Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. október (64. évfolyam, 223-.250 szám)

1930-10-01 / 223. szám értesítője

­a^ 213 Szerda, október | Budapest, JE3SB 0 9 A BUDAPESTI KÖZLÖNY .««hIRLOSÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhiretetések egyszeri beiktatási dija 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­­jelen­ő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Ingó- árverések. Árverés. Pk. V. 490964/1929. szám. Dr. Walér Leó ügyvéd által képviselt Trieszti Általános Biztosító javára 7­12 pengő, Quitt Lipót javára 378 pengő, Magyar Köz­­tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete javára 226 pengő, Hausner József javára 278 pengő és több követelés és jár. er., Bloch Ignác ellen a bpesti közp. kir. járásbíró­ság 1929. évi 9850. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi julius hó 11. napján le- és felülfoglalt és 2475­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik javára is, » végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Eötvös­ utca 34. szám, III. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 3. napjának délutáni egynegyed 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szeptem­ber hó 16. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végrehajtó. O­F 17317 Árverés. 2611/1930. vht. szám. Az újpesti kir. járás­biróság 1926. évi Pk. 16579. számú végzése folytán dr. Forbálik Frigyes ügyvéd által képviselt Magyar-Cseh Iparbank Rt. vthajtató jav., Tomola Frigyes és neje Város, épitő Rt. vhajtást szenvedetteknél 80.000 pengő és járu­lékai erejéig lefoglalt és 640.166 pengőre becsült ingó­ságokra az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig az árverést elrendelem és az árverés határnapját Új­pesten, Beniczky­ u. 3. sz. és folytatva Tinódi Sebestyén­­utca 2. számú házban 1930. évi október hó 4. napján, délután 3 órára tű­zöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyegek, ezüstneműek, pénzszekré­­nyek, autó, írógépek és egyéb ingók a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is f­eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítésihez jogot tarta­nak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl­tetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig ná­lam írásban vagy élőszóval bejelenteni tartoznak. A fény­űzési tárgyak csa­k a 10% fényűzési forgalmi adó lero­vása után fognak a vevőnek kiadatni. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is kitü­­zetik s így az árverés megtartásához az összes végrehaj­­ta­nuk csatlakozhatnak. Újpest, 1930. évi augusz­tus hó 30. napján. Lamoss Rezső, királyi birósági végrehajtó. O­F 17391 Árverés. Pk. 3047/1929. szám. Dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton-Shuttlewortd Rt. javára 2414 pengő 48 fillér követelés és járulékai erejéig a keszthelyi királyi járásbíróság 1929. évi 3047. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi junius hó 5. napján lefoglalt és 8855 pengőre becsült ingóságokra a keszthelyi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Zalaszabarban, a helyszínen leendő megtartására határ­időül 1930. évi október hó 14. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt cséplőszekrény, szekerek, égetett tégla, épületfák, lovak, szecskavágó, borjú, borok, hordók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Keszthely, 1930. évi szeptember hó 23. napján. Pénzes, kir. bír. végrehajtó. O­F 17324 Árverés. Pk. 4728/1930. szám. Dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton-Shuttlewortth Rt. javára 7549 pengő 07 fillér követelés és járulékai erejéig a keszthelyi királyi járásbiróság 1930. évi 4728. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 6. napján lefoglalt és 149.600 pengőre becsült ingósá­gokra a keszthelyi királyi járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenlírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaljatok javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán Felsőenándon, a helyszínen leendő meg­tartására határidőül 1930. évi október hó 15. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, zongora, fegyverek, rádió, lovak, tehenek, sertések, malacok, ökrök, kukorica, zab, répa, borok, hordók, szivógázmotor, cséplőszekrény, esőztető felszerelés, traktor, vaseke, borona, búza, rozs és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Keszthely, 1930. évi szeptember hó 23. napján. Pénzes, kir. birósági végrehajtó. O­F 17325 Árverés. Pk. IX. 632045/1930. szám. Dr. Jacobi Béla ügyvéd által képviselt Magyar Fantomüvek Rt., valamint Meister Izidor 75.40 pengő követelés erejéig és 584.82 P és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság 1930. évi 207877. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. április hó 24. napján lefoglalt és 2580 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­­telvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapes­­ti'.n. V. '-cr­äfet. sziget-t.h­. 4. szám­ alatt leendő­ megtar­tására határidőül 1930. évi október hó 27. napjának dél­utáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, facsarógép, gőzkazán, rézüst és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szep­tember hó 22. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 17339 Árverés. Pk. I. 55048/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 32450/1929. számú végzésével dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Glayton-Shuttleworth végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 979 pengő 94 fillér kö­vetelés és járulékkar erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 9040 pngőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Tündér­utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, csil­lárt, festményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi szeptember hó 20. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 17327 Árverés. Pk. I. 62243/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a bpesti I—III. ker. kir. járásbiróság 10274/1930. számú végzésével dr. Groák László ügyvéd által képviselt Westend Garage végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 143,20 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtási szenvedőnél lefoglalt és 1390 pengőre becsült in­góságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Tárogató-út 26/a. szám alatt leendő megtartására határidőül. 1930. évi október hó 2. napjának délutáni 17 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtátó követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapes, 1930. évi szeptember hó 5. napján. Szabó Ist­ván, kir. kir. végrehajtó. O­F 17390 Árverés. Pk. I. 52858/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 41/1930. számú végzésével dr. Sas Jenő ügyvéd által képviselt Grün Fülöp végrehajtató részére, Schally József és neje végrehajtást szenvedő ellen 400 pengő követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél­­foglalt és 1890 pen­gőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, I. kerület, Major­ utca 19. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 4. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi augusztus hó 22-én. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17318 Árverés. Pk. I. 60568/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 9235/4930. számú végzésével dr. Deutsch Miksa ügyvéd által képvi­selt Lőwh Dávid és Fiai végrehajtató részére, végrehaj­tást szenvedő ellen 272 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1400 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. kerület, Lövőház­ utca 32. szám alatt leendő megtartásra határidőül 1930. évi október hó 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decs­áron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapes, 1930. évi szeptember hó 1. napján. Szabó István kir. kir. végrehajtó. O­F 17387 Árverés. Pk. VII. 631.113/1930. sz. Dr. Karcag Dezső ügyvéd javára 150 pengő, Albert Ervin javára 282.86 P, Barabás Artur javára 724.88 pengő, Rólik Ernő és Társa javára 2444.14 dk., Nemzeti Hitelintézet javára 3246.69 pengő, Könyvtermés Kiadó Rt. javára 71 pengő, Épít­kezési és Faipari Rt. javára 3400 ck., Haas Andor ja­vára 60.62 pengő, Aufricht Gerő javára 355.41 pengő, Magyar Pénzügyi Compass kiadó kiv. javára 85.68 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1930. évi 107.524. számú végzé­sével elrendelt­­kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi április hó 22. napján lefoglalt és 2100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, V. ker., Honvéd­ utca 40. szám, III. em. 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó­­­napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festményeik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szeptember hó 1. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 17315 Árverés. Pk. V. 666922/1930. szám. Dr. Halmos Ernő ügyvéd által képviselt Ádám Sándor javára 34 pengő 68 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 221.802. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől. 1930. évi augusztus hó 21. napján lefoglalt és 1580 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fen­ti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Akáczfa­ utca Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 79583/1930. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar kir. államvasutak igazgatósága 32000 kg. lakk- és festékoldószer szállítása iránt nyilvános pályá­zatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi október hó 22- én, déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az aján­lat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI. kerület, Andrássy­ ut 75. szám, III. emelet 54.) tekinthető meg, illetve vehetők ,rt. Budapest, 1930. évi szeptember hó. Az igazgatóság. *8158 (Utánnyomást nem díjazunk.) Egyes szám ára 20 fillex*.

Next