Budapesti Közlöny, 1930. november (64. évfolyam, 251-275. szám)

1930-11-01 / 251. szám

2 her hó 10. napjától számított három havi idő­tartamon át személyesen továbbítandó gyűjtő­­lappal Szatmár-Ugocsa és Bereg, továbbá Sza­bolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesí­tett vármegyék területén természetbeni adomá­nyokat gyű­jthessen. 859/1.—1930/31. e. 1. szám. Pályázati hirdetmény. Az autonóm számviteli és levéltári tisztvise­lők közös létszámában megüresedett és a veze­tésem alatt álló m. kir. Ferenc József Tudo­mányegyetemnél betöltendő egy XI. fizetési osztályú számtiszti állásra pályázatot hirdetek. A kellően felbélyegzett pályázati kérvényhez csatolni kell : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. magyar állampolgárságot igazoló bizonyít­ványt, 3. az 1887. évi I. t.-c. 17. §-ában előirt elmé­leti képességről szóló bizonyítványokat, 4. az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló új keletű közhatósági or­vosi bizonyítványt, 5. hatósági erkölcsi bizonyítványt, 6. családi állapotot igazoló hatósági bizonyít­ványt, 7. eddigi alkalmazást vagy foglalkozást iga­zoló bizonyítványt. Közszolgálatban álló pályázók az előírt kel­lékeket szolgálati okmányaik hiteles másolatá­val is igazolhatják. A rendelkezési állapotba helyezett, vagy a létszámcsökkentés során a tényleges szolgálat­ból már korábban elbocsájtott alkalmazottak, — amennyiben a megkívánt feltételeknek meg­felelnek, —­ más pályázókkal szemben előny­,­ben részesülnek. A közszolgálatban álló egyének pályázati kérvényeiket szabályszerű szolgálati uton, más kérvényezők pedig közvetlenül a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem rectori hivatalában a Rector Magnificushoz címezve, jelen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való első megjelenésétől számított 14 napon belül nyújthatják be. A hiányosan felszerelt, vagy elkésve benyúj­tott kérvények figyelembe nem vétetnek. Szeged, 1930. évi október hó 20-án. Dr. Kováts Ferenc s. k. 3—2 e. Rector 4. Kifogástalan előélet, mely — különös te­kintettel az u. n. tanácsköztársaság alatti maga­tartásra — hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó. 5. Bár a vezetőség a végzett tanulók részére az alkalmaztatást nem biztosítja, írásbeli nyi­latkozat állítandó ki arról, hogy a tanfolyamot végzett tanuló kötelezi magát, hogy a tanfo­lyam elvégzése után a földmivelésügyi minisz­térium kívánságára és az általa meghatározott helyen, 3 egymásután következő éven át szol­gálatot vállal. Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, 1 pengő 60 filérres okmánybélyeg­gel ellátott és a felvételi feltételekben említett bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezűleg irt és a Nm. Földmivelésügyi Miniszter úrhoz címzett folyamodványukat a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia igazgatóságához legkésőbb november 20-ig kötelesek benyújtani. A folyamodók a felvételről vagy elutasítás­ról kellő időben értesittetnek. A felvett tanulók 1931. január 4-én reggel 10 órakor kötelesek a keszthelyi gazdasági akadémia igazgatóságá­nál jelentkezni. Keszthely, 1930. évi október hó 25-én. Sztankovics János s. k. 8—3 gazdasági akadémiai igazgató. 520/1930. szám. Hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémián 1931. január 5-től március 31-ig tartó, a gazdasági társadalmi szervek által létesített tejtermelést ellenőrző körzetek részére, altiszti minőségű állásra képesítő Tejgazdasági Ellenőrző Tan­folyam megtartását rendelte el. A tanfolyamra 40 tanuló vehető fel. A tanfolyam ingyenes ugyan, de a részt­vevők lakásuk, ellátásuk, valamint a papír, nyomtatvány és tankönyvszükségletük költsé­geit maguk viselik. Az akadémia igazgatósága az ellátás költségeinek mérsékléséről tőle tel­­hetőleg gondoskodik. (Napi étkezés ára az akadémia menzáján 1 pengő 80 fillér. A nyom­tatványok és könyvek ára 80 pengő, mely a jelentkezéskor lefizetendő.) .A felvételi feltételek a következők : 1. A betöltött I0 éves kor, illetve a be nem töltött 40 éves életkor. A keresztlevél bemuta­tandó. 2. Erős, egészséges és ép testalkat, mely ha­tósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. 3. A csermajori vagy sárvári mezőgazdasági tejipari szakiskola, vagy a kisbéri tejmunkás­­képző iskola, vagy bármely mezőgazdasági szakiskola (földmívesiskola) sikeres elvégzése. Az ezen iskolák elvégzéséről szóló, valamint ezenkívül minden esetben az elemi iskolai vagy középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatandó. A létszám 1/3-áig oly egyének is felvehetők, akik gazdasági akadémiai oklevéllel bírnak, ha­ ezen kifejezetten altiszti minőségű állásban való elhelyezkedéssel megelégszenek. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1930 november 1. 171.406/1930. N­. B. M. szám. Hirdetinény. Az 1903. évben született Benedek Jenő gyo­mai lakostól, a részére 1929. évi március hó 21-iki kelettel ellátott s­z.760/1929. N­. B. M. szám alatt kiállított visszahonosítási okiratot, ismeretlen tettesek ellopták. Ez okiratot ezen­nel megsemmisítem. Budapest, 1930. évi október hó 24-én. 3—2 M. kir. belügyminiszter. BfSffiH£¥ATALO& A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 186.546/1930. VII. b. számú határozatával Felsőbükki Nagy Pál kissitkei nagybirtokos ál­tal Horváth Péter gazdatiszt, volt nagybajomi lakos emlékére 1.000 pengő törzsvagyonnal lé­tesített segélyezési alapítványról 1930. évi már­cius hó 7. napján kiállított alapítólevelet jóvá­hagyta. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY h­­ikkossii­mén Hivatalos Értesítőjében kézi hír le isis nyék­avonata. A Hivatalos Értesítő kapható 13 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 710967/1930. szám. Az igazgatóság 1931. évben szük­séges távirdai papírszalagok szállítására pályázatot hir­det. Határnap november 24. *9041 710721/1930. szám. Az igazgatóság a Központi Nyom­tatványtár részére 1931. évben szükséges mintegy 4.500 pengő értékű rajzolási és fénymásolási papíranyagok szállítására pályázatot hirdet. Határnap november 24. *9045 710449/1930. szám. Az igazgatóság a mozdonyok sebességmérőihez 1931. évben szükséges sebességmérő szalagok szállítására pályázatot hirdet. Határnap no­vember 24.­­ *9048 710704/1930. szám. Az igazgatóság a Központi Nyom­tatványtól­ részére az 1931. évben szükséges mintegy 3.700 pengő értékű irodai szerek szállítására pályázatot hirdet. Határnap november 24. *9043 74­0703/1930. szám. Az igazgatóság a Központi­ Nyom­tatványtár részére az 1931. évben szükséges mintegy 6.500 pengő értékű irodai papíranyagok szállítására pályázatot hirdet. Határnap november 24. ,*9042 710702/1930. szám. Az igazgatóság az 1931. évben szükséges 4.000 pengő értékű rajzolási eszközök szállí­tására pályázatot hirdet. Határnap november 24. *9041 78392/1930. szám. Az igazgatóság 73.000 drb lámpa­­üveghenger, 4.000 drb lámpacsésze és cca 2800 drb különféle öblös üveg szállítására pályázatot hirdet. Határnap november 13. *9047 Ingó árverések. 603048/1930. szám. 1765 pengő becsértékű fülbevalók, gyűrűk és más ingóságok Budapesten, József-körút 40. szám alatt, november 3-án, 4 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. O­F 19643 672587/1930. szám. 1148 pengő becsértékű­ bútorok, kenyér, dynamó, kis­gép és más ingóságok Budapes­ten, Bulcsu­ u. 19. szám alatt, november 3-án, 1 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. O F 19640 670081/1930. szám. 1950 pengő becsértékű bútorok, rádió, szőnyegek és anás ingóságok Budapesten, Tátra­­utca 21., IV. 2. alatt, nov. 5-én, V-­ órakor. Kirchner Béla, bír. végrehajtó. O F 19845 667311/1930. szám. 4570 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Üllői­ út 42. alatt, nov. 4-én, 7 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O F 19644 659612/1930. szám. 6455 pengő becsértékü baromfi­­keltetőgépek, felszerelés és más ingóságok Budapesten, Hajós­ u. 15 alatt, nov. 4-én,­­6 órakor. Páll Lajos, bir. végrehajtó. O­F 19813 606398/1930. szám. 15.471 pengő becsértékű bútorok, borok, hordók és más ingóságok Budapesten, Fü­zér-u. 34/a. szám, I. em. 17. ajtószám alatt, november 3-án, 2 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O 18674 58483/1930. szám. 14.820 pengő becsértékü bútorok, kávéházi berendezés, billiárd és más ingóságok Buda­pesten, Margit-körút 1. szám alatt, november 4-én, fél 7 órakor. Dr. Szilágyi Imre, kir. végrehajtó. O­F 19618 3818/1930. szám. 3700 pengő becsértékü benzinmotor, keresztfürész, deszka és más ingóságok Izsákon, Fő­utca 667. szám alatt, november 5-én, fél 2 órakor. Tamás Kálmán, kecskeméti kir. végrehajtó. O­F 19611 4599/1930. szám. 6700 pengő becsértékű kávéházi be­rendezés, billiárdasztalok és más ingóságok Pécsett, Széchenyi-tér 9. és Ivisfalu­dy­ u. 3 szám alatt, novem­ber 5-én, 2 órakor. Müller Győző, bir. végrehajtó. 646742/1930. szám. 3675 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 51. szám, I. emeleten, november 4-én, 2 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. O­F 19631 501906/1929. szám. 3340 pengő becsértékű bútorok, írógép és más ingóságok Budapesten, Aréna­ út 11. szám alatt, november 7-én, fél 3 órakor. Hável Ede, kir. végrehajtó. O F 19610 646402/1930. szám. 2200 pengő becsérlékű ló, szrár­­kocsi és más ingóságok Budapesten, Kolombus­ u. 2. szám alatt, november 5-én, 4 órakor. Hipszky Endre, ■bir. végrehajtó. O­F 19623 649858/1930. szám. 5704 pengő becsértékű bútorok, zongora, öltöny, szövet és más ingóságok Budapesten, Bálvány­ u. 15. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt, novem­ber 12-én, 2 órakor. Szabó Gábor, bírósági végrehajtó. 54007/1930. szám. 1552 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Győri­ út 2/b., földszint 3. sz. alatt, nov. 4-én, 4 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végrehajtó. O­F 19612 463789/1929. szám. 1243 pengő becsértékü bútorok, korcsmai berendezés, boroshordók, jégszekrény és más ingóságok Budapesten, Bu­lcsu-u. 23/b. sz. alatt, nov. 14-én,­­A 30 órakor. Heves Ede. bir. végrehajtó. 671080/1930. szám. 6420 pengő becsértékű bútorok, szőnyeg, dísztárgyak és más ingóságok Budapesten, Zichy Jenő­ u. 36., II. 15. alatt, nov. 14-én, 2 órakor. Dr. Makai László, bir. végrehajtó. O­F 19637 484433/1929. szám. 2492 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Szentkirályi-u. 6., II. 22. alatt, nov. 12-én, 11 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. O F 19608 3345/1930. szám. 21728 pengő bec­sértékű bútorok, ezü­stneműek, személyautó és más ingóságok Nyíregy­házán, Szinház­ u. 8. alatt, nov. 7-én, 19 órakor. Labay Antal, bir. végrehajtó. O­F 1962/ 1559/1930. szám. 2650 pengő becsértékű ökrök, lo­vak, takarmány, szalma,­­kocsiszán, szekér, kocsi Fülei­den, nov. 21-én, 3 órakor. Páblé Antal, fehérgyarmati bir. végrehajtó. O 18635 1530/1930. szám. 1320 pengő becsérlékü állatok, bú­torok Kérsem­­eniben, nov. 15-én, 3 órakor. Páblé Antal, fehérgyarmati bir. végrehajtó. O 18635 570/1930. szám. 1138 pengő becsérlékü lehettek és más ingóságok Ürmön, Fő-u. 102. alatt, nov. 4-én, 10 órakor. Glavina János, pestvidéki kir. végrehajtó. 300524/1924. szám. 9110 pengő becsértékü bútorok, áruszekrény, korbácsok, gépek és ónos ingóságok Buda­pesten, Nagydiófa­ u. 13. alatt, nov. 19-én, 8 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O­F 19621 54266/1930. szám. 1022 pengő becsértékű vendéglői­­berendezés és más ingóságok Budapesten, Kisrókus­ u. 17. szám alatt, november 4-én, fél 11 órakor. Szabó István, bír. végrehajtó. O­F 19738 1658/1930. szám. 128&S.98 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Debrecenben, Ferenc József­ ut 4. sz. alatt, november 4-én, 3 órakor. Rákóczy László, bir. végrehajtó. O 18678 464/1930. szám. 1620 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Balatonlellén november 4-én, fél 3 óra­ikor. Komlenccz Pál, bir. végrehajtó. O 18379 4483/1930. szám. 5770 pengő becsértékű bútorok, teherautó és más ingóságok Szegeden, Alsótanya 27., 28. szám alatt, november 5-én, 11 óraikor. Balogh Lajos, szegedi bir végrehajtó.­­ O­F 19624 834/1930. szám. 11554 pengő becsértékü malomfelsze­­relés Dömsödön, november 7-én, 9 órakor. Halmos Anitás, ráckevei bír. végrehajtó. O­F 19632 1596/4 930. szám. 17517 pengő becsértékű gazdasági felszerelés, szarvasmarhák, lovak, gépek s más ingósá­gok Aszóvölgyön, november 7-én, fél 3 órakor. Lukács zalaegerszegi bir. végrehajtó. O 18611 687867/1930. sz. 1500 pengő becsértékű gépkocsi és más ingóságok Budapesten, Dandár­ utca 23. szám alatt, november 12-én, fél 10 órakor. Adorján Béla, bir. vég­rehajtó. O F 19610

Next