Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. december (64. évfolyam, 276-298. szám)

1930-12-02 / 276. szám értesítője

ߣugkäp@S?. SSSO. 273. számr EC©áa3, de©emib©s» ‚£• A „BUDAPESTI KÖ­ZLÖN­Y “-ben és melléklapjában a„Alig­AT­A­LOS ÉRTE­SIT­Ő"-ben Közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * « * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések Árverés. 5173/1930. bv. szám. A gyöngyösi kir. járás­bíróságnak Pk. 12067/1930. számú végzéssel dr. Báthor István javára 4000 pengő tőke és járulékai erejéig le­foglalt és 7274 pengőre becsült ingóságok, úgymint : 1 mosdószekrény, 1 ruhaszekrény, olajfestmények, 1 fürdőkályha káddal, 1 tükörajtós szekrény, különféle könyvek és lexikonok, 1 zongora, 1 rádió, ebédlőszek­rény, 1 pohárszekrény, különféle házi bútorok, stb. stb., valamennyi foglaltató követelése erejéig is jelentke­zésre 1930. évi december hó 10. (tizedikén) délután 3 (három) órakor Gyöngyösön, alperes lakásán tartandó nyilvános árverésen eladatnak. Gyöngyös, 1930. évi no­­vember hó 18. napján. Spanyár Lajos, kir. kir. végre­hajtó. O 204/7 Árverés. 2814/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróságnak 1930 évi 1756/2. számú végzése következtében dr. Ha­lász Jenő győri ügyvéd által képviselt Sugár Árpád győri lakos javára 200 pengő és járulékai erejéig 1930. évi március hó 20. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 13.517 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : gépek, autó, bútorok, rádió, írógép, stb. nyilvános árverésen Győ­rött, Erzsébet ligeti gőznagymosodában, alp. telepén 1930. évi december hó 15. napján délután 4 órakor el­adatnak. Győr, 1930. évi november hó 14. napján. Mol­nár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 20518 Árverés. 2669/1930. vht. sz. Alulírott bírósági vhajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróságnak 1930. évi P. 6006/3. számú végzése következtében dr. Halász Jenő győri ügyvéd által képviselt Ullmann Ferenc győri lakos javára 120 pengő és járulékai erejéig 1930. évi szeptember hó 25. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 21.517 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : autók, bútorok, írógép, gőzvasalógép, stb. nyilvános árverésen Győrött, Erzsébet ligeti gőznagymosodában, alp. telepén 1930. évi december hó 6. napján délután 3 órakor eladatnak. Győr, 1930. évi november hó 6. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 20517 Árverés. 2933/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróságnak 1927. évi P. 296/32. számú végzése következtében dr. Halász Jenő győri ügyvéd által képviselt Magy. Talaj­művelő és Gazdasági Berendező Rt. győri cég javára 1083 pengő 23 fillér és járulékai erejéig 1929. évi októ­ber hó 18. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 21.517 pengőre becsült kö­vetkező ingóságok, úgymint : autók, bútorok, gőzvasa­­lógép, stb. nyilvános árverésen Győrött, Erzsébet liget­­utca, gőznagymosodában, alperesek telepén 1930. évi december 24. napján délelőtt 10 órakor eladatnak. Győr, 1930. évi november hó 24. napján. Molnár Fe­renc, kir. kir. végrehajtó. O 20515 Árverés. Pk. IX. 630414/1930. szám. Dr. ifj. Balázs Dezső budapesti ügyvéd által képviselt Blockner J. cég javára 112 pengő és járulékai, Astoria nyomda tulajdo­nosa javára 50 pengő és járulékai és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 7678. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi április hó 17. napján lefoglalt és 1380 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Piarista­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi december hó 9. napjának délutáni fél 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat, áruszekrényt, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi november hó 13. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 21813 Árverés. 2934/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX­­.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróságnak 1927. évi P. 122/10. számú végzése következtében dr. Halász Jenő győri ügyvéd által képviselt Zechmeister Béla győri lakos javára 4320 pengő és járulékai erejéig 1927. évi január hó 14. napján foganatosított kielégí­tési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 21.517 P-re becsült következő ingóságok, úgymint : gőzvasalógép, autók, bútorok, írógép, stb. nyilvános árverésen Győ­rött, Erzsébet ligeti gőznagymosodában, alp. telepén 1930. évi december hó 18. napján délután 6 órakor eladatnak. Győr, 1930. évi november hó 16. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 20519 Árverés. 2961/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. já­rásbíróságnak 1930. évi 3938—6448. számú végzései kö­vetkeztében dr. Halász Jenő ügyvéd által képviselt Wellisch Sándor javára 26 + 200 pengő és járulékai erejéig 1930. évi október hó 9. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 5190 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : páncél­­szekrény, bútorok, stb. nyilvános árverésen Győrött, Teleszky­ utcában 1930. évi december hó 9. napján dél­után 3 órakor eladatnak. Győr, 1930. évi november hó 7. napján. Somhegyi Géza, kir. kir. vhajtó. O 20516 Árverés. Pk. 1892/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Móczár Elemér h. dr. Szűcs Ernő ügyvéd ál­tal képviselt Pécsi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet végrehajtató részére 800 + 400 + 400 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 13.930 pengőre becsült ingóságokra a szentlőrinci kir. járásbíróság Pk. 1892/2. 1929. számú végzése foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig Alsó­­legencse pusztán leendő megtartására határidőül 1930. évi december hó 6. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt állatállományt, gazda­sági felszerelést, traktort és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Szentlőrinc, 1930. évi november hó 12. napján. Németh György, kir. kir. vég­rehajtó. O 20513 Árverés. 2270/3. 1930. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az edelényi kir. járásbíróságnak 1929. évi 3508/16. számú végzése kö­­vetkeztében dr. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt Barna Ferenc javára foganatosított kielégítési végre­hajtás útján le- és felülfoglalt és 1400 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : 150 kereszt búza, 1 csikó és 3 borjú nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek az edelényi kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 4593. számú végzése folytán 1231 pengő tőke­követelése, ennek 1930. évi julius hó 15. napjától járó 5% kamata, és százalék váltódij és eddig összesen 182 pengő 16 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Rakacaszenden leendő megtartására 1930. évi december hó 10. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Az árverés csak az esetben fog megtartatni, ha az érdekeltek a határnapot megelőző nap délután 6 óráig írásban nálam bejelentik, hogy az árverést meg kívánják tartani. Edelény, 1930. évi november hó 14. napján. Latzkó Tóth István, kir. kir. végrehajtó. O 20195 Árverés. 3262/1930. v. szám. A sajószentpéteri kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 5272. számú végzése folytán Bodnár Imréné szül. Csapó Margit sajókazai lakos ja­vára a sajószentpéteri kir. járásbíróság 353/11. 1930. számú végzése folytán 920 pengő tőke és járulékai ere­jéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefog­lalt és 3800 pengőre becsült tüzesgépeket, cséplőszek­rényeket, elevátorokat, tizedes mázsákat, szivattyút és egyéb ingóságokat készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is, el fogom árverezni Vadna köz­ségben, 1930. évi december hó 9. napján délután 4 órakor. Az elsőbbségi igény az árverés megkezdéséig nálam adandó, vagy jelentendő be. Amennyiben jelen ingóságokat mások is le, vagy felülfoglalták és kielégítési jogot nyertek, az árverés azok javára is megtartható. Sajószentpéter, 1930. évi november hó 14. napján. Bene István, kir. kir. végre­hajtó. O 20494 Árverés. Pk. V. 468878/1929. szám. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Fonciére Általános Bizt. Intézet javára 37.44­­+■ 37.44 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 6143. és 5108. számú végzéseivel elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 29. napján lefoglalt és 4500 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VIII. kerület, Nagytemplom­ utca 33. szám alatti pincében leendő megtartására határidőül 1930. évi december hó 2. napjának délutáni 2 órája tű­zetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fúrógép, villanymotor, transmissió és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Dr. Nahalkó Tibor ügyvéd által képviselt Csonka Mihály javára 752 pengő 32 fillér és járulékai erejéig. Budapest, 1930. évi november hó 2. napján. Joó Ká­roly, kir. kir. végrehajtó. O­F 21870 Árverés. Pk. VII. 616630/1930. szám Dr. Mayer Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 1429.24 pengő és járulékai, Steaua Magyar Kőolaj Rt. javára 68.52 pengő és járulékai, Bán László javára 300 pengő és járulékai, Naumann M. cég javára 214.50 P és járulékai, Fonciére Általános Biztosító Intézet javára 1054.46 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi­­ki­rály­i járásbíróság 1929. évi 290552/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1930. évi február hó 27-én lefoglalt és 1820 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­inél Budapesten, VI. kerület, Gömb­ utca 63. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi december hó 5. napjának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt­­teherautómobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg de csórón alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi november hó 5 napján. Hipszky Endre, kir. bírósági végrehajtó. O­F 21809 Árverés. 541/1930. vht. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Solti Elemér ügyvéd által képviselt Strasser és König és Contexport Rt. javára 5702.10 pengő, 2707.22 pengő és 454 pengő és járulékai erejéig 1930. évi január hó 30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 13.550 pengőre becsült lovak, kocsik, tehenek, birkák, st­b. nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek a szolnoki királyi járásbi­róság 1930. évi Pk. 14811. számú végzése folytán 5702.10 pengő, 2707.22 pengő és 454 pengő tőkekövetelés, ennek a benti részletezés szerinti kamatai és eddig összesen 240.6­2 pengőben biróilag már megállapított költségek erejéig Szolnokon, gróf Apponyi­ utca 9. szám alatt és folytatva Besenyszög határában Pusztalenkén, végrehajtást szen­vedő lakásán leendő megtartására 1930. évi december 6. napjának déli 12 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és fel­ü­lfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Elsőbbségi igény az árverés megkezdéséig nálam bejelentendő. Szolnok, 1930. évi november hó 11. napján. Emánuel, kir. kir. végrehajtó. O­F 21808 Árverés. IX. 684764/1930. szám. Dr. Mórritz István ügyvéd által képviselt Tóth Ferenc falvára 200 pengő és 1öfok követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. királyi járásbíróság 1930. évi 338193. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1930. évi október hó 24. napján le- és felül- Egyes szám­ára SO filler.

Next