Budapesti Közlöny, 1930. október (64. évfolyam, 223-250. szám)

1930-10-01 / 223. szám

a megfelelőbb egyének legyenek kiválaszthatók ; a vonatkozó lappéldány a felterjesztéshez szin­tén csatolandó. Megjegyzem azonban, hogy az erre vonatkozó közleményeknek tárcám terhére való díjazását megfelelő költségvetési hitel hiá­nyában nem vállalhatom. Értesítem végül Méltóságodat, hogy ezen rendeletem másolatát egyidejűleg az Országos Központi Hitelszövetkezet földmunkások vállal­kozó sze­rkezeti osztályának és az illetékes mezőgazdasági kamarának is megküldöttem, melynek alapján módjában lesz nevezett szö­vetkezetnek, illetve az illetékes kamarának is a kitüntetésre és jutalmazásra netán érdemes gazdasági cselédekre és munkásokra, illetve földmunkásokra nézve javaslatát Méltóságod­hoz további eljárás végett szintén előterjesz­teni. Budapest, 1930. évi szeptember hó 24.-én. A miniszter helyett: Dr. Mayer Károly s. k. államtitkár. Magyar kir. államvasutak pécsi üzlet,­ezetősége. 8.096./1930. szám. Pályázati hirdetés az igazolványos katonai altisztek részére fenntartott, az 1931. év első felében előreláthatólag betöltendő állásokra. A felsorolt állások az 1873. évi II. t.-c. 4. §-a alapján az összes iga­zolványos katonai al­tisztek részére fent van­nak tartva. A katonai szolgálatból közvetlenül a szolgálat folytonosságának meg­szakítása nélkül a va­súti szolgálatba átlépő igazolványosoknak, fel­téve, hogy átlépésük­kor 45. életévüket még túl nem haladták, a katonai szolgálatban el­töltött idejük, a vasúti szolgálatban való végle­gesítéseknél, nyugdíjjo­­gosító idejükbe beszá­­míttatik és ezen beszá­mítandó katonai szol­gálati időért az állam­­vasúti nyugdíjintézeti alapszabályok szerint járó utánfizetéseket, nemkülönben a nyug­díjintézetbe való belé­péskor fizetendő felvé­teli díjat a volt közös hadseregbeli (haditenge­­részeti)honvédségi és m. kir. csendőrségi, vala­mint a darabonttestőr­­ségeknél szolgált igazol­­ványosokért az állam­­kincstár vállalja el. Ellenben a volt an­­nektált tartományok csendőrségének igazol­ványos altisztjei, a m. kir. horvát-szlavon­­csendőr igazolványo­­sok, az annektált tar­tományok katonai csa­pataiban szolgált bosz­niai és hercegovinai ille­tőségű igazolványos al­tisztek, úgyszintén azok is, kik a Horvát-Szla­­von országokban léte­zett ménes-intézetek­nél és méntelepeknél szolgáltak, ezen után­fizetéseket megfelelő havi részletekben saját­jukból fizetik. A hirdetett állásokra az 1922. évi VI., az 1923. évi XXXV. és 1924. évi IV. t.-c. alap­ján szabályszerű vég­elbánás alá vont alkal­mazottak is pályázhat­nak. Ezekre nézve a m. kir. államvasutak Hivatalos Lapjának 1928. évi 42. számá­ban F 63.735/928. A. I. sz. a közölt feltéte­lek irányadók. Littke Jenő s. k. kormányfőtanác­sos, üzletigazgató. Az állás megnevezése A vállalat és szolgálati helyek ahol az állások betöltendők lesznek Az állással járó­­illetmények napibér egy hóra az első évben lakás­évi pénz fizetés egy évne­gyedre pengő egyebek Az állás elnyerésére megkívánt általános feltételek A pályázati folyamod­vány kellékei tartalom és felsze­relés te­kintetében A próba­szolgá­lat időtar­tama A vasúti szolgálat­ban megszerzendő szakismeretek,­ illetve leteendő szak­vizsgák rt . N rt E O U A Jegyzet 5 kalauzi állás (előbb vonatfékező) Újdombóvár 1 pályafelvigyázói állás Osztály­mérnökség Kaposvár 5 váltókezelői állás Répáspuszta Keszőhideg­kút-Gyönk Attila-Csoma Mernye Ujdombóvár 4 vonatfékezői állás Ujdombovár 8 pályaőri állás Osztály­mérnökség Baja Csurgó Dombóvár Pécs Szekszárd 'rttQ rt 22 'S ^ S1 ‡­‘rt G bO*C 'o £ N ti O ‘C fco N O o *-0 bp 2£ * $ m ‡-O *G‡ 3 c CD & N rt 22 •2 £ 'S G -Q ra 2 g 'O 22 . rt S1 98 98 80 80 80 1.488 1.668 1.164 1.164 1.032 82-50-165-25 pengő közt 82-50-165-25 pengő közt 41-25- 82-80 pengő közt 41-25-82-50 pengő közt 41-25-82-50 pengő közt egyen­ruha, kilométer és utazási órapénz egyen­ruha egyen­ruha egyen­ruha, kilométer, utazási és órapénz egyen­ruha 1. Magyar állampolgár­ság, magyar nyelv tudása. 2. 18. életévet betöltött, de 35-ik életévet meg nem haladott (igazol­ványos katonai al­tiszteknél kivételesen 45 évig terjedő) élet­kor. 3. szellemi és testi ép­ség és vasúti szol­gálatra alkalmatos­ság. 4. csőd és gondnokság alatt nem állás. 5. büntetlen és erköl­csi tekintetben ala­pos kifogás alá nem eső előélet. (Különö­sen megkíván­tatik, hogy folyamodó bűn­tett, vagy nyereség­­vágyból eredő vétség miatt vád alá ne le­gyen helyezve, vagy általában szabadság­­vesztés büntetés alatt ne legyen, nyereség­­vágyból eredő bűn­tett, vagy vétség miatt elitélve ne legyen és hivatalvesztésre szó­ló ítélet hatálya alatt ne álljon.) 6. végül az 1—2. sor­szám alatt felsorolt pályázóknál a közép­iskolák alsó négy osz­tályának, vagy az ezekkel egyenlő ran­gú iskolák sikeres el­végzése. A 3—5. sorszám alatti állásokra pályázókról írni és olvasni tudás és a számtan alap­műveleteiben való jártasság. '8 A13 rt .*£ jS‘ > 3o rt o3 •o > rÖ VA ^ 5 O G rt N O T) K4Í «3 rt •O m >, IIO <u G CD > in a -g 22 G3 .3 rt 1^0 M G 22 q f §5 'ö £ g* O o J5 s > rt - O 3 3 tüO G .§«8 a se . rt g g. O G . rt w § rt ■" c>-2 —3 ej cö cs »0 05 2 o 2 o -2 =2 >:o rt Ö m Ä .5 * 73 o|og O ÍH f> xrx Ph © Q) rt ^ < i—-I f*-‘ ‘fii -£■* ► -S5 •M-rt gla M g Éi-0 -a* o -<d G4 •" rt o *0 r/> G * 's-! 3 £ rt 22 -G rt >-* *p >-, fl rt ■«S­S ^ W ‘rt > jö O fcß w ro * Oa-ar-a >? o 3 rts ‘rt O SÍ > co <G • a ^ kO G rt .2 =2'^ rt tn9 G 1—1 O :G 22 ^>2 22 h 'O G o 'Ö CD ^ rtg O o G ,rö rt*“ ‘rt J b0 , O ■= ® tí 'S N ‘rt S3 rt 22 W ■ • CD « c rt m __ co ^rt rt O tí 22 ‘rtrt 2 -ö To 0 2 =2 ^5 S.-2 2,1a 0 arai . o -cs >r “ tí 'S 0 hat hó két év hat hó hat hó hat hó vonatvezetői és ke­zelői vizsga megfelelő ipari kép­zettség/ kőműves, asztalos stb.)pálya­­fentartási munkák­ban egy évi gyakor­lat, felvételi vizsga után pályafelvigyá­zói tanfolyam el­végzése és vizsga. a vasúti személy és vagyonbiztonsá­gi szabályok, a vál­tóőri utasítás isme­rete. a forgalmi utasí­tás, vonatkezelés­ről szóló határoz­­mányainak, a jel­zési és vonatveze­tői utasításnak is­merete. a pálya jókarban­tartásának, s a pá­lyaőri utasításnak ismerete. ‘CDCD »• ‘rt Pécs, 1930. évi szeptember hó 26.-án. budapesti Közlöny 1930 október 1. A m. kir. pénzügyminiszter az eszterházai m. kir. fővámhivatalt megszüntette. E hivatal teendőit a soproni m. kir. fővámhivatal mexikó­­pusztai kirendeltsége fogja ellátni. (118.439. 1930. XII. fő. szám.) 1172/1930. szám. Hirdetmény. A m. kir. Erjedéstani Állomás a m. kir. föld­­mivelésügyi miniszter 76.088/1930. II. 4. számú rendelete alapján november hó 17-től 26-ig

Next