Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. augusztus (64. évfolyam, 174-198. szám)

1930-08-01 / 174. szám értesítője

2 foglalt és 7380 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : tehenek, lovak, stb. nyilvános árverésen el­­adatnak. Mely árverésnek a ráckevei kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 1533. számú végzése folytán 2015 pengő tőkekövete­lés, ennek 1930. évi január hó 23. napjától járó kamatai és eddig bérátlag már megállapított költségeik erejéig Tö­kölön leendő megallására 1930. évi augusztus hó 8. napjának délelőtti fél 11 órája­­határidőül ki­tüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. i.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elreten­ttetik. Ráckeve, 1930. évi julius hó 18. napján. Halmos Antal, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13750 Árverés. 751/1930. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság­­inak P. XIV. ,­526285/1929. számú végzése következtében dr. Mayer Ernő bp. h. dr. Möller Bernát ügyvéd által képviselt Schell Kőolaj Részvénytársaság javára 871 , 40 fillér és járulékai erejéig 1930. évi április hó 3. nap­ján foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglal­t és 7858 pengőre becsült következő ingósá­gok, úgymint : cséplőkésztet, házibutorok, géprészek, cimbalom és rádió nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a jászberényi kir. járásbíróság Pk. 4938/3. 1929. számú végzése folytán 671 pengő 40 fillér tőkekövetelés, ennek 1929. évi április hó 10. napjától járó, az 1933. évi XXXIX. t.-c. 2. §-a 1. bek. sz. kártérí­tést és eddig összesen 235 pengő 46 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Jászfényszaru köz­ségben, a Penczner János és Kor­ódii József lakásán le­endő megtartására 1930. évit augusztus hó 7. napjának délutáni 4 órája határidőül kütnzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az ifjés, évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ait értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb­bet ígérőnek, szükség eset­én becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felüllfogl­altatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára i­s elrendeltetik. Jászberény, 1930. évi julius hó 9. napján. Petróczy József, kir. kir. végrehajtó. O­F 13727 Árverés. 831/1930. vb. szám. A békési kir. járásbíró­ságnak 1929. évi P. 3822. számú, 1929. évi 749. számú és 1929. évi 5966. számú végzései folytán dr. Sebők Dezső ügyvéd által képviselt Groszman Samu és dr. Ladányi Jenő ügyvéd által képviselt dr. Ladányi Miksa javára 107 pengő 82 fillér, Gól pengő 52 fillér és 826 pengő 30 fillér és járulékai ügyében le- és felülfoglalt és 690 P, 126 P és 380 pengőre becsült bútorokat, bolti berendezést, bolti áruikat, stb. készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom árverezni Mezőberényiben, alperes lakásán és üzletében 1930. évi augusztus hó 4. napján délelőtt 11 órakor. Felhívom mindazokat, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a kielégittetéshez jogot tartanak, hogy amenyi­ben a foglalás részükre is eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el­sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam­­írásiban, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Békés, 1930. évi július hó 18. napján. Bárány László, kir. kir. Végrehajtó. O­F 13701 Árverés. Pk. IX. 612394/1930. szám. Dr. Dach Géza ,budapesti ügyvéd által képviselt Neumann Simon Rt. ja­vára 120 pengő tőke és tö­bb követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 34049. számra végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől az 1930. évi február 13-án lefoglalt és 2288 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., Üllői­ ut 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julius hó 3. napján. Bátho­r József, kir. kir. Végrehajtó. O­F 13721 Árverés. Bk. I. 50315/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a bpesli közp. kir. járásbíróság 270264/2. 1929. számú végzésével dr. Ladányi Sándor ügyvéd által kép­viselt Püspöki Uradalmi Bérpince R­t. végrehajtató ré­szére, Printz István végrehajtást szenvedő ellen 269 , 09 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor, végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 646 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégít­ésére jogosult alap- és felülfogla­ltajiók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten. I. kerület, Virányos­ ú­t 2. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1930. évi augusztus hó 11. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt korcsmai berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron aluli is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelenítsék be. Budapest, 1930. évi június hó 30. napján. Engler Kál­mán, kir. bír. végrehajtó. O­F 13748 Árverés. Pk. I. 59386/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 535233. 1929. számú végzésével dr. Burger Dénes ügyvéd által képviselt Krausz Izidor végrehajtató részére, Hrottkó Rókus végrehajtást szenvedő ellen 362 pengő 72 fillér követelés­es járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításaikor, végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1240 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglal­terők követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Hadapród­ utca 1. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti bú­tort, mérleget, jégszekrényt, a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés mellett, becsáron alul­­i is eladom. Felhívom mindazokat, kik a­­befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítésihez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket aze árverés meg­kezdéséig nálam írásiban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évii június hó 21. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13746 Árverés. Bk. I. 55067/4. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 420329. 1930. számú végzésével dr. Hajdú Sándor ügyvéd által képviselt Fehér Optika Weisz Ferenc végrehajtató ré­szére, végrehajtást szenvedő ellen 105 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1020 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Léd­er­­út 32/b. szám, földszinti villában leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 4. napjának délutáni fél 6 óráját tű­zöm ki,­­ami­kor a biróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek,­­készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásiban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi június hó 28. napján. Makk Iván, kir. kir .végrehajtó. O­F 13743 Árverés. Pk. VII. 654018/1930. szám. Dr. Steiner Ede ügyvéd által képviselt M. kir. Tejgazdaság Állomás ja­vára 167 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930.­­évi 95. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1930. évi julius hó 5. napján lefoglalt 1572 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Kaas Ivár­ utca 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 14. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julius hó 25. napján. Te­rray Béla, kir. bír. végrehajtó. O­F 13698 Árverés. Pk. IX. 634676/1930. szám. Dr. Weisz Károly ügyvéd által képviselt Szűcs Zsigm­ond javára 130­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1930. évi 427150. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 3. napján le­foglalt és 2020 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Podmanniczky­­utca 91. szám, V. emelet 18. ajtósaim alatt leendő meg­tartására határidőül 1930. évi augusztus hó 1. napjá­nak délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi juniu­s hó 30. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 13747 Árverés. Pk. XII. 339170/1928. szám. Dr. Sommer Alfréd és dr. Réti Illés Elemér ügyvédek általi képviselt Martin Scharschmidt javára 136 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi­­királyi járásbíró­ság 1928. évi 226904. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1930. évi julius 12-én lefoglalt és 3310 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal latóik ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban minős, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Népszínház­ utca 22. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó hó 1. napjának délutáni egynegyed 8 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt hálóingek, combinók, kötött mellények, varrógépek, íróasztal, pénzsze­krény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becs-áron alul is, el fogom adni. Paul Leonhardt javára 39.99 dollár és járulékai, Vorländische Gardiems abrak javára 85,22 és 68 svájci frank és járulékai. Budapest, 1930. évi julius hó 7. nap­ján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 13745 Árverés. Pk. I. 47443/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—■III.­­kerületi királyi járásbíróság 16966/1928. számú végzésével dr. Zim­m­ermann Lajos ügyvéd által képviselt Magyar Nemzet Gazdasági Bank végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen hátra­lékos 87 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2370­­pengőre becsült ingósá­gokra a fenti szán­a végzés folytán az árverést elren­delem, azaink a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfog­­lalhatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, I. kerület, Sasadi-út 62. szám alatt kendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 19. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi julius hó 10. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 13730 Árverés. 1449/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel készhbrré teszi, hogy a budapesti központi kir. járás­bíróságnak 1929. évii P. 103/197. számú végzése követ­keztében dr. Sugár Ödön ügyvéd által képviselt Magy. Város és Községfejlesztő Rt., valamint a csatlakozott összes alap- és felülfo­glalalók javára is 306 pengő 86 fillér és járulékai erejéig 19129. évi szeptember hó 11. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le­es felülfoglalt és a Pk. 8965/1929. számú jegyzőkönyv 1—6., 8—12. t. a. összeírt és 2357 pengőre becsült deszka, lécáruk, kútgyürük, kerékpár, mérleg azzal adatnak el nyilvános árverésen,­­hogy P.k. 4368/1930. szám­ú jegyzőkönyvben I. Wardhalovs­z­ky végrehajtató javára is csak Hajós Sándor végrehajtást szenvedettnél lefoglalt fenti ingók árvereztetnek el. Ezen árverésnek a végrehajtató ügyvéd levélben­ je­lentkezése folytán 306 pengő 86 fillér tőkekövetelés, en­nek 1929. évi március hó 15. napjától járó 8%-os ka­matai, 8 százalék váltódíj és eddig összesen 103 pengő 78 fillérben bíróilag már megállapított költségek, vala­mint a csatlako­zottak tőkekövetelése, kamatai és já­rulékai erejéig is Alsógödön leendő megtartására 1930. évi augusztus hó 11.­­napjának délelőtti 1411 órája ha­táridőül kifiz­et­ik és ahhoz a venni szándékozók oly­­megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a­z érintett ingóságok az 1881. év­i LX. t.-c. 107. és 108. §-a­i­­értelmében kész­­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul­­is, e-t fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül foglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881 :LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. V.c. 1930. évi julius hó 20. napján. Muth János, kir. bírósági végrehajtó. O­F 13706 Árverés. 1533/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a hajduszoboszlói kár. járás­bíróságnak 1930. évi 2681/2. számú végzése­­következté­ben dr. Ungár József ügyvéd és­­több felülfoglalató ja­vára 1000 pengő és járulékai erejéig 1930. évi június hó 7. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján te- és felülfoglal­t és 2941 pengőre becsült következő in­góságok, úgymint : faraktári áruk nyilvános árverésen eladatnaik. Mely árverésnek a hajduszoboszlói kir. járásbíróság 1930. évi 2828. számra végzése folytán 1000 pengő tőke­követelés, ennek 1930. évi május hó 20. napjától járó 8%-os kamatai, öt százalék váltódij és eddig biróilag már megállapitott költségek erejéig Hajdúszoboszlón, a végrehajtást szenvedett farakt­árában leendő megtar­tására 1930. évi augusztus hó 8. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul­­i­s, eit fognak­­adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is te- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik, Hajdúszoboszló, 1930. évi julius hó 14. napján. Páll Ferenc, kiír. bír. végrehajtó. O­F 13719 Árverés. 3327/1930. vht.­­szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó a 1881. évii LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi fer. já­­rásbiróságnak 1930. évi 423054/2. számú végzése követ­kezté­ben dr. Goitein Sándor ügyvéd által képviselt Magyar Olaj és Vegyipar és a többi foglaltatók javára A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1930 augusztus 1.

Next