Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője . 1930 julius 1. bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés értemében, esetleg becsáron alul tó, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julaius hó 12. napján. Gombos­­Ernő, kir. bír. végrehajtó. O­F 116-17 •­­Árverés. Pile. IX. 630414/1930. szám. Dr. Ifj. Balázs Dezső ügyvéd által­­képviselt Blockner J. cég javára 112 pengő és járulékai, Astoria-nyom­da tulajdonosa jav. 50 IP és több követelés és járulékai erejéig a bpesfői közp. kir. I járásbiróság 1930. évi 7678. számú végzésével elrendelt ikiel­égitésű­ végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1 1930. évi április hó 17. napján lefoglalt és 1380 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­­na­k az 1908. évi XLI­­.-c. 20. §-a alapján a fent m­egne­­­vezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatik javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és­­ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Piarista­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi július hó 15. napjának délutáni 6 órája vűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, áruszek­rény, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legfőbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fo­gom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 18. napján. Gábdor József, kir. kir. végrehajtó. O 10885 Árverés. 2710/1930. vill. szám. Aluliról­ bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a hódmezővásárhelyi kir. járásbiro­­tságna­k 1929. évi 903—15. számú végzése következtében kir. Salgó Gyula ügyvéd által képviselt Markovics Szilárd és a többi foglaltattok javára 128 pengő 78 fillér és já­rulékai erejéig 1930. évi május hó 8. napján foganatosí­tott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 27.900 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : fentük, autóbuszok, stb. ingók nyilvános árverésen el­­tidatnak. Mely árverésnek a hódmezővásárhelyi kir. járásbíró­ság 1930. évi Pk. 10473. számú végzése folytán 128 pengő 78 fillér tőkekövetelés, ennek végzés szerinti kamatai, tíz százalék váltódíj és eddig összesen végzés szerint bí­­róilag már m­egállapitott költségek erejéig Hódmezővásár­helyen, Lázár­ utca 3. szám alatt leendő megtartására 1­930. évi július hó 4. napjának délelőtti két órája ha­táridőül kif­izetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. §-ai értelmé­ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük­ség esetén bocsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is fe­­l és felü­lfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek­­volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Hódmezővásárhely, 1930. évi junius hó 16. napján. Székely Ferenc, kir. bír. [végrehajtó. O­F 11612 Árverés. Pk. IX. 510238. és 540239/1929. szám. Dr. Sár­kány Mór ügyvéd által képviselt Kraimimer Barnát és­­­öldezsán István javára 400 + 429,22 pengő és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 32496/4. és 25991. számú végzéseivel elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedé fül 1929. évi október hó 20. napján lefoglalt és 6710 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett is a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtási szenvedőnél Budapesten, X. ker., Kőbánya,­­Alsó pályaudvar raktárában és folytatva X. ker., Liget­tér­ 2. szám, I. emelet 4 aj lószám alatt leendő m­egtartá-­­sára határidőül 1930. évi július hó 2. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, hídmérleg, villanymotor, fűrészgép, kétkarú balta, puha­fa s egyéb ing­ós V.Sokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi május hó 28. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11649 Árverés. Pk. IX. 623410/1930. szám. Dr. Kátai Jenő ügyvéd által képviselt Jeremiás Imre javára 800 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir járásbíróság 1930. évi 422642. számú végzé­séve­ elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi március hó 28. napján lefog­lalt és 9760 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hattályu igénykereset folyamatban nincs, annak­­végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Vilma királynő­ ut 39. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi julius hó 2. napjának délutáni 13 órája fü fizetj­k ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. év­i junius hó 5. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 11625 Árverés. Pk. X. 606572/1930. szám. Dr. Halmos Ernő ügyvéd álltal képviselt Ketzer E. javára 164 pengő 14 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 186210/5. számú vég­zésével elrendelt kielégítés.­ végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi január hó 24. napján lefoglalt és 1880 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járási bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Klotód­ utca 22. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 3. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, kredenc, bronzcsillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­­ben, esetleg becsáron alul is­ el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 12. napján. Dr. Szén­tmik­lósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 11600 Árverés. Pk. VII. 634000/1930. szám. Dr. Orbán Pál budapesti ügyvéd által képviselt Wüinrover Gyula ja­vára 1799 pengő és járulékai erejéig, továbbá : ifj. Fonda Pál javára 457.60 pengő és járulékai, Beimel és Fia ja­vára 110 pengő és járulékai, Grünfeld Ármin javára 24.84 pengő és járulékai, Kőbányai Pezsgőgyár Rt. javára 28.80 pengő és járulékai, Zwack J. és Társa jav. 234.10 pengő és járulékai, Fácz­ Henrik javára 30 pengő és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 24 6805. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 1. napján lefoglalt és 2368 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­alók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Akácfa­­utca 3. szám alatti vendéglőben leendő megtartására ha­táridőül 1930. évi julius hó 8. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, korcsmai berendezés, sörapparás, poharak, üvegek, függönyök, székek, asztalok, szeszes tulok s egyéb Ingóságokat a leg­főbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 16. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 11603 Árverés. Pk. IX. 636538/1930. szám. Dr. Uselly Béla ügyvéd által képviselt Veress László, valamint Lukács Sándor és Társa 187.05 pengő, Ladányi Ármin 142 P. Fémérgyár és Keményfatermelő Rt. 2742.05 pengő kö­veteléseik erejéig és 50 pengő 50 fillér é­ S több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásúi­gó­ság 1930. évi 212619. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 10. napján lefoglalt és 7360 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1008. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Tűzoltó­ utca 51. szám utalt leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 21. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, ami­kor a biróiság lefoglalt bútorok, írógép, varrógépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bevsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi junius hó 18. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir kir. végrehajtó. O­F 11658 Árverés. Pk XI., 330288/1928. szám. Dr. Kálmán Már­ton ügyvéd által képviselt Bende Nándor és neje javára 400 pengő s több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehaj­tási szenvedőtől 1929. évi augusztus hó 30. napján lefoglalt és 5000 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is, az árverés megtorlását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, Buda­pesten, VI. kerület, Béke­ u­. 32. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 3. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bírói­kig lefoglalt felülépitmény, bódék és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi május hó 26. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. bírósági végrehajtó. O­F 11598 Árverés. Pk. V. 624612/1930. szám. Dr. Szilágyi Dezső ügyvéd által képviselt Első Betörés és Tű­zbiztosító Társaság javára 36 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­­bíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1930. év április hó 26. napján lefoglalt és 2200 P-re becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatik javára is, az árverés megtorlását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Fecske-utca 45. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi július hó 15. napjának délután, 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg Mecsáron alul is, el fogom adni. Budap­­pest, 1930. évi május hó 31. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 41096 Árverés. Pk. VII. 610972., 617631. és 617632/1930. sz. Dr. Szilágyi Dezső ügyvéd által képviselt Első Betörés­es Tűzbiztosaié Társaság javára 15 - 12 fillér, Martin Lázár javára 100 pengő és 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1930. március 3-án lefoglalt és 1119 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés étrendé­ telvén, aanna­k az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtási szenvedő üzletében Budapesten, V. kerület, Váci­ út 90. szám, földszinten leendő megtartá­sára határidőül 1930. évi július hó 15. napjának dél­utáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt­ vegyes férfi- és női cipők, szandálok, világító utcai lámpa és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 5. napján. Zerray Béla, kir. bír. végrehajtó. 0 F 11601 Árverés. Pk. X. 602356/1930. szám. Dr. Fenyő Vilmos ügyvéd által képviselt Kendi Sándor javára 162 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 175912. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 10. napján le­foglalt és 9920 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIi. kerület, Práter­ utca 49. szám, 1. emeleten levő műhelyben leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 1. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek,­­ készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Víg István javára 53 pengő 50 fillér és járulékai,­ László József javára 360 pengő és járulékai, Slavonia Magyar Faipar Rt. javára 580 pengő 42 fillér és járu­lékai, László József javára 180 pengő és járulékai, Spitzer és Fried­­ cég javára 51 + 150 pengő és járu­lékai, Bernhardt Péter javára 200 pengő és járulékai, Budapesti Kisipari Hitel­intézet javára 920 pengő és járu­lékai, Gregersen Hugó javára 15.000 pengő és járulékai, Scmi­ló Jenő javára 100 pengő és járulékai, Siramsz Vil­mos cementárugyár rt. javára 57 pengő 80 fillér és járu­lékai, Rejtő Vilmos cég javára 57 pengő 80 fillér és járulékai, Egenberger-féle mű­kereskedés javára 40 P és járulékai erejéig. Budapest, 1930. évi május hó 26. napján. Reich Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 11650 Árverés. Pk. IX. 516873/1929. szám. Dr. Sugár Ferenc ügyvéd által képviselt Reményi Mihály javára 101 P­­t- 253,50 pengő és járulékai, dr. Stroke Ábrás ügyvéd által képviselt Nemzeti Ruhaház javára 25 pengő 44 fillér és járulékai, dr. Péner Samu ügyvéd javára 39 pengő 68 fillér és járulékai, dr. Elischer Vilmos ügyvéd által képviselt Pesti evang. egyház javára 178 pengő 75 fillér és járulékai, dr. Kovács Gábor ügyvéd javára 101­­ és járulékai, dr. Salgó Ottó ügyvéd által képviselt Révai Dávid javára 91 pengő 86 fillér és járulékai, dr. Bauer János ügyvéd által képviselt Szívós Endre javára 535 pengő és járulékai, dr. Hámor Ármin ügyvéd által kép­viselt dr. Kende János javára 100 pengő és járulékai, dr. Tóth Árpád ügyvéd által képviselt dr. Pajor Miklós javára 311 cseh korosa és járulékai, a fenti követelések és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1929. évi 341647/2., P. Vik­. 83257/20. 1926. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi október hó 21. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült, illetve 1929. évi augusztus hó 29. napján lefoglalt és 2615 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha­tárfeloldás, halasztó hatályú igény­kere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület, Akadémia­ utca 13. szám, földszint 4. aj­tőszám alatt leendő megtartására határidőül 193­1. évi julius hó 3. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, zongora, szőnyeg, csillár, függöny és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 2. napján. Szabó Gábor, kir. bírósági végrehajtó. O­F 11655 Árverés. Pk. I. 50228/1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. kerületi királyi járásbíróság P. II. 3857/1929. számú végzésével dr. Trammer Sándor ügyvéd által képviselt dr. Horner László végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 200 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2369 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a­­kielégítésére jogosult alap- és fetülfoglalatok követelése erejéig, a ki nem igényelt ingókra, végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, II. kerület, Zárda­ utca 22. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 3. napjá­nak délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, s amikor a birón­ág

Next