Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. november (64. évfolyam, 251-275. szám)

1930-11-01 / 251. szám értesítője

2 Ernő ü­gyv. ált. képv. Lohnerz Jenő. Budapest, 1930. évi szeptem­ber hó 28. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 19011 Árverés. Pk. IX. 659612/1930. szám. Dr. Weisz Izidor újpesti ügyvéd által képviselt ifj. Nagy János javára 150 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1930. évi július hó 24. napján lefoglalt és 6455 pengőre becsült ingósá­gokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, VI. ker., Hajós­ utca 15. szám alatti üzletben, a végrehajtást szenvedőnél leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 4. napjának délutáni 146 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő, úgymint: baromfikeltető gépeket és felszerelési tárgyakat, és egyéb­­ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmé­ben — a­mennyiben a törvény kivételt nem tesz — az alább megnevezett végrehajtá­tok kielégítésére is elrendeltnek tekintendő, úgymint: ifj. Nagy János 400 +.­­450 + 572 pengő és járulékai. Budapest, 1930. évi október hó 2. napján. Páli Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 19013 Árverés. Pk. V. 606390/1930. szám. Dr. Leicht György ügyvéd által képviselt Krausz Lipót javára 1075 pengő, Első Magyar Részv. Serfőzde javára 274 pengő, Fónagy Béla javára 300 pengő, dr. Bajor Ármin javára 150 pengő, dr. Widder Miklós javára 300 + 117.80 pengő, Fischmann Testvérek javára 300 pengő, Első Mecha­nikai Hordógyár javára 40 pengő, Magyar Agrár Jára­dék Bank javára 200 pengő, Gottfried Ignác javára 331.20 pengő és főbb követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 34175. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőktől 1930. évi január hó 23. napján te- és felssfoglalt és­­15.471 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. év­i XLI. 1.-c. 20. §-a alapján fent­rt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végre­hajtást szenvedőknél Budapesten, X. ker., Füzér­ utca 34/a. szám, I. emelet 17. ajtószám alatt és folytatva X. ker., Külső Jászberényi­ út 3. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1930. évi november hó 3. napjá­nak délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat, borokat, hordókat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi október hó 20. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végre­hajtó. O 18674 Árverés. Pk. I. 58483/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 2846/930. számú végzésével dr. Weisz Jenő ügyvéd által képvi­selt Mélesz Ignác végrehajtató részére a Margit-kávé­­ház, Langfelder Gyula és fia cég, Langfelder Gyula, Kálmán és Tibor végrehajtást szenvedők ellen 248 , 50 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőknél lefoglalt és 14.820 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésre jogosult alap- és fe­lü­lfog­­­­altatók követelése erejéig is, a végrehajtást szenvedők­nél Budapesten, II. ker., Margit-körút 1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 4. napjának délutáni fél 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kávéházi berendezést, billiárdot és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amenyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási­­jegyzőkönyvből ki nem tűnik. Igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Szi­lágyi Imre, kiír. bir. végrehajtó. O­F 19018 Árverés. 3818/1930. vgh. szám. Dr. Katona Mihály és dr. Székely Zsigmond ügyvédek és az összes foglal­tatok javára is, 700 + 800 pengő és az összes foglal­­taték tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával — a kecskeméti kir. járásbíróság Pk. 23592/1930. és Pk. 24090/1930. számú jegyzőkönyvében az 1930. évi július hó 22. napján le- és felülfoglalt és 3700 pengőre becsült ingókra az árve­rés elrendeltetvén — az összes foglaltatók javára is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek — és annak Izsákon, Fő-utca 667. szám alatt leendő megtartására határnapul az 1930. évi november hó 5. (öt) napjának délutáni fél 2 (fél kettő) óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő benzinmotor, ik­eresztfürész, deszka és egyéb ingók a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Kecskemét, 1930. évi október hó 6. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 1196111 Árverés. 4599/1930. vb. szám. Közhírré teszem, hogy dr­. Tra­ttner Alibin ügyvéd által képviselt Magyar Könyv­­terjesztő Vállalat Rt. végrehajtató részére 54 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefog­lalt és 6700 pengőre becsült ingóságokra a pécsi kir. járásbíróság Pk. 28900/1930. számú végzése folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap­os fenilfoglaltatók követelése erejéig is, azzal, hogy 30 pengő fizetve, Pécsett, megkezdve Széchenyi-tér 9. és folytatva Kisfaludy­ utca 3. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1930. évi november hó 5. napjának délutáni 2 óráját tüű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kávéházi berendezést, billiárdasztalokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajt­ó ló követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1930. évi október hó 14. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O­F 19033 Árverés. Pk. X. 646742/1930. szám. Dr. Tavasz Ödön ügyvéd által képviselt Hirsch és Tsa cég javára 351.69 pengő és járulékai, Pogány Miklós javára 343 pengő és járulékai, Radó Arthur javára 400 pengő és járu­lékai, Greinitz Birkner Vasker. javára 293.76 pengő és járulékai, Csernák Jenő javára 80 pengő és járulékai, Bergsmann Aladár javára 57.98 pengő és járulékai és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 434295/2. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 12. napján lefoglalt és 3675 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. ker., Andrássy­ ut 51. szám, I. emeleti irodában leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 4. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. év,­ október hó 8. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 19631 Árverés. Pk. IX. 501406/1929. szám. Dr. Parragh Sán­dor ügyvéd által képviselt Hille er Müller javára 1200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 255100/4. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi augusztus hó 30. napján lefoglalt és 3340 pengőre becsült ingóságokra a bud­apest­i központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, d­e csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Aréna­ út 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 7. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag­­lefoglalt bútorokat, író­gépet, szű­rőprést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Widder Gyula ügyvéd javára 62 pengő 35 fillér és járulékai, dr. Hitül Károly ügyvéd által képviselt Graephel Hugó b­­t. javára 223 pengő 90 fillér és járu­lékai, dr. Barla Béla ügyvéd által képviselt Ferroglobus Rt. javára 251 pengő 19 fillér és járulékai, dr. Somogyi Arnold ügyvéd által képviselt Somogyi Viktor javára 50 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1930. évi októ­ber hó 10. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 19616 Árverés. Pk. VII. 646402/1930. szám. Dr. Jordán Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Darvas Károly javára 35 pengő 77 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­ú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 11. napján lefog­lalt és 2200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi, XLI. t.-c. ,20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből­­ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Kolumbus­ utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 5. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt lovat, síráfkocsit és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi október hó 3. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó, O­F 19623 Árverés. Pk. IX. 649658/1930. szám. Dr. Gellért Samu ügyvéd által képviselt Gebrüder Bernhard javára 3904- 390 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kdr. járásbíróság 1930. évi 434451., 131280., 143685/1968. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi június hó 23. napján lefoglalt és 3030 pengőre becsült és 1930. évi február hó 27. napján lefoglalt és 4774 pengőre becsült és 1929. évi julius hó 23. napján lefoglalt és 900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fenti foglaltató javára az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joga ma is fennáll és ha ellene zárfeloldás, halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, V. ker., Bál­vány­ utca 15. szám, I. eme­let 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 12. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, csil­lárt, lámpát, zongorát, szőnyeget, kabátszövetet, öltönyt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest,­­1930. évi szeptember hó 29. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 19607 Árverés. Pk. 54007/1930. szám. Dr. Sallai Ábris ügy­véd által képviselt Márkus Géza javára hátralékos 31,61 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1929. évi 32619.­­sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtásit szenvedőtől 1930. évi február hó 21. nap­ján lefoglalt és 1552 pengőre becsült ingóságokra a budapesti I—­III. ker. kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és h­a ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Győri-út 2/1­. szám, földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 4. nap­jának délutáni 4 órája­­tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora s egyéb ingóságokat l­eg­­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­eg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi szep­tember hó 7. napján. Dr. Szilágyi Imre, kir. bírósági végrehajtó. O­F 19612 Árverés. Pk. IX. 4637­9/1929. szám. Dr. Hindy Zoltán ügyvéd által képviselt Krayer Gyula javára 696 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1929. évi 160233. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi február hó 20. napján lefoglalt és 1243 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti ,kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hattályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. ker., Bulcsu-utca 23/b. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi novem­ber hó 14. napjának délutáni 13 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, korcsmai beren­dezés, vaskályha, boroshordók, székek, asztalok, külön­féle háztartási cikkek, borkimérő pult, jégszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi október hó 16. napján. Heves Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 19634 Árverés. Pk. X. 671080/1930. szám. Dr. doberdói Breit Zoltán ügyvéd által képviselt Komár Borbála javára 750 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi ,szeptember hó 5. napján lefoglalt és 0420 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az érverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó­ hatályú igény­ke­reset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., gróf Zichy Jenő­ utca 36. szám, II. emelet fős­ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1930. évi november hó 14. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, dísztárgyak, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenéb­en, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi október hó 6. napján. Dr. Makai László, kir. bírósági végrehajtó. O­F 19037 Árverés. Pk. V­II. 484433/1929. sz. Dr. Borbás Gás­pár ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Fogy. Term. és Ért. Szöv. javára 78,89 pengő tőke és főbb követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1929. évi 10459. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1929. évi junius hó 14. napján lefog­lalt és 2192 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedőnél Budapesten. VIII. ker., Szent­királyi­ utca 6. szám, II. emelet 22. ajlósaim alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi november hó 12. nap­jának délutáni 17 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Révész és Ehrlich javára 36 pengő s járulékai, Haim Jaques javára 1910 pengő s járulékai, Helios könyv­nyomda javára 500 pengő s járulékai, Or­sz. közp. köz­ségi nyomda javára 80 pengő s járulékai, Fischheim Gábor javára 368 pengő s járulékai, dr. Ország Jenő javára 2591.29 pengő s járulékai, Parlagi Béla javára 3760 pengő s járulékai, Grófig József javára 150 pengő s járulékai, dr. Léderer Ignác javára 56 pengő s járu­lékai, dr. Lukács Kornél javára 60 pengő s járulékai, kir. magy. egyetemi nyomda javára 74 pengő s járu­­lékai, M. kir. Kincstár javára 84 pengő s járulékai,, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. javára 614.75 peng® s járulékai, Jutkovics Albert javára 328 pengő s járu­lékai, ifj. Olasz Sándor javára 266.44 pengő s járulékai, Magy. kir. Államvasutak javára 108.80 pengő s járu­­lékai, Magy. Fém- és Lámpaárugyár javára 976 pengő A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1930 november 1.

Next