Budapesti Közlöny, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám

2 c) a belföldi forgalomban az egyszerre leg­alább 100 példányban feladásra kerülő közön­séges nyomtatvány, áruminta, üzleti papír és egybecsomagolt küldemények és cl) külföldre szóló nyomtatványküldemények, ha egyszerre legalább 100 darab kerül feladásra. Egyidejűleg 1930. évi július hó 14-ével a Postaüzleti Szabályzat 11. a) §-ában előírt azt az eljárást, hogy a feladók postaküldeményeiket a díjak esetenkénti lerovása helyett díjelőleg terhére adhatják fel, megszüntetem. Budapest, 1930. évi junius hó 18-án. A miniszter helyett: Dr. báró Szalay Gábor s. k. a m. kir. posta vezérigazgatója. 7.540/1930. I. M. E. szám. Pályázat járásbirósági elnöki állásra. A sásdi kir. járásbíróság elnöki állására pályá­zatot nyitok. A pályázati kérvényeket a Bírói Ügyviteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni, fel­szerelni és a pécsi kir. törvényszék elnökéhez benyújtani. Az állás elnyeréséhez az 1924 : IL. t.-c. 1. §-a értelmében a német nyelvben való megfelelő jártasság igazolása is szükséges. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a Budapesti Köz­lönyben harmadszor megjelenik. Budapest, 1930. évi jul­ius hó 27-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Mikó Ferenc s. k. 3—3 helyettes államtitkár. 1­­ 25.374 1930. 1. M. VI. szám. , Pályázat büntetőintézeti tiszti állásra. A soproni kir. országos fegyintézetnél betöl­tendő XI. fizetési osztályú tiszti állásra pályáza­tot hirdetek. Az említett állással a 9.000/1927. M. E. számú rendelethez csatolt 1. számú kimutatásban meg­állapított fizetés és természeti lakás jár. A szóban levő állásra az nevezhető ki, aki a köztisztviselőkre megállapított általános kellé­keknek megfelel, valamely középiskolában az érettségi vizsgát, továbbá az államszámviteltani államvizsgát letette és aki — figyelemmel az 1924. évi II. t.-c. 1. §-ában foglaltakra — a né­met nyelvben megfelelő jártassággal rendel­kezik. Ezeknek a feltételeknek megfelelő pályázók közül elsősorban a rendelkezési állományba he­lyezett állami alkalmazottaknak, másodsorban a létszámapasztás folytán már korábban elbo­csátott állami alkalmazottaknak, végül a már börtönügyi gyakorlattal bíróknak van más pá­­lyázókkal szemben elsőbbségük, feltéve, hogy az álláshoz megkívánt feltételeknek a képesíté­sen felül egyéb szempontokból is megfelelnek. A pályázati folyamodványokat a pályázók születési anyakönyvi kivonatával (keresztleve­lével), az illetékes közigazgatási hatóság által ki­állított erkölcsi bizonyítvánnyal, a bü­ntetőinté­­zeti szolgálatra való alkalmasságot igazoló ha­tósági orvosi bizonyítvánnyal, az elméleti képe­sítést és a német nyelvben való jártasságot iga­zoló okiratokkal felszerelve a m. kir. igazság­­ü­gyminisztériumhoz címezve a közhivatalban levőknek hivatali főnökük útján — a soproni kir. országos fegyintézet igazgatóságához kell benyújtani. Azoknak a pályázóknak, akiknek a trianoni békeszerződéssel Magyarországtól átcsatolt te­rületen van községi illetőségük, igazolniuk kell azt is, hogy a magyar állampolgárság fenntar­tására irányuló elhatározásukat kellő időben szabályszerűen bejelentették. A pályázat határideje attól a naptól számított 14 nap, amikor ez a hirdetés a Budapesti Köz­lönyben harmadszor megjelenik. Budapest, 1930. évi junius hó 24. napján. A miniszter helyett: Séthy Antal s. k. államtitkár. • Budapesti közlöny 126.590/1930. VIII. szám. Hirdetmény. Felvétel a Magyar Országos Táncmesterképző T­anfolyamra. A m. kir. belügyminiszter 152.900/1926. B. M. számú rendelete alapján a Magyar Országos Táncmesterképző Tanfolyam általános tánc­mesteri, ballet- és mozdulatmű­vészeti szaka — megfelelő számú hallgató jelentkezése esetén — 1930. évi szeptember hó 15-én megnyílik. A hat hónapig tartó tanfolyamra legkésőbb 1930. évi augusztus hó 1-éig azok jelentkezhet­nek, akik a 229.230/1925. B. M. számú rendelet 3. §-ában, illetőleg a 248.711/1929. B. M. számú rendelet 5. §-ában megállapított feltételekkel rendelkeznek. A tanfolyam felvételi díjai a következők : a) az általános táncmesteri szakon 30 pengő, míg b) a ballet és mozdulatművészeti szakon 40— 40 pengő. A tanfolyam tandíja 350 pengő. Az általános táncmesteri tanfolyam vizsgadija 80 pengő, a ballet és mozdulatművészeti külön szak vizsgadija pedig 90—90 pengő. Részletes felvilágosítást a tanfolyam igazgató­sága (Budapest, IV., Calvin-tér 2. sz.) ad Budapest, 1930. évi junius hó 24-én. 3—3 M. kir. belügyminiszter. 904/1930. szám. Tájéfkoztató a m. kir. József-műegyetem 1930131. tanévére szóló felvételhez, illetve beiratkozáshoz. A vonatkozó törvény értelmében korlátolt számban csak olyan egyének iratkozhatnak be a műegyetemre, akik nemzethüség és erkölcs tekintetében feltétlenül megbízhatók. A m. kir. József-mű­egyetem 1930/31. tanévére szóló beiratkozásokért az uj hallgatóknak — akár rendes, akár rendkívüli hallgatói minőség­ben óhajtják magukat felvétetni — folyamod­­niok kell, tekintet nélkül arra, hogy magyar honosok-e vagy sem. A felvételi folyamodványok 1 P 60 f-es ok­mánybélyeggel látandók el (szegénységi bizo­nyítvány csatolása mellett bélyegmentesen) és aszerint, hogy mily fakultásra kíván a folya­modó felvétetni, a mérnöki, az építészi, a gé­pészmérnöki, a vegyészmérnöki, vagy a köz­­gazdasági osztály dékáni hivatalához címezve folyó évi augusztus 1-től 31-éig nyújtandók be. A folyamodóknak folyamodványaikhoz a kö­vetkező eredeti okmányokat kell csatolniuk : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. középiskolai érettségi bizonyítványt (rend­kívüli hallgatókul beiratkozni kívánó egyének érettségi bizonyítvány hiányában azt az iskolai bizonyítványukat tartoznak csatolni, amely szellemi előképzettségükről leginkább tanúságot tesz) ; a közgazdasági osztályba folyamodóknak a főiskolai végzettség bizonyítását, 3. erkölcsi bizonyítványt folyamodó nemzet­­hűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról, 4. ha a folyamodó hadi árva, ezt tanúsító közhatósági bizonyítványt, 5. ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly csapatkereszt elnyerésének igazolásáról szóló bizonyítványt, 6. közhatósági bizonyítványt folyamodó szü­leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről s arról, hogy a szülők m­ióta laknak jelenlegi lak­helyükön, hol laktak azelőtt s amennyiben több helyen is laktak volna, mi volt a foglalkozásuk régebbi lakóhelyükön. A 3. szám alatti erkölcsi bizonyítványt azok számára, akik valamely hazai középiskolából közvetlenül óhajtanak beiratkozni, annak a kö­zépiskolának igazgatója állítja ki, amely iskolá­nak a folyamodó előzetesen hatáskörébe tarto­zott, akik nem a folyó évben tettek érettségi vizsgálatot, hatósági bizonyítvánnyal igazolni tartoznak, hogy az érettségi bizonyítvány meg­szerzése óta mivel foglalkoztak, s erkölcsi te­kintetben, valamint nemzethűség szempontjá­ból kifogástalan életmódot folytattak. Más, a m. kir. József-műegyetemmel egyen­rangú hazai főiskoláról átlépést kérő egyének nemzethűségét és erkölcsi megbízhatóságát az illetékes főiskola által megfelelő tartalommal kiadott távozási bizonyítvány tanúsítja. Azoknak, akik a középiskolai érettségi után vagy főiskolai tanulmányaik közben tanulmá­nyaikat, ha csak egy félévre is, megszakították, nemzethű­ségüket és erkölcsi megbízhatóságu­kat állandó lakóhlyük illetékes politikai ható­ságától (városokban az illetékes rendőrkapi­tánytól, nagy és kisközségekben a községi elöl­járóságtól) a legújabb kelettel kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni. Ha a folyamodó atyja (gyámja) többféle foglalkozást is folytat, a szülő foglalkozását és vagyoni helyzetét tanúsítani hivatott és min­denkor legújabb keletű közhatósági bizonyít­ványnak világosan ki kell tüntetnie azt is, hogy a szülőnek (gyámnak) mi a főfoglalkozása. Azok a folyamodók, akik a középiskolában az 1927. évi XIV. törvénycikkel a közszolgálati alkalmazottak gyermekei részére létesített ösz­töndíjat élveztek, ezt a felvételi folyamodvá­nyukhoz mellékelt és a középiskola igazgatója által kiállított hivatalos bizonyítvánnyal hitele­sen igazolni tartoznak. A felvételi folyamodványok kedvező elinté­zése esetén a beiratkozásra nyert engedély a m. kir. József-mű­egyetem ugyanazon osztályán a hallgatónak egész tanulmányi idejére érvényes, ha azonban a hallgató tanulmányait több mint két féléven át megszakítja, engedélye meg­szűnik. A behratások határideje a régi hallgatóknak szeptember 1-étől 15-éig, az új hallgatóknak szeptember 10-étől 15-éig terjed. Alapos okokból (igazolt betegség és egyéb gátló akadályok) kel­lően indokolt és felszerelt folyamodásra a rektor október 1-éig megengedheti az utólagos beirat­kozást. A tandíjmentességet kérő folyamodások szeptember 15-éig nyújtandók be. Budapest, 1930. évi junius hava. Szily s. k. 3—3 e. i. Re­k­tor. 2.658—1929/30. etsz. Beiratkozási hirdetmény. A debreceni m. kir. Tisza István Tudomány­­egyetem mind a négy (református hittudo­mányi, jog- és államtudományi, orvostudo­mányi és bölcsészettudományi) karán a rendes beiratkozások az 1930/31. tanév I. félévére 1930. évi szeptember hó 1-én kezdődnek és bezárólag 15-ig tartanak. Utólagos beiratkozásra engedélyt szeptember hó 16-tól 20-ig az illetékes kari dékán, szeptem­ber hó 21-től 30-ig bezárólag az egyetem Rec­­tora adhat. Utólagos beiratkozásnak azonban a megállapított létszám keretén belül csak azokra nézve van helye, akik igazolt betegség miatt a rendes beiratkozási határidő alatt nem tudnak beiratkozni, vagy pedig valamely más főiskolán azért nem voltak felvehetők, mert ott a létszám betelt. Utóbbi körülményt azonban az illető fő­iskolához beadott s a létszám betelte miatt fel nem vételt igazoló dékáni záradékkal ellátott eredeti kérvény, vagy az illetékes kari dékán bizonyítványának becsatolásával tartoznak igazolni. Akiknek felvétele megtagadtatott, a határozat keltétől számított 3 nap alatt más fő­iskolához folyamodhatnak. Az újonnan beiratkozni szándékozók — ide­értve azokat, akik tanulmányaikat két féléven át megszakították (kivéve a katonai szolgálatra történt behívást), illetve más egyetemen folytat­ták — felvételükért szabályszerű, okmány­bél­yeggel (1 P 60 f) ellátott kérvénnyel tartoz­nak folyamodni. A felvétel iránti folyamod­ványt annak a karnak a dékánjához kell be­nyújtani, amely karra a folyamodó beirat­kozni kíván. A felvételi engedély az egész tanulmányi időre érvényes, azonban csak arra a tudomány­karra vonatkozik, melyre a folyamodó felvéte­lét kérte. A jog- és államtudományi karon előadott államszámviteltanra a kellő igazolás és az alaki­r­őképzettség fentforgása mellett rendkívüli hallgatókul való felvétel tekintetében korlátozás nem áll fenn.­­* 1930 julius 1.

Next