Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. szeptember (64. évfolyam, 199-222. szám)

1930-09-02 / 199. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1930 szeptember 2. (négy) napjának délutáni 3 órája határidőül ki tüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel­ hi­válnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Tab, 1930. évi augusztus hó 18. napján. Ifj. Czoller Jenő, kir. bír. végrehajtó. O 15001 Árverés. Pk. I. 63649/3. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. királyi járásbíróság P. I. 29731/3. 1929. számú végzésével dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt Pogány Ferenc végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 133 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt­­kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1780 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Naphegy­ utca 21. szám, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melletti,­­bevsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi július hó 23-án. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 15558 Árverés. 4639/1930. szám. Aluk­ott bírósági végrehajtó 1889. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi királyi járásbíróság 1929. évi XX. 260117. számú végzése következtében dr. Zala Dezső ügyvéd által képviselt Monostori Dezső javára 244.80­0 és járulékai erejéig 1930. évi április hó 23-án foganato­sított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 7200 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : 2 autó, 1 pénzsze­krény nyilvános árverésen eladatnaik. Mely árverésnek a szegedi királyi járásbíróság 1930. évi Pk. 46690. számú végzése folytán 244.80 pengő tőke­­követelés, ennek 1929. évi március hó 1. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 123.33 pengő biróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Szegeden, Madách­ u. 16. szám alatt leendő eszközlésére 1930. évi szeptember 3. napjának délutáni 11 1 órája határidőül kitüzetek és ahhoz a venni szándékozók, oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Elsőbbséget igénylők ennek, az árverésnek megkezdé­séig való érvényesítésére felhívatnaik, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyertek, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. és az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szeged, 1930. évi augusztus hó 8. napján. Balogh Lajos, kir. kir. végrehajtó. O 14907 Árverés. Pk. 1082/2.1930. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Balla Ignác budapesti ügyvéd által képviselt Szűcs és Szőrmeárugyár Rt. budapesti bejegyzett cég végrehajtató javára, körmendi lakos vég­rehajtást szenvedett eb­en 232 pengő 94 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 421885/2. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1930. évi március hó 26. napján felülfoglalt és 7260 pengőre be­csült ingóságokra a körmendi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén annak végrehajtást szenvedőnek lakásán és üzlethelyiségében Körmenden, az ingó árverésnek leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag felülfoglalt bútorokat, nő­ib­un­dák­at és más egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elren­delem. Körmend, 1930. évi augusztus hó 12. napján. Ghászár Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 15490 Árverés. Pk. VII. 636225. és 648228/1930. szám. Dr. Lőwenstein Árpád budapesti ügyvéd által képviselt Con­­fidentia Bizalmi Rt. javára 693,60 pengő és járulékai erejéig, dr. Jaulusz Ernő ügyvéd által képviselt Angol- Magyar Cérnagyár javára 175 pengő és járulékai erejéig, továbbá : Biró Béla javára 1356.44 pengő, Automobilia Kemény és Krau­sz javára 1977.61 pengő, György Mór javára 249.95 pengő, Hazai Fatermelő javára 150 pengő, Confidentia Rt. javára 662.42 pengő, Kun Sándor javára 200 + 900 pengő, Schwabl Alajos javára 123.43 pengő, Magyar Autogén javára 273.32 pengő, Hegedűs Ernő javára 105 pengő, Kaufmann Mihály javára 355.28 P, Faragó Sándor javára 200 + 260 pengő Balkán Lloyd javára 100 pengő, Bőbler Vilmosné javára 95.155 pengő, Geldner R. javára 351.12 pengő, Schneider és Társa ja­vára 341 + 10 + 300 pengő, A. Raymond javára 324.35 pengő, Budafoki Szövő, Fonó és Vattagyár javára 647.04 pengő, Sáros Árpádné javára 3660.70 pengő, Némethy Jenő javára 417.70 pengő Nemes Dániel javára 897.43 pengő, Mercur Müsz. Rt. javára 137 pengő, Salgó Imre javára 50.70 pengő, Weiszbach és Fridor javára 143.64 pengő, Valis Meller javára 231.45 német márka. Hyd­ro­­xigéngázgyár javára 283.92 pengő, Szirich Imre javára 50.50 pengő, Schäffer Nándor javára 131.27 pengő, Rosenthal Rezső javára 1687.52 pengő, Faragó Sándor javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 302889— 219519/1930. számú végzéseivel elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1930. évi má­jus hó 8. és június hó 17. napjain le- és felülfoglalt és 38.559 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­­rendeltelvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IX. ker., Thaly Kálmán­ utca 41. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autómű­helyberendezés, autóalkatrészek, szerszámok, autónyersalkatrész s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi augusztus hó 4. nap­ján. Talán Árpád, kir.­­kir. végrehajtó. O­F 15505 Árverés. Berényi Endre műbútorasztalos, újpesti (Ki­rály­ utca 29. sz.) lakos hitelezői nevében ezennel köz­hírré teszem, hogy a Benyovits Bútorgyár és Lakberen­dezési Részvénytársaság budapesti (VII., Károly király­út 9. sz.) cég által megrendelt és a megrendelő által át nem vett, jelenleg az Újpesti Iparosok Hitelszövetkezete és Bútorcsarnoka újpesti cég (Király­ utca 7. szám) rak­tárába beraktározott kétrendbeli és pedig egy piramis mahagóni és egy kaukázusi dió ebédlő bútort, mely áll egyenlként a következő darabokból : 1 kredenc, 1 tálaló, 1 vitrin és 1 asztal, a Keresk. Törv. 352., illetve 347. §-ai értelmében kir. közjegyző közben jöttével, a meg­rendelő terhére nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő­nek el fogja adni. Az árverést az Újpesti Iparosok Hitelszövetkezete és Bútorcsarnoka raktárában (Újpest, Király­ utca 7. szám) 1930. évi szeptember hó 4. napján délelőtt 9 órakor fog­ják megtartani. Kikiáltási ár 2040 pengő, azonban az árverés tárgyát képező bútorokat 798,28 pengő áron alul eladni nem lehet, minthogy azok az Újpesti Iparosok Hitelszövetke­zete és Bútorcsarnoka cégnél ily összegre lombardirozva vannak. Vevő köteles a vételárat készpénzzel azonnal kifizetni és a bútorokat 10 nap alatt saját költségén elszállítatni, ezenfelül a vételi illetéket, valamint az általános forglmi adót, illetve a netán­ fényű­zési forgalmi adót viselni. Az árverelni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10 százalékát az árverés megkezdése előtt bánatpénzül készpénzben letenni. Dr. Héderváry Lehel, kir. köz­jegyző____________________________________ 14995 Árverés. Pk. IX. 645765/1930. szám. Dr. Polonyi Jenő ügyvéd által képviselt Winter Hermann Rt. javára 121 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 318995. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi június hó 12. nap­ján lefoglalt és 6330 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti szám­i végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Székely Bertalan­ utca 22. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 2. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest 1930. évi július hó 28. napján. Reicher Aladár, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 15544 Árverés. Pk. VII. 651493/1930. szám. Dr. Vermes Jó­zsef budapesti ügyvéd által képviselt Mészáros János és Mészáros Jánosné javára 904,50 pengő és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járáás­­biróság 1930. évi 5. P. 38012/2. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1930. évi junius hó 27. napján lefoglalt és 2990 pengőre becsült ingóságokra a bpesli közp. kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Hársfa­ Utca 29. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi jú­lius hó 25. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 15545 Árverés. Pk. V. 652775/1930. szám. Dr. Párkány Mar­cel ügyvéd által képviselt Schmidt és Császár gőzmalom javára 426 pengő 76 fllér és járulékai erejéig, dr. Re­­sofszky Sándor ügyvéd által képviselt Friedmann Emil és Ödön javára 124 pengő és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi július hó 2. napján lefoglalt és 2070 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VII. ker., István­ ut 3®. szám alatt, a foglalási jegyzőkönyv 1—8. tétele alatti ingó­­sá­gokra leendő megtartására határidőül 1930. évi szep­tember hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, ki­rakat, kerékpárok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julius hó 23. nap­ján. Dr. Ladányi Lajos kir. kir­. vhajtó. O­F 15491 Árverés. Pk. X. 626900/1930. szám. Dr. Révész Ferenc ügyvéd által képviselt Hauer és Márton cég javára 467 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1929. évi július hó 12. napján le- és felülfoglalt és 8560 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Hollán­ utca 17. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, edények, ezüsttárgyak, könyvek s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg bevsáron alul is­ el fogom adni. Budapest, 1930. évi augusztus hó 4. napján. Bíró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 15495 Árverés. Pk. IX. 636741/1930. szám. Dr. Pálmai Andor ügyvéd által képviselt Garancia Bank Rt. javára Müller Jenő és neje ellen 300 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kár. járásbiróság 1929. évi 34913. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 9. napján lefoglalt és 3240 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kár, járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Weiss D. javára 200 pengő, Gömöri Sándor javára 109 pengő 52 fillér, Alts­tock és dr. Székely javára 17 pengő 50 fillér, Kredit V. A. G. javára 1500 pengő, Győri és Révész javára 43 pengő 10 fillér, Grossmann Ferenc javára 58 pengő és jár. követe­lése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből I ki­ nem tűnő más foglaltatok javára is ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú ,igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, VII. ker., István­ ut 67. szám, II. emelet 22. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutána fél 4 órája tüzelik ki, amikor a bíró­ság lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul­­is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi augusztus hó 7. napján. Baráth Ferenc, kiír. kir. végrehajtó­­ O­F 15549 Árverés. Pk. X. 529696/1930. szám. Dr. Bályika Zoltán ügyvéd által képviselt Baginyi Ferenc javára 58 pengő 60 fillér és 108 pengő 74 fillér, Schmidt Mór javára 2500 pengő, 500 pengő, 4000 pengő, Szakály József jav. 77 pengő 40 fillér, Magyar Országos Közp. Takarék­­pénztár miskolci fiókja javára 274 pengő 82 fillér, Lőw­i Ignác javára 160 pengő, Ehrenfeld Sándor és fia javára 1242 pengő 58 fillér, Szőgyén Tibor Bankintézete javára 59 pengő 24 fillér, Pesti Arbor Fa- és Szénkeres­­kedelmi Vállalat Stem A. cég tulajdonosa ellen a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 30325/10. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi december hó 4. nap­ján­­lefoglalt és 5790 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. .járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Vörösmary­­utca 34/b. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. nap­jának déutánii 2 órája tüzelik ki, amikor a bírólag le­foglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi augusztus hó 5. napján. Reicher Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 15528 Árverés. 3671/1930. vb. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. törvényszéknek 1930. évi 712/8. számú végzése következtében dr. Kőrössi Sándor ügyvéd által képviselt Meszlényi Sándor és a többi foglaltatók javára 3900 pengő és járulékai erejéig 1930. év­i május hó 26. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 6700 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : lovak, kocsi, tengeri, stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a hódmezővásárhelyi kir. járásbíró­ság 1930. évi Pk. 10751. számú végzése folytán 3900­­ tőkekövetelés, ennek végzés szerinti kamatai, egyhar­­mad százalékos váltódíj és eddig összesen végzés szerint bíróilag már megállapított költségeik erejéig Hódmező­vásárhelyen, Tanya­ utca 62. szám alatt leendő megtar­tására 1930. évi szeptember hó 5. napjának délutáni órája határidőül ki­tűzetik, ahhoz a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. l.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Hódmezővásárhely, 1930. évi augusztus hó 11. napján. Székely Ferenc, kiír. bir. végrehajtó, O­F 15527

Next