Budapesti Közlöny, 1930. május (64. évfolyam, 98-123. szám)

1930-05-01 / 98. szám

1930 május 1.I 2.852/1930. szám. Pályázati hirdetmény. , A vezetésem alatt álló szegedi kir. ker. bör­tönnél betöltendő, az 1927. évi 9.000/M. bj. számú kormányrendelethez csatolt 13. számú kimutatásban megállapított fizetéssel, valamin­t egyéb szabályszerű illetményekkel javadalma­zott s az állami rendszerű II. osztályú altisztek csoportjába tartozó börtönőri állásra, a m. kir. igazságügyminiszterium 16.113/1930. I. M. VI. szám alatt kelt rendelete következtében pályá­zatot hirdetek. A kinevezendő börtönőr a rendszeres fegyve­res őri szolgálat mellett, mint a szolgálatvezető beosztottja, irodai munkára is fog alkalmaz­tatni, aminek következtében pályázóktól a gép­írásban való teljes jártasság és egyszerűbb ir­o­­dai munkák elvégzéséhez szükséges képessé­g megkívántatik. A gépírásban való teljes járta­s­­ság az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgá­ó Országos Bizottság bizonyítványával igazo­landó, avagy köteles pályázó a gépírásban való gyakorlatát a börtönigazgatóság előtt foganato­sítandó próbaírással beigazolni. Az állás betöltésénél elsőbbséggel bírnak az igazolványt nyert altisztek, úgyszintén a rendel­kezési állományba helyezett és létszámapasztás folytán elbocsátott állami alkalmazottak. A sajátkezűleg irt, a szegedi kir. kerületi börtönigazgatósághoz címzett és 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel ellátott pályázati kér­vényeket, a pályázó születési anyakönyvi kivo­natával, az illetékes közigazgatási hatóság ál­tal kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, hatósági orvosi bizonyítvánnyal felszerelve a jelen hir­detménynek a Budapesti Közlönyben való har­madszori megjelenésétől számított 4 hét alatt kell ezen igazgatóságnál benyújtani. Azoknak a pályázóknak, akiknek a trianoni békeszerződéssel Magyarországtól átcsatolt te­rületen van községi illetőségük, igazolniuk kell azt is, hogy a magyar állampolgárság fenntar­tására irányuló elhatározásukat kellő időben szabályszerűen bejelentették. A kinevezés egyelőre ideiglenes és csak két évi kifogástalan szolgálat után válik véglegessé.­­ Kellőleg fel nem szerelt, vagy elkésve érke­zett pályázati kérvények nem fognak figyelemig vétetni. Szeged, 1930. évi április hó 25.-én. Kir. Ker. Börtönigazgatóság. 3—3 102.707/1930. III. b. szám. Hirdetmény Hévíz Gyógyfürdőn köztisztviselők részére fel­ajánlott kedvezmény tárgyában. Hévíz gyógyfürdőtelep igazgatósága az állam­­vasuti arcképes igazolvánnyal rendelkező összes állami alkalmazottak, valamint igényjogosult családtagjaik részére a folyó évi fürdőévad alatt az elő- és utóidényben (május hó 1-től június 1® 8-ig, valamint augusztus hó 26-tól szeptember hó 30-ig) a szoba-, valamint a gyógyfürdőárak­ból a Hévíz fürdőtelepen lakó vendégek részére 25%-os árkedvezményt ajánl fel. Azon arcképes igazolvánnyal rendelkező állami alkalmazottak és igényjogosult csak­is­­tagjaik részére pedig, akik az említett fürcse­­idény alatt a telep vendéglőjében étkeznek­­és amennyiben egy ágyas szobát vesznek igényb­e, napi 7 pengő 20 fillér ellenében teljes ellátást nyújt. (Teljes ellátás alatt a lakás, élelmezés, gyógyfürdő, valamint gyógy- és zenedíj értendő.) Azon állami alkalmazottak és igényjogosult családtagjaik részére pedig, akik két ágyas szobában helyeztetnek el, a fenti teljes ellátást személyenként és naponként 6 pengő 90 fillérért nyújtja. A kedvezmény elnyerése iránt külön kérvé­­nyezés nem szükséges, mivel a kedvezményre való igényjogosultság a fürdőigazgatóságnál az államvasuti arcképes igazolvánnyal lesz igazo­landó. Budapest, 1930. évi április hó 24-én. M. kir. népjóléti és munkaüg­yi 10—6 minisztérium. BUDAPESTI KÖZLÖNY 3­ 742—0/2—1930. szám. Pályázati hirdetmény. Okleveles gazdáknak a kiskunfélegyházai állami tanítóképző intézet V. osztályába való felvétele tárgyában. A kiskunfélegyházai állami tanítóképző inté­zet 1930/31. tanévének V. évfolyamára 10 helyre pályázat hirdettetik. Ezen helyek közül 5 ösztöndíjas, 5 pedig fize­téses hely.­­ Pályázhatnak 24-ik életévüket még be nem töltött oly nőtlen okleveles gazdák, akiknek reálgimnáziumi, gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványuk és legalább jó gazda­sági akadémiai oklevelük van. Ép, erős, egészséges szervezet annál is inkább megkívántatik, mivel a gyakorlati munkákban való részvétel alól felmentésnek helye nincsen. A kérvényeket a m. kir. vallás- és közoktatás­ügyi miniszterhez címezve azon gazdasági aka­démia igazgatóságához kell benyújtani, amely akadémián folyamodó oklevelét nyerte. Pályázati határidő : 1930. évi junius hó 1. A beérkezett pályázati kérvényeket a gazda­sági akadémia igazgatósága átvizsgálja és rész­letes jelentés kapcsán azokat összesítve folyó évi június hó 5-ig a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel.­­) A pályázók közül a felvételt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter eszközli.­­ A szabályszerűen bélyegeit kérvényhez a kö­vetkező okmányok csatolandók :­­ a) születési anyakönyvi kivonat,­­ b) Csonka-Magyarország területén szerzett vagy honosított gazdasági akadémiai oklevél, továbbá reálgimnáziumi, gimnáziumi vagy reál­iskolai érettségi bizonyítvány, c) erkölcsi bizonyítvány, d) erős és teljes egészséges szervezetről, vala­mint testi és szellemi épségről szóló hatósági tisztiorvosi bizonyítvány, e) magyar állampolgárságot igazoló hatósági bizonyítvány,­­ f) esetleges szolgálati bizonyítvány. A pályázati kérvényben feltüntetendő az, hogy a kérelmező ösztöndíjas, vagy fizetéses helyre kéri-e a felvételt. Az ösztöndíjas helyekre pályázók tartoznak a fentebb említett okmányokon kívül vagyonta­­lanságukat igazoló községi bizonyítványt, to­vábbá egy a község elöljárósága előtt kiállított olyan szülői vagy gyámi nyilatkozatot csatolni, amely nyilatkozatban a szülő vagy gyám kötele­zettséget vállal arra, miszerint a szóbanforgó intézetet végzett hallgató valamely önálló gazda­sági népiskolánál vagy más iskolánál (intéz­ménynél) alkalmazást köteles vállalni, abban az esetben, amennyiben a képző szabályszerű el­végzésétől számított három hónapon belül az alkalmazás megkezdésére felhívást kap. Az említett nyilatkozatban a szülőnek vagy a gyámnak kötelezettséget kell vállalnia továbbá arra, hogy az intézetben eltöltött idő alatt a kép­zést illetően felmerült költségeket félév alatt megtéríti az alábbi esetekben is : A) Amennyiben az intézet szabályszerű elvég­zésétől számított 3 hónap alatt a felmerülő szükséghez képest kibocsátandó felhívásra a végzett hallgató valamely önálló gazdasági nép­iskolánál vagy más iskolánál (intézménynél) al­kalmazást nem vállal. B) Ha a hallgató tanulmányait bármely saját hibájából felmerülő ok miatt kénytelen félbe­­szakítani. C) Ha a hallgató a képzőben eltöltött tanul­mányi idő alatt nem tanúsít jeles, illetve leg­alább jó tanulmányi eredményt. A felvétel véglegessé csakis akkor válik, ha a kérvényező az illető tanítóképző intézet igazga­tósága által kitűzendő határidőn belül sikeres különbözeti vizsgálatot tesz a tanítóképző inté­zet I—IV. osztályának test- és élettan, nevelés- és tanítástan tárgyaiból, úgyszintén a földrajz IV. osztálybeli anyagából. Annak elérése céljából, hogy a tanítóképző intézet V. osztályába véglegesen felvett hallga­tók az intézet tanulmányi rendjének megfelelni képesek legyenek, a tanítóképző intézet­ének, zene, kézimunka és rajz tantárgyaiból nevezet­tek kötelesek oly ismeretekre szert tenni, hogy az V. osztály ezen tantárgyaiban a többi növen­dékekkel fennakadás nélkül együtt haladhassa­nak. A véglegesen felvett hallgatók tanulmányaikat pontosan és szorgalmasan elvégezni és a tanév minden hónapjában két félnapon át a tanító­képző intézet székhelyén lévő önálló gazdasági népiskola tanításában és ügykezelésében részt venni tartoznak. Az ösztöndíjas helyre felvett hallgatók a taní­tóképző intézet 10 hónapi tanulmányi ideje alatt a tanítóképző intézet igazgatóságához utalvá­nyozott havi 80 (Nyolcvan) pengő ösztöndíjban részesülnek abban az esetben, amennyiben a tanítóképző intézet előírt tantárgyaiból legalább jól megfelelnek, továbbá, ha a kijelölt gazdasági népiskola tanításában és ügykezelésében kiváló eredményt érnek el. A hallgatók az említett ösz­töndíjból kötelesek tanulmányaikkal kapcsola­tos összes kiadásaikat (tehát a tanulmányi ki­adásokat, továbbá az élelmezés, lakás, stb. költ­ségeit) fedezni, mert az említett ösztöndíjon kí­vül részükre más kedvezmény nem fog engedé­lyeztetni. Budapest, 1930. évi április hó 16-án. A miniszter helyett: Dr. Petri Pál s. k. 5—3 állam­mtitkár. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a kamara választmánya I. az ügyvédek lajstromába felvette : dr. Gedő Mór Béla, VI., Nagymező-utca 35. szám, dr. Hersch Ernő, VII., Kertész-utca 42—44. szám, dr. Stein Pál, V., Géza-utca 1. szám, dr. Szepesi László, V., Nádor-utca 16. szám, dr. Vincze Oszkár, VII., Hernád-utca 7. szám, dr. Wegrosztó Pál, V., Személynök-utca 21—23. szám, ügyvédeket; II. az ügyvédek lajstromából törölte ; dr. Berkovits B. Bertalan ügyvédet a pécsi ügyvédi kamara területére „Bácsalmására tör­tént elköltözése, dr. Hajnal József ügyvédet önkéntes lemon­dás, dr. Horváth Gyula ügyvédet elhalálozás, dr. Palotai Ignác ügyvédet elhalálozás, dr. Reményi Emil ügyvédet önkéntes lemon­dás, dr. Szondy Károly ügyvédet a kecskeméti ügyvédi kamara területére „Kecskemétére tör­­tént elköltözése, dr. Ziehn Alfréd ügyvédet az 1928. évi XI. t.-c. 1. §-a alapján ; III. gondnokul kirendelte : a néhai dr. Palotai Ignác ügyvédi irodája ré­szére dr. Vári Rezső ügyvédet, az 1928. évi XI. t.-c. 1. §-a alapján törölt dr. Ziehn Alfréd ügyvédi irodája részére dr. Pár­kány Mór ügyvédet; IV. tudomásul vette , hogy az önkéntes lemondás folytán törölt dr. Hajnal József ügyvédi iratait dr. Katona László ügyvédnek,­ az önkéntes lemondás folytán törölt dr. Re­ményi Emil ügyvédi iratait dr. Reményi Zoltán ügyvédnek adta át; V. elrendelte: dr. Földesy Ernő ügyvédjelölt elveszett arc­képes igazolványának megsemmisítését. A szolnoki ügyvédi kamara választmánya közhírré teszi, hogy I. az ügyvédek névjegyzékéből törölte : dr. Major Károly jászárokszállási ügyvédet elköltözés okából 496/1930. szám alatt j

Next