétlenül aláveti. Budapest, 1930. évi március hó 27-én. A miniszter helyett: Vitéz dr. Végh s. k. 3—1. államtitkár. 840—5/11—1930. szám. Pályázat hirdetmény a m. kir. állami tanítóképző-, tanitónőképző és kisdedóvónőképző-intézetekbe való felvétel tár­gyában. (Közzététezik a magyar királyi vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter S­ió—Olll—1930. VI. számú rendelete alapján.) 1. A bajai, 2. a budapesti I. ker. (Ferry Oszkár­ u. 40.), 3. a csurgói, 4. a jászberényi, 5. a kiskunfélegyházai, 6. a kőszegi, 7. a nyíregyházai, 8. a pápai állami tanítóképző-intézetek ; 1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43.), 2. a budapesti VII. ker. (Damjanich-u. 43.), 3. a cinkotai, 4. a győri állami tanítónőképző-intézetek ; végül a budapesti VII. ker. (Szegényház-tér 7.) állami kisdedóvónőképző-intézet I. osztályba az 1930/31. iskolai évre felvételért pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsi magaviseletű tanulók, akik életük 14. évét betöltötték, de a 16. életévet még nem lépték túl s akiknek a pol­gári iskola vagy középiskola IV. osztályáról szóló félévi értesítőjük, illetőleg ugyanazon osztályról szóló bizonyítványuk általános jeles, vagy legalább általános jó tanulmányi elő­menetelt igazol. Általános jeles bizonyítvány e felvétel szempontjából az, amelyben a rendes tárgyakból legfeljebb csak egy jó , általános jó a bizonyítvány, ha legfeljebb egy elégséges for­dul elő. A pályázat folyamodás útján történik. A folyamodók kérvényüket a tanítóképző-inté­zetek kir. Főigazgatóságához címezve, folyó évi április hó 30-ig azon intézet igazgatóságánál tar­toznak benyújtani, amelybe felvétetni kívánnak. Más után (esetleg közvetlen a minisztériumba) beadott folyamodványok iktatás és tárgyalás nélkül fognak folyamodónak visszaküldetni. Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik során valamely tantárgy tanulása alól fel voltak mentve, felvételük esetén a tanév elején sikeres felvételi vizsgáit tartoznak tenni. A szabályszerű, ezidőszerint 1­ 60 pengős bé­lyeggel ellátott kérvényhez a következő okmá­nyok csatolandók : 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó értesíti, érzékszervei teljesen egészségesek, beszélőszerve és színérzéke hibát­lan és így a tanítói, illetőleg óvónői pályára alkalmas ; 3. iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy folyamodó a polgári iskola, vagy közép­iskola négy osztályát a fentebb jelzett ered­ménnyel elvégezte ; ha folyamodó a kérvény be­adása idején a IV. osztály elvégzését igazoló bi­zonyítvánnyal még nem rendelkezik, a III. osz­tálybeli bizonyítványát és a IV. osztálybeli félévi értesítőjét csatolja ; 4. újkeletű hiteles községi bizonyítvány a családfő polgári állásáról, vagyoni állapotáról, jövedelméről és a kérvényző esetleges magán­­vagyonáról vagy ösztöndíjáról, továbbá a családtagok számáról, életkoráról és a családfő közvetlen gondozása alatt álló gyermekek számáról. 5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben mint rendes tanulók iskolába nem jártak, erkölcsi magaviseletük kifogástalanságáról sza­bályszerű községi bizonyítványt is tartoznak mellékelni. Minden melléklet szabályszerű okmány­bélyeggel látandó el, akiknek újkeletű hiteles szegénységi bizonyítványuk van, azok folya­modványa, valamint a folyamodvány mellék­letei is bélyegmentesek. Valamennyi intézetben a felsőbb évfolya­mokba rendszerint a megfelelő alsóbb osztály­ból fellépő intézeti rendes növendékek vétet­nek fel. Azok a tanulók, akik gimnáziumi (esetleg reálgimnáziumi), reáliskolai vagy leánygim­­náziumi érettségi vizsgálatot tettek, a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet V. osztályába fo­lyamodhatnak s amennyiben hely van, abban az esetben vétetnek fel, ha az iskolai év elején sikeres különbözeti vizsgálatot tesznek a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet I.—IV. osztályai­nak következő tárgyaiból : a test- és élettanból, a nevelés-, tanítás- és módszertanból, a földrajz IV. osztálybeli anyagából, a szerves kémiából (e tárgyból a reáliskolát végzett tanulók fel­mentetnek), a gazdasági ismeretekből, az ének­ből, a zenéből, a kézimunkából; a rajzból azok a gimnáziumi és leánygimnáziumi tanulók, a testgyakorlásból pedig azok a leánygimnáziumi tanulók tesznek vizsgálatot, akik a rajzot, illető­leg testgyakorlást mint rendkívüli tárgyat nem tanulták. A felső kereskedelmi iskolának érettségi bi­zonyítványa — tekintettel ez iskolafajnak kife­jezetten szakiskolai jellegére — a tanítóképző­­intézetekbe való felvételt illetőleg semmiféle előnyt nem nyújt. Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban a tartásdíj havi 50 pengő. Nagyon indokolt ese­tekben a tartásdíjat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium legfeljebb a rendes tartásdíj felére mérsékelheti. Ingyenes kedvezménnyel új nö­vendékek nem vétetnek fel. A díjak havonként és előre fizetendők be az intézet pénztárába. A 24.906/1927. VI. számú rendelettel meg­állapított díjakat minden növendék köteles az intézet pénztárába befizetni. A befizetés a beírás alkalmával egy összegben történik. A budapesti VII. ker. állami tanítónőképző­­intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, oda tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. A felvételekről, az esetleges kedvezményekről, a jelentkezés idejéről, valamint a fizetendő díjakról, a kötelezett felszerelésről a folyamo­dók az intézet igazgatósága útján értesíttetnek, azzal a hozzáadással, hogy a felvétel csak akkor BUDAPESTI KÖZLÖNY 1930 április 1.­ 87.225/1929. F. M. szám. Magyarország területén élő növények kereskedésével s azok külföldre szállításával foglalkozó és az 1882. évi XV. t.-c.-be iktatott berni nemzetközi phyiloxera-egyezmény kiegészítéséről szóló 1889. évi XII. t.-c. értelmében szabadforgalomra jogosított kertészetek kimutatása az 1930. évben. Liste des étabüssements d'horticulíure de l’année 1930 sur le territoire de Hongrie s’occupant du commerce et de í’exportation tles plantes vivaníes jouissant du droit du libre trafic en vertu des űispositions de la Sói XL! de fan 1889 formánt complément á la lói XV de fan 1882 sur la Con­vention internationale phyiloxérique de Berne, Vármegye Comitat A kertészet tulajdonosa s a kerti telep közelebbi meghatározása (virág-, gyümölcskertészet, faiskola stb.) Nom de Vhorhiculteur et description précise­­de Volablisssment (fleurs, arbres fruisiers, pepiniéres etc.) A kertészet helye Lieu de l'horticulture Krebsz Zoltán kertészete Szarvas nagyközség kertészete 3 Csanád-Arad-Torontál Somogyi Imre kertészete Klárafalva Horváth István kertészete Szőreg Kovács István kertészete Lengyel Antal kertészete Ifj. Ökrös Mihály kertészete Ifj. Gilot Péter kertészete Újszentiván Ifj. Juhász János kertészete Községi kertészet Ifj. Krauzer József kertészete Szanka Antal kertészete­­ Szanka Mihály kertészete­ Sorszám Numéro 1 Abaúj-Torna Dr. Nagymáthé Gyula kertészete Zsujta, Békés gr. Meran Jánosné kertészete Kőrösladány Demeter István kertészete Szarvas válik véglegessé, ha a felvett tanulók a folyó iskolai év végén az intézetben tartandó orvosi vizsgálat, zenei hallási és színérzéki vizsgálaton tanítói pályára alkalmasaknak találtatnak. Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos bármely természetű fel­világosítást az illetékes intézeti igazgatóság ad, tehát tájékoztatásért oda kell fordulni. A megkeresésekhez válaszbélyeg csatolandó. Budapest, 1930. évi február hó 15-én. Gróf Klebelsberg Kunó s. k. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. A kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola veze­tősége az 1930. évi május hó 1-én kezdődő egyéves tanfolyamra pályázatot hirdet. A felvett tanulók lakást és teljes ellátást élvez­nek, melynek ellenében tartoznak havi 32 P-t — félévenként előre — az iskola pénztárába befizetni. Felvétel esetén számtanból felvételi vizsga teendő. Felvételi feltételek a következők : 1. betöltött 17 éves kor, mely keresztlevéllel igazolandó, 2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizo­nyítvánnyal igazolandó, 3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazolá­sára, hogy belépni óhajtó jól tud írni és olvasni és a négy alapművelettel számolni, 4. kiskorúság esetén írásbeli nyilatkozat kívántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételébe beleegyezik és hogy a tanfolyam tartama alatt a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magára vállalja, 5. a magyar nyelv leírása, 6. kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó, 7. himlőoltási bizonyítvány. A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaság­ban már alkalmazva voltak, előnyben része­sülnek. Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni óhajtják, a fentemlitett bizonyítványokkal fel­szerelt és sajátkezüleg irt folyamodásukat leg­később f. évi április hó 15-ig a kisbéri m. kir. ménesbirtok igazgatóságának cimezve, alulirt iskola vezetőségéhez nyújtsák be. Svisbér-Vasdinnye, 1930. évi február hó. A kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola vezetősége.

Next