Budapesti Közlöny, 1930. június (64. évfolyam, 124-146. szám)

1930-06-01 / 124. szám

2 h--------------------------------------------------------------------­A m. k­ir. pénzügyminiszter 6.100/1930. P. ü. n. számú rendelete a magyar-jugoszláv határszéli forgalom szabályo­zásáról szóló „Határozmányok'­ foganatosítására ■nézve létrejött Belgrádi Jegyzőkönyv végrehajtása tárgyában. I. RÉSZ. 1. A Jugoszláv Királysággal kötött és az 1929. évi XLVI. t.c.-be iktatott Kereskedelmi Szer­ződés (életbe lépett 1929. évi november 18-án, lásd a Budapesti Közlöny­nek 1929. évi 263. és a Vámhivatali Értesitő­nek 1929. évi 25. számát) A) Mellékletében szabályozást nyert határszéli forgalom foganatosítására nézve Belgrádban 1929. évi október 1-én létrejött Jegyzőkönyv­et tudomásul és miheztartás végett közhírré teszem. 2. A két kormány ezt a Jegyzőkönyv­et 1930. évi május 26. napján történt jegyzékváltás útján hagyta jóvá és így az 1930. évi június 15-én lép életbe. 3. A Jegyzőkönyv­nek és 10 függelékének hiva­talos magyar fordítása a következő: Jegyzőkönyv a Magyar Királyság és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság között 1926. évi július hó 24-én Bel­grádban létrejött Kereskedelmi Szerződés A) Mel­léklet (Határozmányok a kisebb határszéli forga­lom számára engedélyezett különleges kedvezmé­nyek tárgyában) 17 cikkének foganatosítása iránt. A M Magyar Királyság és a Szerb-Horvát- Szlovén Királyság között 1926. évi julius hó 24-én Belgrádban kötött Kereskedelmi Szerző­dés AJ Mellékletének 17. Cik­kében foglalt ren­delkezések foganatosítása céljából a két kor­mány kiküldötte megbízottait, név szerint a Magyar Királyság kormánya: Dr. Bella Gyula urat, a belgrádi köv. titkárát; Kertelendy László urat, köv. titkárt; Dr. Staub Károly urat, pénzügymin. osztály­tanácsost ; Paisz István urat, pénzügymin. főelőadót; Dr. Polczer Ámon urat, belügymin. titkárt; a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kormánya ; Dr. Erhartics Stanko urat, külügymin. osz­tályfőnököt ; Dr. Vlaskalin Milorad urat, belügymin. fel­ügyelőt ; Fetics György urat, pénzügymin. felügyelőt; Trajkovics Dusán urat, pénzügymin. titkárt; Dr. Nikolics Dragutin urat, külügymin. at­­tachét; akik a viszonyoknak a helyszínén történt meg­vizsgálása után a következő szabályozásban állapodtak meg : 1. §• A Kereskedelmi Szerződésnek a kisebb határ­széli forgalom számára engedélyezett külön­leges kedvezményekről szóló — a jelen Jegyző­könyv szövegében mindvégig röviden Határoz­­mányok­nak mondott — Határozmányok­at tar­talmazó A) Melléklet 1. cikkében említett határkerületek gyanánt azok a területrészek tekintetnek, amelyek a közös államhatár és a jelen Jegyzőkönyv 1. számú függelékében rész­letesen leírt belső vámvonalak között terülnek el. A megállapított határkerületek területén levő községek, illetve helységek névjegyzékét a jelen Jegyzőkönyv 2. számú függeléke tartalmazza. 2. §. A két határkerület közötti forgalom lebonyolí­tására a jelen Jegyzőkönyv 3. számú függeléké­ben felsorolt határátlépési útvonalak szolgálnak. Az ebben a függelékben felsorolt határátlépési út­vonalak rendeltetésük szerint három osztályba soroltatnak : Az I. osztályba sorozott határátlépési út­vonalakon, úgyis mint a Kereskedelmi Szerződés D) Melléklet 3. cikkének második bekezdésében említett vámutakon, lebonyolítható : a) a szabályszerű útlevél alapján közlekedő személyeknek, valamint az állatoknak, szállító­eszközöknek és tárgyaknak a két Szerződő Fél területein a nemzetközi forgalom tekintetében érvényes általános vámjogi rendelkezések szerint lefolytatott forgalma; b) a Határozmányok 12. cikkében rendszere­sített „Határszéli útiigazolványok“-kal, vala­mint a Határozmányok 9. cikkében rendszere­sített „Alkalmi útilapok“-kal ellátott határ­­kerületbeli lakosoknak, továbbá a Határozmá­nyok 2. és 3. cikkeiben felsorolt tárgyaknak for­galma az említett cikkekben megállapított fel­tételek mellett; c) a Határozmányok 7. cikkében rendszere­sített „Különleges határszéli útiigazolványok­­­kal ellátott kettősbirtokosok és bérlők, ezek családtagjai, személyzete (cselédség, alkalma­zottak, munkások) és állataik, továbbá a Hatá­rozmányok 5. cikkében felsorolt tárgyak for­galma az említett cikkben megállapított fel­tételek mellett. A II. osztályba sorozott határátlépési út­vonalak az előző bekezdés b) és c) pontjaiban említett személyek közlekedésére és tárgyak forgalmára használhatók. A III. osztályba sorozott határátlépési utak kizárólag a fentebb említett c) pontban meg­nevezett személyek és tárgyak forgalmának, valamint a Határozmányok 8. cikkében említett személyek közlekedésének varnnak megnyitva. A jelen Jegyzőkönyv 3. számú függelékében felsorolt határátlépési útvonalak közül azok, amelyek időközben feleslegessé válnak, közös egyetértéssel megszüntethetők. Ezzel szemben szükség esetén, ugyancsak közös egyetértéssel, megnyithatók új határátlépési útvonalak, vagy megváltoztatható az útvonalaknak a jelen cikk­ben megállapított osztályozása. Azokra a hidakra és kompokra nézve, amelye­ken a jelen Jegyzőkönyv 3. számú függelékében felsorolt határátlépési útvonalak keresztül vezet­nek, a határmenti ország- és alsóbbrendű utak, valamint hidak fenntartása és gondozása tár­gyában 1926. évi július 24-én Belgrádban kelt Egyezmény vonatkozó rendelkezései irányadók. 3­ §2 . Azok a kettősbirtokosok és bérlők, sínknek a jelen jegyzőkönyv életbeléptetése napján igé­nyük volt a kettősbirtokosok részére megállapí­tott kedvezményekre, a Határozmányok­ban részletezett kedvezményeket abban az esetben is élvezhetik, ha állandó lakhelyük vagy birtokuk a jelen Jegyzőkönyv 1. §-ában megállapított határkerületeken kívül fekszik. 4. §. A Határozmányok 6. cikkében rendszeresí­tett és a jelen Jegyzőkönyv 8. §-ában megállapí­tott „Határszéli útiigazolványok“-kal ellátott határkerületbeli lakosok ak­kor, amikor a Hatá­rozmányok 2. cikkében említett árukat vagy terményeket mindennapi szükségleteik kielégí­tésére szállítják a másik Szerződő Fél határ­­kerületéből a honi határkerületükbe, kötelesek a szállítást a tekintetbejövő határátlépési út­vonal ellenőrzésére hivatott vámhatóságnak, illetve határőr közegeknek szóbelileg bejelenteni. A Határozmányok 2. cikkének 1., 2., 3., 4. és 5. pontjaiban említett termények egy napi szükségleten felüli kiszabásban is, de legfeljebb hat napra való mennyiségekben, szállíthatók a határon keresztül, mindazonáltal csak abban az esetben, ha az átvitel szükségességét a fél az illetékes vámhatóság előtt beigazolja. A szóban levő cikkek és termények ügykörből kifolyólag és szóbeli bevallás alapján vámkezel­tetnek a vám és egyéb köztartozások, valamint a vonatkozó illetékekre nézve fennálló törvé­nyekben megszabott díjak beszedése nélkül. 5. §. A Határozmányok 3. cikkének 1—5. pontjai­ban említett tárgyakat a kisebb határszéli forga­lomban kizárólag a jelen Jegyzőkönyv 3. számú függelékében felsorolt I. és II. osztályú határ­átlépési útvonalakon lehet kivinni és behozni. Ezeket a tárgyakat minden esetben ugyanazon az útvonalon kell a származási határkerületbe visszavinni, amelyen azok kiszállíttattak. A szóban levő tárgyakat tulajdonosuk (be­vallójuk) kivitelük alkalmával honi államának arra hivatott vámhivatalánál vagy vámhivatali kirendeltségénél (Magyarországon a vámőri állóőr­ségnél) szóbelileg bevallani tartozik ; a vám­hatóság, illetve a tekintetbejövő közeg az illető tárgyakat a szóbeli bevallás alapján ügykörből kifolyólag vámkezeli és erről a tulajdonosnak (bevallónak) vámhivatali igazolást ad ki. A vámhivatali igazolást a benne megneve­zett tárgyaknak a határon való átvitele alkalmá­val be kell mutatni az igénybevett határátlépési útvonalon működő honi vámellenőrző közegnek, nemkülönben annak a vámhatóságnak, amely­nek állam illetékes területére a szóban levő tár­gyak ideiglenesen behozatnak. A bemutatott bizonylatot ezek a hatóságok saját igazolásukkal látják el. Az illetékes vámhatóságok indokolt esetben a tekintetbejövő vámilletékek biztosításául írás­beli nyilatkozatot követelhetnek. A Határozmányok­nak 3. cikke alapján ki­vitt tárgyakat a kiviteli vámkezelés napjától számított alábbi határidők alatt kell a szárma­zási határkerületbe visszavinni: a Határozmányok 3. cikkének 1. pontjában felsorolt tárgyakat hat napon belül; ugyanezen cikk 2., 3. és 5. pontjaiban meg­nevezett tárgyakat három hónapon belül, a 4. pontban említetteket pedig 30 napon belül. A szóban levő tárgyak forgalmára nézve meg­szabott ellenőrzés megkönnyítése céljából a legfontosabb terményeket illetően a nyersanyag­ként behozott és kikészített állapotban kivitt anyagok aránya a következőképen állapíttatott meg : búza ........ A szóban levő kikészített nyersanyagok másod­termékei önként értehetőleg ugyancsak váza- és illetékmentesen hozhatók be. 6. §. A Határozmányok 4. cikke értelmében az egyik Szerződő Fél határkerületéből a másik Szerződő Fél területén fekvő legelőre hajtott állatok csak a jelen Jegyzőkönyv 3. számú függelékében felsorolt I. és II. osztályú határ­átlépési útvonalakon közlekedhetnek. Ezeknek az állatoknak minden esetben a kilépési út­vonalon kell visszatérniök. A szóbanlevő állatok vámhivatali kezelését illetően a jelen Jegyzőkönyv 5. §-ának első és második bekezdésében foglalt rendelkezések nyernek alkalmazást. A szóban levő állatok határátlépése a fenti feltételeken kívül még az alábbi külöleges ren­delkezések betartásához van kötve . A származási községi hatóság az Állategész­ségügyi Határozmányok 8. cikkének 2. pontja szerint kiállított legelőállat jegyzéket (együttes igazolványt) négy azonos példányban adja ki az állatok tulajdonosának (bevallójának). Ez a szóban levő állatjegyzéknek egy-egy példányát be­szolgáltatni köteles a két Szerződő Fél illetékes vámhatóságainak (vámhivatalnak vagy vám­hivatali kirendeltségnek), továbbá ama község elöljáróságának, amelynek területén az a legelő van, ahová az állatokat hajtják. A vámható­ságok az állatokat eme állatjegyzék alapján vámkezelik és ezzel egyidejűen a vámkezelés megtörténtét az igazolványon igazolják. A másik Szerződő Fél határkerületébe naponta vagy egy heti időtartamra legelőre hajtott állatok abban az esetben, ha azok tulajdonosa nem határbirtokos (bérlő) vagy a tulajdonosuk „Kü­lönleges határszéli útiigazolvány“-ába bejegyezve rozs és árpa tengeri........ (65—75% liszt (50—60% dara (70—75% liszt |69—65% dara (70—80% liszt (50—60% dara tatárka ...................................... 55—60% liszt köles............................................ 60—65% kása tökmag ...................................... 30—40% olaj lenmag ...................................... 20—25% olaj répamag...................................... 25—30% olaj mág............................................ 25—35% olaj BUDAPESTI KÖZLÖNY­­'Joi) június 1.

Next