Budapesti Közlöny, 1931. január (65. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám

B&gdasjjsestg fit.38­­. szám. Csütörtök, Januári­ BUDAPESTI KÖZLÖMŰ HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. XEl&d­éhlv&t&l: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpé­nztári számla száma: 64.805. Hivatalos fürdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánh­irdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak .....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi . . . . 4,80 , Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 13 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hiv. Értesitő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9 . 60 - HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Sziller Péter balassagyarmati ügy­véd, vármegyei tiszteletbeli főügyésznek a köz­élet terén szerzett érdemei elismeréséül a ma­gyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1930. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Fábián Zsigmond nagykanizsai ügy­védnek a közélet terén szerzett érdemei el­ismeréséül a magyar királyi kormányfőtaná­csosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi belügyminiszter előter­jesztésére nyugalombavonulásuk alkalmából Szilágyi Gyula rendőrtanácsosnak a rendőr­főtanácsosi, Darvassy Gyula rendőrkapitány­nak pedig a rendőrtanácsosi címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1930. évi december hó 5. napján. Horthy s. k. Dr. Scitovszky Béla s. k. A m. kir. belügyminiszter Issekutz Aurél belügyminisztériumi helyettes államtitkárt a „Magyarországi Artista Egyesület“ miniszteri biztosi teendői ellátása alól e minőségben is teljesített eredményes működésének elismerése mellett felmentette. Ugyancsak felmentette a miniszteri biztos helyettesítésével megbízott dr. Bingert János belügyminisztériumi miniszteri segédtitkárt e minőségben is teljesített ered­ményes működésének elismerése mellett. Ezzel egyidejűleg a belügyminiszter a „Magyarországi Artista Egyesület“ tagfelvétel és tagrevíziós vizsgáihoz miniszteri biztosként dr. Boór Aladár belügyminisztériumi minisz­teri tanácsost küldötte ki. A miniszteri biztos helyettesítésével dr. Battkay Ödön belügyminisztériumi miniszteri titkárt bízta meg. A m. kir. belügyminiszter az Országos Mozgó­­fényképvizsgáló Bizottság tisztviselői és tagjai megbízatásának lejárta folytán a bizottságot a 4300/1924. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján a következő ciklus tartamára 1933. évi decem­ber hó 31-ig terjedő hatállyal a következő módon alakította meg : Elnök : Horváth Elek h. államtitkári címmel felruházott nyug. belügyminisztériumi minisz­teri tanácsos. Helyettes elnök: Folgovich József belügy­minisztériumi miniszteri osztálytanácsos. Alelnök: dr. Kovács Dénes belügyminisz­tériumi miniszteri osztálytanácsos. Jegyzők : dr. Bencs Zoltán miniszterelnökségi miniszteri osztálytanácsos, dr. Gálffy Imre belügyminisztériumi minisz­teri titkár, dr. Ruttkay Nedeczkey Ödön belügyminisz­tériumi miniszteri titkár, dr. Polczer Ámon belügyminisztériumi minisz­teri titkár. Tagok: A miniszterelnö­kség részéről: dr. Bencs Zoltán miniszteri osztálytanácsos és dr. Hlathy Endre miniszteri titkár. A pénzügyminisztérium részéről: dr. Hirsch Nándor miniszteri osztálytanácsos és dr. Zsindely Ferenc miniszteri titkár. A kereskedelemügyi minisztérium részéről: Szőnyey Lóránd MÁV. igazgatóhelyettes és Kőszeghy Iván miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segédtitkár. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­térium részéről: Huszka Jenő miniszteri tanácsos és dr. Rupcsay Felicián miniszter,­ tanácsos. A m. kir. igazságügyminisztérium részéről: dr. Rottenbiller Fülöp h. államtitkár és dr. Horváth Dániel miniszteri tanácsos. A m. kir. honvédelmi minisztérium részéről: Chrestell Károly ny. áll. ezredes, főtanácsnok és vitéz Horváth József ny.áll. alezredes, tanácsnok. A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium részéről: dr. Győry Tibor h. államtitkár és dr. Rollermann Arthur miniszteri tanácsos. A m. kir. külügyminisztérium részéről: dr. Gerevich Zoltán miniszteri tanácsos és dr. Csiszárik János eímz. püspök, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. Az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület részéről: dr. Pogány Frigyes h. államtitkár, ország­gyűlési képviselő és Antal József filmkölcsönző. A Magyar Mozgófényképüzem Engedélyesek Országos Egyesülete részéről: Lajtos Elemér mozgófényképüzemi igazgató és Castiglione Henrik mozgófényképüzemi igaz­gató. A Budapesti Színészek Szövetsége részéről: Hegedűs Gyula kormányfőtanácsos, színművész és dr. Molnár Dezső kormányfőtanácsos, a Szövetség ügyvezető elnöke. A Szakhírlapírók részéről: Lajta Andor a Filmkultúra szerkesztője és Szervay Frigyes a 8 Órai Újság munkatársa. A társadalmi élet szakértő kiválóságai közül: özv. gróf Teleky Sándorné, Zámory Györgyné, Jekelfalussy Zoltán v. b. t. t., volt fiumei kormányzó, Bezegh Huszágh Miklós rendőrfőkapitány, dr. Majovszky Pál nyug. miniszteri tanácsos, dr. Császár Elemér egyetemi tanár,­­ dr. Novák Ernő kir. ügyészségi alelnök, Gróh István iparművészeti iskolai igazgató, Albrecht István elemi iskolai igazgató, dr. Marinovich Jenő ny. m. kir. államrendőr­ségi főkapitány.­­A m. kir. belügyminiszter a 126.323/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy kiskorú Spitzer Dezső Siklós község­ben 1908. évben született, izr. vallásu, siklósi lakos törvényes képviselője kérelmére családi nevét „Simon“ névre változtassa át. r. m. kir. belügyminiszter a 130.787/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Truckeszitz Antal Székesfehérvár városban 1893. évben született, róm. kath. vallásu, székesfehérvári lakos, m. kir. II. oszt. postaaltiszt kérelmére saját, valamint József, Antal, Károly, István József, Mária és Imre nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Tarlóst névre változtassa át. rA m. kir. belügyminiszter a 131.049/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Fleck Lőrinc Budafok városban 1902. évben született, róm. kath. vallásu, újpesti lakos, gépkocsivezető kérelmére családi nevét „Földes“ névre változtassa át. rA m. kir. belügyminiszter K 131.055/1930., VIII. B. M. szám­i rendeletével megengedte, hogy kiskorú Rakicsány József Kaposmérő községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, kaposvári lakos, vármegyei háziszolga törvényes képviselőjének kérelmére családi nevét „Rákos“ névre változtassa át. ró­m. kir. belügyminiszter a 131.672/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Svartz József Szőny községben 1893. évben született, róm. kath. vallásu, szőnyi la­kos, m. kir államvasuti lakatos kérelmére saját, valamint Ilona és László nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét „Szende“ névre változ­tassa át. A m. kir. belügyminiszter a 131.073/1930.­ VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Schwartz Gyula Szőny községben 1875. évben született, róm. kath. vallásu, szőnyi lakos, m. kir. államvasuti pályafenntartási elő­­munkás kérelmére családi nevét „Szende“ névre változtassa át. A m. kir. belügyminiszter a 131.174/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy kiskorú Gerstenmayer Zoltán Etes községben 1921. évben született, róm. kath. vallásu, etesi lakos, tanuló törvényes képvise­lője kérelmére családi nevét „Méhes“ névre változtassa át. ’A m. kir. belügyminiszter a 131.431/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy kiskorú Vajsz Ödön József Marcali községben 1913. évben született, róm. kath. vallásu, kaposvári lakos, kereskedelmi iskolai tanuló törvényes képviselője kérelmére családi nevét „Vadász“ névre változtassa át. Egyes szám­ára fillér­.

Next