Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. október (64. évfolyam, 223-.250 szám)

1930-10-01 / 223. szám értesítője

2­ 60. szám, földszinten teendő megtartására határidőn! 1030. évi október hó 13. napjának délutáni 4 órája tűzetik­­ ki, amikor a bíróilag lefoglalt iroda­berendezés, pénzszekrény, esztergapad, fúrógép és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg Ibed­sáron alul is, el fogom adni. Phönix Ásványolaj és Asphalt Ipari Rt. javára 255 pengő 54 fillér és járulékai, Ferronova javára 37.78 P és járulékai, Engel M. Mihály javára 100.92 pengő és járulékai, Dietl Hubert javára 71 pengő és járulékai, Dedics Testvérek javára 142.12 pengő és járulékai, Nagy József javára 135.50 pengő és járulékai, Ádámy Sándor javára 34.68 pengő és járulékai, Automobilla javára 71 pengő és járulékai, Dénes és Friedmann javára 339.10 pengő és járulékai, Balogh József javára 65.28 pengő és járulékai, S. K. F. javára 14 pengő 24 fillér és járu­lékai. Budapest, 1930. évi szeptember hó 16. napján. Szájszy Kovách Ernő, kir. bír. végrehajtó. O­F 17386 Árverés. Pk. 2481/1929. szám. Dr. Dala Károly ügyvéd által képviselt Hermes Biztositó Rt. árverést tűzető vég­rehajtató javára 548 pengő 72 fillér, valamint az alább felsorolt, mint csatlakoztatott végrehajtasok javára dr. Eötvös Dezső ügyvéd által képviselt Dallmann Béla ja­vára 26 pengő 36 fillér, dr. Pollák Pál ügyvéd által kép­viselt Greichmannn Adolf javára 14 pengő, dr. Pollák Pál ügyvéd által képviselt Rosenthal József javára 220 P, dr. Eötvös Dezső ügyvéd által képviselt Dávid Ignácz javára 516 pengő, Schnitzler Simon püspökladányi lakos javára 222 pengő, dr. Pollák Pál ügyvéd által képviselt Püspökladányi Fogy. Szövetkezet javára 24 pengő 21 fillér Varga Benjámin püspökladányi lakos ellen össze­sen 1558 pengő 29 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1928. évi 40729. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi május hó 22. nap­ján lefoglalt és 5500 pengőre becsült ingóságokra a püspökladányi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fennt­rt, valamint zálogjogot szerzett más foglalk­ozók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Püspökladányban leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 3. napjának délutáni 4 órája­ tűzetik ki, amikor a báróikig lelfoglalt autók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, e­setleg fogosáron alul is, el fogom adni. Püspökladány, 1930. évi augusztus hó 22. napján. Beczmann József, kir. kir. végrehajtó. O­F 17357 Árverés. Pk. I. 38194/14. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi i kir. járásbíróság 2123822/1928. számú végzésével dr. Forbáth Frigyes ügyvéd által kép­viselt Magyar-Cseh Iparbank Rt. végrehajtató részére Brucksteiner István végrehajtást szenvedő ellen 640­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 8490 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz.­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Trombitás­ utca 26. szám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 3. napjának délelőtti 1.12 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót s egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbá zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi szeptember hó 3. napján. Makk Iván, kir. bír. végrehajtó. O­F 17356 Árverés. Pk. I. 67897/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 441867/1930. számú végzésével dr. Párkány Frigyes ügyvéd által kép­viselt Magyar Olaj és Vegyipari Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 50 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2930 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, I. iker., Zámori­ utca 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 14. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, pianinót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, deásáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi szeptember hó 43. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. O­F 17385 Árverés. 1199/1930. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti királyi törvényszéknek 1929. évi 16. P. 40794/2. számú végzése következtében dr. Morvai Béla ügyvéd álta képviselt Hofher-Schrantz— Clayton-Shuttleworth Rt. javára 4838 pengő 52 fillér és járulékai erejéig az 1929. évi december hó 5. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül­­foglalt és 34.100 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: cséplőgarnitura, traktor, körfűrész, heremag­­fejtő, triőr, morzsoló, rosta, lovak, csikók, ökrök, tehe­nek, borjak, sertések nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a marcali királyi járásbíróság 1929. évi Pk. 4549. számú végzése folytán 4838 pengő 52 fillér tőkekövetelés, ennek 12 százalékos kam­atai, eddig össze­sen 448 pengő 95 fillérben biróilag már megállapított Árverés. 2005/1930. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi királyi járás­bíróságnak 1930. évi P. 101409/4. számú végzése követ­keztében dr. Szécsi Gábor ügyvéd által képviselt Elektro­motorgyár Részvénytársaság, valamint a csatlakozott összes alap- és felülfoglaltatók javára is, 115 pengő 43 fillér és járulékai erejéig 1930. évi június hó 26. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felül­foglalt és 10.650 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: bútorok, tájképek, íróasztalok, szőnyegek, ebédlő-berendezés, könyvszekrény könyvekkel és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek a végrehajtató ügyvéd levélbeli jelent­kezése folytán 115 pengő 43 fillér tőkekövetelés, ennek 1929. évi december hó 1. napjától járó 10 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 40 pengő 32 fillérben bíróilag már megállapított költ­ségek, valamint a csatlakozónak tőkekövetelése, kamatai és járulékai erejéig is. Vácott, Eszterházy­ utca 8. szám alatt leendő megtartására 1930. évi október hó 4. nap­jának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozókat ezennel oly megjegyzéssel hivom meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelméből­ ezek javára is elrendeltetik. Vác, 1930. évi szeptember hó 10. napján. Mutál János, kir. kir. végre­hajtó. O­F 17342 Árverés. 584/1930. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti királyi törvényszéknek 1929. évi 16. P. 33011. számú végzése következtében dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz— Clayton-Shuttleworth cég javára 20.400 pengő és járu­lékai erejéig 1929. évi május hó 18. napján foganato­sított kielégítési végrehajtás útján le- és felül­foglalt és 19.596 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: rádió, bútorok, lovak, ökrök, stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a téti királyi járásbíróság 1929. évi Pk. 972/4. számú végzése folytán 20.400 pengő tőke­követelés, ennek 1928. évi szeptember hó 1. napjától járó 10 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltó­­díj és eddig összesen 597 pengő 30 fillérben biróilag már megáll a pilot­­költségek erejéig, Győrszemerén, adós lakásán leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 16. (tizenhat) napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében, kész­­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. • Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Tét, 2030. évi szeptember hó 17. /lapján. Belányi János, kir. bírósági végrehajtó. ____________________ C F 17333 Árverés. Pk. VI. 360504—5/1927. szám. Dr. Preisch Hugó és dr. Szűcs Sándor javára 800 + 240 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi P. XIV. 234833. és 182536. számú végzéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 22. napján le- és felülfoglalt és 5368 pengő 50 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­re, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Aréna­ út 29. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 2. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi szeptem­ber hó 8. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. OF 17376 Árverés. 4357/1930. vh. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Gombos Ede ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz- Clayton-Shu­­tte­worth cég végrehajtató részére 7864 P 42 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8640 pengőre becsült ingóságokra a pécsi kir. járásbiróság Pk. 18415/1929. számú végzése folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, megkezdve Somogy községben 22. szám alatt és folytatva Hosszú­­hetény községhez tartozó Csokoládé-pusztán leendő meg­tartására határidőül 1930. évi október hó 14. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt gőzgépet, cséplőgarnitúrát, mérleget, emelőt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, k­ik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését meg­előző kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóban jelentsék be. Pécs, 1930. évi szeptember hó 17. napján. Müller Győző, kir. bír. végrehajtó. 0 F 17323 Árverés. Pk. 9808/1930. szám. Dr. Nyáry Béla ügyvéd által képviselt Kalocsai Érsekség kérelmére és javára hátralékos 1174 pengő 68 fillér követelés és járulékai erejéig a kalocsai kir. járásbiróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőktől lefoglalt és 9200 pengőre becsült ingóságokra a kalocsai k.ir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenve­dőnél Izsák-pusztán leendő megtartására határidőül 1930 évi október hó 9. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt búza, zab, árpa és egyéb ■ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Kalocsa, 1930. évi szeptember hó 22. napján. Abarbanell Kornél, bír. végrehajtó. O 16660 Árverés. Pk. 4116/1930. szám. Dr. Lisszer Emil ügyvéd által képviselt Gáspár Fülöp kérelmére és javára 423 pengő 84 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 427336. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a szentendrei kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenve-­ dőnél Pócsmegyeren leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 9. napjának délutáni 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt vízimalom teljes beren-­­dezése és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész-; pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Szentendre, 1930. évi szeptember hó 47. napján. Kovács Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 0 F 173931 Árverés. Pk. VII. 601305/4930. szám. Dr. Brand Arnold, ügyvéd által képviselt Goór Lajosné szül. Wabits Lujza, javára 1200 pengő tőke és több követelés és járulékait erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi 54168/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi januárig hó 7. napján lefoglalt és 10.170 pengőre becsült ingó-]­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti] számú végzésével az árverés elrendeltetvén, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. kerület, Hermina­ ut 31. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 7. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, rádiókészülék, dísztárgyak, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is eladom. If­j. Deutsch Samus javára 1158 pengő 95 fillér és járulékai. Budapest, 1930. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Zongor Endre, kir.­ kir. végrehajtó. O­F 47349 Árverés. Pk. 15090/1930. szám. Dr. Morvai Béla ügyvéd’ által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton-Shuttleworth­ Rt. kérelmére és javára 2120 pengő 99 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1929. évi 46. P.­49924/2. számú végzésével elrendelt­­kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 7020 pengőre becsült ingóságokra a kiskunfélegyházai kir járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvdő lakásán Kiskunfélegy­házán, Petőfi­ u. 32. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi október hó 11. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt cséplő­szekrények, gőzkazánok, ponyva, kézifecskendő, heveri szíjak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is el fogom adni. Azon végrehajtasok, kik az árverés kitűzését nem kérték, de akik ahhoz csatlakozni kívánnak, felhívom, hogy ezt legkésőbben az árverést megelőző napon dél­előtt 8 óráig bejelentsék. Kiskunfélegyháza, 1930. évi szeptember hó 23. napján. Török Miklós, kir. kir. végre­hajtó. O­F 17326 Árverés. Pk. VII. 526973/4929. szám. Dr. Tárnok Béla ügyvéd által képviselt M. Holczer Bt. Co. javára 80 márka, Preisz Géza javára 220 pengő, Jusztus és Rosen­­stein javára 450.64 pengő, Deutsch Ernő javára 148.65 pengő, Ornstein László javára 170 pengő, Rodi & Rieg cég javára 23 pengő, Fischer Árpád javára 43.05 pengő, Wéber Nándor javára 100 pengő, dr. Korniss Béla’ügy­véd (Szeged) javára 33.82 pengő, Schild & Co. javára 124 sw. frank, La Transmarine javára 94 sw. frank, Banque Federale javára 100 pengő, Bank és áruforgalmi vállalat javára 300 pengő, Herstein I. Lajos javára 116 pengő, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank javára 98 sw. frank és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1920. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi november hó 25. napján lefoglalt és 2630 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szív-utca 60. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője költségek erejéig. Niklán, végrehajtást szenvedett laká­sán leendő megtartására 1930. évi október hó 14. nap­jának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmeiben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Marcali, 1930. évi szeptember hó 14. napján. Pozsonyi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 17334 1930 október 1.

Next