Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. november (64. évfolyam, 251-275. szám)

1930-11-01 / 251. szám értesítője

Budapest, 1930, 251. szám Szombat, november I Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Slagánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 új hatod hasábos m­ű sor (azaz annak térfogatai után 20 fillér Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. G. 710967/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. (Távirdai papírszalagok szállítására.) Az 1931. évben szükséges távirdai papírszalagok szál­lítására ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk. A biztosítandó mennyiség 300.000 darab. A részletes szállítási feltételeket beszerzési osztályunk­nál­ (V., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az aján­lati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje 1930. évi november hó 24-én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy-u­t 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9044 G. 710721/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. (Rajzolási és fénymásolási papíranyagok szállítására.) A Központi Nyomtatványtárunk részére az 1931. év­ben szükséges mintegy 4.500 pengő értékű rajzolási és fénymásolási papíranyagok szállítására ezennel nyil­vános pályázatot hirdetünk. A részletes szállítási feltételek, valamint a szállítandó papirosok részletes kimutatását beszerzési osztályunknál (VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az ajánlati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje 1930. évi november hó 24- én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy-út 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-út 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9015 G. 710149/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. (Sebességmérő papírszalagok szállítására.) A mozdonyok sebességmérőihez az 1931. évben szük­séges sebességmérő papírszalagok szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk. A biztosítandó mennyiség 12.000 darab. A részletes szállítás- feltételeket beszerzési osztályunk­nál (VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az aján­lati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje : 1930. évi november hó 24-én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy­ út 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9046 az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9043 710703/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. (Irodai papíranyagok szállítására.) A Központi Nyomtatványtárunk részére az 1931. év­ben szükséges mintegy 6.500 pengő értékű irodai papír­anyagok szállítására nyilvános pályázatot hirdetünk. A részleles szállítási feltételek, valamint a szállítandó papirosok részletes kimutatását beszerzési osztályunknál (VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az ajánlati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje 1930. évi november hó 24-én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy­ út 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9042 Versenytárgyalási hirdetmény. (Rajzolási eszközök szállítására.) Az 1931. évben szükséges mintegy 4.600 pengő értékű rajzolási eszközök szállítására ezennel nyilvános pályá­zatot hirdetünk. A részletes szállítási feltételeket a beszerzési osztá­lyunknál (VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az ajánlati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje 1930. évi november hó 24-én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy-út 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., Andrássy-út 75. szám, földszint) letenni. Budapest, 1930. évi október hóban. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) *9041 dás Tamás 130 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 331111. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 11. napján lefoglalt és 1148 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Bulcsu­ utca 19. sz. alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kenyeret, National cassát, dynamót, kifligépet és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szep­tember hó 30. napján, Kirchner Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 19640 Árverés. Pk. X. 670081/1930. szám. Dr. Altmann Ist­ván ügyvéd által képviselt dr. Kunna Ilona javára 100 pengő és több követelés é­s járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 25552. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 2. napján lefoglalt és 1950 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javáva­ is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. kerület, Tátra­ utca 21. szám, IV. emelet 2. aj­tőszám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 5. nap­jának délutáni órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, szőnyegek s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Galambos selyem- és szövetboltja javára 390 pengő­s járulékai, Kovács Bertalan javára 162 pengő és já­rulékai, Friedenithal István javéra 100 pengő s járu­lékai, Burg Ármin javára 60 pengő s járulékai, Hetényi Heidelberg Albert javára 19 pengő s járulékai, Szemere Gáspár javára 83.04 pengő s járulékai, dr. Kövess Jenő javára 110 pengő s járulékai, Aeg Unió Vill. Rt. javára 40.96 pengő s járulékai, The Gramophone Comp. Ltd. javára 100 pengő s járulékai, Erdősi Ferencné javára 16.50 pengő s járulékai, Weiss Béla javára 50 pengő s járulékai, Bacsó és Gerő javára 455.60 pengő s járulékai, ifj. Grossawann Ármin javára 226.75 pengő és járulékai. Budapest, 1930. évi szeptember hó 24. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 19645 Árverés. Pk. VII. 6673411/1930. szám. Dr. Szende Péter Pál ügyvéd által képviselt Magyar Általános Ingatlan­bank javára 2438 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenli sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi augusztus hó 25. napjául lefoglalt és 4570 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenli számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Üllői­ ut 4.2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi novem­ber hó 4. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénz,fizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Dr. Kovács József Károly ügyvéd által képviselt Steiner Adolf javára, dr. Ausch Iván ügyv. ált. képv. Keleti és Herbszt, dr. Leitner Ernő ügyv. ált. képv. Magyarság Lapkiadó, dr. Wetzler Gusztáv ügyv. ált. képv. Ásványolaj, dr. Vajda Dezső ügyv. ált. képviselt Márton Henrik, dr. Schleifer Pál ü­gyv. ált. képv. Földes Győző, dr. Löffler Artur ü­gyv. ált. képv. Steau, dr. Láng Béla ügyv. ált. képv. Continental, dr. Hajdú Árpád ü­gyv. ált. képv. Gombosi József, dr. Frank József ü­gyv. ált. képv. Frank Miklós, dr. Lukács Kornél, dr. Mayer Ernő ügyv. ált. képv. Shell Kőolaj, dr. Strausz László ü­gyv. ált. képv. Takarék és Hitelint., dr. Adler Gyula ügyv. ált.­­képv. Surányi Leó, dr. Tibor Henrik ügyv. ált. képv. Sp. Hitelint., dr. Beck Attila, dr. Engel Si­mon ü­gyv. ált. képv. Magy. Óra- és Ékszer, Polatschek Alfréd Kora. Ipari, Plakiscihok Manó Agrárbank, dr. Pallos Gyula ügyv. ált. képv. Steiner Anna, Pap Ferenc, Dévai Testvérek, Zacihár Gabia, Goitein Sándor, Dévai Testvérek, dr. Huber Elemér ügyv. ált. képv. Hermes M. Ált., dr. Szabados Nándor ü­gyv. által képv. Antikart . Bt., dr. Schleifer Pál ügyv. ált. képv. Földes Győző, dr. Weisz Károly ügyv. ált. képv. Szű­cs Zsigm­ond, dr. Natzler Gusztáv ügyv. ált. képv. Bp. Villany., Pajor G. 710704/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. (Irodaszerek szállítására.) A Központi Nyomtatványtárunk részére az 1931. év­ben szükséges mintegy 3.700 pengő értékű irodai szerek szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk. A részletes szállítási feltételek, valamint a szállítandó anyagok részletes kimutatását beszerzési osztályunknál (VI., Andrássy-út 75. szám, III. emelet 382. szám) lehet megtudni, ahol a pályázati felhívások és az ajánlati űrlapok is megszerezhetők. A pályázatok benyújtásának határideje 1930. évi november hó 24-én délelőtti 11 óra (VI., Andrássy-út 73. szám, III. emelet 369. szám), a bánatpénzt pedig G. 78592/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A magyar királyi államvasutak Igazgatóságának szük­sége van 73 000 drb különféle lámpaüveghengerre, 4.000 drb lámpacsészére és cca 2800 drb egyéb különféle üblös üvegre, melynek szállítására 78592/1930. szám alatt nyilvános versenytárgyalást hirdet. A pályázati feltételeket tartalmazó versenytárgyalási hirdetés nyom­tatványa díjtalanul megszerezhető a Máv. Igazgatóság G. II. osztályában, Andrássy­ út 75. szám, III. 385. ajtó­szám alatt. Pályázat benyújtásának határideje 1930. november hó 13-án déli 12. óra, Budapest, 1930. évi október hó 25. napján. *9047 • Máv. Igazgatóság. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 603048/2. 1930. szám. Dr. Engel Simon és Társa ügyvédek által képviselt Országos Hitel­­védő Egylet javára 522 pengő 21 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1930. évi 603048/2. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 31. napján lefoglalt és 1765 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. ker., József­ körut 40. szám alatti üzlet­ben leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 3. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt fülbevalókat, gyűrűket a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szeptember h­ó 30. napján. Kirchner Béla, kir. bírósági végrehajtó. O­F 19643 Árverés. Pk. IX. 672587/1930. szám. Dr. Miklós Gyula ügyvéd által képviselt Brust Béla javára 112 pengő 20 fillér és járulékai, csatlakozhatnak : Első Gyulai Gőz­malom 275.40 + 650 + 4000 pengő, Szélig Lajos 60 pengő, Krausz és Böhm 55.72 pengő, National Regis­­tráló Pénztárak 240 pengő, Pannónia Magyar-Hollandi Kekszgyár 63.33 pengő, Varga Andor 55.70 pengő, Bor­ Egyes szám­ára 1O fillér.

Next